Exel Compositesin liiketoimintakatsaus Q1-Q3 2021: Vahva liikevaihto, kannattavuus heikkeni selvästi

Report this content

EXEL COMPOSITES OYJ      PÖRSSITIEDOTE      4.11.2021 klo 09.00

Q3 2021 lyhyesti 

  • Saadut tilaukset kasvoivat 0,2 prosenttia 24,6 miljoonaan euroon (Q3 2020: 24,5). 
  • Liikevaihto kasvoi 28,2 prosenttia 33,4 miljoonaan euroon (26,0). 
  • Liikevoitto laski -1,7 miljoonaan euroon (2,0) ja oli -5,1 prosenttia liikevaihdosta (7,8).
  • Oikaistu liikevoitto laski 0,1 miljoonaan euroon (2,0) ja oli 0,3 prosenttia liikevaihdosta (7,8).
  • Osakekohtainen tulos oli -0,19 euroa (0,09).

Q1-Q3 2021 lyhyesti

  • Saadut tilaukset kasvoivat 34,3 prosenttia 110,1 miljoonaan euroon (Q1-Q3 2020: 81,9). 
  • Liikevaihto kasvoi 20,7 prosenttia 97,9 miljoonaan euroon (81,1). 
  • Liikevoitto laski 3,1 miljoonaan euroon (6,7) ja oli 3,2 prosenttia liikevaihdosta (8,2).
  • Oikaistu liikevoitto laski 5,0 miljoonaan euroon (7,0) ja oli 5,1 prosenttia liikevaihdosta (8,6).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,36).

Ohjeistus koko vuodelle 2021

Exel Composites toistaa ohjeistuksensa ja arvioi, että vuonna 2021 liikevaihto kasvaa merkittävästi vuodesta 2020 ja että oikaistu liikevoitto laskee vuodesta 2020. Yhdysvaltain liiketoimintayksikön heikosta kehityksestä johtuen Exel Composites antaa tarkempia tietoja ohjeistukseensa liittyen ja arvioi liikevaihdon vuonna 2021 olevan 125–135 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton olevan 5,8–7,0 miljoonaa euroa. 

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

Vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihtomme jatkoi vahvaa kasvuaan. Samaan aikaan konsernin kannattavuus heikkeni selvästi edellisvuoteen verrattuna. Nettotilauskertymä kolmannella vuosineljänneksellä oli hyvällä tasolla ja linjassa edellisvuoden kanssa,vaikka tilauksia, jotka olisi pitänyt toimittaa vuoden 2021 aikana, peruutettiin.

Heikentynyt kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä johtui yksittäisen, USA:ssa valmistettavan suurivolyymisen tuulivoima-alan hiilikuitutuotteen tuotannon ylösajosta. Haasteet ovat liittyneet erityisesti työvoiman rekrytointiin, kouluttamiseen ja vaihtuvuuteen tällä työmarkkinalla, joka on kärsinyt myös Covid-19-pandemian vaikutuksista. Korjaavat toimenpiteet ovat käynnissä ja odotamme tilanteen alkavan parantua jo neljännellä vuosineljänneksellä.  

Exel USA:n taloudellisesta kehityksestä johtuen suoritimme liikearvon arvonalentumistestauksen. Testauksen tuloksena tehtiin 1,8 miljoonan euron aineettomien oikeuksien arvonalennus, joka selittää eron konsernin liikevoiton ja oikaistun liikevoiton välillä.

Yhdysvaltain yksikön heikko kannattavuus peittää alleen kannattavasti kasvavan liiketoiminnan ja hyvän kehityksen muualla konsernissa. Liikevaihto kasvoi vahvasti kolmannella vuosineljänneksellä käytännössä kaikilla asiakastoimialoilla. Rakennukset ja infrastruktuuri-asiakastoimialan kasvua siivittivät erityisesti hiilikuituiset sähkönjohdinten ytimet. Tämä asiakastoimiala on kasvanut yhtä suureksi kuin tuulivoima. Koneet ja sähkö-, telekommunikaatio-, välineet ja muu teollisuus-, sekä puolustusasiakastoimialat tukivat niin ikään hyvää kannattavaa liikevaihdon kasvua. Myös kuljetusasiakastoimiala, jossa liikevaihto hieman laski edellisvuodesta, on palautumassa Covid-19-pandemian aiheuttamista negatiivisista vaikutuksista. 

Tuore virstanpylväs kasvustrategiamme toteuttamisessa on yhteisyrityksemme Intiassa Kineco Groupin kanssa, josta tiedotimme raportointikauden jälkeen lokakuun puolivälissä. Olemme hyvin innoissamme tästä strategisesta investoinnista, jonka avulla Exel saa jalansijan nopeasti kasvavalla Intian komposiittimarkkinalla. Kineco Groupin pitkä ja vakiintunut asema Intian komposiittiteollisuudessa tarjoaa meille ’lentävän lähdön’ laajentumiselle Intiassa. Investointi istuu erittäin hyvin Exelin strategiaan ja kasvuhankkeisiin sekä vahvistaa kilpailuasemaamme selvästi. Odotamme innolla yhteistyötä sitoutuneen paikallisen tiimin kanssa ja toimintamme vauhdittamista Intiassa.

Fokuksemme on nyt ennen kaikkea tuotannon tehokkuuden ja kannattavuuden paranemisessa, erityisesti Yhdysvaltain tuotantolaitoksessa. Korkea liikevaihto ja tilauskertymä yhdistettynä nyt myös Intian markkinan kattavan maailmanlaajuisen asemamme tuomiin mahdollisuuksiin antaa hyvän pohjan tulevaisuudelle. 

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Q3 Q3 Muutos Q1-Q3 Q1-Q3 Muutos Q1-Q4
Tuhatta euroa 2021 2020 % 2021 2020 % 2020
Liikevaihto 33 394 26 043 28,2 97 872 81 087 20,7 108 595
Liikevoitto -1 691 2 023 -183,6 3 095 6 685 -53,7 9 417
% liikevaihdosta -5,1 7,8 3,2 8,2 8,7
Oikaistu liikevoitto 1) 108 2 022 -94,7 5 025 6 976 -28,0 9 708
% liikevaihdosta 0,3 7,8 5,1 8,6 8,9
Tulos ennen veroja -1 378 1 348 -202,2 3 452 5 616 -38,5 7 124
% liikevaihdosta -4,1 5,2 3,5 6,9 6,6
Tilikauden tulos -2 209 1 072 -306,1 1 238 4 270 -71,0 5 368
% liikevaihdosta -6,6 4,1 1,3 5,3 4,9
Oma pääoma 28 779 27 652 4,1 28 779 27 652 4,1 28 880
Korolliset velat 51 007 43 713 16,7 51 007 43 713 16,7 43 140
Rahavarat 9 532 11 156 -14,6 9 532 11 156 -14,6 11 974
Korolliset nettovelat 41 475 32 557 27,4 41 475 32 557 27,4 31 167
Sijoitettu pääoma 79 786 71 365 11,8 79 786 71 365 11,8 72 021
Oman pääoman tuotto, % -29,4 15,8 -286,8 5,7 21,1 -72,9 19,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % -8,5 11,8 -172,2 5,5 13,4 -59,3 14,1
Omavaraisuus, % 27,4 29,1 -6,0 27,4 29,1 -6,0 30,2
Velkaantumisaste, % 144,1 117,7 22,4 144,1 117,7 22,4 107,9
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat 731 1 143 -36,1 1 358 9 332 -85,4 14 006
Investointien nettorahavirta -1 574 -4 745 -66,8 -8 845 -9 572 -7,6 -12 849
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 1 695 4 420 -61,7 6 548 9 622 -31,9 13 220
% liikevaihdosta 5,1 17,0 6,7 11,9 12,2
Tutkimus- ja kehitysmenot 741 570 30,0 2 518 2 018 24,7 2 884
% liikevaihdosta 2,2 2,2 2,6 2,5 2,7
Saadut tilaukset 2) 24 551 24 500 0,2 110 065 81 928 34,3 115 373
Konsernin tilauskanta 47 880 30 710 55,9 47 880 30 710 55,9 36 544
Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa -0,19 0,09 -306,0 0,10 0,36 -71,0 0,45
Oma pääoma/osake, euroa 2,43 2,34 4,04 2,43 2,34 4,03 2,44
Osakekurssi keskimäärin, euroa 9,16 5,36 70,9 9,16 5,36 70,9 5,55
Keskimääräinen osakemäärä, laimennettu ja laimentamaton, 1 000 kpl 11 834 11 830 0,0 11 832 11 827 0,0 11 828
Henkilöstö keskimäärin 719 662 8,6 703 662 6,2 665
Henkilöstö kauden lopussa 722 656 10,1 722 656 10,1 674

1) Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut. 
2) Sisältää vuosineljänneksen aikana tehdyt tilausten peruutukset.  

Liikevaihto asiakastoimialoittain

Q3 Q3 Muutos Q1-Q3 Q1-Q3 Muutos Q1-Q4
Tuhatta euroa 2021 2020 % 2021 2020 % 2020
Rakennukset ja infrastruktuuri 8 054 4 907 64,2 24 537 16 404 49,6 23 451
Välineet ja muu teollisuus 5 366 4 272 25,6 16 224 14 414 12,6 19 493
Tuulivoima 8 592 7 804 10,1 23 757 21 497 10,5 28 079
Koneet ja sähkö 4 752 3 252 46,1 12 668 11 821 7,2 15 522
Kuljetus 2 127 2 195 -3,1 7 336 8 367 -12,3 10 226
Puolustus 2 189 1 914 14,4 6 218 3 933 58,1 5 338
Telekommunikaatio 2 314 1 700 36,1 7 132 4 651 53,3 6 485
Yhteensä 33 394 26 043 28,2 97 872 81 087 20,7 108 595

Liikevaihto alueittain1)

Q3 Q3 Muutos Q1-Q3 Q1-Q3 Muutos Q1-Q4
Tuhatta euroa 2021 2020 % 2021 2020 % 2020
Eurooppa 17 214 13 322 29,2 54 231 45 726 18,6 62 757
Pohjois-Amerikka 9 353 4 483 108,6 22 198 14 694 51,1 18 022
Aasia-Tyynimeri 6 121 6 766 -9,5 19 175 17 584 9,0 24 022
Muu maailma 706 1 472 -52,0 2 267 3 084 -26,5 3 795
Yhteensä 33 394 26 043 28,2 97 872 81 087 20,7 108 595

1) Liikevaihto asiakkaan sijainnin mukaan, ei valmistavan Exel Compositesin liiketoimintayksikön sijainnin mukaan.

Covid-19-pandemian vaikutukset

Toiminta

Vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä kaikki tehtaamme toimivat normaalisti noudattaen suurelta osin jo aiemmin käyttöönotettuja Covid-19-pandemian leviämistä estäviä turvallisuustoimenpiteitä. 

Tuotanto toimi lähes normaalisti huolimatta maailmanlaajuisista haasteista logistiikkaketjussa ja saatavuudessa useissa raaka-ainekategorioissa.

Taloudellinen tilanne

Epävarmuus ja Covid-19-pandemia väheni asiakkaidemme keskuudessa ja asiakastoimialoissamme vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä. Saadut tilaukset olivat hyvällä tasolla vuosineljänneksellä.  

Konsernin maksuvalmius ja kassatilanne ovat hyvät ja Covid-19-pandemian vaikutus konsernin likviditeettiin on ollut vähäinen.  

Vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen aikana Exel Composites ei saanut taloudellista avustusta minkään paikallisen Covid-19:ään liittyvän avustusohjelman myötä, siinä missä edellisvuonna vastaavalla kaudella paikallisia avustuksia saatiin noin 0,4 miljoonan edestä. 

Toimenpiteet Covid-19-pandemian suhteen

Työntekijöidemme, asiakkaidemme ja liiketoimintakumppaniemme terveys ja turvallisuus ovat Exel Compositesille ensiarvoisen tärkeitä asioita. Konsernin kaikissa yksiköissä noudatetaan tiukennettuja turvallisuus- ja hygieniatoimenpiteitä paikallisten terveysviranomaisten ohjeistuksien mukaisesti. Rajoitusten poistuessa eri puolilla maailmaa, matkustaminen yksiköidemme välillä ja asiakastapaamisiin on hiljalleen palautumassa. Etätyöskentelyä ja verkkokokouksia suositaan kuitenkin edelleen. Ulkopuolisten vierailut toimitiloissa on edelleen rajoitettu minimiin. Sisäistä viestintää Covid-19-tilanteeseen liittyvistä asioista on jatkettu eri kanavissa.

Seuraamme edelleen tilannetta hyvin tiivisti ja pidämme säännöllisesti yhteyttä asiakkaiden, raaka-ainevalmistajien ja muiden liiketoimintakumppaneiden kanssa oikea-aikaisen reagoinnin mahdollistamiseksi. 

Raportointikauden jälkeiset tapahtumat

Exel Composites ja Kineco Group perustavat yhteisyrityksen Intiaan

Exel Composites Oyj on allekirjoittanut sopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta johtavan intialaisen komposiittiyhtiön, Kineco Groupin kanssa pultruusiomarkkinan kehittämiseksi Intiassa. Yritysjärjestelyssä Kineco Group myy pultruusioliiketoimintansa varat uudelle yhtiölle, Kineco Exel Composites Indialle, jonka osakekannasta Exel Composites merkitsee 55 prosentin osuuden suunnatussa osakeannissa. Kineco Group jää omistajaksi 45 prosentin osuudella. Uusi yhteisyritys tulee jatkamaan toimintaansa nykyisessä, Goassa sijaitsevassa tuotantolaitoksessa. Investointi on strategisesti tärkeä Exelille, sillä se tarjoaa välittömän jalansijan nopeasti kasvavalla Intian komposiittimarkkinalla. 

Osapuolet ovat sopineet, ettei investoinnin kokoa julkisteta. Järjestelyn odotetaan toteutuvan vuoden 2021 neljännellä vuosineljänneksellä.

Tiedotustilaisuus

Exel Composites järjestää Q1-Q3 2021 Liiketoimintakatsausta käsittelevän tiedotustilaisuuden 4.11.2021 klo 12:30. Tilaisuuteen on tullut etukäteen ilmoittautua.

Vantaalla, 4.11.2021

Exel Composites Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Riku Kytömäki, toimitusjohtaja 
puh. 050 511 8288 
riku.kytomaki@exelcomposites.com

Mikko Kettunen, talousjohtaja 
puh. 050 347 7462 
mikko.kettunen@exelcomposites.com  

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.exelcomposites.com 

Exel Composites lyhyesti

Exel Compositesissa ratkaisemme haasteita ja autamme asiakkaitamme säästämään resursseja yli 60 vuoden kokemuksella. Edistykselliset, jatkuvilla tuotantoteknologioilla valmistetut komposiittiratkaisumme palvelevat eri teollisuudenalojen asiakkaita kaikkialla maailmassa. Tuotteitamme käytetään tuulivoima- ja kuljetusalojen sovelluksista rakennuksiin ja infrastruktuuriin. 

Yhteistyöhön perustuva toimintamallimme sekä maailmanlaajuinen asemamme erottavat meidät kilpailijoistamme. Hyödynnämme asiantuntemustamme tehdäksemme asiakkaiden sovelluksista kevyempiä, suorituskykyisempiä ja energiatehokkaampia alhaisemmilla elinkaarikustannuksilla. Haluamme olla vastuullisten komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti.  

Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 700 ammattilaista. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää meistä osoitteessa www.exelcomposites.com