Endominesin hallitus on päättänyt noin 165 miljoonan kruunun merkintäoikeusannista – Vuotuista kullan tuotantoa on tarkoitus kasvattaa yli 40 000 unssiin vuonna 2023

Tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei saa levittää, julkaista tai julkistaa, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Sveitsissä, Yhdysvalloissa tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa tämän tiedotteen julkistaminen tai levittäminen voi olla lakien vastaista. Lisätietoja on esitetty tiedotteen lopussa kohdassa ”Tärkeää tietoa”.

Endomines AB, Pörssitiedote 10.5.2019 klo. 08:00 CEST

Endomines AB (publ) (“Endomines” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään 10.5.2019 päättänyt noin 165 miljoonan kruunun merkintäoikeusannista (”Merkintäoikeusanti”), jonka toteuttaminen on ehdollinen 10.6.2019 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen hyväksynnälle. Merkintäoikeusannilla kerättävien varojen käyttötarkoitus on Friday-kaivoksen kehittämisen jatkaminen sekä malminetsinnän ja tuotannon käynnistämisen jatkaminen Rescue, Kimberly ja Unity kaivosprojekteilla. Varoilla jatketaan myös malminetsintää Karjalan kultalinjalla sekä katetaan TVL Gold-yhtiölle suoritettava suunnitelman mukainen käteismaksu Yhdysvalloissa, Idahossa sijaitsevien kaivosprojektien hankintaan liittyen.

Eräät nykyiset osakkeenomistajat ovat allekirjoittaneet etukäteiset merkintäsitoumukset noin 16,5 miljoonan kruunun edestä, vastaten noin 10 prosenttia Merkintäoikeusannin kokonaismäärästä. Lisäksi eräät muut osakkeenomistajat ovat antaneet alustavat ei-sitovat indikaationsa halukkuudestaan osallistua Merkintäoikeusantiin yhteensä noin 33 miljoonalla kruunulla, joka vastaa noin 20 prosenttia Merkintäoikeusannin kokonaismäärästä. Mikäli Merkintäoikeusanti merkitään täysimääräisesti, saa Yhtiö noin 165 miljoonaa kruunua bruttona, ennen kuluja.

Merkintäoikeusanti lyhyesti

  • Osakkeenomistajille tarjotaan merkintäetuoikeus neljän (4) uuden osakkeen merkintään jokaista kolmea (3) olemassa olevaa osaketta kohden
  • Osakkeenomistajan, joka päättää olla osallistumatta Merkintäoikeusantiin, omistus laimenee Merkintäoikeusannista johtuen noin 57 prosentilla, olettaen, että Merkintäoikeusanti merkitään täysimääräisesti
  • Osakekohtainen merkintähinta tulee olemaan 3,50 kruunua
  • Yhtiö kerää Merkintäoikeusannilla noin 165 miljoonan kruunun varat bruttona, ennen Merkintäoikeusantiin liittyviä kuluja, olettaen, että Merkintäoikeusanti merkitään täysimääräisesti
  • Merkintäoikeusantiin liittyvä esite julkaistaan arviolta 12.6.2019
  • Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivä tulee olemaan 12.6.2019
  • Merkintäaika tulee olemaan 14.6.-1.7.2019
  • Hallituksen päätös Merkintäoikeusannin toteuttamisesta on ehdollinen 10.6.2019 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen hyväksynnälle
  • Eräät Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat ovat allekirjoittaneet etukäteiset merkintäsitoumukset tai ovat antaneet alustavat ei-sitovat indikaationsa halukkuudestaan osallistua Merkintäoikeusantiin. Nämä kattavat 30 prosenttia Merkintäoikeusannista

Tausta ja tarkoitus

Helmikuussa 2018 Endomines hankki TVL Gold-yhtiöltä viisi kultakaivosprojektia Yhdysvaltain Idahossa ja otti näin ensimmäisen askeleen tullakseen merkittäväksi kullan tuottajaksi. Hankituista kaivosprojekteista Yhdysvaltain Idahossa sijaitseva Friday-kaivos aloitti toimintansa ensimmäisenä joulukuussa 2018 ja osalla Merkintäoikeusannilla kerättävillä varoilla Friday-kaivosta aiotaan kehittää edelleen vuotuisen kullan tuotannon kasvattamiseksi. Lisäksi Rescue, Unity ja Kimbely kaivosprojekteja kehitetään ja niiden tuotantoa käynnistetään yksi kerrallaan. Näiden kaivosten arvioidaan olevan käynnissä vuonna 2023 ja Yhtiön tarkoituksena on kasvattaa vuotuista kullan tuotantoa yhteensä yli 40 000 unssiin vuonna 2023.

Friday-kaivoksen jatkokehitys

Vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Endomines aloitti Friday-kaivoksen tuotannon ylös ajon ja sen odotetaan tuottavan 5 000 – 8 000 unssia kultaa rikasteena vuonna 2019. Tuotannon lopullinen määrä riippuu ajanjaksolla louhitun malmin määrästä ja kultapitoisuudesta. Friday-kaivoksen tuotantotavoite on noin 9 000 unssia. Yhtiö harkitsee toiminnan laajentamista, tavoitteena yli 13 000 unssia vuosittain. Tuotannon cash costin arvioidaan olevan tuotantoalueesta riippuen noin 650–900 Yhdysvaltain dollaria unssilta kaivoksen elinkaaren aikana.

Malminetsintä ja toiminnan ylös ajo Rescue, Unity ja Kimberly kaivosprojekteilla

Rescue ja Unity kaivosprojektien seuraava askel on jatkokehitys ja malminetsinnän jatkaminen, tavoitteena tuotannon aloittaminen. Tämän hetken suunnitelman mukaan tuotanto aloitetaan Rescue kaivosprojektilla vuonna 2021 ja Unity kaivosprojektilla vuonna 2022. Kimberly kaivosprojektin tuotannon on suunniteltu alkavan vuonna 2023 ja sen tuotantopotentiaali vahvistuu vuonna 2019 ja 2020 tehtävien kairausten tulosten perusteella. Suurin osa Merkintäoikeusannilla kerättävistä varoista käytetään malminetsintään, kaivosten kunnostustoimenpiteisiin, näytteiden ottoon, kairauksiin, lupaprosesseihin ja muihin Rescue, Unity ja Kimberly kaivosprojekteihin liittyvään työhön.

Malminetsintä Karjalan kultalinjalla

Endominesin pitkän aikavälin tavoite on edelleen kullantuotannon jatkaminen Karjalan kultalinjalla, vuonna 2018 suljetulla Pampalon kaivoksella. Tästä syystä osa Merkintäoikeusannilla kerättävistä varoista on tarkoitus allokoida malminetsinnän jatkamiseen Karjalan kultalinjalla ja kasvattaa näin mineraalivarantoja sekä päästä lähemmäksi tuotannon uudelleenkäynnistämistä.

Idahon kaivosprojektien hankintaan liittyvä suunniteltu käteismaksu

Endomines hankki helmikuussa 2018 viisi kultakaivosprojektia yhteensä 31,25 miljoonan Yhdysvaltain dollarin kauppahinnalla. Kauppahinta koostui käteisen, velkakirjalainan ja vaihtovelkakirjalainan yhdistelmästä. Kolmen miljoonan Yhdysvaltain dollarin velkakirjalainan maturiteetti oli 18 kuukautta ja se erääntyy syyskuussa 2019. Endomines tulee käyttämään osan Merkintäoikeusannilla kerättävistä varoista velkakirjalainan takaisinmaksuun kertyneine korkoineen (noin 180 tuhatta Yhdysvaltain dollaria) eräpäivänä syyskuussa 2019. Lisäksi Endomines tulee käyttämään osan Merkintäoikeusannilla kerättävistä varoista TVL Gold-yhtiölle suunnatun vaihtovelkakirjalainan korkojen maksamiseen. TVL Gold-yhtiölle maksettavan suunnitelmanmukaisen käteisvastikkeen määrä on yhteensä noin 3,8 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Merkintäoikeusannin ehdot

Endominesin hallitus on tänään päättänyt Merkintäoikeusannista. Merkintäoikeusannin toteuttaminen on ehdollinen 10.6.2019 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen hyväksynnälle. Osakkeenomistajat, jotka Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivänä ovat merkittynä Euroclearin ylläpitämään osakkeenomistajaluetteloon, tulevat saamaan yhden (1) merkintäoikeuden kutakin omistamaansa Yhtiön osaketta kohden. Kolme (3) merkintäoikeutta oikeuttaa neljän (4) uuden osakkeen merkintään 3,50 kruunun osakekohtaiseen merkintähintaan. Merkintäoikeusannissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 47 209 984 uutta osaketta. Merkintähinta tullaan kääntämään euroiksi Nasdaq Helsingissä kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden osalta. Euromääräinen osakekohtainen merkintähinta julkaistaan Merkintäoikeusannin esitteessä, joka julkaistaan arviolta 12.6.2019.

Merkintäaika tulee olemaan arviolta 14.6.-1.7.2019, tai muu Yhtiön hallituksen päättämä myöhempi aika.

Endominesin osakkeiden lukumäärä kasvaa 47 209 984 osakkeella 82 617 472 osakkeeseen, olettaen, että Merkintäoikeusanti merkitään täysimääräisesti. Osakkeenomistajan, joka päättää olla osallistumatta Merkintäoikeusantiin, omistus laimenee Merkintäoikeusannista johtuen noin 57 prosentilla, olettaen, että Merkintäoikeusanti merkitään täysimääräisesti. Osakkeenomistaja voi kompensoida omistuksen laimentumisen taloudellista vaikutusta myymällä merkintäoikeutensa.

Hallitus esittää, että Merkintäoikeusanti toteutetaan ehdollisena sille, että varsinainen yhtiökokous päättää alentaa osakkeiden vastearvoa 8,00 kruunusta 3,00 kruunuun alentamalla osakepääomaa. Osakepääoman alentaminen puolestaan edellyttää muutoksia yhtiöjärjestykseen sekä rahastoannin osakepääoman ja sidotun oman pääoman palauttamiseksi. Lisätietoja tähän liittyen löytyy tänään erillisellä tiedotteella julkaistavasta yhtiökokouskutsusta.

Yhtiö kerää Merkintäoikeusannilla noin 165 miljoonan kruunun varat bruttona, ennen Merkintäoikeusantiin liittyviä kuluja, olettaen, että Merkintäoikeusanti merkitään täysimääräisesti. Endomines on saanut 1,5 miljoonan euron siltalainan eräiltä osakkeenomistajiltaan. Tarkoituksena on konvertoida siltalaina osakkeiksi Merkintäoikeusannissa kuittaamalla. Merkintäoikeusannin järjestämiseen liittyvien kulujen arvioidaan olevan noin 10 miljoonaa kruunua.

Eräät nykyiset osakkeenomistajat ovat allekirjoittaneet etukäteiset merkintäsitoumukset noin 16,5 miljoonan kruunun edestä, vastaten noin 10 prosenttia Merkintäoikeusannin kokonaismäärästä. Lisäksi eräät muut osakkeenomistajat ovat antaneet alustavat ei-sitovat indikaationsa halukkuudestaan osallistua Merkintäoikeusantiin yhteensä noin 33 miljoonalla kruunulla, joka vastaa noin 20 prosenttia Merkintäoikeusannin kokonaismäärästä.

Endominesin varsinainen yhtiökokous

Merkintäoikeusanti on ehdollinen maanantaina 10.6.2019 kello 14:00 Ruotsin aikaa järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen hyväksynnälle. Varsinainen yhtiökokous järjestetään Tukholmassa, Ruotsissa osoitteessa Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A. Yhtiökokouskutsu julkaistaan tänään erillisellä tiedotteella ruotsiksi, englanniksi ja suomeksi ja se tulee olemaan saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.endomines.com.

Merkintäoikeusannin alustava aikataulu

10.6.2019
Varsinaisen yhtiökokouksen hyväksyntä hallituksen päättämälle Merkintäoikeusannille
10.6.2019 Viimeinen kaupankäyntipäivä merkintäoikeuksia sisältävillä osakkeilla
11.6.2019 Ensimmäinen kaupankäyntipäivä osakkeilla ilman merkintäoikeuksia
12.6.2019 Merkintäoikeusannin täsmäytyspäivä. Osakkeenomistajat, jotka ovat täsmäytyspäivänä merkittynä osakkeenomistajaluetteloon, tulevat saamaan merkintäoikeuksia
12.6.2019 Esite julkaistaan (arvio)
14.6.-1.7.2019 Merkintäaika merkintäoikeuksilla ja ilman merkintäoikeuksia
14.-25.6.2019 Kaupankäynti merkintäoikeuksilla Nasdaq Tukholmassa ja Nasdaq Helsingissä
Arviolta 3.7.2019 Merkintäoikeusannin alustavan tuloksen julkistaminen

Taloudellinen ja oikeudellinen neuvonantaja

Evli Pankki toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana ja Cederquist Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Merkintäoikeusantiin liittyen.

Lisätietoja:

Marcus Ahlström, väliaikainen toimitusjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com
Ingmar Haga, hallituksen puheenjohtaja, +358 40 700 35 18, ingmar.haga@endomines.com

Tämä tiedote sisältää sellaista tietoa, joka Endomines AB:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan. Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilöitten toimesta julkaistavaksi 10.5.2019 kello 08:00 CEST.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM).

Tärkeää tietoa
Tämä tiedotteen sisältämä tieto ei sisällä eikä muodosta tarjousta ostaa, merkitä tai muuten käydä kauppaa Endominesin osakkeilla, merkintäoikeuksilla tai muilla arvopapereilla. Kutsu henkilöille, joita Endominesin osakkeiden merkintä koskee, tehdään ainoastaan esitteellä, jonka Endomines arvioi julkaistavan noin 12.6.2019.

Tätä tiedotetta ei saa julkaista, julkistaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Sveitsissä, Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa, jossa osallistuminen edellyttäisi lisäksi muita kuin Ruotsin lain edellyttämiä esitteitä, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä. Tätä tiedotetta ei myöskään saa levittää tällaisiin maihin, tai yhteenkään muuhun maahan tai jurisdiktioon, jossa levittäminen edellyttää sellaisia toimia tai muutoin olisi soveltuvan lainsäädännön vastaista. Kuvattujen rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa soveltuvan arvopaperilainsäädännön rikkomiseen.

Endominesin merkintäoikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita tai osakkeita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun jurisdiktion arvopaperilainsäädännön mukaisesti, eikä merkintäoikeuksia, maksettuja merkittyjä osakkeita tai osakkeita saa tarjota, merkitä, käyttää, pantata, myydä, uudelleenmyydä, myöntää, toimittaa tai muutoin siirtää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi tilanteissa, joihin soveltuu poikkeus rekisteröintivelvoitteista tai transaktioissa, joihin ei kohdistu rekisteröintivelvoitteita, Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti sekä Yhdysvaltojen olennaisen osavaltion tai muun jurisdiktion arvopaperilainsäädäntöä noudattaen. Tällaisia arvopapereita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinaviranomainen (US Securities and Exchange Commission) tai minkään osavaltion arvopaperimarkkinaviranomainen tai muu viranomainen Yhdysvalloissa ei ole hyväksynyt tai ollut hyväksymättä tässä tiedotteessa viitattuja arvopapereita, eikä mikään edellä mainittu viranomainen ole arvioinut tai hyväksynyt Merkintäoikeusannin perusteita tai tämän ilmoituksen täsmällisyyttä tai riittävyyttä. Päinvastainen väite on rikos Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tiettyä tulevaisuutta koskevaa tietoa, joka ilmentää Endominesin tämänhetkistä näkemystä tulevista tapahtumista sekä taloudellisesta ja operatiivisesta kehityksestä. Ilmaukset, kuten ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”voi”, ”suunnittelee”, ”uskoo”, tai muut ilmaisut, jotka ilmaisevat arvioita tai ennusteita tulevasta kehityksestä tai trendeistä ja jotka eivät perustu historiallisiin tosiseikkoihin, ovat tulevaisuutta koskevaa tietoa. Tulevaisuutta koskeva tieto on luontaisesti liitoksissa sekä tunnettuihin että ei-tunnettuihin riskeihin ja epävarmuustekijöihin, sillä se riippuu tulevista tapahtumista ja olosuhteista. Tulevaisuutta koskeva tieto ei ole takuu tulevan liiketoiminnan tuloksesta tai kehityksestä, ja todellinen lopputulos voi erota olennaisesti tulevaisuutta koskevaan tietoon liittyvistä lausumista. 

Jos tämän tiedotteen suomen- ja ruotsin- ja englanninkielisen version välillä on eroja, on ruotsinkielinen versio määräävä. 

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit