Endomines AB on saanut päätökseen 3,7 miljoonan euron seniorivakuudellisen joukkovelkakirjalainan myynnin

Endomines AB, pörssitiedote 4.3.2019 klo 09:45 CET

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA; YHDYSVALLOISSA SIJAITSEVILLE TAI ASUVILLE HENKILÖILLE TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA TAI TÄLLAISEEN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Endomines AB on saanut päätökseen 3,7 miljoonan euron seniorivakuudellisen joukkovelkakirjalainan ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien (”Warranttien”) myynnin ensisijaisesti suomalaisille institutionaalisille ja muille valikoiduille sijoittajille. Myös osa Endominesin hallituksen jäsenistä sekä yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja ovat merkinneet joukkovelkakirjalainaa.

Endomines AB ("Endomines" tai “Yhtiö”) ilmoitti 14.2.2019 aikovansa hankkia rahoitusta seniorivakuudellisella joukkovelkakirjalainalla. Määrältään 3,7 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina on nyt myyty enimmäkseen suomalaisille institutionaalisille sijoittajille. Sijoittajien joukossa ovat suomalaisen markkinakäytännön mukaisesti myös eräät Endominesin hallituksen jäsenet sekä Yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja, jotka ovat kukin merkinneet joukkovelkakirjalainaa 50 000 eurolla. Johdon ja hallituksen jäsenten merkintöjen arvioidaan myötävaikuttaneen institutionaalisten sijoittajien mielenkiintoon tarjottua joukkovelkakirjalainaa kohtaan. Endomines aikoo käyttää joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta saadut nettotuotot (i) Fridayn kaivoksen ylösajoon ja uuden louhintamenetelmän käyttöönottoon Yhdysvaltain Idahossa, (ii) malminetsinnän rahoittamiseen Karjalan kultalinjalla Suomessa ja Fridayn kaivoksella Yhdysvaltain Idahossa sekä muissa kohteissa Yhdysvalloissa, (iii) transaktiokustannusten maksamiseen, ja (iv) Endomines-konsernin yleisten liiketaloudellisten tarpeiden rahoittamiseen.

Saila Miettinen-Lähde, Endominesin toimitusjohtaja, kommentoi: “Olen tyytyväinen voidessani vahvistaa, että 3,7 miljoonan euron joukkovelkakirjalainamme myynti on nyt saatu päätökseen. Joukkovelkakirjalainan tuotoilla voimme jatkaa Fridayn kaivoksen ylösajoa ja edistää malminetsintää niin Idahossa, Yhdysvalloissa, kuin Karjalan kultalinjalla Suomessa. Meillä on lupaavat kehitysmahdollisuudet sekä Yhdysvalloissa että Suomessa ja olemme kiitollisia mahdollisuudesta jatkaa työtämme suunnitelmien mukaan.”

Joukkovelkakirjalainat lasketaan liikkeelle arviolta 4.3.2019 kolmen vuoden laina-ajalla ja kiinteällä 12,0 prosentin vuosittaisella korolla. Yhtiöllä on oikeus lunastaa joukkovelkakirjalainat ennenaikaisesti 103 prosentin hintaan yhden vuoden, ja 101 prosentin hintaan kahden vuoden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Joukkovelkakirjoille ei haeta listausta millään säännellyllä markkinalla tai muulla markkinapaikalla. Joukkovelkakirjalainan ehdot julkaistaan Endominesin verkkosivuilla arviolta 4.3.2019.

Jokaista 50 000 euron joukkovelkakirjalainamerkintää kohden Yhtiö suuntaa joukkovelkakirjalainan merkitsijöille 55 555 kappaletta, yhteensä 3 888 877 kappaletta, uusiin osakkeisiin oikeuttavaa Warranttia 0,009 euron Warranttikohtaiseen hintaan (yhteensä 35 000 euroa). Jokainen Warrantti oikeuttaa merkitsemään yhden Yhtiön uuden osakkeen 0,90 euron merkintähintaan 31.3.2019–31.3.2022 välisenä aikana. Warranttien ehdot julkaistaan Endominesin verkkosivuilla sen jälkeen, kun ne on rekisteröity Ruotsin kaupparekisteriviranomaisen toimesta. Warrantteja ei suunnata joukkovelkakirjalainaa merkinneille Yhtiön hallituksen ja johdon jäsenille. Sen kompensoimiseksi, että tietyt Yhtiön hallituksen jäsenet ja johto ovat merkinneet joukkovelkakirjalainaa ilman oikeutta merkitä Warrantteja, ehdotetaan Endominesin vuoden 2019 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että se hyväksyisi 222 220 Warrantin suuntaamisen kyseisille hallituksen ja johdon jäsenille. Ehdotus kokonaisuudessaan julkaistaan Endominesin yhtiökokouskutsussa. Mikäli kaikki Warrantit (mukaan lukien Warrantit, jotka yhtiökokous mahdollisesti suuntaa lainaa merkinneille hallituksen ja johdon jäsenille) käytetään, 4 111 097 uutta Yhtiön osaketta lasketaan liikkeelle, mikä vastaa 11,6 prosenttia kaikista Yhtiön ulkonaolevista osakkeista.

UB Securities Ltd toimii joukkovelkakirjalainojen ja Warranttien liikkeeseenlaskun Pääjärjestäjänä.

Borenius Asianajotoimisto Oy ja Advokatfirman Cederquist KB toimivat Endominesin oikeudellisina neuvonantajina joukkovelkakirjalainan ja Warranttien liikkeeseenlaskussa.

Lisätietoja
Saila Miettinen-Lähde, toimitusjohtaja, +358 40 548 36 95, saila.miettinen-lahde(at)endomines.com

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM). 

Vastuuvapauslauseke

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaisuudessaan tai osittain, suoraan tai välillisesti Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa eikä muissa sellaisissa valtioissa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous eikä pyyntö ostotarjouksien saamiseksi, eikä arvopapereita myydä valtioissa, joissa myyntitarjous, ostotarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ilman rekisteröintiä, rekisteröintivaatimuksen poikkeusta tai rajausta siten kuin näistä säädetään kyseisen valtion arvopaperilainsäädännössä. Yleisö ei ole oikeutettu osallistumaan tarjousprosessiin.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) (“Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltojen osavaltion soveltuvan arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisten henkilöiden hyväksi tai lukuun, ellei tämä tapahdu soveltuvan Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaista rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen puitteissa tai järjestelyssä, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivelvollisuudet eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole arvopapereita koskeva tarjous yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole hyväksytty, eikä tulla hyväksymään, arvopapereita koskevaa esitettä. Näin ollen tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2005 rahoituspalvelu- ja markkinalain sijoitustuotteiden markkinointimääräyksen (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusammattilaisille (investment professionals) ja (iii) Määräyksen 49(2)(a)–(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason oikeushenkilöille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille tiedot voidaan laillisesti antaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “asianmukaiset henkilöt”). Lisäksi tämä tiedote on kaikissa tapauksissa suunnattu vain henkilöille, jotka ovat esitedirektiivin (2003/71/EY, muutoksineen) mukaisia “kokeneita sijoittajia”. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan asianmukaisten henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan asianmukaisten henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole asianmukainen henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön. 

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit