EVIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–31.6.2006 (IFRS)

Evian huhti-kesäkuun myyntikate ja kannattavuus paranivat YHTEENVETO Huhti-kesäkuu 2006 - Liikevaihto kasvoi 3,08 milj. euroon (2,95 Me, +4,3 %). - Myyntikate kasvoi 2,21 milj. euroon (1,99 Me, +11,0 %). - Liiketappio oli -0,15 milj. euroa (-0,18 Me, +16,4 %). - Liiketappio oli 4,8 % liikevaihdosta. - Tulos ennen veroja oli -0,18 milj. euroa (-0,20 Me, +11,9 %). - Liiketoiminnan rahavirta oli 0,13 milj. euroa (0,21 Me, -37,0 %). - Myyntikate per henkilö oli 22 794 euroa (22 122 e, +3,0 %). Viimeiset 12 kuukautta - Liikevaihto kasvoi 12,45 milj. euroon. - Myyntikate oli 8,93 milj. euroa. - Liikevoitto oli 0,14 milj. euroa. - Liikevoitto oli 1,1 % liikevaihdosta. - Tulos ennen veroja oli 0,02 milj. euroa. - Liiketoiminnan rahavirta oli 0,61 milj. euroa. - Myyntikate per henkilö oli 95 978 euroa. Liikevaihtoa ja myyntikatetta kasvatti vuoden 2006 toisella vuosineljänneksellä asiakkuuksien myönteinen kehitys. Tulos ja kannattavuus paranivat hieman edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna. Viimeisen 12 kuukauden tulos on vuoden 2005 tulosta heikompi, koska vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen joustavan työvoiman käytöstä ja alihankinnoista johtuneet kulut olivat vuoden 2005 vastaavaa kautta suuremmat. AVAINLUVUT (kts. pdf-liite) Luvut ovat tilintarkastamattomia. Evia Oyj:n segmenttitietojen vertailuluvut sisältävät Evia Oyj:n ja 31.12.2005 Evia Oyj:hin sulautuneen Evia Helsinki Oy:n luvut. Raportointi on kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukainen. Evia Oyj:n toimialalla liiketoiminnan kausivaihtelut ovat merkittäviä. Tuloksellisesti parhaita ovat yleensä ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes. Huonoin kausi on useimmiten vuoden kolmas neljännes. (taulukko, kts. pdf-liite) Evia Oyj:n toimitusjohtaja Jari Torvelainen: ’Evian huhti-kesäkuun liikevaihto ja myyntikate ovat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna paremmalla tasolla. Henkilöstökulut kasvoivat odotetusti. Katsauskauden kannattavuus on vertailukautta parempi suhteellisesti alemman kulutason vuoksi. Erityisesti digitaalisen kuvankäsittelyn palveluja tuottavan Frame Graphicsin tulosparannus ilahduttaa. Vuoden aikana korollisten velkojen määrä vähentyi lähes miljoonalla eurolla, ja kauden lopussa yhtiön kassavarat olivat velkoja suuremmat. Asiakkaidemme projektityytyväisyys pysyi edelleen hyvällä tasolla 3,91:ssä. Toiminnan perus- ja tukikulujen kilpailutuksen ja uudelleenmitoituksen kuluja vähentävä vaikutus alkaa näkyä vuoden kolmannella neljänneksellä. Siirtyminen toimivampiin tiloihin vähentää kuluja merkittävästi vuoden 2007 aikana.’ LIIKEVAIHTO JA MYYNTIKATE Evia Oyj -konsernin liikevaihto vuoden 2006 toisella vuosineljänneksellä kasvoi 4,3 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli 3,08 milj. euroa (2,95 Me). Konsernin tammi-kesäkuun liikevaihto oli 6,78 milj. euroa (6,45 Me). Liikevaihdon jakautuminen yhtiöittäin (ensisijainen segmenttijako) (kts. pdf-liite) Evia Oyj -konsernin liiketoimintaa kuvaa hyvin myyntikatteen kehitys, koska liikevaihtoon sisältyy asiakkaille alihankintoina teetettyjen töiden läpilaskutus sekä freelancereiden kustannukset, joiden määrä saattaa vaihdella. Myyntikate muodostuu pääasiallisesti Evian oman työn laskutuksesta. Lukuun sisältyy jonkin verran myös alihankinta- ja mediapalkkioita, mutta niiden osuus ei ole merkittävä. Evia Oyj -konsernin toisen neljänneksen myyntikate kasvoi 11,0 % 2,21 milj. euroon (1,99 Me). Myyntikatteen kasvu johtui asiakkuuksien myönteisestä kehittymisestä. Konsernin myyntikate tammi-kesäkuussa oli 4,67 milj. euroa (4,50 Me). Myyntikatteen jakautuminen yhtiöittäin (ensisijainen segmenttijako) (kts. pdf-liite) TULOSKEHITYS Evia Oyj -konsernin toisen neljänneksen liiketappio väheni hieman edellisvuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli -0,15 milj. euroa (-0,18 Me). Konsernin kulut huhti-kesäkuussa olivat 4,43 milj. euroa (4,08 Me), nousua edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna 8,7 %. Kulujen lisääntyminen johtui pääasiassa henkilöstökulujen kasvusta (huomioiden ulkoistetut palvelut). Konsernin tammi-kesäkuun liikevoitto oli 0,14 milj. euroa (0,27 Me). Liiketuloksen jakautuminen yhtiöittäin (ensisijainen segmenttijako) (kts. pdf-liite) Evia Oyj -konsernin toisen neljänneksen tulos ennen veroja oli -0,18 milj. euroa (-0,20 Me). Tulos tammi-kesäkuulta oli 0,09 milj. euroa (0,21 Me). TASE Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 4,77 milj. euroa (5,56 Me). Lasku johtui pääasiallisesti lainojen takaisinmaksusta. Alihankintavarastojen muutos huhti-kesäkuussa oli -0,03 milj. euroa ja työvarastojen muutos -0,02 milj. euroa, varastojen muutos oli yhteensä -0,05 milj. euroa. Varastojen arvot 30.6.2006 olivat: työvarasto 0,49 milj. euroa ja alihankintavarasto 0,09 milj. euroa, yhteensä 0,58 milj. euroa. RAHOITUSASEMA Evia Oyj -konsernin rahoitusasema parani katsauskaudella edelliseen tilikauteen verrattuna. Rahoitusaseman kehittymiseen vaikutti pääasiallisesti käyttöpääoman muutos. Kassavarat olivat katsauskauden lopussa 0,36 milj. euroa (0,76 Me). Konsernin toisen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 0,13 milj. euroa (0,21 Me), ja koko rahavirta oli -0,31 milj. euroa (-0,02 Me). Evia Oyj –konsernin tammi-kesäkuun liiketoiminnan rahavirta oli 0,73 milj. euroa (0,69 Me), ja koko rahavirta oli -0,21 milj. euroa (0,22 Me). Konsernin omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 63,5 % (54,3 %) ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) -2,0 % (18,5 %). Korollisten velkojen määrä laski edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna ja oli katsauskauden lopussa 0,30 milj. euroa (1,32 Me). Sijoitetun pääoman tuotto huhti-kesäkuulta oli -16,0 % (-17,2 %) ja oman pääoman tuotto -22,9 % (-26,1 %). (taulukko, kts. pdf-liite) HENKILÖSTÖ Evia Oyj -konsernin henkilöstömäärä oli katsauskauden alussa 91 (90) ja lopussa 97 (91). Henkilöstöstä määräaikaisia oli 3 (0). Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 95 (89). Henkilöstökulujen osuus konsernin liiketoimintakuluista oli vuoden toisella neljänneksellä 63 % (63 %). Henkilöstö (kts. pdf-liite) LIIKETOIMINTA Evia Oyj Evia Oyj:n vuoden 2006 toisen neljänneksen liiketappio oli 0,17 milj. euroa (-0,19 Me), parannusta 11,0 %. Yhtiön liikevaihto oli 2,91 milj. euroa (2,79 Me, 4,4 %) ja myyntikate 1,94 milj. euroa (1,78 Me, 8,8 %). Myyntikate per henkilö toisella neljänneksellä oli 22 276 euroa (21 470 euroa). Evia Oyj:n kulut olivat katsauskaudella 3,97 milj. euroa (3,74 Me). Evia Oyj:n palveluksessa oli toisella neljänneksellä keskimäärin 87 (83) henkilöä. Yhtiön osuus konsernin liikevaihdosta oli katsauskaudella 91,1 %, myyntikatteesta 89,9 % ja henkilöstöstä 90,5 %. Evia Oyj:n hallituksen puheenjohtajana toimii Jukka Virta ja toimitusjohtajana Jari Torvelainen. Evia Oyj:n strategisia painopistealueita ovat yhtiön tunnettuuden, strategisen osaamisen ja luovuuden kehittäminen kohdennetuin toimin, asiakkuuksien ja toimintatavan sekä tarjoaman ja henkilöstön kehittäminen sekä toiminnan vuokra- ym. vastaavien peruskustannustasojen kilpailukykyisen tason varmistaminen. Frame Graphics Oy Frame Graphics Oy:n vuoden 2006 toisen neljänneksen liikevaihto oli 0,34 milj. euroa (0,28 Me, 23,6 %). Yhtiön myyntikate oli 0,27 milj. euroa (0,21 Me, 30,6 %). Yhtiön liikevoitto oli toisella neljänneksellä 0,02 milj. euroa (liikevoitto 0,01 Me, 57,1 %). Frame Graphics Oy:n kulut olivat katsauskaudella 0,46 milj. euroa (0,34 Me). Yhtiön palveluksessa oli toisella neljänneksellä keskimäärin 10 (7) henkilöä. Yhtiön osuus konsernin liikevaihdosta oli 8,9 %, myyntikatteesta 10,1 % ja henkilöstöstä 9,5 %. Frame Graphics Oy:n toimitusjohtajana toimii Juha Poraharju. LIIKETOIMINNAN RISKIT Evian hallitus on määritellyt yhtiön kannalta merkittävät liiketoimintariskit sekä seurantajärjestelmät ja toimintamallit riskien tunnistamiseen ja niihin reagoimiseen. Riskienhallinnan perustaksi on määritelty riskien todennäköisyys, mittarit ja seurantavastuut operatiivisessa johdossa. Operatiivisten riskien hallinnasta vastaa toimitusjohtaja, joka raportoi säännöllisesti hallitukselle. Riskit on määritelty seuraavilla alueilla: asiakkaat ja asiakassuhteet, markkinat ja kilpailutilanne, henkilöstö ja osaaminen, tietoturva sekä rahoitukseen liittyvät maksuvalmius-, korko- ja luottoriskit. Riskienhallintaa päivitetään ja täydennetään tarvittaessa. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO Evia Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2005 tilinpäätöksen ja päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2005 ja että ylikurssirahastoa alennetaan 3.230.930,39 eurolla vahvistetun taseen osoittaman tappion kattamiseksi. Yhtiökokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen tilintarkastajien esityksen mukaisesti ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2005. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi neljä. Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen FM, MBA Jari Torvelainen ja ekonomi Jukka Virta. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin DI Matti Makkonen ja KTM, eMBA Arja Talma. Tilintarkastajiksi tilikaudelle 2006 valittiin KHT-yhteisö BDO FinnPartners Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pertti Hiltunen, ja toisena tilintarkastajana KHT Erkki Manner. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Hannu Riippi. Yhtiökokous peruutti hallitukselle aiemmin annetut käyttämättömät valtuutukset ja valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko uusmerkinnällä, ottamalla vaihtovelkakirjalainaa tai antamalla optio-oikeuksia. Valtuutus on voimassa 27.2.2007 asti. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään 693.000 euroa. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen ekonomi Jukka Virran ja varapuheenjohtajakseen KTM, eMBA Arja Talman. Lisäksi hallitus päätti, ettei erillisiä valiokuntia muodosteta, koska yhtiön liiketoiminnan laajuus ja hallituksen koko eivät vaadi asioiden valmistelemista koko hallitusta pienemmässä kokoonpanossa. Yhtiö noudattaa Helsingin Pörssin 1.1.2006 voimaantullutta sisäpiiriohjetta sekä suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance) yhtiön hallinnointiperiaatteissa mainituin poikkeuksin. Hallinnointiperiaatteet ovat luettavissa yhtiön internetsivujen sijoittajaosiossa. OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT Evia Oyj:n osakepääoma oli katsauskauden lopussa 3 465 000 euroa, ja osakkeiden kokonaismäärä oli 3 465 000 kappaletta. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 1,0 euroa osakkeelta. Hallituksen valtuutukset Yhtiön hallituksen valtuutukset ovat voimassa 27.2.2007 asti. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään 693.000 euroa. Korottaminen voidaan toteuttaa yhdessä tai useammassa erässä joko uusmerkinnällä, ottamalla vaihtovelkakirjalainaa tai antamalla optio-oikeuksia. Yhtiö ei omista omia osakkeitaan, eikä hallituksella ole valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeenomistajat Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa 479 osakkeenomistajaa (530). Osakekurssi ja -vaihto Vuoden 2006 toisella vuosineljänneksellä yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 1,77 euroa huhtikuussa (1,53 euroa), alin 1,30 euroa kesäkuussa (1,06 euroa) ja päätöskurssi 1,38 euroa (1,40 euroa). Katsauskauden keskikurssi oli 1,53 euroa (1,33 euroa). Yhtiön markkina-arvo päätöskurssilla oli 4 781 700 euroa (4 851 000 euroa). Katsauskauden aikana osakkeita vaihdettiin 287 560 kappaletta (466 430), mikä on 8,3 % (13,5 %) osakkeiden kokonaismäärästä. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Toimialan kehitys on riippuvainen talouden yleisestä kehityksestä. Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton seuraamat indikaattorit ennakoivat alalle positiivista yleiskehitystä vuodelle 2006. Paitsi toimialan yleinen kehitys Evian edellytyksiin vaikuttavat yhtiön asiakkaiden palvelujen ostot ja asiakkuuksien muutokset. Vuoden 2006 tulosta rasittavat edelleen toimitiloihin ja hallintoon liittyvät ylimääräiset kustannukset, jotka alenevat merkittävästi vuoden 2007 aikana. Helsingissä 17.8.2006 EVIA OYJ Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jari Torvelainen puh. 040 555 5553, (09) 1255 2200 e-mail: jari.torvelainen@evia.fi Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet www.evia.fi Liitteenä taulukko-osa: (kts. pdf-liite) Konsernin tuloslaskelma Konsernitase Konsernin oman pääoman muutoslaskelma Konsernin rahavirtalaskelma Tulos kvartaaleittain Konsernin vastuusitoumukset Tunnusluvut Segmentti-informaatio Liikevaihdon jakauma yksiköittäin Myyntikatteen jakauma yksiköittäin Liikevoiton jakauma yksiköittäin Henkilöstöjakauma yksiköittäin Tunnuslukujen laskentakaavat Evia Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2006

Liitteet & linkit