Evia Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2007

YHTEENVETO

- Liikevaihto supistui 2,95 milj. euroon (vertailussa 1.1.-31.3.2006; 3,70 Me, -20,4 %).
- Myyntikate oli 2,07 milj. euroa (2,46 Me, -15,9 %).
- Liikevoitto oli 0,01 milj. euroa (0,29 Me, -97,6 %).
- Liikevoitto oli 0,2 % liikevaihdosta.
- Tulos ennen veroja oli -0,01 milj. euroa (0,27 Me, -104,1 %).
- Liiketoiminnan rahavirta oli 0,06 milj. euroa (0,60 Me, -89,4 %).
- Myyntikate per henkilö oli 22 511 euroa (26 761 e, -15,9 %).

Liikevaihto oli katsauskaudella viidenneksen pienempi kuin vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä. Myös myyntikate supistui.

Vuoden 2006 viimeiseen neljännekseen verrattuna liikevaihto kasvoi hieman, ja liikevoitto oli niukasti positiivinen.

Alkuvuoden tulosta heikensi se, että uusien asiakkuuksien toimeksiannot eivät täysin korvanneet vuoden 2006 asiakasmenetyksiä. Rasitteena oli lisäksi päällekkäisiä vuokrakuluja helmi-maaliskuulta ja henkilöstön sopeuttamisesta aiheutuvia kuluja.

AVAINLUVUT
(taulukko, kts. pdf-liite)

Koko vuoden 2006 vertailuluvut ovat virallisen tilinpäätöksen mukaisia. Muut luvut ovat tilintarkastamattomia. Raportointi on kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IRFS) mukainen.

Evia Oyj:n toimitusjohtaja Jari Torvelainen:

”Evian liikevaihto ja myyntikate supistuivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vastaavaan kauteen 2006. Mainonnan ja markkinointiviestinnän suunnittelu sekä lehtituotanto pysyivät käytännössä edellisen vuoden tasolla. Kasvaneita palveluja olivat verkko ja PR, jotka kuitenkin yhteensä olivat vielä alle 10% myyntikatteesta. Sijoittajaviestinnän osuus väheni. Uusien asiakkaiden laskutus ei alkuvuonna täysin korvannut vuoden 2006 puolella menetettyjen asiakkuuksien laskutusta.

Tiedossa olevien ja ennakoitujen asiakastöiden perusteella mainonnan ja markkinointiviestinnän suunnittelun ennakoidaan kasvavan loppuvuonna edellisen vuoden tasolle, jolloin sen suhteellinen osuus kasvaa selvästi yli puoleen myyntikatteesta. Samoin verkon ja PR:n ennakoidaan edelleen kasvavan koko vuoden tasolla yhteensä lähes 15 %:iin myyntikatteesta. Sijoittajaviestinnän volyymi ja osuus riippuu syksyllä ratkeavista vuosikertomusprojekteista. Kokonaisuudessaan myyntikatteen ennakoidaan pienenevän edellisvuodesta.

Yhtiön muutto Bulevardi 6:een supistaa toukokuusta alkaen vuokrakuluja noin kolmasosan alkuvuoden tasosta. Parrukadun tilojen edelleenvuokraus etenee suunnitelmien mukaan ja toteutuessaan yhtiön vuokrakulut tulevat laskemaan noin kaksikolmasosaa alkuvuoden tasosta. Yhteensä vuokrien alenemisen, muiden kiinteiden kulujen vähentämisen ja henkilöstön työmäärään sopeuttamisen ansiosta kulujen arvioidaan olevan vuositasolla yli 0,5 miljoonaa euroa alkuvuoden tasoa alemmat, josta suurin osa vaikuttaa tulevilla tilikausilla.

Muutosta ja päällekkäisistä vuokrakuluista sekä henkilöstön sopeuttamisesta työnäkymään aiheutuu ylimääräisiä kuluja kahden seuraavan neljänneksen aikana.

Tiedossa olevien ja ennakoitujen asiakastöiden sekä alemman kiinteän kulurakenteen ansiosta arvioin koko vuoden tuloksen muodostuvan niukasti positiiviseksi.”


LIIKEVAIHTO JA MYYNTIKATE

Evia Oyj -konsernin liikevaihto supistui ensimmäisellä vuosineljänneksellä 20,4 % ja oli 2,95 milj. euroa (3,70 Me). Liikevaihto kasvoi vuoden 2006 viimeiseen neljännekseen verrattuna 20 %.

Evia Oyj -konsernin liiketoimintaa kuvaa hyvin myyntikatteen kehitys, koska liikevaihtoon sisältyvät asiakkaille alihankintoina teetettyjen töiden läpilaskutus ja freelancereiden kustannukset, jotka vaihtelevat. Myyntikate muodostuu pääasiallisesti Evian oman työn laskutuksesta. Lukuun sisältyy jonkin verran myös alihankinta- ja mediapalkkioita, mutta niiden osuus ei ole merkittävä.

Evia Oyj -konsernin myyntikate supistui 15,9 % ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja oli 2,07 milj. euroa (2,46 Me). Myyntikate kasvoi vuoden 2006 viimeiseen neljännekseen verrattuna 26,4 %.


TULOSKEHITYS

Evia Oyj -konsernin liikevoitto oli 0,01 milj. euroa (0,29 Me). Konsernin kulut tammi-maaliskuussa olivat 2,03 milj. euroa (2,12 Me), supistusta edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna 4,5 %. Kuluja vähensivät hieman pienentyneet henkilöstökulut. Kannattavuutta heikensivät etenkin alkuvuoden korkeat vuokrakustannukset.

Evia Oyj -konsernin tulos ennen veroja oli -0,01 milj. euroa (0,27 Me).


TASE

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 4,10 milj. euroa (5,72 Me). Lasku johtui pääasiassa vuoden 2006 tappion kattamisesta.

Alihankintavarastojen muutos tammi-maaliskuussa oli -0,02 milj. euroa ja työvarastojen muutos
-0,00 milj. euroa, varastojen muutos oli yhteensä -0,02 milj. euroa. Varastojen arvot 31.3.2007 olivat: työvarasto 0,34 milj. euroa ja alihankintavarasto 0,08 milj. euroa, yhteensä 0,42 milj. euroa.


RAHOITUSASEMA

Evia Oyj -konsernin rahoitusasema heikkeni edelliseen tilikauteen verrattuna. Rahoitusaseman kehittymiseen vaikutti pääasiallisesti käyttöpääoman muutos.

Kassavarat olivat katsauskauden lopussa 0,12 milj. euroa (0,67 Me). Vuoden ensimmäisen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 0,06 milj. euroa (0,60 Me), ja koko rahavirta oli -0,05 milj. euroa (0,11 Me).

Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 44,3 % (56,0 %) ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) 4,3 % (2,1 %). Korollisten velkojen määrä laski edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli katsauskauden lopussa 0,20 milj. euroa (0,74 Me).

Sijoitetun pääoman tuotto 1-3 2007 oli 0,5 % (28,7 %) ja oman pääoman tuotto -0,6 % (34,9 %).

(taulukko, kts. pdf-liite)


HENKILÖSTÖ

Evia Oyj -konsernin henkilöstömäärä oli katsauskauden alussa 92 (91) ja lopussa 92 (92), joista määräaikaisia oli 3 (4). Keskimäärin henkilöstöä oli 90 (92). Henkilöstökulujen osuus konsernin liiketoimintakuluista oli 61 % (61 %).


LIIKETOIMINTA

Evia Oyj

Evia Oyj:n liikevoitto tammi-maaliskuussa 2007 oli 0,03 milj. euroa (0,33 Me, -91,5 %). Yhtiön liikevaihto oli 2,77 milj. euroa (3,51 Me, -21,1 %) ja myyntikate 1,85 milj. euroa (2,26 Me, -18,4 %). Myyntikate per henkilö oli 22 500 euroa (26 917 e).

Evia Oyj:n kulut olivat katsauskaudella 1,80 milj. euroa (1,89 Me).

Evia Oyj:n palveluksessa oli tammi-maaliskuussa 2007 keskimäärin 82 (84) henkilöä, joista määräaikaisia oli 3 (4). Yhtiön osuus konsernin liikevaihdosta oli 94,1 %, myyntikatteesta 89,1 % ja henkilöstöstä 89,1 %.

Evia Oyj:n hallituksen puheenjohtajana toimii Matti Makkonen ja toimitusjohtajana Jari Torvelainen.

Evia Oyj:n strategisia painopistealueita ovat yhtiön tunnettuuden ja haluttavuuden kehittäminen päättäjäjoukossa sekä toimintamallin ja kannattavuuden parantaminen edelleen kasvattamalla myyntikatetta maltillisesti ja tehostamalla tuloksellisuutta. Kannattavuus varmistetaan organisaation ja toiminnan tarkemmalla ja nopeammalla mitoituksella työnäkymään.


Frame Graphics Oy

Mainoselokuvien ja televisio-ohjelmien jälkituotannon ja animoinnin palveluihin keskittyvän Frame Graphics Oy:n liikevaihto tammi-maaliskuussa 2007 oli 0,26 milj. euroa (0,28 Me, -8,5 %). Yhtiön myyntikate oli 0,23 milj. euroa (0,20 Me, 12,4 %). Yhtiön liiketappio oli katsauskaudella 0,02 milj. euroa (liiketappio 0,04 Me, +48,8 %).

Frame Graphics Oy:n kulut olivat katsauskaudella 0,23 milj. euroa (0,23 Me).

Yhtiön palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 10 (8) henkilöä. Yhtiön osuus konsernin liikevaihdosta oli 8,8 %, myyntikatteesta 10,9 % ja henkilöstöstä 10,9 %.

Frame Graphics Oy:n toimitusjohtajana toimii Juha Poraharju.


LIIKETOIMINNAN RISKIT

Riskit on määritelty alueilla: asiakkaat ja asiakassuhteet, markkinat ja kilpailutilanne, henkilöstö ja osaaminen, tietoturva ja maksuvalmius. Asiakasriskeissä on huomioitava, että kymmenen suurimman asiakkuuden arvioidaan tuottavan alle 60 % myyntikatteesta. Alan markkinanäkymä on vuonna 2007 hyvä johtuen Suomen yleisestä talouskehityksestä. Kilpailu alalla jatkuu erittäin kireänä, mikä merkitsee kasvavia riskejä alan toimijoille.

Liiketoiminnasta syntyviä tavanomaiseen rahoitukseen liittyviä riskejä ovat maksuvalmius sekä korko- ja luottoriskit. Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiölle riittävä rahoitus. Riskeille on määritelty hälytysrajat, joiden perusteella ryhdytään suojaustoimenpiteisiin. Evia ei toteuttanut luottoriskien hallintaa lukuun ottamatta erillisiä suojaustoimenpiteitä tilikauden aikana.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Evia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 23.3.2007 vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2006 ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous valitsi hallituksen uusiksi jäseniksi KTT Matti Laineman ja KTM, DI Jani Björnin. Hallituksen jäseninä jatkavat Evia Oyj:n toimitusjohtaja FM MBA Jari Torvelainen ja diplomi-insinööri Matti Makkonen. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa Matti Makkonen valittiin puheenjohtajaksi ja Matti Lainema varapuheenjohtajaksi.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö BDO Finnpartners Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Pertti Hiltunen.

Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön osakepääomaa 1.615.000 eurolla siten, että alennuksen määrä käytetään vahvistetun taseen mukaisen tappion välittömään kattamiseen. Osakepääoman alentamisen seurauksena yhtiön rekisteröity osakepääoma 3.465.000 euroa alenee 1.850.000 euroon. Osakepääoman alentamisella ei ole vaikutusta yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden lukumäärään eikä äänivallan jakautumiseen. Osakepääoman alentaminen ei edellytä toimenpiteitä osakkeenomistajilta.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen korvata nykyinen yhtiöjärjestys uudella. Muutokset ovat lähinnä teknisiä ja johtuvat uudesta osakeyhtiölaista.


OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Evia Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 3 465 000 euroa, ja osakkeiden kokonaismäärä oli 3 465 000 kappaletta. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 1,0 euroa osakkeelta.


Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uudet osakkeet voidaan antaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa ja muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa yritysjärjestelyissä, tai investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optioita ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 1 000 000 kappaletta. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiö ei omista omia osakkeitaan, eikä hallituksella ole valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita.


Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 470 osakkeenomistajaa (486).


Osakekurssi ja -vaihto

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 1,20 euroa (1,68 euroa), alin 0,97 euroa (1,33 euroa) ja päätöskurssi 1,07 euroa (1,51 euroa). Katsauskauden keskikurssi oli 1,06 euroa (1,52 euroa). Yhtiön markkina-arvo päätöskurssilla oli 3 707 550 euroa (5 232 150 euroa).

Katsauskauden aikana osakkeita vaihdettiin 316 833 kappaletta (157 160), mikä on 9,1 % (4,5 %) osakkeiden kokonaismäärästä.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yleiset suhdannenäkymät ja Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton MTL:n seuraamat indikaattorit ennakoivat, että mainonta lisääntyy myös vuonna 2007.

Mainonnan osa-alueista edelleen voimakkaassa kasvussa on verkko, joka mediana on ohittanut ulkomainonnan ja radion, mutta on vielä alle 5 % markkinasta. Kun otetaan huomioon verkkoon tehtävien erilaisten menekinedistämis- ja maineenhallinnan toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus sekä hakukonemarkkinoinnin voimakas kasvu, arvioimme sen kokonaisvolyymin 2–3-kertaiseksi eli suuremmaksi kuin ilmais- ja kaupunkilehtien mainonta.


Alan toimijoiden kesken jatkuu erittäin kireä kilpailu.

Toimialan yleisen kehityksen lisäksi liiketoimintaan vaikuttavat asiakkaiden toimeksiantojen määrät ja asiakkuuksissa tapahtuvat muutokset. Evialla ei ole tiedossa merkittäviä muutoksia asiakkuuksissa.

Yhtiö muutto Bulevardi 6:een supistaa toukokuusta alkaen vuokrakuluja noin kolmasosan alkuvuoden tasosta. Parrukadun tilojen edelleenvuokraus etenee suunnitelmien mukaan.

Hallitus arvioi kahden seuraavan neljänneksen tuloksen olevan negatiivinen. Syitä ovat muutto, päällekkäiset vuokrakulut, henkilöstön sopeuttamiskulut sekä työnäkymän kausivaihtelut. Koko vuoden 2007 tuloksen arvioidaan muodostuvan niukasti positiiviseksi tiedossa olevien ja ennakoitujen asiakastöiden ja loppuvuoden alemman kustannustason perusteella.

Helsingissä 25.4.2007

EVIA OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Torvelainen
puh. 040 555 5553
e-mail: jari.torvelainen@evia.fi

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.evia.fi

Liitteenä taulukko-osa: (kts. pdf-liite)
Konsernin tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin oman pääoman muutoslaskelma
Konsernin rahavirtalaskelma
Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin
Konsernin vastuusitoumukset
Tunnusluvut
Segmentti-informaatio
Liikevaihdon jakauma yksiköittäin
Myyntikatteen jakauma yksiköittäin
Liikevoiton jakauma yksiköittäin
Henkilöstöjakauma yksiköittäin
Tunnuslukujen laskentakaavat
Evia Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2007

Liitteet & linkit