ENSTOLLA HYVÄ VUOSI - LIIKEVOITTO LÄHES KAKSINKERTAISTUI EDELLISVUODESTA

ENSTOLLA HYVÄ VUOSI - LIIKEVOITTO LÄHES KAKSINKERTAISTUI EDELLISVUODESTA Ensto konsernin liikevaihto tilikaudella 2000 nousi 200,7 Meur:oon (+4,7 %) ja liikevoitto 17,9 Meur:oon (+88,3 %). Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu oli 13,2 %. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 8,9 %. Hyvän tuloksen päätekijät olivat vahva markkinakysyntä, hyvän toimituskyvyn ansiosta kasvanut markkinaosuus myös uusilla markkina-alueilla sekä uudistettu tuotteisto. TILIKAUSI 2000 Liikevaihto kasvoi 200,7 Meur:oon (+4,7 %) ja liikevoitto 17,9 Meur:oon (+88,3 %). Kaikki konsernin liiketoiminta-alueet kasvattivat liikevaihtojaan kaksinumeroisin prosenttiluvuin ja liikevoitot paranivat kautta linjan. Konsernin tulos ennen satunnaiseriä nousi yli kaksinkertaiseksi edelliseen tilikauteen verrattuna ja oli 16,0 Meur. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 19,9 % p.a. ja oman pääoman tuotto (ROE) 21,8 % p.a. Tulos osaketta kohden yli kaksinkertaistui ja nousi 0,67 euroon. Enston hallitus päätti luopua pörssin aikojuudesta. Hallitus ehdottaa vuoden 2000 osingoksi 0,21 euroa osakkeelta. KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET Enston liiketoiminnot ryhmiteltiin uudelleen neljään liiketoiminta- alueeseen vuoden 2001 alusta: Talotekniikka, Verkonrakennus, Kotelot ja komponentit sekä Teollisuus. Tilinpäätöstiedotteen luvut raportoidaan miljoonina euroina yhdellä desimaalilla ja vertailukelpoisin tiedoin uuden konsernirakenteen mukaan. Kuluneen vuoden aikana Ensto luopui useista ydinliiketoimintaansa kuulumattomista liiketoiminnoista ja sopeutti myös muilta osin organisaationsa markkinatilanteen muutoksiin. 2(9) Aiemmin konserniin kuuluneet, teknistä keramiikkaa harjoittaneet yhtiöt Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, myytiin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana yhtiöiden toimivalle johdolle. Talotekniikkaan sisältynyt saattolämmitysliiketoiminta myytiin Are Oy:lle keväällä 2000. Unkarin Pecsissä toimineen sopimusvalmistajan Ensto Plastic Kft:n koko osakekanta myytiin Eimo Oyj:lle 2.10.2000 allekirjoitetulla kauppakirjalla. Ruotsissa toimineet Ensto Elektriska AB ja Ensto Component AB fuusioitiin Ensto Holding AB:hen 21.6.2000. Ensto Sekko Oy hankki 19.12.2000 Puolassa toimivan tytäryhtiön vähemmistöosuuden. MARKKINAKEHITYS Ensto konsernin markkinoilla vallitsi hyvä kysyntä koko tilikauden ajan. Samanaikaisesti kilpailukenttä oli voimakkaassa muutostilassa. Asetelmat muuttuivat jatkuvasti niin asiakkaiden kuin kilpailijoidenkin puolella. Hyvällä tasolla jatkunut talonrakennustoiminta Suomessa ylläpiti vahvaa asennustuotteiden kysyntää ja erityisesti sähkölämmityksen suosio nosti myyntilukuja. Verkonrakennuksessa pohjoismaisten sähköverkkojen ylläpitoinvestoinnit jatkuivat tasaisina. Varsinainen kasvu tuli kuitenkin Keski-Euroopasta, jossa Enston edustama tuotekonsepti on osoittautunut hyvin toimivaksi. Kotelot ja komponentit -liiketoiminnan kysyntä oli hyvä kautta linjan ja se koski kaikkia tuoteryhmiä ja markkinoita. Yhdysvallat on noussut muovikoteloiden päämarkkinaksi. LIIKEVAIHTO JA TULOS Konsernin liikevaihto oli 200,7 Meur, mikä on 4,7 % edellisvuotta enemmän. Vertailukelpoinen liikevaihdon kasvuprosentti oli 13,2 %. Ulkomaan toiminnan osuus liikevaihdosta oli 55,9 %, josta suora vienti Suomesta oli 55,9 Meur. Viennin kasvu oli 23,6 %. Muiden Pohjoismaiden liikevaihdon osuus konserniliikevaihdosta oli 27,2 %. Itä- ja Keski-Euroopan osuus liikevaihdosta oli 26,8 Meur, eli 13,4 %. Enston liiketoiminta-alueiden liikevaihto ja liikevoitto kehittyivät seuraavasti: Liikevaihto ja liikevoitto, Meur M EUR 9-12/ 9-12/ Muutos 1-12/ 1-12/ Muutos 2000 1999 % 2000 1999 % Liikevaihto 49,7 57,2 -13,1 200,7 191,7 4,7 Talotekniikka 16,2 15,2 6,5 57,0 51,4 11,0 Verkonrakennus 13,6 12,8 6,4 53,0 45,6 16,3 Kotelot ja komponentit 7,2 6,9 4,4 29,3 25,4 15,5 Teollisuus 19,3 21,7 -11,3 80,2 70,3 14,1 3(9) Liikevoitto 4,8 4,5 5,7 17,9 9,5 88,3 Talotekniikka 2,7 2,8 -3,2 8,2 7,8 5,9 Verkonrakennus 1,2 1,6 -24,4 6,7 4,5 48,3 Kotelot ja komponentit 0,0 -0,3 0,9 -1,0 Teollisuus 0,5 1,4 -65,0 6,0 3,4 74,2 Tulos ennen satunnaisia eriä 4,2 4,2 0,9 16,0 7,7 109,2 Tilikauden voitto 3,2 0,5 578,3 11,0 1,9 482,1 Konsernin liikevoitto oli 17,9 Meur. Parannus edellisvuoteen nähden on 88,3 %. Tuloksen voimakas paraneminen johtui ennen kaikkea hyvästä markkinakysynnästä ja hyvän toimituskyvyn ansiosta kasvaneista markkinaosuuksista myös uusilla markkina-alueilla, samoin kuin uudistetusta tuotteistosta. Toimitusvarmuus on Enston vahva kilpailuetu ja se on näkynyt markkina- asemien vahvistumisessa. Asiakaskunnan kanssa on pystytty sopimaan heitä parhaiten palvelevista varastotasoista ja tämä on myös merkinnyt Enstolle mahdollisuutta suunnitella oman tuotantonsa mahdollisimman tehokkaaksi. Maantieteellisesti laajentunut toiminta on myös vähentänyt konsernin riippuvuutta yksittäisten markkinoiden suhdannesykleistä. LIIKETOIMINTA-ALUEET Ensto Talotekniikka Talotekniikka liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 57,0 Meur, mikä on 11,0 % edellisvuotta enemmän. Liikevoitto oli 8,2 Meur, lisäystä edellisvuoteen on 5,9 %. Tehokkaat materiaalitoiminnot ja hyvä toimitusvarmuus olivat hyvän kysynnän ohella vahvan tuloskehityksen päätekijöitä. Sähköasennustuotteiden tuotantoedellytykset paranivat merkittävästi suurimman yksikön keskitettyä toimintansa syyskuun puolivälissä Porvoossa käyttöönottamiinsa uusiin tiloihin. Ensto Verkonrakennus Verkonrakennus liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 53,0 Meur, mikä on 16,3 % edellisvuotta enemmän. Liikevoitto nousi 6,7 Meur:oon, parannus on 48,3 %. Koko vuoden jatkunut korkea kapasiteetin käyttö paransi merkittävästi tuloksentekokykyä. Viron Keilassa otettiin kesän aikana käyttöön noin 1 000 neliömetrin tuotannollinen lisätila. Ensto Verkonrakennuksen markkina-asema vahvistui ja vakiintui Puolassa, Unkarissa ja Tshekissä. Verkonrakennuksessa jatkettiin keskeisten tuotteiden ja järjestelmäkokonaisuuksien kehittämistä. Teknisen tuen lisäksi liiketoiminta-alue panostaa lisääntyvässä määrin asiakaskuntansa kouluttamiseen. 4(9) Ensto Kotelot ja komponentit Kotelot ja komponentit -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 29,3 Meur, kasvua edellisvuoteen oli 15,5 %. Liikevoitto parani selvästi ja nousi 0,9 Meur voitolliseksi edellisvuoden -1,0 Meur:oon verrattuna. Huomattava tulosparannus johtuu ennen kaikkea voimakkaasta liiketoimintaprosessien uudistamisesta. Kotelot ja komponentit -liiketoiminta-alueen merkittävimmät markkinat ovat Pohjoismaat, Länsi- ja Keski-Eurooppa sekä Yhdysvallat. Markkinaosuuksia on määrätietoisesti pyritty kasvattamaan ja tässä on myös onnistuttu. Yhdysvallat on noussut muovikoteloiden päämarkkinaksi. Ensto Teollisuus Teollisuus-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 80,2 Meur, kasvua edellisvuoteen oli 14,1 %. Liikevoitto oli 6,0 Meur kun se edellisvuonna oli 3,4 Meur. Parannus on 74,2 %. Sopimusvalmistusta koskeneita sopeuttamistoimenpiteitä jatkettiin vuoden aikana. Ensto Plastic Kft:n sinänsä menestyksellinen sopimusvalmistustoiminta Unkarin Pecsissä jouduttiin lopettamaan asiakaskunnassa tapahtuneen merkittävän muutoksen johdosta. Teollisuus liiketoiminta-alueeseen liitetyn Sormat Oy:n vuosi oli menestyksellinen. Elokuussa yhtiö sai ensimmäisenä suomalaisyrityksenä EU-direktiiviin perustuvan ETA-tyyppihyväksynnän päätuotteelleen, kiila- ankkurille. KANNATTAVUUS Satunnaiset tuotot olivat yhteensä 2,1 Meur ja ne muodostuvat katsauskaudella myytyjen liiketoimintojen myyntivoitoista sekä Ruotsissa saaduista aikaisempien vuosien eläkemaksujen palautuksista. Satunnaiset kulut, 0,3 Meur, muodostuvat suurten muoviosien sopimusvalmistustoiminnan luopumisesta aiheutuvista kertakuluista. Tulos satunnaiserien jälkeen oli 17,9 Meur vastaten 8,9 % liikevaihdosta. Tulos on yli nelinkertainen edellisen vuoden vastaavaan tulokseen nähden. Oman pääoman tuotto (ROE) oli 21,8 % p.a. (12,0 %) ja sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 19,9 % p.a.(11,3 %). Tilikauden nettovoitoksi vähemmistöosuuden jälkeen muodostui 11,0 Meur kun edellisen vuoden vastaava tulos oli 1,9 Meur. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,67 euroa, eli yli kaksinkertainen edellisen tilikauden 0,29 euroon verrattuna. Oma pääoma osaketta kohden oli jakson päättyessä 3,51 EUR (2,77 EUR). 5(9) TASE JA RAHOITUS Konsernitaseen loppusumma tilikauden päättyessä oli 126,9 Meur. Vuoden alkaessa tase oli 137,9 Meur. Taseen pieneneminen johtui myydyistä liiketoiminnoista. Vieras pääoma väheni viidenneksen tilikauden aikana ja vuoden päättyessä korolliset nettovelat olivat 31,9 Meur (49,2 Meur). Tilikauden lopussa konsernin nettovelkaantumisaste oli 55,6 %, kun vastaava suhde vuotta aiemmin oli 107,9 %. Omavaraisuusaste vuoden lopussa oli 45,5 % (33,2 %). INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS Bruttoinvestoinnit olivat 8,3 Meur. Valtaosa investoinneista muodostui koneista ja laitteista. Suurimmat yksittäiset investointikohteet olivat sopimusvalmistustoiminnan rakennemuutoshankkeet sekä sähkötarvikeliiketoiminnan tilajärjestelyt ja tuotantokalustohankinnat Porvoossa. Viron Keilassa laajennettiin verkonrakennustarvikkeiden tuotantotiloja. Tuotekehitysmenot olivat 5,8 Meur eli samaa suuruusluokkaa kuin edellisenä vuonna. Uusia älykkäitä talotekniikkaratkaisuja kehitettiin markkina- ja asiakaslähtöisesti jo alun alkaen kansainvälisille markkinoille soveltuviksi. Tuotteiden soveltuvuudesta uusiin ohjaustekniikoihin on tullut yhä merkittävämpi kilpailutekijä. Enston tuotteet sisältävät erittäin edistynyttä sähköteknistä osaamista ja suuri osa kehitystyöstä tehdään myös asiakasprojekteihin liittyen. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Ensto Oy:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2000 päätti vuoden 1999 osinkona jakaa 0,07 euroa osakkeelta, eli yhteensä 1,0 Meur. Timo Miettinen, puheenjohtaja, Heikki Mairinoja, Ensio Miettinen, Marjo Raitavuo, Matti Suutarinen ja Esa Saarinen valittiin hallituksen jäseniksi. OMISTUSSUHTEET Ensio Miettinen julkisti 31.1.2001 siirtäneensä hallussaan olevat Ensto Oy:ssä määräysvaltaa käyttävän Pajatorppa Oy:n osakkeet tasan Timo Miettiselle ja Marjo Raitavuolle. Järjestely ei muuta Pajatorppa Oy:n entistä suoraa omistusosuutta Ensto Oy:ssä. Ensto Oy:n omistussuhteissa ei muilta osin ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. 6(9) HENKILÖSTÖ Tilikauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 1 649 henkilöä. Edellisen vuoden lopussa vastaava määrä oli 1 897 henkilöä. Vähennys, 248, johtui myydyistä liiketoiminnoista, joista suurimmat olivat Tekninen keramiikka ja Pecsin sopimusvalmistus. Tilikauden aikana konsernin palveluksessa oli keskimäärin 1 748 henkilöä, kun vastaava luku edellisenä vuonna oli 1 917 henkilöä. NÄKYMÄT Ensto konsernin liiketoiminnot ryhmiteltiin uudelleen neljään liiketoiminta-alueeseen vuoden 2001 alusta. Kaikille on rakennettu valmiudet menestyä omilla sektoreillaan omien edellytystensä mukaisesti. Painopisteet voidaan joustavasti suunnata vahvimmille tuote-alueille ja markkinoille. Toimintastrategiat muovataan kullekin liiketoiminta-alueelle parhaiten sopiviksi. Enstosta on tullut entistäkin kiinnostavampi yhteistyökumppani rakennemuutoksen jatkuessa konsernin kansainvälisessä asiakas- ja kilpailijakentässä. Konsernin vertailukelpoinen tilauskanta oli tilikauden päättyessä edellisen vuoden tasolla. Talotekniikassa markkinoiden kasvun odotetaan edelleen jatkuvan vahvana, vaikkakin tasaantuvan. Tehostuneet materiaalitoiminnot ovat lyhentäneet tilausten läpimenoaikoja. Verkonrakennuksen tilauskanta vuoden päättyessä oli kolmanneksen edellisen vuoden vastaavaa suurempi. Keski-Euroopan kysyntä on edelleen nousussa ja myös Venäjän markkinoilla on havaittavissa verkonrakennustarvikkeiden kysynnän elpymistä. Muiden liiketoiminta-alueiden toimitusten suuntautuminen monille eri markkinoille tasaa yksittäisten markkinoiden Enstolle aiheuttamia suhdannevaikutuksia. Edellytykset saavutettujen markkina-asemien säilyttämiselle vakiintuneilla markkinoilla ja uusien avaamiselle uusilla markkinoilla ovat hyvät. Kapasiteetin riittävyyden ja toiminnallisen joustavuuden varmistaminen kansainvälisen kasvun jatkuessa on Enston ydinliiketoimintojen keskeinen haaste. Vuoden 2001 konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman ja kannattavuuden pysyvän vuoden 2000 tasolla. HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS Konsernin jakokelpoiset voittovarat ovat konsernitaseen 31.12.2000 mukaan 35.898.871,28 euroa. Emoyhtiön tilikauden voitto on 3.552.523 euroa, jonka jälkeen emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 29.354.008 euroa. 7(9) Hallitus ehdottaa, että osinkona jaetaan 0,21 euroa osakkeelta eli yhteensä 3.044.727 euroa ja että loput 26.309.280 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan. TILINPÄÄTÖSTIEDOT Luvut on pyöristetty miljooniksi euroiksi yhdellä desimaalilla, minkä johdosta alas lasketut sarakkeet eivät välttämättä täsmää. Luvut ovat tilintarkastamattomia TULOSLASKELMA 2000 1999 Meur 12 kk Muutos % 12 kk Liikevaihto 200,7 4,7 191,7 Liikevoitto 17,9 88,3 9,5 % liikevaihdosta 8,9 5,0 Voitto ennen satunnaisia eriä 16,0 109,2 7,7 % liikevaihdosta 8,0 4,0 Satunnaiset tuotot 2,1 0,7 Satunnaiset kulut 0,3 4,1 Voitto ennen veroja 17,9 317,8 4,3 % liikevaihdosta 8,9 2,2 Vähemmistön osuus 1,6 47,2 1,1 Tilikauden voitto/tappio 11,0 482,1 1,9 TASE Aineettomat hyödykkeet 6,9 -20,7 8,7 Aineelliset hyödykkeet 48,2 -14,5 56,4 Sijoitukset 1,6 120,4 0,7 Vaihto-omaisuus 31,1 6,0 29,4 Saamiset 31,6 -12,5 36,1 Rahat ja pankkisaamiset 7,5 14,5 6,6 Vastaavaa yhteensä 126,9 -7,9 137,9 Oma pääoma 50,9 26,5 40,2 Vähemmistöosuus 6,5 20,1 5,4 Pakolliset varaukset 0 -100,0 2,9 Pitkäaikainen vieras pääoma 32,5 -22,8 42,1 Lyhytaikainen vieras pääoma 37,1 -21,6 47,3 Vastattavaa yhteensä 126,9 -7,9 137,9 TUNNUSLUVUT Oman pääoman tuotto (ROE) % 21,8 12,0 8(9) Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) % 19,9 11,3 Omavaraisuusaste % 45,5 33,2 Tulos/osake (EPS) EUR 0,67 0,29 Oma pääoma/osake EUR 3,51 2,77 MUITA TIETOJA, Meur Vienti Suomesta 55,9 23,6 45,2 Liikevaihto markkina- alueittain Suomi 88,5 6,9 82,9 Muut Pohjoismaat 54,6 -1,6 55,4 Länsi-Eurooppa 19,3 -10,0 21,5 Itä- ja Keski-Eurooppa 26,8 -1,2 27,1 Muut maat 11,5 139,9 4,8 Liikevaihto toimialoittain Talotekniikka 57,0 11,0 51,4 Verkonrakennus 53,0 16,3 45,6 Kotelot ja komponentit 29,3 15,5 25,4 Teollisuus 80,2 14,1 70,3 Bruttoinvestoinnit 8,3 -21,1 10,5 % liikevaihdosta % 4,1 5,5 Tutkimus- ja kehitysmenojen määrä *) 5,8 -0,9 5,8 % liikevaihdosta % 2,9 3,0 Tilauskanta 16,3 -14,8 19,1 Henkilöstö keskimäärin 1 748 -8,8 1 917 Henkilöstö kauden lopussa 1 649 -13,1 1 897 VASTUUSITOUMUKSET Kiinnitykset 5,1 11,0 Takaukset 1,5 1,6 Leasing ja vuokravastuut 5,0 3,8 Muut vastuusitoumukset 0,0 0,1 Yhteensä 11,6 -29,7 16,5 Josta vastuusitoumukset muiden puolesta 1,2 0,0 Johdannaissopimusten sopimusmäärät 14,1 1,3 *)Kulut on kokonaisuudessaan vähennetty tuloslaskelmassa. AIKOJUUDESTA LUOPUMINEN JA TALOUDELLISET TIEDOTTEET 2001 Hallitus päätti tänään pidetyssä kokouksessaan, että Ensto luopuu Helsingin pörssin aikojastatuksesta. Ensto tulee kuitenkin julkaisemaan vuonna 2001 osavuosikatsaukset neljännesvuosittain. Katsaukset julkistetaan 9(9) lehdistötiedotteina ja sisäisinä tiedotteina ja ne löytyvät myös internet- osoitteesta www.ensto.com. Porvoossa 12.2.2001 ENSTO OY Hallitus Petteri Wallden toimitusjohtaja Lisätietoja antavat: Toimitusjohtaja Petteri Wallden, p. 0204 76 2201 Talousjohtaja Karita Mikkola, p. 0204 76 2263 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset viestimet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00470/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/12/20010212BIT00470/bit0003.pdf

Yrityksestä

Ensto on pääasiassa sähkötarvikkeiden valmistukseen erikoistunut konserni, jolla on toimintaa kahdessatoista eri maassa. Liikevaihto on 192 miljoonaa euroa, josta Suomen ulkopuolella syntyy yli 56%. Henkilöstön määrä on 1 800.