ENSTO HAKEE VAUHTIA KASVUUN

Tilikausi 2005 Ensto-konsernin liikevaihto kasvoi tilikaudella kaikilla liiketoiminta-alueilla ja vertailukelpoinen suhteellinen kannattavuus heikkeni hieman edellisvuodesta. Kasvua saavutettiin erityisesti Pohjoismaissa ja Itä- ja Keski-Euroopan alueella. Ensto-konserni muodostuu kolmesta yhteisen Ensto-brändin alla toimivasta liiketoiminta-alueesta: Ensto Building Technology, Ensto Utility Networks ja Ensto Enclosures and Components. Vuoden aikana panostettiin aktiivisen myyntityön lisäksi tieto- ja viestintä-teknologian sekä Ensto-brändin kehittämiseen, tuotekehitykseen sekä tuotannon ja logistiikan uudelleenjärjestelyihin. LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Ensto-konsernin liikevaihto vuonna 2005 oli 178,6 milj. euroa. Edellisen vuoden liikevaihto oli 163,5 milj. euroa eli liikevaihto kasvoi 9,3 %. Vertailukelpoinen kasvu oli 10,8 %. Liikevoitto vuonna 2005 oli 12,5 milj. euroa eli 7,0 % liikevaihdosta. Liikevoitto nousi edellisvuoteen verrattuna 1,8 % vertailukelpoisin luvuin laskettuna. Konsernin ulkomaan toimintojen osuus liikevaihdosta oli 108,0 milj. euroa eli 60,5 %. Pohjoismaiden yhteenlaskettu osuus konserniliikevaihdosta oli 121,4 milj. euroa eli 67,9 %. Itä- ja Keski-Euroopan liikevaihto oli 41,5 milj. euroa eli 23,2 % liikevaihdosta. Enston liikevaihto liiketoiminta-alueittain vuonna 2005 on esitetty oheisessa taulukossa. Taulukko kts. PDF-liitetiedostoa KONSERNIRAKENNE Ensto Oy myi KOY Askolan Sepäntie 4:n Efla Oy:lle 24.1.2005. Ensto Briticent Ltd:n toiminta organisoitiin uudelleen luopumalla välitystuotteiden myynnistä ja yhtiön nimi muutettiin 11.2.2005 Ensto UK Ltd:ksi. Toimitilat siirrettiin Southamptoniin. Enston uusi tehdas vihittiin käyttöön Keilan teollisuusalueella Virossa 2.3.2005. Samassa paikassa jo aiemminkin toimineen tehtaan tuotantopinta-alaa lisättiin 4 500 m2:stä 14 500 m2:iin, ja toimistotiloja on nyt 2 000 m2. Enston uuden tehtaan myötä luotiin 100 uutta työpaikkaa. Yhtiö on alueen merkittävimpiä työllistäjiä; työntekijöitä Enston Keilan tehtaalla on kaikkiaan 250. Ensto hankki 22.7.2005 omistukseensa 27,1 %:n osuuden italialaisesta Elcon Megarad S.p.A -yhtiöstä. Elcon Megarad kehittää, valmistaa ja markkinoi pien- ja keskijännitteisten maakaapeliverkkojen tarvikkeita. Ensto-konsernin emoyhtiö Pajatorppa Oy on 2.12.2005 rekisteröidyn sulautumissuunnitelman mukaisesti sulautumassa Miettisen perheen omistamaan EM Group Oy:öön (entinen M-Capital Oy). Moskovaan perustettiin 14.12.2005 uusi, Venäjän toimintojen pääkonttorina toimiva yhtiö OOO Ensto Rus, jonka rekisteröiminen on parhaillaan käynnissä. Kazakstanin Almatyyn perustettiin 2.1.2006 uusi myyntiyhtiö Ensto Kazakhstan LLP. Ensto hankki omistukseensa 91 % ranskalaisesta Ocor-konsernista 27.1.2006. Jäljelle jäävä 9 % siirtyy sopimuksen mukaan Enstolle vuonna 2009. Enston tavoitteena on tulla merkittäväksi joustavan asentamisen toimijaksi Euroopassa ja Ocorin osto on askel tämän strategian toteuttamisessa. Ocor on erikoistunut esivalmisteltujen sähköasennusjärjestelmien valmistukseen ja markkinointiin. Ensto-konserniin kuuluvat ulkomaiset sivuliikkeet Ensto Busch-Jaeger Oy, filial Sverige, Ensto Electric Oy, filial Sverige, Ensto Control Oy, filial Sverige ja Ensto Sekko Oy, filial Sverige. Lisäksi Enstolla on yhtiöitä 16 muussa maassa. LIIKETOIMINTA-ALUEET Ensto Building Technology Ensto Building Technology -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli tilikaudella 85,4 milj. euroa. Vastaava luku vuonna 2004 oli 78,3 milj. euroa eli liikevaihto nousi 9,0 %. Liiketoiminta-alueen palveluksessa oli vuoden 2005 lopussa 467 henkeä. Edellisen vuoden henkilöstömäärä oli 416 henkeä. Ensto Building Technologyn myynti kasvoi kaikilla markkina-alueilla yleistä markkinakehitystä nopeammin. Sähkötarvikkeiden kysyntä kasvoi päämarkkina-alueilla Skandinaviassa ja liiketoiminta-alueen onnistui kasvattaa myyntiään markkinakasvua enemmän. Aikaisempien vuosien panostukset myynti- ja markkinointiorganisaatioihin alkoivat tuottaa tulosta. Myyntiorganisaatiota vahvistettiin edelleen monissa maissa. Vuoden aikana tehtiin merkittäviä tuotekehityspanostuksia ja tuotelanseerauksia erityisesti asennuskaluste- ja lämmitystuotealueilla olemassa olevan perustuotteiston uudistamiseksi ja vastaamaan kansainvälisten markkinoiden vaatimuksia. Lämmitinvalikoimaa täydennettiin tuomalla markkinoille uusi Beta E -lämmitin elektronisella termostaatilla. Uusi asennuskaluste-sarja Impressivo täydentää Enston tarjoamaa erityisesti liikerakentamisen saralla. Tuotekehityspanostuksia kasvatettiin merkittävästi vuoden 2005 aikana. Enston ostaman Ocor-konsernin jo olemassa olevat asiakassuhteet ja jakeluverkosto vahvistavat Ensto Building Technologyn asemaa joustavien asennusjärjestelmien tarjoajana; etenkin liikekiinteistöjen rakentamisen kasvavilla markkinoilla Ranskassa ja Espanjassa. Markkinoiden odotetaan kasvavan Ensto Building Technologyn perinteisillä markkinoilla Skandinaviassa vuonna 2006. Itä-Euroopan voimakkaan myynnin kasvun odotetaan jatkuvan kuluvana vuonna. Liiketoiminta-alueen liikevaihdon odotetaan kasvavan edelleen kaikilla markkina-alueilla markkinakasvua nopeammin. Ensto Utility Networks Ensto Utility Networks -liiketoiminta-alueen liikevaihto vuonna 2005 oli 68,7 milj. euroa, jossa oli kasvua edellisvuoteen 14,5 % (liikevaihto 2004: 60,0 milj. euroa). Vuoden 2005 lopussa Ensto Utility Networksin palveluksessa oli 412 henkilöä. Vastaava luku vuotta aiemmin oli 445 henkilöä. Henkilöstömäärän väheneminen liikevaihdon kasvusta huolimatta johtuu toiminnan yleisestä tehostumisesta sekä kertomusvuoden aikana toteutetun tuotannon ja logistiikan uudelleenjärjestelyn yhteydessä tapahtuneesta tuplamiehityksen purkamisesta. Markkinat kehittyivät Ensto Utility Networksin toiminta-alueella odotetulla tavalla. Päämarkkina-alueista myynnin volyymi kasvoi CIS-alueella lähes 70 %. Merkittävää kasvua saatiin myös Baltian alueella ja Puolassa. Ensto ja Harju Kek AS ovat allekirjoittaneet sopimuksen uuden, pinta-alaltaan 3 750 m2:n suuruisen tuotantokiinteistön rakentamisesta Viron Keilaan. Kiinteistö sijoittuu runsas vuosi sitten valmistuneen kokoonpanotehtaan läheisyyteen ja Ensto tulee toimimaan vuokralaisena kyseisessä tilassa. Rakennus valmistuu marraskuussa 2006 ja sinne keskitetään verkon-rakennukseen liittyvien metallituotteiden valmistus. Tuotantotilojen kasvu antaa Ensto Utility Networks -liiketoiminta-alueella mahdollisuuden kapasiteetin nostoon ja toiminnan tehostamiseen. Liiketoiminta-alueen taloudellinen tulos kehittyi hyvin. Vuoden 2005 aikana Ensto Utility Networks -liiketoiminta-alueen kansainvälistyminen vahvistui. Kazakstaniin, Almatyyn, perustettiin uusi myyntiyhtiö, joka ensi vaiheessa keskittyy verkonrakennusjärjestelmien myyntiin. Liiketoiminta-alueen liikevaihdosta puolet syntyi Pohjoismaiden ulkopuolelta. Myös henkilöstöstä yli 60 % työskentelee Pohjoismaiden ulkopuolella. Ensto hankki vuonna 2005 omistukseensa vähemmistöosuuden italialaisesta maakaapelitarvikkeita valmistavasta Elcon Megarad S.p.A -yhtiöstä. Ensto Utility Networks -liiketoiminta-alueen tarkoituksena on kehittää Elcon Megaradin kanssa liiketoiminta-alueen kullekin markkinalle sopiva tuotteisto. Markkinakohtaisten tuoteperheiden markkinointi Ensto-brändillä alkaa vuoden 2006 aikana. Panostukset maakaapelitarvikkeiden kehittämiseen olivat vuonna 2005 muutoinkin huomattavat ja jatkuvat tulevina vuosina. Vuonna 2006 kasvua odotetaan CIS-alueen maista, erityisesti Venäjältä ja Ukrainasta. Perinteisillä markkinoilla ilmajohtotarvikkeiden kasvun odotetaan jatkuvan tasaisena yleisen markkinakehityksen mukaisesti. Maakaapelitarvikkeissa odotetaan tulevien vuosien aikana markkinaa suurempaa kasvua. Ensto Enclosures and Components Liiketoiminta-alueen liikevaihto vuonna 2005 oli 31,4 milj. euroa. Liikevaihto vuonna 2004 oli 30,5 milj. euroa. Ensto UK Ltd:n uudelleenjärjestelyt huomioiden vertailukelpoinen liikevaihto nousi 10,9 %. Ensto Enclosures and Components -liiketoiminta-alueen henkilöstömäärä oli vuoden 2005 lopussa 282 henkilöä. Edellisen vuoden lopussa henkilöstömäärä oli 265. Pohjoismaat säilyttivät vahvan asemansa edustaen yli puolta kokonaisvolyymista. Suhteessa voimakkaampi kasvu tuli kuitenkin Keski-Euroopan teollisuusmaista, mikä tukee hyvin strategian mukaista kansainvälistymistavoitetta. Liiketoiminnassa keskityttiin erityisesti asiakaskohtaisiin kotelointiratkaisuihin, mutta myös komponenttimyynti kehittyi suotuisasti. Merkittävimmät tuotekehityspanostukset tehtiin kotelointiteknologian massaräätälöinnin kyvykkyyden kehittämiseksi, johon liittyen vuoden 2006 aikana lanseerataan uusia, edistyksellisiä kumppanuuskonsepteja. Tuotannollisista investoinneista oleellisin oli päätös levytyökeskuksen hankinnasta Mikkelin tehtaalle. Vuoden 2005 aikana saatettiin myös päätökseen komponenttien kokoonpanon siirto Viron tehtaalle. Vuonna 2006 liikevaihdon odotetaan kehittyvän Ensto Enclosures and Components -liiketoiminta-alueella edelleen positiivisesti. Tavoitteena on markkinaosuuksien kasvattaminen erityisesti päämarkkinoilla, joilla pyritään kehittämään ja laajentamaan kumppanuuksia nykyisten ja uusien avainasiakkaiden kanssa. NÄKYMÄT Tilikauden jälkeen toteutetun yritysoston ansiosta liikevaihdon kasvun odotetaan kiihtyvän. Myös orgaanisen liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja kannattavuuden jonkin verran vahvistuvan. Kasvua haetaan Itä- ja Keski-Euroopan maista, mutta yritysoston ansiosta kasvua tulee myös Länsi-Euroopasta. Rakentamisen kysynnän odotetaan pysyvän hyvällä tasolla perinteisillä markkinoilla Pohjoismaissa. Sähköverkkojen rakentamisessa ja kunnossapidossa odotetaan kasvua kaikilla markkina-alueilla. Koteloiden ja komponenttien kysyntään arvioidaan pystyttävän vastaamaan hyvin uudistettujen toimintakonseptien myötä. Talonrakennuksen sähköjärjestelmissä ja sähköverkkojen järjestelmissä kasvua haetaan edelleen erityisesti Venäjältä ja muista CIS-maista. Tilinpäätöstietoja Taulukko kts. PDF-liitetiedostoa Ensto-konsernin taloudellinen katsaus tammi-kesäkuulta 2006 julkaistaan elokuussa 2006. Porvoossa 20. helmikuuta 2006 Ensto Group Seppo Martikainen toimitusjohtaja Lisätietoja: Seppo Martikainen, toimitusjohtaja, Ensto Group, puh. 0204 76 2210.

Yrityksestä

Ensto on pääasiassa sähkötarvikkeiden valmistukseen erikoistunut konserni, jolla on toimintaa kahdessatoista eri maassa. Liikevaihto on 192 miljoonaa euroa, josta Suomen ulkopuolella syntyy yli 56%. Henkilöstön määrä on 1 800.

Liitteet & linkit