Evia Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Evia Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2006 ei makseta osinkoa.

Yhtiökokous vahvisti Evia Oyj:n hallituksen jäsenmääräksi neljä. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin KTT Matti Lainema ja KTM, DI Jani Björn. Lainemalla on pitkä kokemus markkinointi- ja yritysjohtajana, strategiakonsulttina ja hallitustyöskentelyn kehittäjänä. Hän on työskennellyt yli 15 vuotta eri yhtiöiden hallituksissa ja ollut muun muassa Evian hallituksessa vuosina 1997–2002. Björn työskentelee riskienhallinnan asiantuntijana Samlink Oy:ssä. Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa taloushallinnon, finanssiliiketoiminnan ja informaatiopalvelujen kehittäjänä eri yrityksissä Jyväskylässä.

Hallituksen jäseninä jatkavat Evia Oyj:n toimitusjohtaja FM MBA Jari Torvelainen ja diplomi-insinööri Matti Makkonen.

Hallituksen jäsenistä Makkonen on yhtiöstä riippumaton. Torvelaisen sataprosenttisesti omistamalla Stratexi Oy:lla on 1 509 850 Evian osaketta. Björn omistaa yhtiön osakkeita 72 500 kpl ja Lainema 17 000 kpl.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa Matti Makkonen valittiin puheenjohtajaksi ja Matti Lainema varapuheenjohtajaksi.

Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö BDO Finnpartners Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Pertti Hiltunen.

Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön osakepääomaa 1.615.000 eurolla siten, että alennuksen määrä käytetään vahvistetun taseen mukaisen tappion välittömään kattamiseen. Osakepääoman alentamisen seurauksena yhtiön rekisteröity osakepääoma, 3.465.000 euroa, alenee 1.850.000 euroon.

Osakepääoman alentamisella ei ole vaikutusta yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden lukumäärään eikä äänivallan jakautumiseen. Osakepääoman alentaminen ei edellytä toimenpiteitä osakkeenomistajilta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uudet osakkeet voidaan antaa joko maksua vastaan tai maksutta yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa yritysjärjestelyissä, investointien rahoittaminen tai osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optioita ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita joko siten, että osakkeiden merkintähinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 1 000 000 kappaletta. Hallituksella on oikeus päättää muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen korvata nykyinen yhtiöjärjestys uudella. Muutokset ovat lähinnä teknisiä ja johtuvat uudesta osakeyhtiölaista. Yhtiön toimialaksi täsmennettiin markkinointiviestintään, yhteisö- ja sijoittajaviestintään, digitaaliseen viestintään, graafiseen suunnitteluun, asiakassuhdemarkkinointiin, verkkoliiketoimintaan sekä markkinoinnin ja liikkeenjohdon konsultointiin liittyvien asiantuntijapalveluiden suorittaminen. Yhtiö voi harjoittaa myös arvopaperikauppaa.

Kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Evia Oyj:n pääkonttorissa, viimeistään 6.4.2007.

Evia Oyj

Jari Torvelainen
toimitusjohtaja
puh. 040 555 5553 tai (09) 12551, jari.torvelainen@evia.fi


Jakelu:
Helsingin Pörssi
www.evia.fi

Liitteet & linkit