Enersense International Oyj toteuttaa onnistuneesti 1 775 000 uuden osakkeen suunnatun osakeannin ja kerää sen tuloksena noin 16 miljoonaa euroa

Report this content

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ  --  PÖRSSITIEDOTE  -- SISÄPIIRITIETO --  22.6.2020 KLO 9.15

Enersense International Oyj toteuttaa onnistuneesti 1 775 000 uuden osakkeen suunnatun osakeannin ja kerää sen tuloksena noin 16 miljoonaa euroa

Enersense International Oyj:n ("Enersense" tai "Yhtiö") hallitus on tänään tehnyt päätöksen suunnatun osakeannin ("Osakeanti") toteuttamisesta varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2021 antaman valtuutuksen perusteella. Tarjottavien Osakkeiden (määritelty jäljempänä) lopullinen merkintähinta on Instituutioannissa ja Yleisöannissa (määritelty jäljempänä) 9,10 euroa osakkeelta ja Henkilöstöannissa (määritelty jäljempänä) 10 prosenttia alhaisempi, eli 8,19 euroa osakkeelta. Instituutio- ja Yleisöannin merkintähinta perustuu institutionaalisten sijoittajien kesken käytyyn tarjousmenettelyprosessiin ja se vastaa noin 14,2 prosenttia alempaa hintaa verrattuna Yhtiön osakkeen kaupankäyntivolyymilla painotettuun keskikurssiin 21.6.2021 sekä 9,4 prosenttia alempaa hintaa verrattuna Yhtiön osakkeiden kaupankäyntivolyymilla painotettuun keskikurssiin kymmenen kaupankäyntipäivän ajalta ennen Osakeannin ehtojen julkistamista 10.6.2021. Kaupankäynnin Tarjottavilla Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 23.6.2021.

Enersense laskee liikkeeseen 1 775 000 Yhtiön uutta osaketta ("Tarjottavat Osakkeet" tai "Uudet Osakkeet"), mikä vastaa noin 13,2 prosenttia Yhtiön ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärästä Osakeannin jälkeen.

516 226 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti"), 1 140 000 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaan kansainvälisesti ("Instituutioanti"), ja 118 774 Tarjottavaa Osaketta allokoidaan Yhtiöön tai sen konserniyhtiöihin merkintäaikana työsuhteessa olevalle henkilöstölle Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, ja Ranskassa sekä Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenille ("Henkilöstöanti"). Ylikysynnän johdosta Yhtiön hallitus on päättänyt korottaa Tarjottavien Osakkeiden määrää alustavasta 1 525 000 Tarjottavan Osakkeen enimmäismäärästä yllä mainittuun 1 775 000 Tarjottavaan Osakkeeseen siten, että Yleisöannin määrää kasvatetaan 150 000 Uudella Osakkeella ja Instituutioannin määrää 100 000 Uudella Osakkeella. Yleisöannissa sijoittajien tekemät merkinnät ("Sitoumus") hyväksytään kokonaan 250 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka per sijoittaja 14.6.2021 Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakkeenomistajaluetteloon merkittyjen osakkeenomistajien osalta ja 100 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka per sijoittaja muiden Yleisöannissa Sitoumuksen antaneiden osalta. Näiden määrien ylittäviltä osin hyväksytään 34,1% annetuista merkintäsitoumuksista. Enersensen ja sen konserniyhtiöiden henkilöstön sekä Yhtiön hallituksen jäsenten ja johtoryhmän Henkilöstöannissa tekemät Sitoumukset hyväksytään kokonaisuudessaan. Henkilöstöannissa merkitsemättä jääneet Tarjottavat Osakkeet siirrettiin merkittäviksi Yleisöannissa.

Yhtiö saa Osakeannissa noin 16,0 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön osakkeiden ("Osakkeet") kokonaismäärä nousee 13 397 729 Osakkeeseen, kun Osakeannissa tarjotut Uudet Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 22.6.2021. Yhtiö sai Osakeannissa yli 2 000 uutta osakkeenomistajaa.

Yleisöannissa annetut Uudet Osakkeet odotetaan kirjattavan hyväksytyn Sitoumuksen antaneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta Osakeannin toteuttamispäätöksen päivänä, eli arviolta 22.6.2021. Instituutioannissa annetut Uudet Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 24.6.2021 Euroclear Finland Oy:n kautta.

Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistus Sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien Osakkeiden allokaatiosta Sitoumuksessa annettuun osoitteeseen niin pian kuin mahdollista. Nordnetin kautta merkinneet Nordnetin omat asiakkaat näkevät Sitoumuksensa sekä Tarjottujen Osakkeiden allokaation Nordnetin verkkopalvelun tapahtumasivulla. Sitoumusten tekemisen yhteydessä maksettu ylimääräinen määrä palautetaan Sitoumuksen antajalle Sitoumuksessa ilmoitetulle suomalaiselle pankkitilille tai Nordnetin omien asiakkaiden kohdalla Nordnetin käteistilille arviolta viidentenä (5) pankkipäivänä Osakeannin toteuttamispäätöksen jälkeen, eli arviolta 30.6.2021. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan sijoittajan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin.

Henkilöstöantiin osallistuneet ovat sitoutuneet luovutusrajoitukseen, joka on kestoltaan 365 päivää, laskettuna Osakeannin toteuttamispäätöksestä. Yhtiö on sitoutunut luovutusrajoitukseen, joka on kestoltaan 90 päivää kaupankäynnin aloittamisesta Tarjottavilla Osakkeilla.

Kaupankäynnin Tarjottavilla Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla arviolta 23.6.2021. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000301585 ja kaupankäyntitunnus on ESENSE.

Evli Pankki Oyj toimi Osakeannissa pääjärjestäjänä. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimi Roschier Asianajotoimisto Oy. IR Partners Oy toimi Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana.

Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen kommentoi:

Olen erittäin tyytyväinen annin lopputulokseen. Tämä osaltaan luo edellytykset visiomme mukaisesti olla merkittävä päästöttömän yhteiskunnan toteuttaja. Kiitän kaikkia antiin osallistuneita luottamuksesta ja vahvasta mandaatista sekä toivotan myös kaikki uudet osakkeenomistajat lämpimästi tervetulleeksi matkaamme.

Enersensen hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola kommentoi:                                                                         

Yleisöanti ylimerkittiin yli kaksinkertaisesti ja osakeantimme kokonaisuudessaan noin 1,6-kertaisesti. Annin onnistuminen kertoo tekemämme työn merkityksestä koko yhteiskunnalle. Energiamurros on todellisuutta ja meillä on merkittävä rooli sen toteuttamisessa.

 

Tärkeää tietoa

Tähän tiedotteeseen sisältyvä tieto annetaan ainoastaan taustaksi eikä tämän tiedon väitetä olevan täydellistä. Tähän tiedotteeseen sisältyvään tietoon tai sen paikkansapitävyyteen, oikeellisuuteen tai täydellisyyteen ei tule luottaa mitään tarkoitusta varten. Tässä tiedotteessa olevassa tiedossa saattaa tapahtua muutoksia. Tämä tiedote ei ole tarjous Enersense International Oyj:n (”Yhtiö”) liikkeeseen laskemien arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö osto- tai merkintätarjouksien esittämiseksi missään valtiossa, jossa tällainen tarjoaminen tai myyminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen jakelu voi olla laillisesti rajoitettua tietyillä lainkäyttöalueilla ja henkilöiden, jotka vastaanottavat dokumentteja tai informaatiota, johon tiedotteessa viitataan, tulisi olla tietoisia ja noudattaa soveltuvia rajoituksia. Rajoitusten noudattamatta jättäminen voi olla näiden lainkäyttöalueiden arvopaperilakien vastaista. Lukuun ottamatta Suomea, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 ("Esiteasetus") ja asetuksessa (EU) 2017/1129 siten kun se muodostaa osan paikallista lakia "the European Union (Withdrawal) Act 2018" -säännöksen nojalla ("UK Esiteasetus") määritellyille kokeneille sijoittajille Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tässä tiedotteessa tarkoitettu mahdollinen osakeanti tullaan toteuttamaan esitteellä. Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksen tai UK Esiteasetuksen mukainen esite. Sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa tässä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita muutoin kuin edellä mainitun esitteen perusteella. Tämä tiedote ja sen sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä tarjouspyyntö osto- tai merkintätarjouksien esittämiseksi Yhdysvalloissa. Tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain mukaisesti ("Yhdysvaltain Arvopaperimarkkinalaki"), muutoksineen, eikä niitä saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, ellei niitä ole rekisteröity, paitsi Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, joka ei ole Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksen alainen. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta osakeannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. Tämä tiedote ja tässä tarkoitettuja arvopapereita koskevat muut tiedot on tarkoitettu Iso-Britanniassa julkaistavaksi ja levitettäväksi vain vuoden 2000 rahoituspalvelu ja markkinalain 86(7) kohdan (Financial Services and Markets Act) määrittelemille ”kokeneille sijoittajille”, joilla on (i) ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (ii) Määräyksen 49(2) (a) – (d) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä, ”asiaankuuluvat tahot”). Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Tämä tiedote on tarkoitettu tiedotustarkoituksiin, eikä sitä tule pitää tarjouksena tai perusteena päätökselle sijoittaa Yhtiön arvopapereihin. Evli Pankki Oyj (”Pääjärjestäjä”) toimii yksinomaan Yhtiön puolesta, eivätkä kenenkään muun tahon puolesta osakeannin yhteydessä. Pääjärjestäjä ei katso ketään muuta henkilöä asiakkaakseen Osakeannin yhteydessä kuin Yhtiön eikä sillä ole vastuuta tarjota muille henkilöille asiakkailleen kuuluvaa suojaa, eivätkä ne tarjoa neuvoa kenellekään muille henkilöille koskien osakeantia, tämän tiedotteen sisältöä tai mitään transaktiota, järjestelyä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua seikkaa koskien. Yhtiö on yksin vastannut tämän tiedotteen sisällön tuottamisesta ja on siitä vastuussa. Pääjärjestäjä tai kukaan sen hallituksen jäsenistä, johtajista, toimihenkilöistä, työntekijöistä, neuvonantajista tai edustajista ei ota mitään vastuuta eikä vastaa tai vakuuta, suoraan tai epäsuorasti, tämän tiedotteen tietojen tai muiden Yhtiötä tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä koskevien tietojen, täydellisyydestä, tarkkuudesta tai todenperäisyydestä (tai, jos tietojen sisällyttäminen tiedotteeseen on laiminlyöty) riippumatta siitä, onko tieto kirjallisessa, suullisessa tai sähköisessä muodossa ja riippumatta, miten tieto on asetettu saataville tai lähetetty, eikä minkäänlaisesta vahingosta, joka on syntynyt tiedotteen käyttämisestä, sen sisällöstä tai muutoin tiedotteesta johtuen.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tässä tiedotteessa esitetyt asiat voivat sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja ”aikoa”, ”arvioida”, ”ennakoida”, ”ennustaa”, ”jatkua”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pyrkiä”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”tavoitella”, ”tulla”, ”tähdätä”, ”uskoa”, ”voisi” ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin olettamiin, jotka voivat osaltaan perustua toisiin olettamiin. Vaikka Yhtiö pitää tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä odotuksia kohtuullisina, ei ole takeita siitä, että odotukset toteutuisivat tai pitäisivät paikkaansa. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Yhtiö ei takaa, että tässä esitettyihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin perustuvat olettamat ovat virheettömiä, eikä se ota vastuuta tässä esitettyjen näkemysten tulevasta paikkansapitävyydestä tai sitoudu päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tiedotteen julkaisupäivän tilanteeseen ja voivat näin ollen muuttua. Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen jakelun jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä.

Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU direktiiviin 2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista, muutoksineen (”MiFID II”); (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta; ja (c) Finanssivalvonnan määräyksistä ja ohjeista koskien sijoituspalvelutoimintaa ja sen harjoittamista (yhdessä ”MiFID II Tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan kukin niistä täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset: (i) yksityissijoittajille sekä vaatimukset (ii) sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten erikseen määritelty MiFID II:ssa (”kohdemarkkinat”). Jakelijoiden tulisi huomioida että: osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin osakeantiin liittyen. Epäselvyyksien välttämiseksi, kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID II:ta sovellettaessa; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa, tai ostaa tai tehdä mitään muita osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä. Jokainen jakelija on velvollinen ottamaan vastuulleen oman kohdemarkkina-arviointinsa liittyen Yhtiön osakkeisiin ja asianmukaisten jakelukanavien määrittämisen.

Lisätietoa:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Mediayhteydenotot:

Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7g515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Lyhyesti yhtiöstä:

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 144 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 yhdistyneen Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli noin 241 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 400 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön verkkosivut sijoittajille löytyvät osoitteesta www.enersense.com/sijoittajalle.

Tilaa