Enersense ostaa maatuulivoimahankkeiden kehitysyhtiö Megatuuli Oy:n

Report this content

Enersense International Oyj
Sisäpiiritieto 20.12.2021 klo 7.45

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI KYSEISEN MAAN SOVELLETTAVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA. LISÄTIETOJA ON ESITETTY ALLA KOHDASSA ”TÄRKEÄ HUOMAUTUS”.

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj (”Enersense”) on allekirjoittanut sopimuksen, jonka mukaisesti se hankkii maatuulivoimahankkeiden kehitysyhtiö Megatuuli Oy:n (”Megatuuli”). Osakekaupassa (“Osakekauppa”) maksettava kauppahinta on yhteensä 18,5 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan Enersensen uusilla liikkeeseenlaskettavilla osakkeilla.

Megatuulen hankinnan myötä Enersensen laajentuminen uusiutuvan energian tuotantoprojektien arvoketjussa jatkuu. Osakekaupan toteutuessa Enersensestä tulee maatuulivoiman hankekehittäjä. Megatuulella on yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa eri puolilla Suomea käynnissä tai esiselvitysvaiheessa olevia hankkeita, joiden yhteiskapasiteetti on noin 3 000 megawattia.

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen, Enersense International Oyj:

Megatuuli täydentää ja tukee Enersensen vahvaa palveluvalikoimaa ja tekee meistä aiempaa laaja-alaisemman päästöttömien energiaratkaisujen toteuttajakumppanin. Osakekaupan toteutuessa ryhdymme Megatuulen yhteistyökumppaneiden kanssa kehittämään tuulipuistoja, osallistumme itse niiden rakentamiseen ja tulevaisuudessa tavoitteenamme on myös rakennuttaa sekä jäädä omistamaan puistoja ja tuottamaan päästötöntä energiaa. Fingridin ennusteen mukaan maatuulivoiman tuotanto Suomessa tulee kasvamaan vuoden 2020 noin 2 000 megawatista yli 14 000 megawattiin vuoteen 2030 mennessä. Megatuulen ja sen yhteistyökumppaneiden hankekehityskanta vastaa noin 20 prosenttia Fingridin arvioimasta Suomen tuulivoimakapasiteetin määrästä vuonna 2030. Megatuulen tavoitteena on hankekehitykseen liittyvien yhteistyökumppaneidensa kanssa kehittää ja rakennuttaa 1 000 megawattia tuulivoimaa vuoteen 2025 mennessä. Osakekauppa mahdollistaa toteutuessaan Megatuulen hankekehitysosaamisen hyödyntämisen myös merituulivoimaprojekteissa Enersense Offshoren kanssa.”

Myyjille vastikkeena annettavien Enersensen uusien osakkeiden lukumäärä määräytyy viisi arkipäivää ennen Osakekaupan toteutusta Enersensen osakkeen 25 päivän Nasdaq Helsinki Oy:n kaupankäynnillä painotetun keskikurssin (VWAP) nojalla. Uusien osakkeiden enimmäismäärä on rajoitettu 2.675.000 osakkeeseen (19.9 prosenttia Enersensen osakkeiden nykyisestä lukumäärästä). Mikäli osakkeiden enimmäismäärä ei riitä kattamaan kauppahinnan koko määrää, on myyjillä oikeus edellyttää erotuksen suorittamista käteisvastikkeella.

Osakekauppa on ehdollinen muun muassa sille, että

- 11.1.2022 pidettäväksi koolle kutsuttava Enersensen ylimääräinen yhtiökokous päättää Enersensen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja valtuuttaa Enersensen hallituksen päättämään Osakekauppaan liittyvästä suunnatusta osakeannista ja vakuusjärjestelystä;

- Megatuulen tietyt hankekehitykseen liittyvät kumppanit luopuvat vetoamasta kyseisten tahojen ja Megatuulen välillä solmittuihin sopimuksiin sisältyviin Megatuulen omistuksen vaihtumiseen liittyviin change of control -ehtoihin Osakekaupan yhteydessä, ja sille, että Megatuulen keskeisen hankekehityskumppanin kanssa solmitun yhteistyösopimuksen kesto ja tietyt ehdot neuvotellaan uudelleen;

- Megatuulen yhtiöjärjestys muutetaan uuden äänivallattoman osakesarjan luomiseksi, minkä lisäksi Enersense ja Megatuulen nykyiset osakkeenomistajat neuvottelevat Megatuulta koskevan osakassopimuksen; ja

- tietyille muille tavanomaisille ehdoille ja edellytyksille.

Osakekaupan arvioidaan edellytysten täyttyessä toteutuvan arviolta tammikuun 2022 aikana.

Myyjien Osakekaupan toteutuessa vastikkeena saamiin Enersensen uusiin osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus- ja vakuusjärjestely. Enersensen uudet osakkeet on tarkoitus hakea kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle Osakekaupan toteutuksen jälkeen.

Megatuulen nykyiset osakkeenomistajat jäävät Osakekaupan toteutuessa omistamaan Megatuulen uuden äänivallattoman osakesarjan osakkeet. Äänivallattoman osakesarjan perusteella kyseiset osakkeenomistajat ovat oikeutettuja yksinomaan osinkoihin Megatuulesta tiettyjen tulevien projektien myyntituottojen perusteella. Näillä Megatuulen äänivallattomilla osakkeilla ei ole oikeutta muuhun varojenjakoon, eikä tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta muita Megatuuleen liittyviä oikeuksia.

Osakekaupan toteutuessa Enersensen liiketoiminta laajenee tuulivoimasektorilla tuulipuistojen suunnittelusta ja rakentamispalveluista kattamaan myös maatuulivoiman hankekehityksen, jota Megatuuli toteuttaa yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Arvoketjussa laajentumisen odotetaan tasaavan Enersensen nykyisen liiketoiminnan projektirakentamisen syklisyyteen ja kysyntävaihteluihin liittyviä kannattavuus- ja kassavirtariskejä. Lisäksi tuulivoimakehittämisessä mukanaolon uskotaan antavan Enersenselle etua myös kyseisten tuulivoimapuistojen rakentamis- ja ylläpitopalveluiden osalta.

Hankekehitysliiketoiminta on luonteeltaan hyvin pitkäjänteistä toimintaa, johon tyypillisimpinä riskeinä ja epävarmuustekijöinä liittyvät hankkeiden hyväksyttävyys sekä erityisesti kaavoitusprosesseihin ja lupamenettelyihin liittyvät valitukset, joista saattaa aiheutua viivästyksiä kehitysprojektien läpimenoon tai ne saattavat jäädä kokonaan toteutumatta. Megatuulen toiminta painottuu lisäksi tuulivoimaprojektien alkuvaiheen kehitystyöhön ja kehityshankkeiden toteutus on riippuvainen tietyistä keskeisistä yhteistyökumppaneista ja kyseisten kumppaneiden kanssa solmittujen sopimusten jatkuvuudesta, mikä edellyttää muun muassa sitä, että Megatuuli kykenee noudattamaan kyseisiin sopimuksiin sisältyviä velvoitteita.

Megatuuli lyhyesti

Suomalainen Megatuuli on vuonna 2010 perustettu maatuulivoimahankkeiden kehitysyhtiö, jonka toiminta painottuu tuulivoimaprojektien alkuvaiheen kehitystyöhön. Megatuuli kehittää maatuulivoimahankkeita yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa. Megatuulella on yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa eri puolilla Suomea käynnissä tai esiselvitysvaiheessa olevia hankkeita, joiden yhteiskapasiteetti on noin 3 000 megawattia. Megatuulen yhteistyökumppaniensa kanssa kehittämiä ja rakennettuja tai rakenteilla olevia tuulivoimahankkeita on seitsemän, ja ne koostuvat 41 tuulivoimalasta. Näiden hankkeiden investointiarvo on noin 250 miljoonaa euroa. Ensimmäinen rakentamisvaiheeseen edennyt hanke, Tyrinselkä, on tuottanut tuulisähköä vuodesta 2016 ja se oli valmistumisvuoden jälkeen parhaimman ns. kapasiteettifaktorin omaava tuulivoimapuisto.

Megatuulen liikevaihto vuonna 2021 päättyneellä tilikaudella (1.4.2020-31.3.2021) oli 0,5 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa vuonna 2020 päättyneellä tilikaudella). Yhtiön käyttökate vuonna 2021 päättyneellä tilikaudella oli noin 3,5 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa vuonna 2020 päättyneellä tilikaudella) ja tase vuonna 2021 päättyneen tilikauden lopussa noin 0,7 miljoonaa euroa (1,1 miljoonaa euroa vuonna 2020). Yhtiön palveluksessa työskentelee 9 työntekijää.

Osakekaupan ehdot lyhyesti

Osakekaupan toteutuessa Enersense maksaa Megatuulen nykyisille omistajille kauppahintana 18,5 miljoonaa euroa. Kauppahinta maksetaan Osakekaupan toteutuksessa kokonaisuudessaan Enersensen uusina osakkeina Megatuulen nykyisille osakkeenomistajille suunnattavalla maksullisella osakeannilla (“Suunnattu Osakeanti”).

Suunnatussa Osakeannissa annettavien uusien osakkeiden lukumäärä määräytyy viisi arkipäivää ennen Osakekaupan toteutusta Enersensen osakkeen 25 päivän Nasdaq Helsinki Oy:n kaupankäynnillä painotetun keskikurssin (VWAP) nojalla (eli ajanjakso alkaen 30 päivää ennen Osakekaupan toteutusta ja päättyen 5 päivää ennen Osakekaupan toteutusta). Kaupan toteutuksen arvioidaan tapahtuvan tammikuun 2022 aikana. Suunnatussa Osakeannissa annettavien uusien osakkeiden kokonaismäärä on aina rajattu enintään 2.675.000 osakkeeseen (19,9 prosenttia Enersensen osakkeiden nykyisestä lukumäärästä) ja siten Suunnatun Osakeannin toteutuessa Enersensen osakkeiden kokonaismäärä nousee enintään 16.072.729 osakkeeseen. Mikäli osakkeiden enimmäismäärä ei riitä kattamaan kauppahinnan koko määrää, on myyjillä oikeus edellyttää erotuksen suorittamista käteisvastikkeella.

Megatuulen nykyiset osakkeenomistajat tulevat Osakekaupan toteutuessa omistamaan Megatuulen uuden perustettavan äänivallattoman osakesarjan osakkeet, jotka ovat oikeutettuja osinkoihin tiettyjen Megatuulen ja sen yhteistyökumppaneiden kehitteillä olevista tuulipuistoista saamien tuottojen perusteella. Vähemmistöomistajilla ei ole muuta oikeutta varojenjakoon Megatuulesta tai, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, muita Megatuuleen liittyviä oikeuksia. Enersense ja Megatuulen nykyiset osakkeenomistajat solmivat Osakekaupan toteutuessa Megatuulta koskevan osakassopimuksen, minkä lisäksi Megatuulen yhtiöjärjestystä muutetaan uuden osakesarjan luomiseksi. Megatuulen nykyisten osakkeenomistajien osakeomistus Megatuulessa lakkaa, kun Megatuuli on suorittanut heille sovittujen kehitteillä olevien tuulipuistojen tuottoihin perustuvat osingot.

Osakekauppa on ehdollinen muun muassa sille, että erikseen 11.1.2022 pidettäväksi koolle kutsuttava Enersensen ylimääräinen yhtiökokous päättää Enersensen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja valtuuttaa Enersensen hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista koskien vastikkeena annettavien osakkeiden liikkeeseenlaskua sekä myöntää Osakekaupassa sovittuun vakuusjärjestelyyn liittyvät valtuutukset. Yhtiökokouskutsu julkistetaan erillisellä pörssitiedotteella sekä Enersensen verkkosivuilla osoitteessa www.enersense.com/sijoittajalle

Osakekauppa on lisäksi ehdollinen sille, että Megatuulen tietyt hankekehitykseen liittyvät kumppanit luopuvat vetoamasta kyseisten tahojen ja Megatuulen välillä solmittuihin sopimuksiin sisältyviin Megatuulen omistuksen vaihtumiseen liittyviin change of control -ehtoihin Osakekaupan yhteydessä. Osakekaupan toteutumiseksi edellytetään myös, että Megatuulen keskeisen hankekehityskumppanin kanssa solmittua yhteistyösopimusta pidennetään ja sen tietyt ehdot neuvotellaan uudelleen. Neuvottelut kyseisestä sopimusmuutoksesta on aloitettu Megatuulen, Enersensen ja kyseisen hankekehityskumppanin välillä. Lisäksi Osakekauppa on ehdollinen Megatuulen yhtiöjärjestyksen muutokselle uuden vähemmistöomistajien omistukseen jäävän äänivallattoman osakesarjan luomiseksi, siihen liittyvän osakassopimuksen neuvottelemiselle sekä tietyille muille tavanomaisille ehdoille ja edellytyksille.

Osakekaupan toteutuessa Megatuulen yhteensä 13 omistajasta tulee Enersensen uusia osakkeenomistajia. Megatuulen suurimpien omistajien (LOE Invest Oy, Mapps Global Invest Oy, Blin Ab ja Summer Island Oy) osuus Enersensen vastikkeena antamista uusista osakkeista on yhteensä noin 72,57 prosenttia.

Osakekaupan yhteydessä Megatuulen kaikki omistajat sitoutuvat kauppakirjassa tarkemmin määritellyin ehdoin Suunnatussa Osakeannissa saamiaan Enersensen uusia osakkeita koskeviin luovutusrajoituksiin ja vakuusjärjestelyyn. Vakuus- ja luovutusrajoitusten kohteena on yhteensä 50 prosenttia Megatuulen omistajien vastikkeena saamista osakkeista ja rajoitus vapautuu 24 kuukauden kuluttua Osakekaupan toteutuksesta lukien.

Osakekaupalla ei toteutuessaan ole vaikutusta Enersensen vuoden 2021 taloudelliseen ohjeistukseen. Osakekaupan arvioidaan toteutuessaan parantavan Enersensen rahoitusasemaa vuonna 2022 ja parantavan Enersensen tuloksentekokykyä pitkällä aikavälillä. Osakekaupan toteutuessa Megatuulen tiettyjen, äänivallattoman osakesarjan kohteeksi tulevien projektien myyntituottojen arvioidaan vaikuttavan Enersensen liikevoittoon vuoteen 2025 mennessä yhteensä noin 20-40 miljoonaa euroa. Näistä hankkeista jaettavan voiton osalta Enersensen osuus on noin kolmanneksen ja äänivallattomien osakkeiden omistajiksi jäävien myyjien osuus noin kaksi kolmasosaa. Ensimmäisten hankkeiden arvioidaan tuloutuvan vuoden 2022 aikana. Muiden Megatuulen hankkeiden arvioidaan tuloutuvan vuodesta 2024 alkaen. Näistä muista hankkeista Enersensen osuus tilikauden voitosta on 100 prosenttia.

Toteutuessaan Osakekaupalla on vaikutus Enersensen pitkän aikavälin numeerisiin tavoitteisiin, jotka yhtiö tulee Osakekaupan toteutuessa päivittämään vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.  Megatuuli raportoidaan Osakekaupan toteutuessa osana Enersensen Power-segmenttiä.

Tärkeä huomautus

Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Yhtiön aikomuksena ei ole rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa osakeannista eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa, Etelä-Afrikassa tai näihin maihin tai millään muulla sellaisella alueella tai sellaiselle alueelle, jossa niiden julkistaminen tai levittäminen rikkoisi soveltuvia lakeja tai sääntöjä tai edellyttäisi lisädokumenttien laatimista tai rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi kenellekään henkilölle tai millekään taholle tai käytettäväksi kenenkään henkilön tai minkään tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen mihinkään arvopaperiin liittyen.  Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu, eikä niiden väitetä olevan kokonaisia tai täydellisiä, minkä lisäksi ne saattavat muuttua. Mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä Yhtiöstä, sen arvopapereista ja sulautumisesta, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin ja oletuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Sijoittajien ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet. Lisäksi ei voi olla varmuutta siitä, että järjestely toteutuu tässä tiedotteessa kuvatulla tavalla ja aikataulussa tai lainkaan.

Lisätietoja:

Jussi Holopainen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 517 4543
Sähköposti:
jussi.holopainen@enersense.com

Mediayhteydenotot:

Tommi Manninen, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Puhelin: +358 40 043 7515
Sähköposti: tommi.manninen@enersense.com

Lyhyesti yhtiöstä:

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja, joka on vahvasti mukana tukemassa vallitsevaa energiamurrosta ja mahdollistamassa päästötöntä yhteiskuntaa. Enersense-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 144 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 yhdistyneen Enersense-Empower-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2020 oli noin 241 miljoonaa euroa. Yhtiö työllistää yhteensä noin 2 000 henkilöä, ja se toimii Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Enersensen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä (ESENSE). Yhtiön verkkosivut sijoittajille löytyvät osoitteesta www.enersense.com/sijoittajalle.

Tilaa