ENSTOSSA VAKAATA KEHITYSTÄ

Tilikausi 2004 Ensto-konsernin liikevaihto kasvoi tilikaudella kaikilla liiketoiminta-alueilla ja vertailukelpoinen kannattavuus oli edellisen vuoden tasoa. Kasvua saavutettiin perinteisten markkina-alueiden lisäksi erityisesti Venäjällä ja itäisen Keski-Euroopan alueella. Ensto muodostuu vuoden 2004 alusta alkaen kolmesta yhteisen Ensto-brändin alla toimivasta liiketoiminta-alueesta: Building Technology, Utility Networks ja Enclosures and Components. Vuosi 2004 oli sisäisen kehittämisen aikaa. Vuoden aikana panostettiin erityisesti tieto- ja viestintäteknologian sekä Ensto-brändin kehittämiseen. LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Ensto-konsernin liikevaihto vuonna 2004 oli 163,5 milj. euroa. Edellisen vuoden liikevaihto oli 163,1 milj. euroa eli liikevaihto kasvoi 0,3 %. Vertailukelpoinen kasvu oli 9,1 %. Liikevoitto vuonna 2004 oli 12,1 milj. euroa eli 7,4 % liikevaihdosta. Liikevoitto nousi edellisvuoteen verrattuna 9,4 % vertailukelpoisin luvuin laskettuna. Konsernin ulkomaan toimintojen osuus liikevaihdosta oli 98,6 milj. euroa eli 60,3 %. Pohjoismaiden yhteenlaskettu osuus konserniliikevaihdosta oli 110,8 milj. euroa eli 67,8 %. Itä- ja Keski-Euroopan liikevaihto oli 37,5 milj. euroa eli 22,9 % liikevaihdosta. KONSERNIRAKENNE Ensto Oy osti 1.1.2004 voimaan tulleella kaupalla 24,0 % vähemmistöosuuden Unkarissa sijaitsevasta myyntiyhtiöstä, Ensto Elsto Kft:stä, jonka jälkeen yhtiön koko osakekanta on konsernin omistuksessa. Ukrainaan perustettiin 8.10.2004 uusi myyntiyhtiö CJSC Ensto Ukraine, jonka toiminnan pääpaino alkuvaiheessa on verkonrakennusjärjestelmien myynnissä ja markkinoinnissa. Aloitusvaiheessa Ensto on yhtiössä vähemmistöomistajana. Omistajien sopimuksen perusteella Enstolla on myöhemmin oikeus enemmistöosakkuuteen. Ensto aloitti 13.1.2004 Suomessa YT-neuvottelut tavoitteena Suomessa ja Virossa sijaitsevien toimintojen uudelleen järjestäminen. Järjestelyillä haettiin vahvistusta Enston asemaan varteenotettavana kansainvälisenä ja kilpailukykyisenä sähköistysratkaisujen toimittajana. YT-neuvottelut saatiin päätökseen 14.9.2004. Prosessin aikana käytiin läpi työnjako Virossa sijaitsevan Keilan tehtaan sekä Suomessa Porvoossa ja Mikkelissä sijaitsevien tehtaiden kesken. Neuvotteluissa päädyttiin ratkaisuun, jossa Enston Porvoon tehtailla työvoiman vähennystarve oli 81 työntekijää ja 8 toimihenkilöä. Kyseiset työt siirtyvät Enston Keilan tehtaalle. Uudet tilat valmistuivat Keilaan lokakuun lopussa, jonka jälkeen tuotannon siirrot toteutetaan vaiheittain huhtikuuhun 2005 mennessä. Ensto organisoi toimintansa uudelleen Iso-Britanniassa. Ensto Briticent Ltd:n trading-liiketoiminta myytiin Brackenheath Ltd:lle 27.1.2005. Ensto Briticent Ltd keskittyy jatkossa Enston järjestelmiin ja tuotteisiin. Yhtiön nimeksi vaihdettiin Ensto UK Ltd, ja sen toimitilat on siirretty Southamptoniin. Ensto-konserniin kuuluvat ulkomaiset sivuliikkeet Ensto Busch-Jaeger Oy, filial Sverige, Ensto Electric Oy, filial Sverige, Ensto Control Oy, filial Sverige ja Ensto Sekko Oy, filial Sverige. LIIKETOIMINTA-ALUEET Ensto Building Technology Ensto Building Technology -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli tilikaudella 78,3 milj. euroa. Vastaava luku vuonna 2003 oli 73,2 milj. euroa eli liikevaihto nousi 7,0 %. Liiketoiminta-alueen palveluksessa oli vuoden 2004 lopussa 416 henkeä. Henkilöstömäärä edellisenä vuonna oli 392 henkeä. Ensto Building Technologyn myynti kasvoi lähes kaikilla markkina-alueilla yleistä markkinakehitystä nopeammin. Sähkötarvikkeiden kysyntä pysyi päämarkkina-alueilla Skandinaviassa vakaana, mutta Ensto Building Technology onnistui kasvattamaan myyntiään. Panostuksia myyntiin jatkettiin ja myyntiorganisaatiota vahvistettiin. Vuoden aikana tehtiin merkittäviä tuotelanseerauksia valaistus-, asennuskaluste- ja lämmitystuotealueilla olemassa olevan perustuotteiston uudistamiseksi ja vastaamaan kansainvälisten markkinoiden vaatimuksia. Markkinoille tuotiin uusi yleisvalaisinsarja AVR 320. Kodin tietoliikenneratkaisuihin tuotiin kokonaan uusi tuotekonsepti EnstoConnect. Lisäksi kodin ohjaukseen tuotiin markkinoiden kattavin integroitu kodinohjausjärjestelmä EnstoSmart. Vuonna 2005 markkinoiden ei odoteta kasvavan Ensto Building Technologyn perinteisillä markkinoilla Skandinaviassa. Liiketoiminta-alueen liikevaihdon odotetaan kuitenkin kasvavan kaikilla markkina-alueilla. Ensto Utility Networks Ensto Utility Networks -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 60,0 milj. euroa, jossa kasvua edellisvuoteen oli 10,7 % (liikevaihto 2003: 54,2 milj. euroa). Vuoden lopussa Utility Networksin palveluksessa oli 445 henkilöä. Vastaava luku vuotta aiemmin oli 392 henkilöä. Markkinat kehittyivät Ensto Utility Networksin alueella odotetulla tavalla. Päämarkkina-alueista myynnin volyymi kasvoi erityisesti Venäjällä. Liiketoiminta-alueen taloudellista tulosta heikensi Irakin sodan aiheuttama epävarmuus alueen yleisen markkinatilanteen ja erityisesti projektimyynnin suhteen. Myynti- ja markkinointijohtaja Seppo Haapasen menehtyminen työmatkallaan Irakissa vaikutti merkittävästi myös henkisellä tasolla. Vuonna 2004 Utility Networks -liiketoiminta-alueen kansainvälistyminen vahvistui. Liiketoiminta-alueen liikevaihdosta yli puolet syntyi Pohjoismaiden ulkopuolelta. Tuotannon siirtojen myötä Suomen ulkopuolisten maiden osuus sekä henkilöstömäärässä että tuotantotoiminnassa kasvoi. Myös liiketoiminta-alueen myynti- ja markkinointiorganisaatiota kehitettiin vastaamaan kansainvälistymisen mukanaan tuomia vaatimuksia. Markkinoille tuotiin uusi erotin SZ 24. IMW (Insulated Messenger Wire) -tuoteratkaisua täydennettiin ja useita vanhoja tuotteita päivitettiin vastaamaan kansainvälisiä standardeja. Utility Networks -liiketoiminta-alueen tuotekehitystä palvelevan laboratorion toimintaa kehitettiin. Vuonna 2005 kasvua odotetaan uusilta markkinoilta Venäjältä, Ukrainasta ja muista CIS-maista. Perinteisillä markkinoilla Suomessa ja Pohjoismaissa kasvun odotetaan jatkuvan tasaisena yleisen markkinakehityksen mukaisesti. Ensto Enclosures and Components Liiketoiminta-alueen liikevaihto vuonna 2004 oli 30,5 milj. euroa. Liikevaihto vuonna 2003 oli 27,5 milj. euroa eli liikevaihto nousi 11,0 %. Henkilöstömäärä oli vuoden 2004 lopussa 265. Edellisen vuoden lopussa henkilöstömäärä oli 257. Liikevaihto kasvoi kaikilla päämarkkina-alueilla, vaikka yleisessä markkinatilanteessa ei tapahtunut olennaisia muutoksia. Läntisen Euroopan teollisuusmaissa saavutetut hyvät volyymit edistävät osaltaan liiketoiminta-alueen kansainvälistymiskehitystä. Tuotealueista sekä muovikoteloiden että asiakaskohtaisesti räätälöityjen kotelointiratkaisujen myynti kehittyi erityisen suotuisasti. Myös Ensto Clampo Pro -liitinsarja sai markkinoilla positiivisen vastaanoton. Muovi- ja metalliraaka-aineiden hinnannousu toi haasteita markkinatilanteeseen. Näihin haasteisiin vastattiin mm. toimittajaverkostoa kehittämällä ja tehostamalla raaka-aineiden käyttöä Six Sigma -menetelmin. Vuonna 2005 liikevaihdon odotetaan kehittyvän Ensto Enclosures and Components -liiketoiminta-alueella edelleen positiivisesti vertailukelpoisin luvuin tarkasteltuna. Tavoitteena on markkinaosuuksien kasvattaminen erityisesti päämarkkinoilla. Asiakaskohtaisesti räätälöityjen kotelointiratkaisujen tarjontaan ja palveluihin panostaminen jatkuu vahvana. NÄKYMÄT Perinteisillä markkinoilla Pohjoismaissa rakentamisen kysynnän odotetaan pysyvän suhteellisen vakaana. Sähköverkkojen rakentamisessa ja kunnossapidossa kasvua odotetaan kaikilla markkina-alueilla. Vuodenvaihteen 2004/2005 tapaiset myrskyt tuovat ennalta arvaamattomia kysyntäpiikkejä, joihin pyrimme varautumaan entistä paremmin. Koteloiden ja komponenttien kysyntään arvioimme pystyvämme vastaamaan hyvin uudistettujen toimintakonseptien myötä. Sekä talonrakennuksen sähköjärjestelmissä että sähköverkkojen järjestelmissä kasvua haetaan erityisesti Venäjältä ja muista CIS-maista. Ensto-konsernin kannattavuuden arvioidaan jonkin verran heikkenevän vuonna 2005 johtuen lisääntyvistä panostuksista toimintojen ja tuotteistojen kehittämiseen. Ensto-konsernin taloudellinen katsaus tammi-kesäkuulta 2005 julkaistaan 23.8.2005. Porvoossa 21.2.2005 Ensto Oy Seppo Martikainen toimitusjohtaja Lisätietoja: Seppo Martikainen, toimitusjohtaja, Ensto Oy, puh. 0204 76 2210.

Yrityksestä

Ensto on pääasiassa sähkötarvikkeiden valmistukseen erikoistunut konserni, jolla on toimintaa kahdessatoista eri maassa. Liikevaihto on 192 miljoonaa euroa, josta Suomen ulkopuolella syntyy yli 56%. Henkilöstön määrä on 1 800.

Liitteet & linkit