Eteran alkuvuoden LEL-vakuutusmaksutulo kasvoi 9 %

Eteran tiedote 1.1.-30.6.2004: ETERAN LUVUT: TaEL: LEL-vakuutusmaksutulo kasvoi 9 % TaEL-vakuutusmaksutulo kasvoi 15 % Sijoitustuotto oli 3,3 % (puoli Sijoitustuotto oli 3,3 % (puoli vuotta) vuotta) Sijoitukset käyvin arvoin 4 350 Sijoitukset käyvin arvoin 252 milj. milj. ? ? Maksetut eläkkeet 376 milj. ?, Maksetut eläkkeet 9 milj. ?, kasvua kasvua 3 % 32 % Toimintapääoma 806 milj. ? Toimintapääoma 44 milj. ? TaEL-kassa fuusioitui Eteraan 30.6.2004. Alkuvuodelta TaEL:sta on tehty vielä oma, erillinen tiedotteensa. Se on saatavilla kokonaisuudessaan Eteran kotisivuilta www.etera.fi/palvelut/uutiset. Eteran alkuvuoden LEL-vakuutusmaksutulo kasvoi 9 % Sijoitusten tuotto sekä Eterassa että TaEL-kassassa oli 3,3 % "Alkuvuonna LEL- ja TaEL-toimialoilla on ollut voimakasta kasvua. Suurimman LEL-toimialan, rakennusalan palkkasumma on kasvanut 8 % ja TaEL-alojen palkkasumma peräti 9 %. Myös sijoitustoiminnan tuotto on ollut hyvää tasoa", luonnehti Eteran toimitusjohtaja Lauri K o i v u s a l o puolen vuoden tulosta. Eläkevakuutusyhtiö Eteran vakuutusmaksutulo kasvoi yhdeksän prosenttia tammi-kesäkuussa 2004 viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vakuutusmaksutuloa kertyi rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama- aloilla alkuvuonna kaikkiaan 231 miljoonaa euroa. Alojen palkkasumma kasvoi seitsemän prosenttia. Eteran sijoitustuotto käyvin arvoin oli alkuvuonna 3,3 % (3,9 % v. 2003). Sijoituksia oli yhteensä 4 350 miljoonaa euroa. Eläkkeitä Etera maksoi 376 miljoonaa euroa, 3 % enemmän kuin alkuvuonna 2003. Eteralle kertyi LEL-vakuutusmaksutuloa tammi-kesäkuussa 231 miljoonaa euroa. Nousua edelliseen vuoteen oli 9 %. Viime vuoden LEL- vakuutusmaksutulo oli 480 miljoonaa euroa ja kasvu oli 7%. Koko vuodelta 2004 Eteralle arvioidaan kertyvän maksutuloa reilut 613 miljoonaa euroa, josta 113 miljoonaa euroa tulee TaEL-toimialoilta. LEL- ja TaEL- eläkevakuutuksen yhteinen vakuutusmaksutulo vuonna 2003 oli 579 miljoonaa euroa. "TaEL-eläkekassa fuusioitui Eteraan vasta kesäkuun lopussa 2004, joten alkuvuodelta olemme tehneet puolivuosikatsauksen erikseen sekä Eterasta että TaEL:sta. Koko vuodelta 2004 esitämme yhteisen Eteran tilinpäätöksen. TaEL merkitsee huomattavaa volyymin kasvua Eterassa", toimitusjohtaja Koivusalo sanoi. Rakennusala voimakkaassa kasvussa LEL-alojen palkkasummaa kertyi alkuvuodesta 1 048 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 978 miljoonaa euroa. LEL-aloista suurimman eli rakennusalan palkkasumma (754 milj. euroa) nousi 8 % verrattuna vuoden 2003 tammi- kesäkuuhun. Metsäalalla kasvua oli 8 %. Maatalousalan palkkasumma nousi 6%, mutta satama-alalla palkkasumma pysyi edellisvuoden tasolla. Eteralla oli kesäkuun lopussa 14 600 asiakasyritystä. Tilapäisesti LEL- maksuja maksoi alkuvuonna lisäksi 22 400 asiakasta. Osakkeet ja osuudet tuottivat 6,3 % Alkuvuonna sijoituslajeista parhaiten tuottivat osakkeet. Yritysten hyvät tulokset nostivat osakkeiden ja osuuksien tuottoa. Yhdysvaltain keskuspankin ohjauskoron nosto sekä pitkien korkojen nousu euroalueella laski joukkovelkakirjalainojen tuottoa. Korkoriskeiltä suojauduttiin osittain erittäin onnistuneesti johdannaisten avulla. Kiinteistösijoitusten tuotto pysyi haastavassa tilanteessa ennallaan. Etera pyrkii sijoittamaan keskeisillä paikoilla oleviin kiinteistöihin, joissa vuokrausaste voidaan pitää korkeana riittävän tuottotason saavuttamiseksi pitkällä aikavälillä. Vuokra-asuntoja oli alkuvuonna runsaasti tarjolla ja yhtiö myi tyhjilleen jääneitä vuokra-asuntoja. Toimitilamarkkinoilla myös vapaiden tilojen määrä oli hieman kasvussa, mutta vuokrataso pysyi melko vakaana. Sen sijaan liiketilojen kysyntä oli alkuvuonna vilkasta ja vuokrat vakiintuivat. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli tammi-kesäkuussa 3,3 % (3,9 % tammi- kesäkuussa 2003). Osakkeet ja osuudet tuottivat 6,3 %, joukkolainat 2,2%, muut rahoitusvälineet ja talletukset 1,0%, lainasaamiset 2,9% ja kiinteistöt 3,1%. Sijoitusten käypä arvo kesäkuun lopussa oli 4 350 miljoonaa euroa. Osakkeiden ja osuuksien arvo oli 1 252 (29%) miljoonaa euroa, joukkolainojen 2 186 (50%) miljoonaa euroa, muiden rahoitusmarkkinavälineiden 172 (4%) miljoonaa euroa, kiinteistöjen 484 (11%) miljoonaa euroa ja lainasaamisten 256 (6%) miljoonaa euroa. Eläkemenot nousivat 3 % Yhtiöllä oli eläkkeensaajia kesäkuun lopussa 151 700 eli 200 eläkkeensaajaa vähemmän kuin edellisen vuoden puolivälissä. Uusia eläkkeitä Etera myönsi tammi-kesäkuussa 4 529. Niistä 42 % oli työkyvyttömyyseläkkeitä, 16 % vanhuuseläkkeitä, 11 % työttömyyseläkkeitä ja 25 % perhe-eläkkeitä. Kuntoutusraha myönnettiin 280 ja osa-aikaeläke 20 henkilölle. Alkuvuonna 2004 eläkkeitä ja kuntoutuskuluja maksettiin 376 miljoonaa euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 3 %. Vastuunjakokorvauksia yhteisesti kustannettavista eläkkeistä Etera sai tammi-kesäkuulta 141 miljoonaa euroa. Viime vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla kertymä oli 152 miljoonaa euroa ja koko vuonna 274 miljoonaa euroa. Tämän vuoden LEL-eläkemenojen arvioidaan olevan 760 miljoonaa euroa. Vuonna 2003 eläkemenot olivat 731 miljoonaa euroa. Etera maksaa eläkkeitä vuonna 2004 yhteensä 780 miljoonaa euroa, josta 19 miljoonaa euroa on TaEL-eläkkeitä. Eläkkeensaajia LEL-aloilla on 151 700 ja TaEL- toimialoilla 4 200. Vastuuvelka 4 205 miljoonaa euroa Eteran vastuuvelka eli tulevien eläkkeiden maksamiseen varattu rahamäärä oli kesäkuun lopussa 4205 (3958 v.2003) miljoonaa euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna oli 6 %. Eteran toimintapääoma oli kesäkuun lopussa 806 miljoonaa euroa, mikä oli 47 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Vuoden 2003 lopussa Eteran toimintapääoma oli 785 miljoonaa euroa. Vakavaraisuusrajaan verrattuna toimintapääoma oli viime vuoden lopussa 2,9-kertainen ja kesäkuun lopussa 2,6-kertainen. Toimintapääoma on tavoitevyöhykkeellä, kun vakavaraisuusasema on välillä 2 - 4. Fuusio vahvisti Eteran asemaa Etera vahvisti asemiaan työeläkeyhtiönä, kun TaEL-kassa sulautui siihen 30.6.2004. Fuusion myötä Eteran asiakaskanta laajeni kaikille toimialoille. TaEL-eläkekassan ja Eteran yhteenlaskettu osuus yksityisen työeläkejärjestelmän maksutulosta on noin 7 prosenttia. Yhdistymisellä yhtiö ennakoi vuoden 2007 alusta voimaan tulevaa työeläkelakien uudistusta ja valmistautuu avoimille markkinoille. Työsuhteet ovat muuttuneet samantyyppisiksi ja työeläkelainsäädäntö uudistuu siten, että erillisiä eläkelakeja ei enää tarvita. Erilliset lait (TEL, LEL, TaEL) korvataan uudella yksityisalojen työeläkelailla (TYEL). Tällöin myös työnantajat voivat ottaa työeläkevakuutuksensa haluamastaan eläkeyhtiöstä. Vuonna 2004 Etera maksaa TaEL-alojen eläkkeitä arviolta runsaan viidenneksen enemmän kuin 2003 eli 19 miljoonaa euroa. Palkkasumman arvioidaan kasvavan TaEL:iin kuuluvilla toimialoilla 9 prosenttia ja nousevan 613 miljoonaan euroon. TaEL-eläkevakuutusmaksutuloa arvioidaan kertyvän 113 miljoonaa euroa. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/17/20040817BIT00030/wkr0001.pdf The full report

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.

Liitteet & linkit