ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI

Taloudellinen katsaus 1.1. – 30.6.2006

Ensto-konsernin liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla. Kasvuun vaikutti vuoden alussa toteutunut ranskalaisen Ocor-konsernin osto. Kasvua saavutettiin myös Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla. Ensto-konserni muodostuu kolmesta yhteisen Ensto-brändin alla toimivasta liiketoiminta-alueesta: Ensto Building Technology, Ensto Utility Networks ja Ensto Enclosures and Components. Ensto-konsernin emoyhtiö Ensto Oy on EM Group Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Ensto-konsernin liikevaihto vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla oli 101,7 milj. euroa. Vuoden 2005 vastaava luku oli 86,2 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi tarkastelujaksolla 17,9 %, josta 8,0 % (6,9 milj. euroa) syntyi tilikauden alussa toteutuneen yritysoston kautta. Liikevoittoa kertyi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 6,8 milj. euroa eli 6,7 % liikevaihdosta. Vastaava luku edellisvuonna oli 5,1 milj. euroa eli kasvua kertyi 34,0 % (vertailukelpoisin luvuin 19,1 %). Enston liikevaihto liiketoiminta-alueittain tammi-kesäkuussa 2006 on esitetty oheisessa taulukossa. (kts. pdf-liite) KONSERNIRAKENNE Ensto perusti Kazakstanin Almatyyn 2.1.2006 uuden myyntiyhtiön Ensto Kazakhstan LLP:n. Ensto hankki omistukseensa 91 % ranskalaisesta Ocor-konsernista 27.1.2006. Ocor on erikoistunut esivalmisteltujen sähköasennusjärjestelmien valmistukseen ja markkinointiin. Ensto allekirjoitti 7. huhtikuuta 2006 sopimuksen pinta-alaltaan 2 175 m2 kokoisen kiinteistön vuokraamisesta Varsovassa. Kiinteistö koostuu sekä toimisto- että logistiikka- ja tuotantotilasta. Ensto Oy:stä tuli EM Group Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö 1.5.2006 alkaen. Viron Keilassa aloitettiin toukokuussa pinta-alaltaan 3 750 m2 kokoisen tuotantokiinteistön rakentaminen. Kiinteistö sijoittuu runsas vuosi sitten valmistuneen kokoonpanotehtaan läheisyyteen ja Ensto tulee toimimaan vuokralaisena kyseisessä tilassa. Rakennus valmistuu marraskuussa 2006. Uusiin tiloihin keskitetään aiemmin saman teollisuuspuiston alueella kahdessa rakennuksessa sijainnut metallisten verkonrakennustuotteiden valmistusprosessi. RAHOITUS Konsernirakenteen selkeyttämisen myötä Ensto-konsernin rahoituksen hoito on kokonaisuudessaan keskitetty emoyhtiö EM Group Oy:öön. Ensto Oy:n ja sen tytäryhtiöiden konsernipankkitilit siirtyivät konsernisuhteen syntymisen seurauksena EM Group Oy:lle, jolloin Ensto-konsernin taseen loppusumma kasvoi n. 43 milj. eurolla. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto tarkastelujaksolla oli 14,7 % kuten edellisenäkin vuonna. HENKILÖSTÖ Ensto-konsernin palveluksessa työskenteli tammi-kesäkuu -jaksolla keskimäärin 1357 henkeä eli kasvua oli 8 %. LIIKETOIMINTA-ALUEET Ensto Building Technology Ensto Building Technology -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli tarkastelujaksolla 53,2 milj. euroa. Vastaava luku vuonna 2005 oli 41,1 milj. euroa eli liikevaihto nousi 29,4 % (vertailukelpoisin luvuin 12,7 %). Sähkötarvikkeiden kysyntä kasvoi lähes kaikilla markkina-alueilla ja Ensto Building Technologyn myynti kasvoi vähintäänkin yleisen markkinakehityksen mukaisesti. Asetetut myyntitavoitteet saavutettiin. Vuoden 2006 alkupuolella myyntiorganisaatiota uudistettiin entistä suuremman asiakaslähtöisyyden saavuttamiseksi ja kasvun kiihdyttämiseksi. Tammikuussa ostetun Ocor-konsernin integrointi Ensto Building Technology -liiketoiminta-alueeseen on edistynyt suunnitelmien mukaisesti ja asetetut tavoitteet saavutettiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Markkinoiden kasvun odotetaan tasaantuvan Ensto Building Technologyn perinteisillä markkinoilla Skandinaviassa. Itä-Euroopan voimakkaan myynnin kasvun odotetaan jatkuvan vuoden loppupuoliskolla. Liiketoiminta-alueen liikevaihdon odotetaan kasvavan loppuvuonna samaa vauhtia kuin alkuvuonna. Ensto Utility Networks Ensto Utility Networks -liiketoiminta-alueen liikevaihto tammi-kesäkuussa 2006 oli 35,3 milj. euroa, jossa kasvua edellisvuoteen on 7,4 %. Vastaava luku edellisvuonna oli 32,9 milj. euroa. Alkuvuoden myynti kasvoi huolimatta vuoden 2005 myrskystä, joka lisäsi edellisvuonna hetkellisesti kysyntää Pohjoismaissa ja Baltian maiden markkinoilla. Tarkastelujaksolla kasvua saavutettiin erityisesti CIS-maissa. Tammikuussa perustettu uusi myyntiyhtiö Ensto Kazakhstan LLP on alkuvaiheessa keskittynyt verkonrakennustuotteiden myyntiin ja markkinointiin. Viron Keilaan marraskuussa valmistuviin uusiin tuotantotiloihin keskitetään verkonrakennukseen liittyvien metallituotteiden valmistus. Tuotantotilojen kasvu antaa Ensto Utility Networks -liiketoiminta-alueella mahdollisuuden kapasiteetin nostoon ja toiminnan tehostamiseen. Varsovan uusissa toimitiloissa aloitettiin kesäkuussa pienjännitemaakaapelituotteiston kokoonpano. Pienjännitemaakaapelituotteiden lisäksi keskijännitemaakaapelituotteiden kokoonpano siirretään loppuvuoden aikana Virosta Puolaan. Siirto ei vaikuta henkilökunnan määrään Virossa. Uudet toimitilat tuovat myös lisämahdollisuuksia Enston varastointi- ja logistiikkatoimintojen kehittämiseen Keski-Euroopan alueella. Myynnin odotetaan kasvavan Ensto Utility Networks -liiketoiminta-alueella loppuvuonna edelleen CIS-maissa ja uusien tuotteiden ja kontaktien avulla myös Euroopan Unionin alueella. Ensto Enclosures and Components Liiketoiminta-alueen liikevaihto tarkastelujaksolla oli 16,7 milj. euroa. Liikevaihto vuonna 2005 oli 15,8 milj. euroa eli kasvua kertyi 5,2 %. Liikevaihdon kasvu oli keskimääräistä voimakkaampaa kotelointiteknologiassa ja liittimissä, jotka ovat strategisia ydintuotteita. Myynti kehittyi suotuisasti erityisesti Saksan, Pohjoismaiden, Italian ja Puolan markkinoilla. Ensto Enclosures and Components toi huhtikuussa markkinoille asiakaskohtaisesti räätälöityjen koteloiden valmistuskonseptin. Cubostiikka-konsepti ja siihen liittyvä internetpohjainen CuboLink-työkalu on tarkoitettu koteloiden asiakaskohtaisten ominaisuuksien joustavaan määrittelyyn ja se tukee myös sähköistä tilaus-toimitusprosessia. Osana konseptia tehtiin merkittäviä investointeja metallikoteloiden valmistusteknologiaan, joka on keskitetty Mikkelin kotelotehtaalle. Investoinnit parantavat joustavuutta ja tehokkuutta sekä lyhentävät huomattavasti toimitusaikoja asiakaskohtaisissa ratkaisuissa. Loppuvuoden liikevaihdon odotetaan kehittyvän Ensto Enclosures and Components -liiketoiminta-alueella edelleen positiivisesti. Tavoitteena on markkinaosuuksien kasvattaminen erityisesti päämarkkinoilla, joilla pyritään kehittämään ja laajentamaan kumppanuuksia nykyisten ja uusien avainasiakkaiden kanssa. NÄKYMÄT Markkina- ja kysyntätilanteen odotetaan säilyvän hyvänä vuoden jälkipuoliskollakin. Sekä liikevaihdon että liikevoiton kehityksen odotetaan noudattavan alkuvuoden trendiä. Ensto-brändin, tietojärjestelmien ja logistiikan vahvistamiseen panostetaan edelleen vahvasti ja tuotteistoa kehitetään asiakkaiden odotusten mukaan. Asiakasodotuksien täyttämisen lisäksi jatketaan ponnisteluja omiin innovaatioihin perustuvien uusien tuotteiden ja toimintakonseptien markkinoille saattamiseksi. Pohjois-, Keski- ja Itä-Eurooppa säilyvät keskeisinä markkina-alueina. Tilinpäätöstietoja (kts. taulukko pdf-liitessä) Ensto-konsernin taloudellinen katsaus tilikaudelta 2006 julkaistaan helmikuussa 2007. Porvoossa 23. elokuuta 2006 Ensto Group Seppo Martikainen toimitusjohtaja Lisätietoja: Seppo Martikainen, toimitusjohtaja, Ensto Oy, puh. 0204 76 2210

Yrityksestä

Ensto on pääasiassa sähkötarvikkeiden valmistukseen erikoistunut konserni, jolla on toimintaa kahdessatoista eri maassa. Liikevaihto on 192 miljoonaa euroa, josta Suomen ulkopuolella syntyy yli 56%. Henkilöstön määrä on 1 800.

Liitteet & linkit