LEL-MAKSUTULO KASVUSSA, SIJOITUSTOIMINTA TUOTTI 3,9 %

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 1.1.-30.6.2002 Eteran toimitusjohtaja Lauri Koivusalo: LEL-MAKSUTULO KASVUSSA, SIJOITUSTOIMINTA TUOTTI 3,9 % LEL-alojen vakuutusmaksutulo kasvoi neljä prosenttia tammi-kesäkuussa 2003 viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vakuutusmaksutuloa kertyi rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-aloilla kaikkiaan 211 miljoonaa euroa. Alojen palkkasumma on hienoisessa kasvussa. Sijoitustoiminta onnistui paremmin kuin vuotta aiemmin ja sijoitusten tuotto käyvin arvoin alkuvuonna oli 3,9 % (-0,3 % v. 2002). Sijoituksia oli yhteensä 3936 miljoonaa euroa. "Toimitilarakentaminen on edelleen vaisua, mutta asuntotuotanto ja vanhan rakennuskannan saneeraaminen ovat siivittäneet rakennusalaa", arvioi Eteran (ent. LEL Työeläkekassa) toimitusjohtaja Lauri Koivusalo alkuvuoden lukuja. Vakuutusmaksutulo oli tammi-kesäkuussa 211 miljoonaa euroa. Nousua edelliseen vuoteen oli 4 %. Koko vuodelta maksutuloa arvioidaan kertyvän 461 miljoonaa euroa. LEL-vakuutusmaksuprosentti on 22,2. Koko viime vuoden vakuutusmaksutulo oli 448 miljoonaa euroa ja kasvu oli 1%. LEL Työeläkekassan maksutulon osuus koko yksityisen työeläkejärjestelmän maksutulosta oli 6 %. LEL-alojen palkkasummaa on alkuvuodesta kertynyt 978 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 953 miljoonaa euroa. LEL-aloista suurimman eli rakennusalan palkkasumma (701 milj. euroa) nousi 3 % verrattuna vuoden 2002 tammi-kesäkuuhun. Metsäalalla laskua oli 2%. Satama-alan palkkasumma nousi 11 % ja maatalousalan palkkasumma pysyi edellisvuoden tasolla. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin 3,9 prosenttia Kansainvälisen tilanteen rauhoittuminen Irakin lyhyeksi jääneen sodan jälkeen siivitti osakekurssien nousua ja osakkeiden tuotot kasvattivat sijoitusten kokonaistuottoa. Osakkeet tuottivat erityisen hyvin maalis- huhtikuusta aina kesäkuun loppuun saakka. Joukkolainat tuottivat viime vuoden vastaavaa aikaa paremmin, sillä korkotaso tippui etenkin lyhyissä maturiteeteissa. Sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli tammi-kesäkuussa 3,9 % (-0,3% tammi-kesäkuussa 2002). Osakkeet ja osuudet tuottivat 3,6 %, joukkolainat 4,5 %, muut rahoitusvälineet ja talletukset 1,4 %, lainasaamiset 2,9 % ja kiinteistöt 3,1 %. Sijoitusten käypä arvo kesäkuun lopussa oli 3 936 miljoonaa euroa. Osakkeiden ja osuuksien arvo oli 781 (20%) miljoonaa euroa, joukkolainojen 2 229 (56%) miljoonaa euroa, muiden rahoitusmarkkinavälineiden 145 (4%) miljoonaa euroa, kiinteistöjen 429 (11%) miljoonaa euroa ja lainasaamisten 352 (9%) miljoonaa euroa. Kiinteistösijoituksia on lisätty viime vuosina. Tavoitteena on nostaa kiinteistösijoitusten osuus noin 15:een prosenttiin koko omaisuusmassasta. Painopiste on ollut uudisrakentamisessa. Kevään 2003 aikana valmistui Espoon Leppävaaran liikekeskuksen, Sellon, ensimmäinen osa. Etera omistaa Sellosta 25,5 prosenttia. Sellon toisen vaiheen rakennustyöt on aloitettu. Keilaniemeen on rakenteilla Eteran rahoittama Life Science Center. Etera pyrkii sijoittamaan keskeisillä paikoilla oleviin kiinteistöihin, joissa vuokrausaste voidaan pitää korkeana riittävän tuottotason saavuttamiseksi pitkällä aikavälillä. Eläkemenot nousivat 4 prosenttia LEL:n toimintapiiriin kuului viime vuonna 219 000 rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan työntekijää, joista 160 000 kartutti eläketurvaansa. Eläkkeensaajia oli kesäkuun lopussa 151 900 eli 1 000 eläkkeensaajaa enemmän kuin edellisen vuoden puolivälissä. Uusia eläkkeitä on myönnetty tammi-kesäkuussa 4993. Niistä 46 % oli työkyvyttömyyseläkkeitä, 17 % vanhuuseläkkeitä, 16 % työttömyyseläkkeitä ja 14 % perhe-eläkkeitä. Kuntoutusraha myönnettiin 260 ja osa-aikaeläke 42 henkilölle. Alkuvuonna 2003 eläkkeitä ja kuntoutuskuluja maksettiin 364 miljoonaa euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 4 %. Tämän vuoden eläkemenojen arvioidaan olevan 739 miljoonaa euroa. Vuonna 2002 LEL-eläkemenot olivat 705 miljoonaa euroa. Vastuunjakokorvauksia yhteisesti kustannettavista eläkkeistä LEL Työeläkekassa sai tammi-kesäkuulta 152 miljoonaa euroa. Viime vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla kertymä oli 122 miljoonaa euroa ja koko vuonna 288 miljoonaa euroa. Vastuuvelka 3 958 miljoonaa euroa LEL Työeläkekassan vastuuvelka oli kesäkuun lopussa 3 958 miljoonaa euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna oli 3 %. Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuussäännökset on luotu turvaamaan kunkin yhtiön toimintaa sijoitusriskien varalta. Vakavaraisuuden keskeinen mittari on toimintapääoma. Se tarkoittaa omaisuutta, joka ei ole varsinaisen eläkevastuun katteena tai varattu eläkkeistä johtuviin riskeihin. LEL Työeläkekassan toimintapääoma oli kesäkuun lopussa 759 miljoonaa euroa, mikä oli 50 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Vuoden 2002 lopussa LEL:n toimintapääoma oli 709 miljoonaa euroa. Vakavaraisuusrajaan verrattuna toimintapääoma oli viime vuoden lopussa 3,0-kertainen ja kesäkuun lopussa 3,1 maksimin ollessa 4. Yli puolet tilityksistä sähköisesti Noin 55 % työnantajien maksamista vakuutusmaksutilityksistä saapuu sähköisesti (internet, FTP-linjasiirrot, puhelin). LEL Työeläkekassalla oli kesäkuun lopussa 14 500 rekisteröityä asiakasyritystä. Tilapäisesti LEL-maksuja maksaa vuodessa 21 500 asiakasta. Vakuutusmaksuja maksettiin viime vuonna 342 200 työntekijästä. LEL Työeläkekassa historiaan LEL Työeläkekassan yhtiömuoto muuttui 1.7.2003 lakisääteisestä työeläkelaitoksesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi. Uusi nimi on Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Uusi yhtiö jatkaa vastuullisena ja luotettavana eläketurvan osaajana tunnetun LEL Työeläkekassan toimintaa. Etera vastaa edelleen rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan työeläkevakuuttamisesta. Vasta työeläkelakien (TEL, LEL ja TaEL) yhdistymisen jälkeen vuonna 2007 kilpailu avautuu kaikille. Avainlukuja 30.6.2003 [REMOVED GRAPHICS] * Vuosina 2003 ja 2002 vakuutusmaksuja maksaneet rekisteröidyt asiakkaat ** Vuosina 2003 ja 2002 vakuutusmaksuja maksaneet tilapäiset asiakkaat *** Vakuutettuja ovat 23-64 -vuotiaat, jotka ovat ylittäneet alemman rajatulon ( 707 ?/v.2003 ja 691 ?/v.2002) sekä alle 23-vuotiaat, joille on syntynyt oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera/LEL Työeläkekassa LEL Työeläkekassa on hoitanut rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama- alan työntekijöiden eläketurvaa 40 vuoden ajan. LEL Työeläkekassa muuttui Eteraksi 1.heinäkuuta 2003. Etera vastaa hoitosopimuksella myös TaEL-eläketurvasta. Sitä kertyy mm. pätkätöistä ja kotitalouksien teettämistä töistä. LEL:n ja TaEL:n mukaan vakuutetaan noin 600 000 työntekijää. Vuonna 2002 eläkkeen ehtona olleen tulon ylitti 326 000 LEL- ja TaEL-työntekijää. Vuonna 2002 LEL Työeläkekassan vakuutusmaksutulo oli 448 miljoonaa euroa. Samana vuonna LEL maksoi eläkkeitä 705 miljoonaa euroa. Sijoituksia LEL Työeläkekassalla oli vuoden 2002 lopussa 3,8 miljardia euroa. Sijoitusten tuottoprosentti vuonna 2002 käyvin arvoin oli 1,6. TaEL-eläkekassa liittyy vuonna 2004 Eteraan. TaEL-eläkekassan ja Eteran yhteenlaskettu osuus yksityisen työeläkejärjestelmän maksutulosta on noin 7 prosenttia. Lisätiedot: toimitusjohtaja Lauri Koivusalo, puh. 010 553 3500 tai 050 594 2010 Graafinen aineisto saatavissa osoitteesta www.etera.fi, Palvelut/Uutiset Etera julkistaa vuoden 2003 tilinpäätöstietonsa maaliskuussa 2004. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/25/20030825BIT00110/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/25/20030825BIT00110/wkr0002.pdf The full report

Yrityksestä

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia.