Enfo-konsernin osavuosikatsaus Q2 1.4.–30.6.2021

Report this content

Enfo Q2/2021: Liikevaihto viime vuoden tasolla, vähemmistöosuus ruotsalaisessa SAP-konsultointiyrityksessä myyty

Q2/2021    

 • Huhti–kesäkuun liikevaihto oli 25,9 MEUR (26,0)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 1,2 MEUR (2,1)
 • Liikevoitto (EBIT) oli -1,6 MEUR (-0,3)
 • Kauden tulos oli -1,8 MEUR (0,9)
 • Osakekohtainen tulos oli -2,6 EUR (1,2)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 4,8 MEUR (4,7)

H1/2021

 • Tammi–kesäkuun liikevaihto oli 53,3 MEUR (53,4)
 • Käyttökate (EBITDA) oli 3,3 MEUR (3,7)
 • Liikevoitto (EBIT) oli -2,1 MEUR (-0,9)
 • Kauden tulos oli -2,7 MEUR (-1,8) 
 • Osakekohtainen tulos oli -3,8 EUR (-2,4)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 6,4 MEUR (7,6) 

Luvut suluissa viittaavat viime vuoden vastaavan jaksoon, ellei toisin mainita. Zuite Business Consulting AB:n myynti Q2/2021:n lopussa on käsitelty IFRS-standardin (International Financial Reporting Standards) mukaisesti lopetettuna toimintona. Tämän osavuosikatsauksen luvut koskevat jatkuvan toiminnan tuloksia, ja vertailutiedot on päivitetty tämän mukaisesti, ellei toisin mainita. Lisäksi vertailutiedot on laadintaperiaatteen täsmennyksen johdosta päivitetty tiettyjen tuotteiden myynnin osalta kuten tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa on esitetty.

Avainluvut
1.4.–30.6.2021 1.4.–30.6.2020* 1.1.–30.6.2021 1.1.–30.6.2020* 1.1.–31.12.2020*
Liikevaihto, MEUR 25,9 26,0 53,3 53,4 101,5
EBITDA 1,2 2,1 3,3 3,7 7,7
% liikevaihdosta 4,5 8,0 6,2 6,9 7,6
Liikevoitto, MEUR -1,6 -0,3 -2,1 -0,9 -1,5
% liikevaihdosta neg neg neg neg neg
Voitto ennen veroja, MEUR -1,9 0,7 -2,8 -1,8 -2,8
% liikevaihdosta neg 2,8 neg neg neg
Katsauskauden voitto, MEUR -1,8 0,9 -2,7 -1,8 -2,8
% liikevaihdosta neg 3,6 neg neg neg
Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot EUR -2,6 1,2 -3,8 -2,4 -3,8
Osakekohtainen tulos, EUR -6,8 1,5 -6,9 -1,9 -2,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % ** neg 0,5 neg 0,5 neg
Omavaraisuusaste, % 36,7 40,6 36,7 40,6 40,3
Nettovelkaantumisaste, % 83,3 80,7 83,3 80,7 86,1
Korolliset nettovelat, MEUR 32,2 38,4 32,2 38,4 40,8
Oma pääoma/osake, EUR 51,5 59,3 51,5 59,3 60,7
Henkilöstö keskimäärin 823 843 825 854 846
* Vertailukauden luvut on päivitetty laadintaperiaatteissa esitetyillä muutoksilla
** Rullaava 12kk
 

Toimitusjohtajan katsaus

Mikko Valorinta kommentoi toista vuosineljännestä:

”Vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä liikevaihtomme pysyi edellisen vuoden tasolla. Vaikka pandemia vaikutti edelleen asiakkaisiimme erityisesti matkailu- ja ravintola-alalla, kehitys oli myönteistä kyberturvallisuuden, identiteetin ja pääsynhallinnan (IAM), datan ja analytiikan sekä pilvipalvelujen aloilla. Kirjaamamme varaukset vaikuttivat käyttökatteeseen (EBITDA), joka oli alhaisempi kuin vuonna 2020, jolloin pandemian johdosta tehdyt määräaikaiset lomautukset alensivat kuluja. Olemme käynnistäneet toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi, keskittyen käyttöasteisiin.   

Järjestelimme liiketoiminta-alueemme uudelleen kesäkuun alusta yksinkertaistaaksemme organisaatiota ja keskittyäksemme vielä vahvemmin asiakkaisiin. Uusia liiketoiminta-alueita on neljä: Applications & Data, Care & Data Platforms, Data & Analytics sekä uusi liiketoiminta-alue Digital Trust. Digital Trust -palvelumme tukevat asiakkaidemme datan ja sovellusten turvaamista. Näemme tällä alueella merkittävää kysyntää, ja Digital Trust -liiketoimintamme kasvoikin kaksinumeroisin luvuin toisella vuosineljänneksellä. Thomas Andersson nimitettiin liiketoiminta-alueen johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Katsauskaudella Henna Korpela nimitettiin tehtävään EVP, People & Culture ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Työntekijäkokemus on menestyksellemme ensiarvoisen tärkeä. Jatkamme kulttuurimme ja johtamiskäytäntöjemme kehittämistä, keskittyen erityisesti monimuotoisuuteen ja inklusiivisuuteen sekä työntekijälupaukseen. 

Strategisten prioriteettiemme mukaisesti myimme kesäkuussa 30 % osuutemme ruotsalaisessa SAP-konsulttiyrityksessä Zuite Business Consulting AB norjalaiselle Pearl Group AS:lle. Kauppa ei vaikuttanut Enfon SAP-toimintoihin Suomessa, missä SAP S4/HANA ja SAP-pilvimigraatiot ovat edelleen kasvun ajureita. 

Ilokseni voin todeta, että asiakkaat ovat edelleen erittäin tyytyväisiä työhömme. Toukokuussa 2021 tehdyn viimeisimmän asiakastyytyväisyys-tutkimuksemme mukaan 96 % vastaajista olivat halukkaita suosittelemaan Enfoa. Olemme hyvin ylpeitä tästä tuloksesta, ja panostamme jatkossakin korkealuokkaisten palvelujen tarjoamiseen ja vahvojen asiakassuhteiden rakentamiseen. Asiakkaidemme luotettuna kumppanina meidän on jatkuvasti kehitettävä osaamistamme ja tarjontaamme. Tänä keväänä Enfo sai ensimmäisten joukossa Pohjoismaissa Analytics on Microsoft Azure Advanced Specialization -tunnustuksen vahvasta osaamisestamme Microsoft Azure -pohjaisissa analytiikkaratkaisuissa. Lisäksi saimme uuden Microsoft Azure Advanced Specialization -tunnustuksen pilvimigraatioista. Nämä kaksi tunnustusta heijastavat vahvaa sitoutumistamme Microsoftin ekosysteemiin ja syvällistä osaamistamme tällä alueella. 

Toisella vuosineljänneksellä aloimme myös suunnitella strategiaamme 2022–2024 osallistaen yli 100 enfolaista tulevaisuutemme suunnitteluun. Asiakastyytyväisyys, henkilöstön sitoutuminen ja kannattava kasvu ovat strategiamme ytimessä. Tavoitteenamme on julkaista uusi kasvustrategia kolmannella vuosineljänneksellä.” 

 

Liikevaihto ja tulos

Q2/2021

Enfo-konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto huhti–kesäkuussa 2021 oli 25,9 MEUR (26,0). Liikevaihdosta 11,1 MEUR oli peräisin Suomesta ja 14,9 MEUR Ruotsista. Jatkuvien palveluiden liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 13,3 MEUR (13,2), konsultoinnin liikevaihto 11,7 MEUR (9,9) ja välitysmyynnin liikevaihto 1,0 MEUR (2,9). Vertailukauden liikevaihtoluvut on päivitetty tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa  esitettyjen muutosten mukaisesti.

Jatkuvien toimintojen käyttökate (EBITDA) huhti–kesäkuussa oli 1,2 MEUR (2,1); siihen vaikuttivat negatiivisesti kaudelle kirjatut 1,0 MEUR varaukset. Jatkuvien toimintojen liikevoitto (EBIT) oli -1,6 MEUR (-0,3); siihen vaikutti negatiivisesti aineettomien hyödykkeiden 0,6 MEUR alaskirjaus. Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli -1,9 MEUR (0,7), ja jatkuvien toimintojen tulos oli -1,8 MEUR (0,9). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli -2,6 EUR (1,2). 

H1/2021

Jatkuvien toimintojen liikevaihto tammi–kesäkuussa 2021 oli 53,3 MEUR (53,4). Liikevaihdosta 24,7 MEUR (24,6) oli peräisin Suomesta ja 28,6 MEUR (28,7) Ruotsista. Jatkuvien palveluiden liikevaihto oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla 26,6 MEUR (27,0), konsultoinnin liikevaihto 22,1 MEUR (21,5) ja välitysmyynnin liikevaihto 4,6 MEUR (4,9). Vertailukauden liikevaihtoluvut on päivitetty tilinpäätöksen laadintaperiaatteissa esitettyjen muutosten mukaisesti.

Jatkuvien toimintojen käyttökate (EBITDA) tammi–kesäkuussa oli 3,3 MEUR (3,7). Jatkuvien toimintojen liikevoitto (EBIT) oli -2,1 MEUR (-0,9). Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli -2,8 MEUR (-1,8), ja jatkuvien toimintojen tulos oli -2,7 MEUR (-1,8). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli -3,8 EUR (-2,4).

Investoinnit ja rahoitus

Enfon nettoinvestoinnit alaskirjaukset pois lukien olivat huhti–kesäkuussa 0,3 MEUR (1,0). Investoinnit koostuivat käyttöoikeusomaisuuserien lisäyksistä. Enfon nettoinvestoinnit olivat tammi–kesäkuussa 2,3 MEUR (3,7). Investoinnit koostuivat käyttöoikeusomaisuuserien lisäyksistä.

Korolliset velat olivat kesäkuun lopussa 38,2 MEUR (40,9): lainat rahoituslaitoksilta 27,5 MEUR (29,3) ja vuokrasopimusvelat 10,8 MEUR (11,6).

Enfon lainasopimuksiin sisältyy taloudellisia kovenantteja, joita testataan kahdesti vuodessa toisen ja neljännen vuosineljänneksen lopussa. Koska Zuite Business Consulting AB myytiin kesäkuun 2021 lopussa, korollisten velkojen / EBITDA-kovenantin testauksesta toisen vuosineljänneksen 2021 lopussa luovuttiin. Nettovelkaantumisasteen kovenanttia testattiin, ja se oli alle 100 %. 

Zuite Business Consulting AB:n myynnistä saaduista tuloista käytetään 4,0 MEUR pankkilainojen lyhentämiseen. Enfon nykyiset pankkilainat erääntyvät toukokuussa 2022, ja ne luokitellaan siten lyhytaikaisiksi veloiksi. Enfo aloittaa neuvottelut nykyisten pankkilainojen uudelleen rahoittamiseksi vuoden 2021 jälkipuoliskolla. 

Enfolla oli kesäkuun lopussa 13,7 MEUR (13,7) luottolimiittejä, joista 7,1 MEUR (9,0) oli käytössä. 

Yhtiön omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 36,7 % (40,6) ja nettovelkaantumisaste 83,3 % (80,7). Nettorahoituserät olivat huhti–kesäkuussa -0,2 MEUR (1,0) ja tammi–kesäkuussa -0,8 MEUR (-0,9). Liiketoiminnan nettorahavirta mukaan lukien lopetetut toiminnot oli toisella vuosineljänneksellä 4,8 MEUR (4,7) ja ensimmäisellä puolivuotiskaudella 6,4 MEUR (7,6). Tase kesäkuun lopussa oli 105,4 MEUR (116,1).

Johto 

Enfo järjesti liiketoiminta-alueensa uudelleen 1.6.2021 lähtien. Enfon uudet liiketoiminta-alueet ovat Applications & Data, Digital Trust, Care & Data Platforms, ja Data & Analytics. Uusia johtoryhmän nimityksiä toisella vuosineljänneksellä olivat Thomas Andersson (EVP, Digital Trust) ja Henna Korpela (EVP, People & Culture). 

Kesäkuun 2021 lopussa konsernin johtoryhmään kuuluivat: toimitusjohtaja Mikko Valorinta, Thomas Andersson (EVP, Digital Trust, Ruotsi), Nina Annila (EVP, Care & Data Platforms, Suomi), Björn Arkenfall (EVP, Applications & Data, Ruotsi), Antti Hemmilä (General Counsel), Henna Korpela (EVP, People & Culture), Sami Kähkönen (EVP, Data & Analytics, Suomi) ja Mari Orttenvuori (CFO).

Björn Arkenfall on päättänyt jättää Enfon ja hakeutua uusin haasteisiin yhtiön ulkopuolella. Valorinta tulee syyskuusta lähtien tilapäisesti johtamaan liiketoiminta-aluetta Applications & Data kunnes uuden liiketoimintajohtajan rekrytointi on saatu päätökseen.

Osakkeet

Enfo Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä 30.6.2021 oli 750 346 osaketta. Enfolla oli 129 suoraa osakkeenomistajaa, pois lukien ulkomaiset osakkeenomistajat, joiden osakkeet on hallintarekisteröity. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmään. Toisella vuosineljänneksellä Enfo laski liikkeelle 2 368 uutta osaketta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti (LTI 2021).

Enfo Oyj on emoyhtiö liiketoimintaa harjoittavassa Enfo-konsernissa, joka kuuluu Osuuskunta KPY -konserniin. Osuuskunta KPY -konsernin emoyhtiö on Osuuskunta KPY. Enfo-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Enfo Oyj:llä on sivuliike Isossa-Britanniassa. 

Kesäkuun lopussa Enfo Oyj:n kymmenen suurinta omistajaa olivat Osuuskunta KPY, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Rongo Cap Oy, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, Keskisuomalainen Oyj, Einari Vidgrén Oy, Lululemon Oy, Hannu Isotalo Oy, Kallax Oy ja Unikie Oy. Osuuskunta KPY:n omistusosuus on 85,55 %.

Henkilöstö

Enfon palveluksessa oli tammi–kesäkuussa keskimäärin 825 henkilöä (854) ja kauden lopussa yhteensä 826 henkilöä (837). Henkilöstöstä Suomessa oli keskimäärin 407 (397) ja Ruotsissa 419 (440). Kaikki luvut koskevat jatkuvia toimintoja.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

IT-palvelumarkkinan odotetaan kasvavan edelleen digitalisaation tukiessa asiakaskysyntää. Koronapandemian seuraukset investointipäätösten ja ostopolitiikan osalta voi olennaisesti vaikuttaa kasvuun.

Konsernin jatkuvan toiminnan liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) odotetaan kasvavan 2021 edelliseen vuoteen verrattuna.

Riskit ja epävarmuustekijät

Enfon lyhyen ja keskipitkän aikavälin riskit liittyvät muun muassa yhä jatkuvaan koronapandemiaan. Liiketoimintaympäristöihin ja -yhteisöihin kohdistuvien taloudellisten vaikutusten kesto ja vakavuus ovat merkittäviä epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa yritysten päätöksentekoon IT-investoinneista ja niiden toteuttamisen ajankohdasta. Asiakkaiden mahdolliset päätökset palveluiden vähentämisestä tai projektien lykkäämisestä vaikuttavat Enfoon. Myös asiakkaiden maksukyvyn heikkenemisellä ja vaatimuksilla sopimusehtojen uudelleenneuvottelusta on vaikutuksia.

Enfon onnistuminen asiakastoimituksissa riippuu osaavasta henkilöstöstä. Alan nopea teknologiakehitys edellyttää henkilöstön osaamisen jatkuvaa laajentamista ja uudistamista. Tiettyjen henkilöresurssien saatavuus on rajallista Suomen ja Ruotsin markkinoilla, mikä aiheuttaa riskiä Enfon liiketoiminnan
kehitykselle. Tämän riskin hallitsemiseksi Enfo pyrkii ylläpitämään positiivista työnantajakuvaa ja pitämään henkilöstönsä osaamistason korkeana panostamalla henkilöstön jatkuvaan kehittämiseen ja korkean henkilöstötyytyväisyyden ylläpitoon.

Yhtiön toimintaan liittyy tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä riskejä. Tietoturvallisuutta johdetaan Enfossa keskitetysti ja toiminta perustuu riskienhallintaan sekä johdon hyväksymiin vastuihin, rooleihin ja dokumentteihin. Asiakkaiden tietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys on vahvistettu monitasoisella valvonnalla.

IT-palvelumarkkinan odotetaan kasvavan edelleen digitalisaation tukiessa asiakaskysyntää. Mahdollinen markkinan kasvun hidastuminen ja lisääntyvä hintakilpailu voisivat kuitenkin heikentää markkinaolosuhteita ja siten lisätä riskiä kannattavan kasvun toteutumiselle. Tämä voi vaikuttaa Enfon liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan rahavirtaan. 

Enfon nykyiseen rahoitukseen liittyy uudelleenrahoitusriski sillä yhtiönpankkilainat erääntyvät toukokuussa 2022, ja ne luokitellaan siten lyhytaikaisiksi veloiksi. Enfo aloittaa neuvottelut nykyisten pankkilainojen uudelleen rahoittamiseksi vuoden 2021 jälkipuoliskolla. 

Pitkällä aikavälillä Enfon kasvuun vaikuttavat asiakkaiden valmius ja kyky viedä liiketoimintakriittiset sovellukset monialustaympäristöön sekä hallinnoida niitä tässä ympäristössä.

Taloustiedottamisen aikataulu vuonna 2021

Osavuosikatsaus Q2/2021 julkaistaan 31.8., ja osavuosikatsaus Q3/2021 julkaistaan 12.11.

Laadintaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS-standardin kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita sekä vuositilinpäätöksessä 2020 julkaistuja laadintaperiaatteita, paitsi seuraavilta osin:

Yhtiö on tarkastellut tiettyjen kolmannen osapuolen tuotteiden ja näihin liittyvien palvelujen osalta rooliaan ja vastuutaan loppuasiakkaaseen nähden. Tarkastelun yhteydessä yhtiö on määrittänyt uudelleen, että tiettyjen tuotteiden osalta tosiasiallinen vastuu tuotteesta on kolmannella osapuolella ja näin ollen Enfo tulouttaa ainoastaan myynnin katteen tai provision liikevaihtoon. Yhtiön tarkentuneella tulkinnalla ja siitä johtuneella laadintaperiaatteen täsmennyksellä on vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihtoon -1,8 MEUR (-2,1) ja Q2 liikevaihtoon -0,6 MEUR (-1,0) vaikutus. Vertailutiedot on päivitetty vastaavasti. Muutoksella ei ole vaikutusta liiketulokseen.

Taulukoiden luvut on pyöristetty miljooniksi euroiksi, joten yhteenlaskettuna ne eivät välttämättä täsmää. Taulukoissa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Osavuosikatsaus taulukoineen löytyy verkkosivuiltamme enfo.fi/raportit-ja-materiaalit
 

Lisätietoja
Mikko Valorinta, toimitusjohtaja
040 099 7257

Mari Orttenvuori, CFO
046 876 5233

Enfo
Datavetoista liiketoimintamuutosta

Enfo on pohjoismainen IT-palvelutalo, joka mahdollistaa asiakkaidensa datavetoisen liiketoimintamuutoksen. Hallitsemme niin hybridialustat, informaatiohallinnan kuin sovellukset sekä niiden monitahoiset kokonaisuudet, ja tuomme yhteen relevanttia dataa älykkäämmän liiketoiminnan puolesta. Kehitämme ja ylläpidämme digitaalisia ratkaisuja, ja tuemme asiakkaitamme kokonaisuuksien hallinnassa. Meidän yli 800 asiantuntijaamme työskentelevät älykkäämmän maailman puolesta, jossa teknologia voimaannuttaa niin yksilöitä, yrityksiä kuin yhteiskuntaakin.
enfo.fi

Tilaa