ENERSENSE TOTEUTTAA FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN, KAUPANKÄYNTI ALKAA ARVIOLTA 24.4.2018

Report this content

Yhtiötiedote Enersense International Oyj 16.4.2018 klo 10:00

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, AUSTRALIAAN, HONGKONGIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN, SINGAPOREEN, JAPANIIN TAI UUTEEN SEELANTIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Teollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen erikoistunut suomalainen yhtiö Enersense International Oyj (”Enersense" tai "Yhtiö") toteuttaa First North -listautumiseensa liittyvän osakeannin ja -myynnin (yhdessä ”Listautumisanti”).

Yhtiön hallitus on päättänyt Listautumisannissa tehtyjen osakemerkintöjen hyväksymisestä. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla arviolta 24.4.2018.

Listautumisannissa annettiin merkintäsitoumuksia yhteensä 1.178.650 osakkeesta. Yleisösijoittajat antoivat merkintäsitoumuksia yhteensä 381.240 osakkeesta ja institutionaaliset sijoittajat yhteensä 797.410 osakkeesta. Hallitus hyväksyi annin ehtojen mukaisesti tehdyt merkintäsitoumukset kokonaan. Yhtiö laskee liikkeeseen 1.093.905 uutta osaketta ja Yhtiön suurin osakkeenomistaja Corporatum Oy myy 84.745 osaketta. Listautumisannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 5.623.200 osakkeeseen. Osakekohtainen merkintähinta Listautumisannissa oli 5,90 euroa. 

Yhtiö saa uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta noin 6,45 miljoonan euron bruttovarat, joita Yhtiö suunnittelee käyttävänsä strategiansa mukaisen liiketoiminnan vahvistamiseen, orgaaniseen kasvuun ja mahdollisiin yritysostoihin.

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen kommentoi:

”Toivotamme uudet osakkeenomistajamme tervetulleiksi mukaan Enersensen kasvutarinaan. Olemme erittäin tyytyväisiä sijoittajien kiinnostukseen ja luottamukseen yhtiötämme kohtaan, iso kiitos tästä. Annissa Enersense saa yli 500 uutta osakkeenomistajaa ja osakkeita merkittiin yhteensä noin 7 miljoonalla eurolla. Listautumisannista saaduilla varoilla pääsemme merkittävästi vauhdittamaan kasvustrategiaamme, jonka tavoitteena on saavuttaa 100 miljoonaan euron liikevaihto vuoteen 2021 mennessä.”

Hyväksytyistä merkinnöistä lähetetään sähköinen vahvistusilmoitus merkinnän tehneille sijoittajille arviolta 16.4.2018. Instituutioantiin osallistuneiden sijoittajien tulee maksaa merkintä pääjärjestäjän lähettämien ohjeiden mukaisesti siten, että maksu on maksulomakkeessa mainitulla tilillä viimeistään 18.4.2018 kello 16.00.

Listautumisannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut osakkeet kirjataan sijoittajien arvo­osuustileille arviolta 23.4.2018. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla arvioidaan alkavan 24.4.2018. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on ESENSE.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen
Puhelin: 044 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.eu

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Lyhyesti Yhtiöstä

Enersense International Oyj on teollisuuden kilpailukyvyn kehittämiseen erikoistunut suomalainen yhtiö, jonka juuret ja kotipaikka ovat Satakunnassa. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta ovat jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Resurssit, Digitaaliset ratkaisut ja palvelut sekä Suunnittelu ja tuotanto. Vuonna 2017 yhtiön liikevaihto kasvoi noin 47 miljoonaan euroon. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2017 aikana keskimäärin 662 henkilöä. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti yli 30 maassa.

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältöä ei saa julkistaa tai levittää suoraan tai välillisesti kokonaan tai osittain Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa, Japanissa tai Uudessa-Seelannissa. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei tulla rekisteröimään eikä niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti eikä rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.

Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö voi asettaa rajoituksia tämän kirjallisen materiaalin levittämiselle ja tarjottavien osakkeiden tarjoamiselle tai myymiselle. Asianmukaisten tietojen hankkiminen sanotuista rajoituksista tai rajoitusten noudattaminen eivät ole Yhtiön tai Pääjärjestäjän vastuulla. Yhtiöllä ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta näiden rajoitusten rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset tarjottaviin osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät.

Tiedotteen sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut eikä tule antamaan valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison­Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison­Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu­ ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tilaa