Enersense international oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Report this content

Enersense International Oyj
Yhtiötiedote 19.3.2021 klo 14.40

Enersense International Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2021 klo 14.00 alkaen Yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Konepajanranta 2, 28100 Pori. Yhtiön osakkeenomistajilla ja heidän asiamiehillään oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei ollut mahdollista osallistua paikan päällä. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen, eduskunnan COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain 677/2020 nojalla.

TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.2020-31.12.2020 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020.

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄSITTELY JA OSINGONMAKSU
Yhtiökokous päätti, että taseen osoittama tilikauden 1.1.-31.12.2020 tulos kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille ja ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat kuukausipalkkiot:

  • Hallituksen puheenjohtaja: 3.000 euroa; ja
  • Hallituksen muut jäsenet: 2.000 euroa.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksetaan seuraavat kokouspalkkiot:

  • Valiokunnan puheenjohtaja: 700 euroa per kokous; ja
  • Valiokunnan muut jäsenet: 500 euroa per kokous.

Lisäksi matkakulut korvataan Yhtiön kulloinkin voimassa olevan matkakulujen korvaamista koskevan politiikan mukaisesti.

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA JÄSENTEN VALITSEMINEN
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6). Yhtiökokous päätti valita Markku Kankaalan, Herkko Plitin, Petri Suokkaan, Sari Helanderin ja Päivi Jokisen uudelle toimikaudelle sekä uudeksi jäseneksi Sirpa-Helena Sormusen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN JA PALKKIO
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mauri Eskelinen. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

OSAKKEENOMISTAJIEN PYSYVÄN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja vahvisti nimitystoimikunnalle työjärjestyksen. Nimitystoimikunnan työjärjestys otetaan tämän yhtiötiedotteen liitteeksi 1.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä valittavista hallituksen jäsenistä. Toimikunnan päätehtävänä on varmistaa, että hallituksella ja sen jäsenillä on Yhtiön tarpeita vastaava riittävä asiantuntemus, osaaminen ja kokemus. Nimitystoimikunta koostuu kolmesta (3) jäsenestä, joista Yhtiön kolme (3) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden (1) jäsenen.

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän tilanteen mukaisesti Yhtiön kolme (3) suurinta osakkeenomistajaa MBÅ Invest Oy, Joensuun Kauppa ja Kone Oy ja Verman Group Oy ovat ilmoittaneet, että he valitsevat nimitystoimikunnan jäseniksi Markku Kankaalan, Kyösti Kakkosen sekä Janne Vertasen. Nimitystoimikunta toimii toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain uuden nimitystoimikunnan tultua nimetyksi.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti yhtiökokoukselle tehdyn vastaehdotuksen mukaisesti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta tai kaikkien tai joidenkin edellä mainittujen yhdistelmistä yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 3.000.000 Yhtiön uutta ja/tai hallussa olevaa omaa osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 31,42 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä varsinaisen yhtiökokouksen kutsuhetkellä.

Hallitukselle annetaan oikeus päättää edellä mainitun valtuutuksen rajoissa kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Hallitus valtuutetaan päättämään merkintähinnan merkitsemisestä joko osakepääoman korotukseksi tai kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän on osakeyhtiölain mukainen Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy (suunnattu antaminen). Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden Yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi, konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi sekä omistuspohjan laajentamiseksi ja pääomarakenteen kehittämiseksi.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTIKSI OTTAMISESTA

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 950.000 kappaletta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa (suunnattu hankkiminen ja/tai pantiksi ottaminen). Osakkeiden hankinta ja/tai pantiksi ottaminen alentaa Yhtiön vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön internetsivuilla viimeistään 2.4.2021.

LIITTEET

  1. Nimitystoimikunnan työjärjestys

Lisätietoa:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Mediayhteydenotot:

Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 400 437 515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Lyhyesti yhtiöstä:

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 144 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 yhdistyneen Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2019 oli noin 242 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2400 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Yhtiön sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät osoitteesta https://enersense.com/fi/sijoittajalle/