Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan tilinpäätös 2003: TaEL-vakuutusmaksutulo kasvoi 11 %, s

Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan tilinpäätös 2003: TaEL-vakuutusmaksutulo kasvoi 11 %, sijoitukset tuottivat 6,5 % käyvin arvoin "Toimintavuosi 2003 oli taloudellisesti hyvä TaEL-aloilla. Eläkekassa ETEK on kooltaan pienehkö, mutta vakavarainen", kuvasi toimitusjohtaja La u r i K o i v u s a l o Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan (ETEK) vuoden 2003 toimintaa. TaEL-vakuutusmaksutulo kasvoi 11 prosenttia ja nousi 99 miljoonaan euroon. TaEL-palkkasumma kohosi 521 miljoonaan euroon. Kasvua edellisvuodesta oli 8 prosenttia. Sijoitustuotto oli käyvin arvoin 6,5 prosenttia ja kokonaistulos kasvoi 7 miljoonaan euroon. Sijoitusomaisuuden markkina-arvo vuoden lopussa oli 235 miljoonaa euroa. Vakavaraisuutta mittaava toimintapääoma oli 45 miljoonaa euroa ja se oli 3,1-kertainen vakavaraisuusrajaan verrattuna. Eläkkeitä eläkekassa maksoi kolmanneksen edellisvuotta enemmän eli 15 miljoonaa euroa. TaEL:ssa vakuutettavat toimialat laajenivat vuoden 1998 alusta, jolloin perinteisten taiteilija-ammattien lisäksi TaEL:iin liitettiin kaikki ns. pätkätyöt. Näitä ovat alle kuukauden mittaiset työsuhteet sekä yli kuukauden kestäneet työt, joissa ansiot jäävät alle TEL-rajatulon. Lisäksi kaikki kotitalouksien työt vakuutetaan TaEL:ssa lukuun ottamatta LEL-alojen töitä (rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-ala). Toimintavuonna vakuutusmaksuja maksettiin kaikkiaan 335 000 työntekijästä, joista suurin osa työskenteli palvelualoilla. Vuoden 2003 lopussa TaEL:n piirissä oli 110 000 vakuutettua, joille karttui eläkettä. Eläkemaksuja maksoi vakinaisesti 14 400 työnantajaa. TaEL- palkkailmoituksia vastaanotettiin kaikkiaan 1,3 miljoonaa kappaletta. Eläkekassa ETEK sulautuu Eteraan 30.6.2004 Käytännössä TaEL-eläketurvaa hoitaa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, joka vastaa LEL-eläkkeistä. ETEK on fuusioitumassa Eteraan. Sulautumisen mahdollistava lainmuutos tuli voimaan helmikuun 2004 alussa. Eteran ja ETEK:n hallitukset päättävät maaliskuussa 2004 sulautumissuunnitelmasta ja siihen liittyvien ehdotuksien tekemisestä ETEK:n valtuuskunnalle ja Eteran yhtiökokoukselle. Lopullisen päätöksen liittymisestä Eteraan tekee ETEK:n osalta valtuuskunta 26.4.2004. Sulautumisen on suunniteltu tapahtuvan 30.6.2004. Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaki säilyy nykyisellään yksityissektorin työeläkelakien yhdistämiseen saakka. Sen arvioidaan tapahtuvan vuonna 2007. "Ennen työeläkelakien yhdistämistä TaEL:n ja LEL:n mukaista eläkevakuuttamista hoidetaan nykyisellä tavalla Eterassa. Tavoitteena on tulevaisuudessa menestyä kilpailussa muiden eläkeyhtiöiden kanssa", Koivusalo kuvaa yhdistymisen vaikutuksia. Eläkkeitä maksettiin kolmannes edellisvuotta enemmän 3500 henkilölle ETEK maksoi vuonna 2003 eläkkeitä 15,0 milj. euroa, mikä oli kolmannes edellisvuotta enemmän. Eniten maksettiin vanhuuseläkkeitä 5,9 milj. euroa ja työkyvyttömyyseläkkeitä 4,6 milj. euroa. Työttömyyseläkkeitä maksettiin 3,9 milj. euroa ja perhe-eläkkeitä 0,6 milj. euroa. Vuoden 2003 lopussa TaEL-eläkkeitä oli voimassa kaikkiaan 3 545. Ne lisääntyivät 36 prosenttia edellisvuodesta. Uusia eläkkeitä myönnettiin 16 % enemmän kuin edellisvuotena eli 1328 eläkettä. Lyhyiden työsuhteiden lisäksi hakijoille oli yleensä karttunut eläkettä myös TEL-työsuhteista ja julkiselta sektorilta. Vastuuvelka eli eläkerahasto tulevien eläkkeiden maksuun oli vuoden 2003 lopussa 234 miljoonaa euroa. Se lisääntyi 33,7 milj. euroa eli 17 prosenttia edellisvuodesta. Sijoitustuotto oli 6,5 prosenttia Osakemarkkinoiden elpyminen nosti sijoitussalkun kokonaistuoton 6,5 prosenttiin (2,0 % v. 2002). Tuotto ylitti laskuperustekoron mukaisen 4,125 prosentin keskimääräisen tuottovaatimuksen ja vakavaraisuus säilyi edelleen hyvänä. Sijoitusomaisuus kasvoi edellisvuodesta käyvin arvoin laskettuna 14 prosenttia 235 miljoonaan euroon. Osakkeiden ja osuuksien osuus oli vuoden vaihteessa 19 prosenttia sijoitusomaisuudesta. Rahamarkkinoilla ja joukkolainoissa oli sijoituksista 69 prosenttia. Kiinteistöjen osuus oli 12 prosenttia sijoitusomaisuudesta. Osakkeiden kurssikehitystä maailmanlaajuisesti kuvaava indeksi, MSCI World, nousi vuonna 2003 euromääräisesti 11,3 prosenttia. Nousua heikensi dollarin heikkeneminen euroa vastaan vuoden kuluessa. HEX Portfoliotuottoindeksi nousi 22,7 prosenttia. Eläkekassan ulkomaisten osakesijoitusten kehitys oli maailmanindeksin muutosta parempi, ollen 16,1 prosenttia. Ero johtui ensisijaisesti suojautumistoimenpiteistä dollarin muutoksia vastaan. Kotimainen osakesalkku selvisi vastaavasti vertailuindeksiään paremmin, nousten 26,2 prosenttia. Kaikkien osakesijoitusten tuotto vuonna 2003 oli 16,7 prosenttia. Osakkeiden ja osuuksien tuotto ilman korkorahastoja oli 18,1 prosenttia. Rahoitusmarkkinavälineiden ja talletusten määrä käyvin arvoin oli vuoden lopussa 162 milj. euroa. Joukkovelkakirjalainasalkun arvo vuoden 2003 lopussa oli 143 milj. euroa eli 61 prosenttia sijoituskannasta. Joukkolainojen tuotto säilyi edelleen kohtuullisena, ollen 4,0 prosenttia (9,9 % 2002). Vuoden 2003 lopussa sijoituksista kiinteistöjä oli käyvin arvoin 28 milj. euroa (27 milj. euroa vuonna 2002). Eläkekassan kiinteistöt on vuokrattu täyteen pääasiassa pitkäaikaisin sopimuksin. Kiinteistöjen tuotto oli 9,9 prosenttia (10,4 prosenttia 2002). Vakavaraisuus oli hyvällä tasolla Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuussäännökset on luotu turvaamaan yhtiön toimintaa sijoitusriskien varalta. Vakavaraisuuden keskeinen mittari on toimintapääoma, joka TaEL-eläkekassassa oli 45 miljoonaa euroa. Toimintapääomaan kuuluu kaikki varallisuus, joka ei ole vakuutusteknisen vastuuvelan ja muiden sitoumusten katteena. Vuoden 2003 aikana toimintapääoma kasvoi 7,1 milj. euroa eli kasvua edellisvuodesta oli 19 prosenttia. Vakavaraisuusaste oli 23,1 % ja tavoitevyöhykkeen alaraja 15,1 % eli vakavaraisuus oli tavoitevyöhykkeen ylärajalla. Vuonna 2004 TaEL-alojen eläkkeitä arvioidaan maksettavan runsas viidennes enemmän kuin vuonna 2003 eli lähes 19 miljoonaa euroa. Palkkasumman arvioidaan kasvavan TaEL:iin kuuluvilla toimialoilla 5 prosenttia ja nousevan 589 miljoonaan euroon. Vakuutusmaksutuloa arvioidaan kertyvän 109 miljoonaa euroa. Lisätiedot: Toimitusjohtaja Lauri Koivusalo, Etera, 010 553 3500, 050 594 2010 Sijoitusjohtaja Hannu Tarkkonen, Etera, 010 553 3200, 040 594 9173 Viestintäpäällikkö Riitta Heinonen, Etera, 010 553 3404, 050 553 8409 Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassan avainluvut 2003 31.12.2003 31.12.200 Muutos Muutos-% 2 Palkkasumma Milj. ? 561 521 40 8 % Vakuutusmaksutulo Milj. ? 99 89 10 11 % Eläke- ja kuntoutuskulut 15 11 4 34 % Milj. ? Vastuunjakokorvaukset Milj. 57 52 4 10 % ? Koko vastuuvelka 234 200 34 17 % Eläkevarat Milj. ? 1) 239 206 33 16 % Kokonaistulos Milj. ? 7 -5 12 240 % Sijoitukset käyvin arvoin 231 202 29 14 % Milj. ? Sijoitustuotot käyvin 14 4 10 250 % arvoin, Milj. ? Sijoitustuotto %, käyvin 6,5 2,0 arvoin Toimintapääoma Milj. ? 45 38 7 19 % Vakavaraisuusasema 3,1 3,4 Vakavaraisuusaste % 23,1 22,4 0,7 3 % Tavoitevyöhykkeen alaraja % 15,1 13,4 1,7 13 % Vakinaiset asiakkaat 2) 14 400 15 500 -1100 -7 % Tilapäiset asiakkaat 3) 48 500 53 500 -5000 -9 % Vakuutetut 4) 110 000 110 000 - - % Eläkkeensaajat 3 674 2 725 949 35 % 1) Vastuuvelka + arvostuserot 2) Vuonna 2003 vakuutusmaksuja maksaneet rekisteröidyt asiakkaat 3) Vuonna 2003 vakuutusmaksuja maksaneet tilapäiset asiakkaat 4) Vakuutettuja ovat 23-64-vuotiaat, jotka ovat ylittäneet alemman rajatulon (707 ?/v 2003 sekä alle 23-vuotiaat, joille on syntynyt oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/11/20040311BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/11/20040311BIT00060/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.