Kutsu Enersense International Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Report this content

Enersense International Oyj
Yhtiötiedote 6.7.2020 klo 22.25

Enersense International Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 27.7.2020 klo 15.00 alkaen Empower Oyj:n pääkonttorilla Ravintola Feron tiloissa, osoitteessa Valimotie 9-11, 00380 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00.

 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Yrityskauppaan liittyvät päätökset

Enersense International Oyj (‘’Yhtiö’’) on 2.7.2020 allekirjoittanut sopimuksen, jolla se ostaa Empower Oyj:n (”Empower”) koko osakekannan yhden euron kauppahinnalla (‘’Yrityskauppa’’). Yrityskaupan toteuttaminen on ehdollinen mm. sille, että Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy Yrityskaupan. Yhtiön hallitus on 6.7.2020 päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään Yrityskaupan hyväksymisestä, suunnatun osakeannin toteuttamisesta sekä muista Yrityskauppaan välittömästi liittyvistä yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluvista asioista.

Hallituksen tässä asiakohdassa yhtiökokoukselle tekemät päätösehdotukset liittyvät Yrityskaupan toteuttamiseen ja muodostavat yhden kokonaisuuden siten, että kunkin tässä asiakohdassa tehdyn ehdotuksen hyväksyminen edellyttää, että yhtiökokous hyväksyy kaikki tässä asiakohdassa tehdyt hallituksen ehdotukset;

a) Yrityskaupan hyväksyminen

Yhtiön hallituksen riippumattomat jäsenet kannattavat Yrityskauppaa ja suosittelevat osakkeenomistajille sen hyväksymistä. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat, MBÅ Invest Oy ja Corporatum Oy, jotka edustavat noin 67,56 prosenttia ulkona olevista Yhtiön osakkeista ja äänistä kokouskutsun hetkellä, ovat sitoutuneet äänestämään Yrityskaupan hyväksymisen puolesta ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy Yrityskaupan.

b) Suunnattu osakeanti

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää seuraavasta suunnatusta osakeannista:

         1 Uudet osakkeet

Enersense International Oyj (”Yhtiö”) laskee osakeannissa (”Osakeanti”) liikkeeseen 3.600.000 kappaletta Yhtiön uusia osakkeita (”Osake”).Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet vastaavat noin 37,71 prosenttia kaikista Yhtiön osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen edellyttäen, että Osakeanti merkitään täysimääräisesti.

         2 Merkintäoikeus, merkintähinta ja osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeaminen 

Kaikki uudet Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen merkittäviksi rajoitetulle joukolle yksityissijoittajia (”Merkitsijä”) heidän merkintäsitoumustensa suhteessa.

Osakkeiden merkintähinta maksetaan käteisellä. Osakkeiden kokonaismerkintähinta on yhteensä 7.992.000 euroa, eli osakekohtainen merkintähinta on 2,22 euroa (”Merkintähinta”) Osakkeelta.

Osakeannin tarkoituksena on toteuttaa Empower Oyj:n osakekannan kauppa (”Yrityskauppa”) Yhtiön 2.7.2020 solmiman kauppakirjan (”Kauppakirja”) mukaisesti. Kauppakirja on ehdollinen Yhtiön nykyisen päärahoittajan, Nordea Bank Abp:n, hyväksynnälle sekä yhtiökokouksen päätöksille Yrityskaupan hyväksymisestä ja suunnatusta osakeannista.  Yrityskaupan yhteydessä järjestettävässä Osakeannissa kerättävät varat käytetään ostettavan Empower-konsernin käyttöpääoman vahvistamiseen, joten Osakeannille ja osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa Yhtiön kannalta osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.

Näiden ehtojen mukaista Osakkeiden merkintäoikeutta ei saa siirtää tai luovuttaa toiselle.

         3 Osakkeiden merkintä ja merkintäaika 

Osakkeiden merkintä tapahtuu erillisesti allekirjoitettavalla merkintäsopimuksella. Hallitus voi pidentää Osakkeiden merkintäaikaa. Osakkeiden merkintä tulee kuitenkin tehdä viimeistään 29.07.2020 mennessä.

Merkintä on sitova, eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

    4 Osakkeiden merkintähinta ja merkintähinnan maksu 

Osakkeiden merkintähinta maksetaan käteisellä. Osakkeiden kokonaismerkintähinta on yhteensä 7.992.000 euroa, eli osakekohtainen merkintähinta on 2,22 euroa (”Merkintähinta”) Osakkeelta.

Yrityskaupan edellytys on, että Empower Oyj:n käyttöpääoman lisäys saadaan rahoitettua. Yhtiön kokonaisedun mukainen keino tähän on suunnattu osakeanti ottaen huomioon myyjän edellyttämän nopean aikataulun kaupan toteuttamiselle. Kokonaisriskienhallinnan näkökulmasta on siis haettu arvostus, jolla transaktiokuluihin sekä Yrityskaupan edellyttämään käyttöpääoman lisäykseen on saatu varmistettua avainsijoittajien rahoitus mahdollisimman nopeasti. Erityisesti arvostustasossa on huomioitu osakkeen aiempi kurssikehitys neuvottelujen jatkamiseen sitoutumisen hetkellä ja suunnatun annin järjestäjän arvio arvostustasoon liittyvästä sijoittajien halukkuudesta antaa merkintäsitoumuksia hyvin nopeasti.

Merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan 29.07.2020 mennessä Yhtiön erikseen ilmoittamalle pankkitilille. Hallitus voi pidentää merkintähinnan maksuaikaa.

Osakkeiden merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

   5 Osinko- ja muut osakasoikeudet 

Osakkeet oikeuttavat Yhtiön mahdollisesti jakamaan osinkoon ja tuottavat haltijalleen osakkeenomistajan oikeudet siitä hetkestä lähtien, kun Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja merkitty Yhtiön osakasluetteloon.

   6 Uusien Osakkeiden rekisteröinti kaupparekisteriin ja hakeminen First North -listalle 

Osakeannissa merkityt Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin hallituksen hyväksyttyä osakemerkinnät, kuitenkin viimeistään 31.7.2020.

Uudet osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään ja otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi sen jälkeen, kun Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 5.8.2020 mennessä.

   7 Merkintöjen hyväksyminen 

Osakeanti on ehdollinen sille, että yhtiökokous on hyväksynyt Kauppakirjan mukaisen Yrityskaupan ja että hallitus on hyväksynyt osakemerkinnät. Mikäli Yrityskauppa ei ole toteutunut 31.7.2020 mennessä raukeaa yhtiökokouksen päätös suunnatusta Osakeannista. Yhtiön hallitus hyväksyy kaikki näiden Osakeannin ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät, jotka on tehty osakemerkintään soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

  9 Informaatio 

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä merkintäajan alkamisesta lähtien Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Konepajanranta 2 28100 Pori.

 10 Huomautus sijoittajalle ja sovellettava laki sekä riitaisuuksien ratkaiseminen

Osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa Australiaan, Japaniin, Kanadaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan, Yhdysvaltoihin tai muuhun maahan, jossa osakkeiden tarjoaminen olisi lainvastaista. Osakeantiin liittyviä asiakirjoja ei saa toimittaa henkilöille edellä mainittuihin maihin. Osakkeiden tai osakeannin rekisteröimiseksi tai Osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin.

Yhtiön osakkeenomistajan tai muun sijoittajan katsotaan hyväksyneen edellä mainitut rajoitukset. Osakeantiin ja Osakkeisiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia mahdollisesti koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

11 Muut seikat 

Yhtiön hallitus päättää Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.    

Suunnattua osakeantia koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöpäätöksellä, jota on kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

 

  c) Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 § muutetaan seuraavaan muotoon:

“3 § Yhtiön toimialana on tuottaa ja myydä itse tai tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta energia-, teollisuus-, rakennus-, ohjelmisto-, tietojärjestelmä- ja tietoliikennealojen palveluita sekä harjoittaa konsultointia, projektisuunnittelua, työvoiman vuokrausta ja rekrytointia erityisesti edellä mainituilla aloilla Suomessa ja ulkomailla. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, osakkeita, osuuksia ja muita arvopapereita sekä toimialansa edellyttämää muuta omaisuutta.“

Yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva päätös on tehtävä määräenemmistöpäätöksellä, jota on kannattanut vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

  d)  Hallituksen täydentäminen kahdella uudella varsinaisella jäsenellä

Yhtiöllä ei ole nimitysvaliokuntaa. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat MBÅ Invest Oy ja Corporatum Oy, joiden yhteenlaskettu osuus kokouskutsun päivänä yhtiön osakkeista ja äänistä on noin 67,56 prosenttia, ehdottavat että hallituksen nykyisten jäsenten, Markku Kankaalan, Herkko Plitin, Petri Suokkaan ja Kalervo Rötsän lisäksi hallitusta täydennetään kahdella uudella varsinaisella jäsenellä. Yhtiö tulee julkistamaan hallituksen jäsenehdokkaat erikseen myöhemmin. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitukseen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden tarkemmat henkilötiedot tullaan esittämään Yhtiön kotisivuilla www.enersense.fi/fi/sijoittajat -osiossa (Hallinnointi/Yhtiökokous), kun henkilöt on nimetty.

 

7. Kokouksen päättäminen

 

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Enersense International Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajat. Enersense International Oyj:n tilinpäätösasiakirjat, viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehty varojen jakoa koskeva päätös sekä hallituksen selostus tilinpäätöksen laatimisen jälkeisistä Yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 10.8.2020 alkaen.

 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on keskiviikkona 15.7.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikkona 22.7.2020 klo 12.00 mennessä, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@enersense.com

b) Toimistoaikana (klo 8:00-16:00) puhelimitse numeroon 040 4851400/Silja Laurila; tai

c) kirjeitse osoitteeseen Enersense International Oyj / Yhtiökokous. Konepajanranta 2 28100 Pori.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.Osakkeenomistajien Enersense International Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon keskiviikkona 15.7.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään keskiviikkona 22.7.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.enersense.fi/sijoittajat.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Yhtiön osoitteeseen Enersense International Oyj/yhtiökokous, Konepajanranta 2, 28100 Pori siten, että ne ovat perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Enersense International Oyj:llä on kokouskutsun päivämääränä 6.7.2020 yhteensä 5.947.729 osaketta ja ääntä.

 

Porissa 6.7.2020

ENERSENSE INTERNATIONAL OYJ

HALLITUS

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jussi Holopainen
Puhelin: 044 517 4543
Sähköposti: jussi.holopainen@enersense.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
Puhelin: 050 520 4098

Lyhyesti Yhtiöstä:

Enersense International Oyj on päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja. Enersensen tuotteet, palvelut ja toiminta on jaettu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Projektit ja Henkilöstöpalvelut. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 58,1 miljoonaa euroa. Enersensen palveluksessa oli vuoden 2019 aikana keskimäärin 884 henkilöä. Enersensen brändi ja henkilöstön kyky uudistaa toimintatapoja sekä hyödyntää digitaalista teknologiaa tunnetaan erityisesti teollisuuden suurissa rakennusprojekteissa Suomessa ja kansainvälisesti noin 40 maassa. Sijoittajille suunnatut verkkosivut löytyvät osoitteesta www.enersense.fi/sijoittajat

Tilaa