Kutsu Endomines AB:n (publ) varsinaiseen yhtiökokoukseen

Endomines AB, Pörssitiedote 10.5.2019 klo 08:15 CEST

KUTSU ENDOMINES AB:N (publ) VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Endomines AB:n (publ) osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 10.6.2019 alkaen klo 14.00 ruotsin aikaa osoitteessa Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, 113 56 Tukholma, Ruotsi.

Osallistuminen, ilmoittautuminen yms.

Osallistumisoikeus varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttää, että osakkeenomistaja on merkitty Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään osakeluetteloon maanantaina 3.6.2019 ja ilmoittanut viimeistään maanantaina 3.6.2019 aikomuksestaan osallistua yhtiökokoukseen. Ilmoitus osallistumisesta on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen Endomines AB (publ), ”Årsstämman 2019”, Postbox 5822, 102 48 Stockholm, Sweden, puhelimitse numeroon +358 50 544 68 14 tai sähköpostitse osoitteeseen anmalan@endomines.com. Ilmoittaessaan osallistumisestaan osakkeenomistajan on ilmoitettava nimensä, henkilötunnuksensa tai yritystunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa, varsinaisessa yhtiökokouksessa edustamiensa osakkeiden määrä sekä mahdolliset valtuutetut ja avustajat.

Rekisteröinnin yhteydessä annettuja tietoja käsitellään ja käytetään ainoastaan varsinaista yhtiökokousta varten. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä jäljempänä.

Mikäli osallistuminen tapahtuu edustajan tai valtuutetun kautta, tulee valtakirjat, rekisteröintitodistukset ja muut toimivaltuusasiakirjat toimittaa kokoukseen sisäänpääsyn helpottamiseksi etukäteen niin, että ne ovat Endominesin saatavilla viimeistään maanantaina 3.6.2019. Valtakirjat on toimitettava alkuperäisinä. Valtakirjalomake on ladattavissa osoitteesta www.endomines.com.

Osakkeenomistajien, joiden osakkeet on hallintarekisteröity (mukaan lukien suomalaiset osakkeenomistajat, jotka ovat rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä suomalaisessa arvo-osuusjärjestelmässä), tulee ollakseen oikeutettuja osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen pyytää tilapäistä rekisteröintiä osakeluetteloon omiin nimiinsä. Tällainen niin sanottu äänioikeusrekisteröinti täytyy olla tehty viimeistään maanantaina 3.6.2019, minkä vuoksi osakkeenomistajan tulee hyvissä ajoin etukäteen ilmoittaa asiasta omaisuudenhoitajalleen.

Ehdotettu esityslista

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
 3. Ääniluettelon laadinta ja hyväksyminen
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Yhden tai kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen
 6. Kokouksen koollekutsumisen asianmukaisuuden vahvistaminen
 7. Vuosikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen ja konsernitilintarkastuskertomuksen esittäminen
 8. Toimitusjohtajan esitys
 9. Päätettävät asiat
  a) tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen vahvistaminen
  b) vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttäminen
  c) vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 10. Esitys nimitysvaliokunnan työskentelystä ja ehdotuksista
 11. Hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
 12. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen
 13. Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta
 14. Tilintarkastajan valinta
 15. Hallituksen päätösehdotus ylimmän johdon palkitsemista koskeviksi suuntaviivoiksi
 16. Hallituksen päätösehdotus
  a) osakepääoman alentamisesta tappioiden kattamiseksi
  b) yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja osakepääoman alentamisesta
  c) hallituksen tekemän, yhtiökokouksen hyväksynnälle ehdollisen, osakeantipäätöksen hyväksyminen
  d) maksuttomasta osakeannista ja osakepääoman alentamisesta
 17. Kokouksen päättäminen

Ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Kohta 2 – Kokouksen puheenjohtajan valinta

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valitaan asianajaja Tone Myhre‑Jensen asianajotoimisto Cederquistista.

Kohta 9 (B) – Päätös koskien vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämistä

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2018 ei makseta osinkoa, ja että kertynyt tappio ja ylikurssirahasto sekä tilikauden tulos, yhteensä -29 819 771 Ruotsin kruunua, siirretään kirjanpidollisesti eteenpäin.

Kohta 11 – Hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan palkkio pysyy muuttumattomana ollen 350 000 Ruotsin kruunua vuodessa ja että muiden hallituksen jäsenten palkkio pysyy muuttumattomana ollen 200 000 Ruotsin kruunua vuodessa kuitenkin siten, että yhtiöön työsuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita; että palkkio hallituksen jäsenen työskentelystä hallituksen asettamassa palkitsemisvaliokunnassa, tarkastusvaliokunnassa ja tekniikka- ja turvallisuusvaliokunnassa pysyy muuttumattomana ollen 25 000 Ruotsin kruunua vuodessa per hallituksen jäsen per komitea, jossa hallituksen jäsen toimii; että tarkastusvaliokunnan ja tekniikka- ja turvallisuusvaliokunnan puheenjohtajan palkkio on 50 000 Ruotsin kruunua vuodessa ja että 3 000 Ruotsin kruunun suuruinen kokouspalkkio maksetaan jokaisesta fyysisestä hallituksen kokouksesta.

Tilintarkastajien palkkio ehdotetaan maksettavaksi hyväksytyn laskun mukaisesti.

Kohta 12 ja 13 – Hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi jäsentä ilman varajäseniä ja että Ingmar Haga, Thomas Hoyer, Michael Mattson ja Rauno Pitkänen valitaan uudelleen ja Jeremy Read valitaan uutena jäsenenä hallitukseen. Staffan Simberg on kieltäytynyt uudelleen valinnasta hallitukseen. Nimitysvaliokunta ehdottaa lisäksi, että Ingmar Haga valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Lisätietoa ehdotetuista uusista hallituksen jäsenistä löytyy osoitteesta www.endomines.com.

Kohta 14 – Tilintarkastajan valinta

Nimitysvaliokunta ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että rekisteröity tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers AB valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers AB on ilmoittanut, että jos PricewaterhouseCoopers AB valitaan tilintarkastajaksi, päävastuulliseksi tilintarkastajaksi tullaan nimittämään Martin Johansson.

Kohta 15 – Hallituksen päätösehdotus ylimmän johdon palkitsemista koskeviksi suuntaviivoiksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää seuraavista suuntaviivoista ylimmän johdon palkitsemista koskien. Ylimmällä johdolla tarkoitetaan toimitusjohtajaa ja muita yhtiön konserninjohtoon (”Johto”) kuuluvia henkilöitä sekä hallituksen jäseniä siltä osin kuin he saavat palkkiota muutoin kuin hallitustehtävistään. Endomines soveltaa markkinoiden mukaista palkitsemistasoa ja työehtoja voidakseen rekrytoida ja sitouttaa korkean osaamistason omaavaa johtoa, jolla on kyky saavuttaa asetetut päämäärät, jotka on muotoiltu edistämään yhtiön pitkäjänteistä arvonmuodostusta. Palkitsemismuotojen tulee motivoida Johtoa tekemään kaikkensa turvatakseen osakkeenomistajien intressit. Johdon palkitseminen muodostuu kiinteästä palkasta, muuttuvasta palkkionosasta, mahdollisista suoritus- ja osakeperusteisista kannustinohjelmista sekä muista eduista ja eläkkeestä. Kokonaispalkkion tulee olla markkinatason mukainen ja kilpailukykyinen sekä osaamiseen, vastuuseen ja suorituksiin perustuva. Muuttuvan palkkionosan tulee olla muotoiltu tarkoituksenaan tavoitella yhtiön pitkäjänteistä arvonmuodostusta ja perustua selkeän tulostavoitteen saavuttamiseen sekä olla maksimoitu suhteessa asetettuun kiinteään palkkaan. Muuttuva palkkionosa ei saa ylittää 40 prosenttia kiinteästä palkasta toimitusjohtajan osalta, ja muiden Johtoon kuuluvien henkilöiden osalta se ei saa ylittää 30 prosenttia kiinteästä palkasta.

Yhtiön irtisanoessa työsuhteen irtisanomisaika ei saa olla kahtatoista kuukautta pidempi. Johtoon kuuluvan henkilön irtisanomiskorvauksen ja kiinteän palkan ei yleensä tulisi ylittää kahdentoista kuukauden kiinteää palkkaa yhtiön päättäessä irtisanomisesta. Eläke-etuudet määräytyvät maksuihin perustuen. Yhtiön osakeperusteisten kannustinohjelmien tarkoituksena on taata pitkäjänteinen sitoutuminen yhtiön kehityksen hyväksi sekä parempi intressien yhteenkuuluvuus ohjelmaan osallistuvan ja osakkeenomistajien kesken, ja kannustinohjelmat tulee implementoida markkinaehtoisesti.

Yhtiökokouksessa valittuja hallituksen jäseniä tulee erityisissä tilanteissa voida palkita heidän omiin kompetenssialueisiinsa kuuluvista palveluista, jotka eivät ole osa hallitustyötä. Näistä palveluista maksetaan markkinaehtoinen palkkio, joka hallituksen tulee hyväksyä.

Hallitus saa poiketa näistä suuntaviivoista ainoastaan, jos siihen yksittäisessä tapauksessa on erityinen syy ja poikkeamisen syystä annetaan selostus seuraavassa yhtiökokouksessa.

Ruotsin corporate governance -koodin mukaan hallituksen palkitsemisvaliokunta seuraa ja arvioi yhtiökokouksen asettamien ylimmän johdon palkitsemista koskevien suuntaviivojen soveltamista. Yhtiön tilintarkastaja on Ruotsin osakeyhtiölain 8 luvun 54 §:n mukaisesti antanut lausunnon siitä, onko vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa asetettuja ylimmän johdon palkitsemista koskevia suuntaviivoja noudatettu. Arvioinnin ja tilintarkastajan tarkastuksen johtopäätös on, että Endomines on noudattanut yhtiökokouksen päättämiä palkitsemista koskevia suuntaviivoja vuonna 2018.

Kohta 16 (A) – Hallituksen päätösehdotus osakepääoman alentamisesta tappioiden kattamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää alentaa yhtiön osakepääomaa 43 102 799 Ruotsin kruunulla tappioiden kattamiseksi, osakkeita mitätöimättä.

Osakepääomaa alentamalla osakkeen vasta-arvo tulee laskemaan 8,00 Ruotsin kruunusta 6,78 Ruotsin kruunuun. Osakepääoma laskee alentamisen myötä 283 259 904 Ruotsin kruunusta 240 157 105 Ruotsin kruunuun.

Tilikauden 2018 kokonaistappio oli -29 819 771 Ruotsin kruunua ja tilikauden 2019 tappio jaksolta tammi-maaliskuu oli -13 283 028 Ruotsin kruunua, tappioiden yhteissumman ollessa täten -43 102 799 Ruotsin kruunua.

Kohta 16 (B) – Hallituksen päätösehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja osakepääoman alentamiseksi

I. Päätösehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
Hallituksen jäljempänä olevan kohdan 16 (C) mukaisen osakeantipäätöksen, joka edellyttää yhtiökokouksen hyväksyntää, myötä hallitus esittää, että yhtiöjärjestyksen (§ 4) mukaiset osakepääoman rajat muutetaan olemaan vähintään 150 000 000 Ruotsin kruunua ja korkeintaan 600 000 000 Ruotsin kruunua sekä osakemäärän (§ 5) rajat muutetaan olemaan vähintään 50 000 000 ja korkeintaan 200 000 000 kappaletta. Yhtiöjärjestyksen § 4 ja § 5 kuuluvat siten seuraavasti:

”Osakepääoman tulee olla vähintään 150 000 000 ja enintään 600 000 000 Ruotsin kruunua.” (§ 4)

”Osakkeiden lukumäärän tulee olla vähintään 50 000 00 ja enintään 200 000 000 kappaletta.” (§ 5)

II. Päätösehdotus osakepääoman alentamisesta
Hallituksen jäljempänä olevan kohdan 16 (C) mukaisen osakeantipäätöksen, joka edellyttää yhtiökokouksen hyväksyntää, mahdollistamiseksi hallitus esittää, että Yhtiön osakepääomaa alennetaan korkeintaan 133 934 641 Ruotsin kruunulla osakkeita mitätöimättä ja että summa siirretään vapaaseen omaan pääomaan. Osakepääoman alentamisen myötä osakkeen vasta-arvo tulee laskemaan 6,78 Ruotsin kruunusta 3,00 Ruotsin kruunuun. Osakepääoma laskee alentamisen myötä 240 157 105 Ruotsin kruunusta 106 222 464 Ruotsin kruunuun.

Asiakirjat on laadittu Ruotsin osakeyhtiölain (2005:551) 20 luvun 13 ja 14 §§:n mukaisesti.

Kohta 16 (C) – Yhtiökokouksen hyväksyntä hallituksen osakeantipäätökselle

Ensisijaisesti mahdollistaakseen Friday -kaivoksen jatkuvan kehittämisen ja tuotannon lisäämisen, mutta myös malminetsinnän ja toiminnan käynnistämisen mahdollistamiseksi kaivosalueilla Rescue, Kimberly Unity, sekä Karjalan kultalinjalla ja käyttääkseen varoja TVL Goldin kanssa sovittuja käteismaksuja varten Idahon hankinnoista hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy hallituksen 10.5.2019 tekemän päätöksen enintään 47 209 984 uuden osakkeen liikkeeseenlaskusta, mikä merkitsee osakepääoman korotusta korkeintaan 141 629 952 Ruotsin kruunulla. On huomioitava, että päätös edellyttää yhtiöjärjestyksen muuttamista ja osakepääoman alentamista yllä olevien kohtien 16 (B) II ja (B) I mukaisesti. Osakeannin ehdot:

 1. Oikeus merkitä osakkeita merkintäoikeuksilla on niillä osakkeenomistajilla, jotka ovat täsmäytyspäivänä rekisteröitynä Yhtiön osakkeenomistajiksi. Nämä osakkeenomistajat saavat jokaista täsmäytyspäivänä omistamaansa osaketta kohden yhden (1) merkintäoikeuden. Kolmella (3) merkintäoikeudella voi merkitä neljä (4) uutta osaketta.
  Osakemerkintä on mahdollista myös ilman merkintäoikeutta. Mikäli kaikkia merkintäoikeuksia ei käytetä, hallitus päättää osakeannin rajojen puitteissa osakkeiden jaosta niiden kesken, jotka ovat merkinneet osakkeita ilman merkintäoikeutta. Jako tapahtuu seuraavin perustein:

  Ensisijaisesti ilman merkintäoikeuksia merkittyjen osakkeiden jako tapahtuu niille, jotka ovat merkinneet osakkeita myös merkintäoikeuksilla riippumatta siitä, oliko merkitsijä osakkeenomistaja täsmäytyspäivänä vai ei. Siinä tapauksessa, että jakoa ei voida toteuttaa täysimääräisesti merkintöjen mukaisesti, tulee jako tapahtumaan merkintään käytettyjen merkintäoikeuksien määrien suhteessa ja jos tämä ei ole mahdollista, suoritetaan jako arpomalla.

  Toissijaisesti ilman merkintäoikeuksia merkittyjen osakkeiden jako tapahtuu niille, jotka ovat merkinneet osakkeita pelkästään ilman merkintäoikeuksia. Siinä tapauksessa, että jakoa ei voida toteuttaa täysimääräisesti merkintöjen mukaisesti, tulee jako tapahtumaan merkittyjen osakemäärien suhteessa ja jos tämä ei ole mahdollista, suoritetaan jako arpomalla.

 2. Merkintäoikeuksilla osakeantiin osallistumisen täsmäytyspäivä on 12.6.2019.

 3. Merkintäoikeuksilla tehtävät osakemerkinnät tulee tehdä maksamalla merkintämaksu vuoden 2019 kesäkuun 14. ja heinäkuun 1. päivän välisenä aikana. Ilman merkintäoikeuksia tehtävät merkinnät tulee tehdä erityisellä merkintälistalla saman aikajakson aikana. Ilman merkintäoikeuksia tehtävät osakemerkinnät tulee maksaa viimeistään kolmen pankkipäivän kuluttua siitä, kun tieto osakkeiden jaosta on annettu. Hallituksella on oikeus pidentää merkintä- ja maksuaikaa. Merkintäajan päätyttyä käyttämättömät merkintäoikeudet tulevat mitättömiksi ja ne poistetaan ilman erillistä Euroclear Sweden AB:n tai Euroclear Finland AB:n ilmoitusta Euroclear Sweden AB:n ja Euroclear Finland AB:n järjestelmistä.

 4. Osakkeen merkintähinta on 3,50 Ruotsin kruunua. Osakkeen euromääräinen merkintähinta niille osakkeenomistajille, joiden osakkeet ovat rekisteröitynä Suomessa, tullaan julkistamaan osakeannin esitteessä, joka arvioidaan julkaistavan keskiviikkona 12.6.2019. Osakkeen euromääräinen kurssi määritellään perustuen Ruotsin keskuspankin viralliseen EUR/SEK–kurssiin viimeisenä Ruotsin Finansinspektionen:in esitteen hyväksymistä edeltävänä kaupankäyntipäivänä, arviolta tiistaina 11.6.2019.

 5. Uusilla osakkeilla on ensimmäistä kertaa oikeus voitonjakoon sen voitonjaon määräpäivänä, joka tapahtuu sen jälkeen, kun uudet osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n pitämään osakasluetteloon.

Osto-warranttisarjan 2019/2022 ja/tai vaihtovelkakirjojen omistajien, jotka haluavat merkitä osto-warranteilla osakkeita tai suorittaa vaihtovelkakirjojen osakkeiksi muuntamisen ajanjaksona, joka alkaa tämän päätöksen päivämääränä ja ulottuu osakeannin täsmäytyspäivään asti, osalta osto-warranteilla tai vaihtovelkakirjoilla hankitut uudet osakkeet tullaan rekisteröimään vasta osakeannin täsmäytyspäivän jälkeen. Merkintäkurssin muuntaminen sekä konvertointikurssin määrittely, sekä tapauskohtaisesti tehtävä osakemäärän uudelleenlaskenta, tulee tapahtumaan osakeannin toteuttamisen jälkeen osto-warranttien ja vaihtovelkakirjojen ehtojen mukaisesti.

Asiakirjat on laadittu Ruotsin osakeyhtiölain (2005:551) 13 luvun 6 §:n mukaisesti.

Kohta 16 (D) – Hallituksen päätösehdotus maksuttomasta osakeannista sekä osakepääoman alentamisesta

I. Esitys päätökseksi maksuttomasta osakeannista
Jotta osakepääoma voidaan palauttaa siihen summaan, johon se nousi ennen kohdan 16 (B) II mukaista alennusta, hallitus esittää, että yhtiökokous päättää maksuttoman osakeannin toteuttamisesta, joka käsittää Yhtiön osakepääoman kasvattamisen 77 282 662 Ruotsin kruunulla käyttämällä Yhtiön vapaata omaa pääomaa. Maksuton osakeanti toteutetaan laskematta liikkeelle uusia osakkeita.

II. Esitys päätökseksi osakepääoman alentamisesta
Jotta vältytään tarpeettomalta osakepääoman korotukselta yllä olevan kohdan (D) I mukaisen maksuttoman osakeannin seurauksena, hallitus esittää, että yhtiökokous päättää, että Yhtiön osakepääomaa alennetaan korkeintaan 77 282 662 Ruotsin kruunulla ilman osakkeiden mitätöimistä. Osakepääoman alennus siirretään rahastoon, jota käytetään yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Osakepääoman alentaminen vahvistetaan siihen summaan Ruotsin kruunuissa, joka vastaa osakepääoman korotusta kohdan 16 (C) mukaisessa osakeannissa (eli todellisen korotuksen määrä, kun osakeannin tulos on tiedossa) ja kohdan 16 (D) I mukaisessa maksuttomassa osakeannissa vähennettynä kohdan 16 (B) II mukaisella alennusmäärällä, kuitenkin korkeintaan 77 282 662 edellä todetun mukaisesti.

Asiakirjat on laadittu Ruotsin osakeyhtiölain (2005:551) 20 luvun 13 ja 14 §§:n mukaisesti.

Muita tietoja

Erityiset enemmistövaatimukset

Kohtien 16 (A), 16 (B) ja 16 (D) mukaisten päätösten teko edellyttää, että päätöksiä kannattaa vähintään 2/3 sekä annetuista äänistä että yhtiökokouksessa edustetuista äänistä.

Päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta kohdan 16 (B) I mukaisesti on ehdollinen sille, että yhtiökokous tekee päätöksen osakepääoman alentamisesta kohdan 16 (B) II mukaisesti ja osakeannista kohdan 16 (C) mukaisesti. Päätös osakepääoman alentamisesta kohdan 16 (B) II mukaisesti edellyttää, että yhtiöjärjestystä muutetaan edellä olevan kohdan 16 (A) mukaisesti. Lisäksi kohdan 16 (B) II mukainen päätös on myös ehdollinen osakeannille kohdan 16 (C) mukaisesti ja maksuttomalle osakeannille kohdan 16 (D) I mukaisesti, mikä tarkoittaa, että osakepääoman korotus määrällä, joka on pienempi kuin alennettava määrä, rekisteröidään Ruotsin Yhtiövirastoon (Bolagsverket) niin, että alentaminen, osakeanti ja maksuton osakeanti eivät yhdessä aiheuta yhtiön osakepääoman alentumista.

Päätös maksuttomasta osakeannista kohdan 16 (D) I mukaisesti on ehdollinen sille, että yhtiökokous tekee päätöksen osakeannista kohdan 16 (C) mukaisesti. Päätös osakepääoman alentamisesta kohdan 16 (D) II mukaisesti on ehdollinen sille, että yhtiökokous tekee päätöksen kohtien 16 (C) ja 16 (D) I mukaisesti.

Siinä tapauksessa, että kohdan 16 (D) II osakepääoman alentaminen on saman suuruinen kuin kohdan 16 (D) I mukainen osakepääoman korotus, ei kohtien 16 (D) I ja 16 (D) II mukaisia päätöksiä ilmoiteta rekisteröitäväksi Ruotsin Yhtiövirastoon (Bolagsverket).

Valtuutus

Hallitus, toimitusjohtaja tai hallituksen nimeämä henkilö on oikeutettu tekemään yhtiökokouksen päätöksiin sellaisia vähäisiä muutoksia, joita saatetaan edellyttää rekisteröitäessä päätöksiä Ruotsin Yhtiövirastoon (Bolagsverket) ja Euroclear Sweden AB:hen sekä Euroclear Finland Oy:öön.

Osakkeiden ja äänien lukumäärä Yhtiössä

Tämän kokouskutsun päivämääränä Endominesilla on yhteensä 35 407 488 osaketta, joista jokaisella on yksi ääni. Näin ollen myös kokonaismäärä on ja yhteensä 35 407 488 ääntä.

Osakkeenomistajan kyselyoikeus

Hallituksen ja toimitusjohtajan on osakkeenomistajan pyynnöstä annettava varsinaisessa yhtiökokouksessa tietoja seikoista, jotka voivat vaikuttaa kokouksessa käsiteltävän asian taikka yhtiön tai sen tytäryhtiön taloudellisen aseman arviointiin sekä koskien yhtiön suhdetta samaan konserniin kuuluvaan toiseen yhtiöön ja konsernitilinpäätöstä koskien, edellyttäen ettei tällaisten tietojen antaminen hallituksen arvion mukaan aiheuttaisi yhtiölle olennaista haittaa.

Asiakirjat

Ehdotukset kokonaisuudessaan, hallituksen esitys palkitsemisvaliokunnan arvioinnin tuloksesta Ruotsin corporate governance -koodin mukaisesti sekä Ruotsin osakeyhtiölain 8 luvun 54 §:n mukainen tilintarkastuskertomus (ruotsiksi) ovat saatavilla yhtiössä ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.endomines.sv viimeistään maanantaina 20.5.2019. Vuosikertomus, nimitysvaliokunnan perusteltu lausunto koskien ehdotusta hallituksen kokoonpanoksi sekä tietoa ehdotetuista hallituksen jäsenistä on saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.endomines.com/sv (ruotsiksi). Edellä mainitut asiakirjat lähetetään postitse niitä pyytäville ja postiosoitteensa luovuttaville osakkeenomistajille.

Henkilötietojen käsittely

Tiedot henkilötietojesi käsittelystä löytyvät tietosuojailmoituksesta, joka on saatavilla englanniksi Euroclearin sivuilta osoitteesta www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Privacy-notice-bolagsstammor-engelska.pdf.

Tukholmassa toukokuussa 2019
Endomines AB (publ)
Hallitus

Lisätietoja
Marcus Ahlström, väliaikainen toimitusjohtaja, +358 50 544 68 14, marcus.ahlstrom@endomines.com

Tämä tiedote on annettu yllä olevan yhteyshenkilön toimesta julkaistavaksi 10.5.2019 kello 08:15 CEST.

Endomines
Endomines on kaivos- ja malminetsintäyhtiö, jonka ensisijainen painopiste on kulta. Yhtiö harjoittaa malminetsintää Karjalan kultalinjalla Itä-Suomessa. Lisäksi yhtiö on käynnistämässä kaivostoimintaa Yhdysvaltain Idahossa. Yhtiö pyrkii parantamaan pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksiaan tehostamalla malminetsintäänsä sekä yritysostoin. Endominesin tavoitteena on hankkia poliittisesti vakailla alueilla olevia esiintymiä, jotka on mahdollista saada tuotantoon nopeasti ja rajoitetuin investoinnein.

Yhtiön osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Tukholmassa (ENDO) ja Nasdaq Helsingissä (ENDOM). 

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit