Evia Oyj:n tilinpäätöstiedote 2006

YHTEENVETO

Tilikausi 2006
- liikevaihto oli 10,66 milj. euroa (12,13 Me, -12,1%).
- liiketappio oli 0,98 milj. euroa (0,27 Me, -464,3 %).
- tulos ennen veroja oli -1,1 milj. euroa (0,13 Me, -925,6 %).
- liiketappio oli 9,2 % liikevaihdosta.
- liiketoiminnan rahavirta oli 0,29 milj. euroa (0,57 Me, -48,9 %).
- myyntikate per henkilö oli 81 391 euroa (97 289 e, -16,3 %).

Loka-joulukuu 2006
- liikevaihto oli 2,46 milj. euroa (3,73 Me, -34,2 %).
- liiketappio oli 0,38 milj. euroa (0,27 Me, -242,2 %).
- tulos ennen veroja oli -0,42 milj. euroa (0,24 Me, -278,9 %).
- liiketappio oli 15,5 % liikevaihdosta.
- liiketoiminnan rahavirta oli -0,08 milj. euroa (0,27 Me, -131,5 %).
- myyntikate per henkilö oli 19 282 e (30 367 e, -36,5 %).

Liikevaihdon supistumiseen loka-joulukuussa ja tuloksen heikkenemiseen koko vuonna vaikuttivat muutamien merkittävien asiakkuuksien loppuminen ja eräiden suurten asiakasprojektien siirtyminen.

Evia Oyj:n hallitus toteaa, että yhtiön kulurakennetta on sopeutettu myyntinäkymää vastaavaksi. Myös hallintokuluja on alennettu. Tulevaisuuden näkymiä parantavat nykyasiakkaille tehtävien projektien jatkuminen sekä saadut uudet asiakkuudet. Henkilöstömäärä on vuoden 2007 alussa mitoitettu vastaamaan myyntinäkymää.

Vertailutietoina on käytetty vuoden 2005 vastaavien ajankohtien IFRS-lukuja. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

AVAINLUKUTAULUKKO (kts. pdf-liite)


Luvut ovat tilintarkastamattomia. Evia Oyj:n segmenttitietojen vertailuluvut sisältävät Evia Oyj:n ja 31.12.2005 Evia Oyj:hin sulautuneen Evia Helsinki Oy:n luvut. Raportointi on kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukainen.

Evia Oyj:n toimialalla liiketoiminnan kausivaihtelut ovat merkittäviä. Tuloksellisesti parhaita ovat yleensä ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes. Huonoin kausi on useimmiten vuoden kolmas neljännes.

(Taulukko kts. pdf-liite)


Evia Oyj:n toimitusjohtaja Jari Torvelainen:

”Evian loka-joulukuun myyntikate ja kannattavuus jäivät edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna merkittävästi heikommiksi. Muutamien merkittävien asiakkuuksien loppuminen ja eräiden suurten asiakasprojektien siirtyminen heikensivät tulosta huomattavasti. Myyntiin panostettiin edelleen vahvasti ja uusia asiakkaita saatiin, muiden muassa Karelia, Ixonos (ent. Tieto-X) ja Eve. Uusien asiakkuuksien laskutuksen samoin kuin tehtyjen kululeikkausten vaikutukset näkyvät pääosin vuoden 2007 puolella.

Vuoden 2006 aikana korollisten velkojen määrä vähentyi huomattavasti ja oli vuoden lopussa 0,20 milj. euroa (1,23 milj. euroa).

Asiakkaidemme projektityytyväisyys pysyi edelleen hyvällä tasolla 4,0 (asteikolla 1–5). Luovuuden arvio nousi 3,8:sta 3,9:ään ja strategisen osaamisen taso 3,7:stä 3,8:aan. Tavoitteemme on saada kaikkien osa-alueiden keskiarvoksi 4,0.

Keväällä 2007 muutamme Bulevardi 6:n toimitiloihin, joista osa on ollut edelleen vuokrattuina ja osa tyhjillään.

Helmikuussa 2007 Evian johtoryhmää uudistettiin. Samalla täsmennettiin myös johtoryhmän jäsenten vastuita ja tehtäviä tavoitteena nopeampi reagointi muutoksiin asiakkuusnäkymässä ja -kannattavuudessa sekä yhtiön strategisen osaamisen ja luovuuskuvan nostaminen.”


EVIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.–31.12.2006

IAS/IFRS RAPORTOINTI

Evia Oyj siirtyi 1.1.2005 IFRS:n mukaiseen raportointiin, minkä mukaisia lukuja on käytetty vertailutietoina 2005.

Evia Oyj -konsernissa ovat IAS 14 -standardin mukaisesti ensisijaisina segmentteinä vuonna 2006 konsernin emoyhtiö Evia Oyj ja Frame Graphics Oy. Evia tarjoaa asiakkailleen markkinointiviestinnän keinoja luovasti ja tehokkaasti yhdistäviä ratkaisuja ja palveluja, jotka kasvattavat asiakkaan arvoa. Frame Graphics Oy keskittyy mainoselokuvien ja televisio-ohjelmien jälkituotannon ja animoinnin palveluihin.

LIIKEVAIHTO JA MYYNTIKATE

Evia Oyj -konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa 2006 oli 10,66 milj. euroa (12,13 Me). Liikevaihto laski 12,1 % edellisen vuoden vastaavan kauden liikevaihtoon verrattuna. Pääasialliset syyt liikevaihdon laskuun olivat muutamien merkittävien asiakkuuksien loppuminen ja eräiden suurten asiakasprojektien siirtyminen lyhyellä varoitusajalla. Johto arvioi, että siirtymää ei pystytä laskuttamaan normaalin laskutuksen lisäksi, ja siksi organisaatio mitoitettiin loppuvuonna näkymän mukaiseksi.

Liikevaihdon jakautuminen yhtiöittäin (ensisijainen segmenttijako) (kts. pdf-liite)


Evia Oyj -konsernin liiketoimintaa kuvaa hyvin myyntikatteen kehittyminen, koska liikevaihtoon sisältyy asiakkaille alihankintoina teetettyjen töiden läpilaskutus, joiden määrä saattaa vaihdella. Myyntikate muodostuu pääasiassa oman työn laskutuksesta. Lukuun sisältyy myös alihankintapalkkioita, mutta niiden osuus ei ole merkittävä.

Myyntikatteen jakautuminen yhtiöittäin (ensisijainen segmenttijako) (kts. pdf-liite)


TULOSKEHITYS

Evia Oyj -konserni tuotti liiketappiota -0,98 milj. euroa (0,27 Me, -464,3 %). Konsernin kulut tammi-joulukuussa olivat 8,28 milj. euroa (8,21 Me, 0,8 %).


Liiketuloksen jakautuminen yhtiöittäin (ensisijainen segmenttijako) (kts. pdf-liite)


TASE

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 3,60 milj. euroa (5,73 Me). Lasku johtuu pääasiallisesti velkojen takaisinmaksusta ja tuloksen heikentymisestä. Myyntisaamisten määrä on pienempi kuin viime vuoden vastaavalla kaudella.

Alihankintavarastojen muutos loka-joulukuussa oli -0,01 milj. euroa ja työvarastojen muutos -0,14 milj. euroa, varastojen muutos oli yhteensä -0,15 milj. euroa. Varastojen arvot 31.12.2006 olivat: työvarasto 0,34 milj. euroa ja alihankintavarasto 0,06 milj. euroa, yhteensä 0,40 milj. euroa.


RAHOITUSASEMA

Evia Oyj -konsernin rahoitusasema heikkeni katsauskaudella edelliseen tilikauteen verrattuna. Rahoitusaseman kehittymiseen vaikutti pääasiallisesti tuloksen heikkeneminen.

Kassavarat olivat katsauskauden lopussa 0,07 milj. euroa (0,57 Me). Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 0,29 milj. euroa (0,57 Me), ja koko rahavirta oli -0,50 milj. euroa (-0,03 Me). Evia Oyj -konsernin rahoituslimiitti muutettiin 1.7.2006 luotolliseksi tiliksi (600 te). Luottoa ei ollut käytössä 31.12.2006.

Konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 51,0 % (51,3 %) ja nettovelan suhde omaan pääomaan (gearing) 6,7 % (22,6 %). Korollisten velkojen määrä laski vuoden takaisesta ja oli vuoden lopussa 0,20 milj. euroa (1,23 Me).

Tilikauden sijoitetun pääoman tuotto oli -46,1 % ja oman pääoman tuotto -31,5 %.

(Taulukko, kts. pdf-liite)HENKILÖSTÖ

Evia Oyj -konsernin henkilöstön määrä oli vuoden alussa 91 (90) ja lopussa 78 (91). Määräaikaista henkilöstöä oli 3 (1). Keskimäärin henkilöstöä oli 92 (90) katsauskaudella.

Henkilöstökulujen osuus konsernin liiketoimintakuluista oli 62 % (60 %).

HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN (kts. pdf-liite)


LIIKETOIMINTA

Evia Oyj

Evia Oyj:n vuoden 2006 liiketappio oli 0,81 milj. euroa (liikevoitto 0,19 Me), heikennystä 529,3 %. Yhtiön liikevaihto oli 10,06 milj. euroa (11,42 Me, -11,9 %) ja myyntikate 6,73 milj. euroa (7,97 Me, -15,5 %). Myyntikate per henkilö katsauskaudella oli 82 098 euroa (97 134 euroa).

Evia Oyj:n kulut olivat katsauskaudella 7,40 milj. euroa (7,57 Me, -2,2 %). Vertailuluvut sisältävät 31.12.2005 Evia Oyj:hin fuusioituneen Evia Helsinki Oy:n luvut.

Evia Oyj:n palveluksessa oli vuoden 2006 aikana keskimäärin 82 (82) henkilöä. Yhtiön osuus konsernin liikevaihdosta oli katsauskaudella 91,1 %, myyntikatteesta 89,9 % ja henkilöstöstä 89,1 %.

Evia Oyj:n hallituksen puheenjohtajana toimii Jukka Virta ja toimitusjohtajana Jari Torvelainen.

Evia Oyj:n strategisia painopistealueita ovat yhtiön tunnettuuden, strategisen osaamisen ja luovuuden kehittäminen, samoin asiakkuuksien, toimintatavan, tarjoaman ja henkilöstön kehittäminen.

Vuoden 2007 aikana painottuvat aiempaa enemmän toiminnan kustannustehokkuus ja nopeampi reagointi muutoksiin asiakkuusnäkymissä.


Frame Graphics Oy

Frame Graphics Oy:n vuoden 2006 liikevaihto oli 0,98 milj. euroa (1,12 Me, -12,1 %). Yhtiön myyntikate oli 0,76 milj. euroa (0,79 Me, -4,4 %). Yhtiön liiketappio oli 0,17 milj. euroa (liikevoitto 0,08 Me, -313,6 %).

Frame Graphics Oy:n kulut olivat katsauskaudella 0,87 milj. euroa (0,64 Me, 35,8 %).

Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2006 aikana keskimäärin 10 (8) henkilöä. Yhtiön osuus konsernin liikevaihdosta oli 8,9 %, myyntikatteesta 10,1 % ja henkilöstöstä 10,9 %.

Frame Graphics Oy:n toimitusjohtajana toimii Juha Poraharju.


LIIKETOIMINNAN RISKIT

Evian hallitus on määritellyt Evian kannalta merkittävät liiketoimintariskit sekä seurantajärjestelmät ja toimintamallit, joilla estetään riskien toteutumista tai reagoidaan niihin.

Riskien hallinnan perustaksi on määritelty riskien todennäköisyys, mittarit ja seurantavastuut operatiivisessa johdossa. Operatiivisten riskien hallinnasta vastaa toimitusjohtaja, joka raportoi riskeistä säännöllisesti hallitukselle.

Riskit on määritelty alueilla: asiakkaat ja asiakassuhteet, markkinat ja kilpailutilanne, henkilöstö ja osaaminen, tietoturva ja maksuvalmius.

Asiakasriskeissä on merkittävää, että kymmenen suurinta asiakkuutta tuottavat 80 % myyntikatteesta. Alan markkinanäkymä on myös vuonna 2007 hyvä johtuen Suomen yleisestä talouskehityksestä. Alalla kilpailu jatkuu erittäin kireänä, mikä merkitsee kasvavia riskejä alan toimijoille.

Liiketoiminnasta syntyviä tavanomaiseen rahoitukseen liittyviä riskejä ovat maksuvalmius sekä korko- ja luottoriskit. Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiölle riittävä rahoitus. Riskeille on määritelty hälytysrajat, joiden perusteella ryhdytään suojaustoimenpiteisiin. Evia ei toteuttanut luottoriskien hallintaa lukuun ottamatta erillisiä suojaustoimenpiteitä tilikauden aikana.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO

Evia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 27.2.2006 vahvisti vuoden 2005 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osinkoa ei makseta vuodelta 2005. Yhtiökokous päätti myös hallituksen esityksen mukaisesti, että ylikurssirahastoa alennetaan 3.230.930,39 eurolla vahvistetun taseen osoittaman tappion kattamiseksi.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi neljä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen ekonomi Jukka Virta ja FM, MBA Jari Torvelainen sekä uusiksi jäseneksi KTM, eMBA Arja Talma ja DI Matti Makkonen.

Tilintarkastajiksi tilikaudelle 2006 valittiin KHT-yhteisö BDO FinnPartners Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pertti Hiltunen ja toisena tilintarkastajana KHT Erkki Manner. Varatilintarkastajaksi valittiin KHT Hannu Riippi.

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen ekonomi Jukka Virran ja varapuheenjohtajakseen KTM, eMBA Arja Talman. Lisäksi hallitus päätti, että erillisiä valiokuntia ei muodosteta ottaen huomioon yhtiön liiketoiminnan laajuus ja hallituksen koko.

Hallituksen riippumattomat jäsenet ovat Jukka Virta, Arja Talma ja Matti Makkonen. Arja Talma erosi hallituksesta 8.2.2007.

Yhtiö noudattaa Helsingin Pörssin 1.1.2006 voimaantullutta sisäpiiriohjetta sekä suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance) yhtiön hallinnointiperiaatteissa mainituin poikkeuksin. Hallinnointiperiaatteet kerrotaan Evian internetsivujen sijoittajaosiossa www.evia.fi.


OSAKE JA OSAKKEENOMISTAJAT

Evia Oyj:n osakepääoma tilikauden lopussa oli 3 465 000 euroa, ja osakkeiden kokonaismäärä oli 3 465 000 kappaletta. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 1 euro osakkeelta.


Hallituksen valtuutukset

Yhtiön hallituksen valtuutukset ovat voimassa 27.2.2007 asti. Osakepääomaa voidaan valtuutuksen perusteella korottaa enintään 693 000 euroa. Korottaminen voidaan toteuttaa yhdessä tai useammassa erässä joko uusmerkinnällä, ottamalla vaihtovelkakirjalainaa tai antamalla optio-oikeuksia.

Yhtiö ei omista omia osakkeitaan, eikä hallituksella ole valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita.


Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli vuoden 2006 lopussa 463 osakkeenomistajaa (495).


Osakekurssi ja -vaihto

Vuonna 2006 yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 1,77 euroa huhtikuussa (1,65 euroa) ja alin 1,02 euroa joulukuussa (1,06 euroa). Tilikauden keskikurssi oli 1,33 euroa (1,46 euroa). Päätöskurssi viimeisenä kaupankäyntipäivänä 29.12.2006 oli 1,02 euroa (1,33 euroa). Yhtiön markkina-arvo päätöskurssilla oli 3,53 milj. euroa (4,61 Me).

Tilikauden aikana osakkeita vaihdettiin 593 977 kappaletta (2 513 784), mikä on 17,1 % (72,5 %) osakkeiden kokonaismäärästä. Koko osakevaihdon arvo oli 0,79 milj. euroa (3,66 Me).


TILIKAUDEN 2007 NÄKYMÄT

Toimialan näkymiin vaikuttavat talouden yleinen kehitys ja muutokset yritysten markkinointipanostusten kohdentumisessa. Yhtiö arvioi, että toimintaympäristö kehittyy suotuisasti.

Evian tulokseen vaikuttavat eniten muutokset asiakkuuksissa ja asiakasprojekteissa. Yhtiö keskittyy vuonna 2007 erityisesti nykyisten asiakkaiden tyytyväisyyden sekä kannattavuuden kasvattamiseen ja uusien kannattavien asiakassuhteiden luomiseen.

Henkilöstömäärä on vuoden 2006 lopussa mitoitettu vastaamaan myyntinäkymää. Henkilöstömäärä oli vuonna 2006 keskimäärin 92 ja vuoden lopussa 78 henkilöä.


HALLITUKSEN ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA VOITONJAOSTA

Hallitus ehdottaa 23.3.2007 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1-31.12.2006 ei makseta osinkoa ja tilikauden tulos kirjataan voitto/tappiotilille.

Evia Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Torvelainen
puh. 040 555 5553, (09) 1255 2200
e-mail: jari.torvelainen@evia.fi

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.evia.fi > Sijoittajille

Liitteenä taulukko-osa: (kts. pdf-liite)
Konsernin tuloslaskelma
Konsernitase
Konsernin oman pääoman muutoslaskelma
Konsernin rahavirtalaskelma
Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin
Konsernin vastuusitoumukset
Tunnusluvut
Segmentti-informaatio
Liikevaihdon jakauma yksiköittäin
Myyntikatteen jakauma yksiköittäin
Liikevoiton jakauma yksiköittäin
Henkilöstöjakauma yksiköittäin
Tunnuslukujen laskentakaavat
Evia Oyj:n taloudellinen informaatio vuonna 2007RAPORTOINTI

Evia Oyj siirtyi kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaiseen raportointiin 1.1.2005. Osavuosikatsaus sisältää IAS 34 -standardin mukaisen tilinpäätöslyhennelmän osavuosijaksolta, ja sen laskentaperiaatteet ovat samat kuin vuoden 2005 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

31.12.2005 rekisteröitiin Evia Helsinki Oy:n sulautuminen Evia Oyj:hin. Sen seurauksena 1.1.2006 alkaen ensisijaisina segmentteinä raportoidaan Evia Oyj ja Frame Graphics Oy. Vuoden 2005 luvut on muutettu vastaamaan segmenttijakoa, ja Evia Oyj:n vertailuluvut sisältävät Evia Oyj:n ja 31.12.2005 Evia Oyj:hin sulautuneen Evia Helsinki Oy:n luvut.

Evia Oyj tarjoaa asiakkailleen markkinoinnin keinoja luovasti ja tehokkaasti yhdistäviä ratkaisuja ja palveluja, jotka kasvattavat asiakkaan arvoa. Lisäksi Evia Oyj tuottaa konserniyhtiölle talous- ja hallintopalveluja. Frame Graphics Oy keskittyy mainoselokuvien ja televisio-ohjelmien jälkituotannon ja animoinnin palvelujen tuottamiseen.

Tunnuslukujen laskentakaavat:

Tulos/osake:
Tulos ennen satunnaisia eriä – verot +/- vähemmistöosuus
Osakkeiden osakeantioikaistu keskimääräinen lukumäärä

Oma pääoma/osake:
Oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Sijoitetun pääoman tuotto, %:
(Tulos ennen satunnaisia eriä + rahoituskulut) x 100
Taseen summa - korottomat velat (vuoden keskiarvoina)

Oman pääoman tuotto, %:
Tulos ennen satunnaisia eriä - verot x 100
Oma pääoma + vähemmistöosuus

Omavaraisuusaste, %:
(Oma pääoma + vähemmistöosuus) x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot


EVIA OYJ:N TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2007

Osavuosikatsaus 1-3/2007 25.4.2007
Osavuosikatsaus 1-6/2007 20.8.2007
Osavuosikatsaus 1-9/2007 29.10.2007

Evia Oyj:n vuosikertomus 2006 ilmestyy viikolla 11/2007.

Yhtiökokous pidetään perjantaina 23.3.2007 kello 13.00 Evia Oyj:n toimitiloissa, Lönnrotinkatu 28, 00180 Helsinki.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Torvelainen
puh. 040 555 5553, (09) 12 551
e-mail: jari.torvelainen@evia.fi

Liitteet & linkit