Exel Compositesin puolivuosikatsaus Q1-Q2 2020: Liikevoitto ja liikevaihto kasvoivat

Report this content

EXEL COMPOSITES OYJ             PUOLIVUOSIKATSAUS                 21.7.2020 klo 10.00

Q2 2020 lyhyesti

  • Saadut tilaukset laskivat 3,8 prosenttia 22,9 miljoonaan euroon (Q2 2019: 23,8).
  • Liikevaihto kasvoi 2,9 prosenttia 27,2 miljoonaan euroon (26,5).
  • Oikaistu liikevoitto kasvoi 2,9 miljoonaan euroon (2,2) ja oli 10,6 prosenttia liikevaihdosta (8,5).
  • Liikevoitto kasvoi 2,8 miljoonaan euroon (2,1) ja oli 10,3 prosenttia liikevaihdosta (8,1).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,14).

Q1-Q2 2020 lyhyesti

  • Saadut tilaukset kasvoivat 10,5 prosenttia 57,4 miljoonaan euroon (Q1-Q2 2019: 52,0).
  • Liikevaihto kasvoi 2,7 prosenttia 55,0 miljoonaan euroon (53,6).
  • Oikaistu liikevoitto kasvoi 5,0 miljoonaan euroon (4,2) ja oli 9,0 prosenttia liikevaihdosta (7,8).
  • Liikevoitto kasvoi 4,7 miljoonaan euroon (2,5) ja oli 8,5 prosenttia liikevaihdosta (4,8).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (0,10).

Ohjeistus koko vuodelle 2020

6.5.2020 Exel Composites perui ohjeistuksensa Covid-19-pandemiaan liittyvän kasvaneen epävarmuuden ja heikon lyhyen aikavälin ennustettavuuden seurauksena. Pandemian vaikutus yhtiöön riippuu kriisin kestosta ja laajuudesta. Yhtiö täsmentää ohjeistustaan vuodelle 2020 myöhemmin kuluvan vuoden aikana kun luotettavampia arvioita voidaan tehdä.

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

Vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta ensimmäisen neljänneksen ennätyskorkean tilauskertymän tukemana. Vallitseva globaali liiketoimintaympäristö huomioiden olen tähän tulokseen hyvin tyytyväinen.

Vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä Covid-19-pandemia vaikutti Exel Compositesin toimintaan Euroopassa ja Yhdysvalloissa siinä missä Kiinassa tehtaamme toimivat normaalisti. Saadut tilaukset laskivat kuitenkin vain hieman edellisvuoteen verrattuna. Yhtäältä saatujen tilausten kehitykseen vaikuttivat negatiivisesti pandemian aiheuttama epävarmuus ja asiakkaiden varovaisuus. Toisaalta saimme rakennukset ja infrastruktuuri- asiakastoimialalta suurehkon tilauksen. Tämä yksittäinen tilaus oli noin 15 prosenttia kaikista vuosineljänneksen tilauksista, ja sen toimitus ajoittuu pääasiassa vuoteen 2021. Tilauskanta kolmannen neljänneksen alkaessa on hyvä.

Pandemian vaikutus asiakaskysyntään on vaihdellut suuresti alueesta ja toimialasta riippuen. Useat asiakkaidemme aiemmin sulkemat tehtaat ovat uudelleen avautuneet ja vuosineljänneksen loppua kohden toimeliaisuus kasvoi eri maiden purkaessa rajoituksia. Tämän perusteella näyttäisi siltä, että liiketoimintaympäristö kehittyy suotuisasti. Riski pandemian jatkumiselle tai laajentumiselle on kuitenkin edelleen olemassa.  

Liikevaihto vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä kasvoi hieman edellisvuodesta. Aasian-Tyynenmeren alueen tuulivoima-alan toimitusten määrän kasvua kompensoi globaali, pääasiassa Covid-19-pandemiasta johtunut volyymilasku muilla asiakastoimialoilla.

Liikevoitto kasvoi vuoden 2020 toisella neljänneksellä Covid-19-pandemian vaikutuksista huolimatta. Yhdysvaltain liiketoimintayksikön parantunut kannattavuus oli pääasiallinen tekijä konsernin positiivisesti kehittyneen liikevoiton taustalla.

Kesäkuussa 2020 hallitus vahvisti Exelin strategian vuoden 2022 loppuun. Strategiamme fokusalueet sekä pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät samoina. Strategisia prioriteetteja loppuvuodelle ovat kannattavan liiketoiminnan vakiinnuttaminen Yhdysvaltain liiketoimintayksikössä, organisaation yhdistäminen Kiinassa, tuotannon tehostaminen Euroopan tuotantolaitoksissa sekä kasvuhankkeisiin keskittyminen. Vastuullisuus integroidaan osaksi Exelin liiketoimintaa.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Q2

Q2 Muutos Q1-Q2 Q1-Q2 Muutos Q1-Q4
Tuhatta euroa 2020 2019 % 2020 2019 % 2019
Liikevaihto 27 239 26 482 2,9 55 044 53 572 2,7 103 784
Liikevoitto 2 792 2 144 30,2 4 662 2 549 82,9 5 087
% liikevaihdosta 10,3 8,1 8,5 4,8 4,9
Oikaistu liikevoitto 1) 2 882 2 239 28,8 4 955 4 196 18,1 7 160
% liikevaihdosta 10,6 8,5 9,0 7,8 6,9
Tulos ennen veroja 2 953 1 938 52,4 4 268 2 120 101,3 3 885
% liikevaihdosta 10,8 7,3 7,8 4,0 3,7
Tilikauden tulos 2 529 1 649 53,4 3 198 1 186 169,7 2 397
% liikevaihdosta 9,3 6,2 5,8 2,2 2,3
Oma pääoma 26 770 25 006 7,1 26 770 25 006 7,1 26 302
Korolliset velat 42 196 36 655 15,1 42 196 36 655 15,1 37 163
Rahavarat 12 758 5 876 117,1 12 758 5 876 117,1 6 930
Korolliset nettovelat 29 438 30 779 -4,4 29 438 30 779 -4,4 30 234
Sijoitettu pääoma 68 966 61 661 11,8 68 966 61 661 11,8 63 466
Oman pääoman tuotto, % 39,5 26,9 46,8 24,1 9,3 158,1 9,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 17,1 14,1 20,9 14,2 8,7 63,4 8,6
Omavaraisuus, % 28,3 30,2 -6,1 28,3 30,2 -6,1 30,9
Velkaantumisaste, % 110,0 123,1 -10,7 110,0 123,1 -10,7 114,9
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat 5 227 2 860 82,7 8 188 3 802 115,4 9 030
Investointien nettorahavirta -3 251 -1 252 159,7 -4 827 -2 318 108,3 -6 087
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 3 346 1 333 150,9 4 922 2 431 102,5 6 262
% liikevaihdosta 12,3 5,0 8,9 4,5 6,0
Tutkimus- ja kehitysmenot 698 736 -5,1 1 448 1 508 -4,0 2 851
% liikevaihdosta 2,6 2,8 2,6 2,8 2,7
Saadut tilaukset 22 908 23 821 -3,8 57 428 51 977 10,5 110 693
Konsernin tilauskanta 32 595 21 977 48,3 32 595 21 977 48,3 30 391
Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa 0,21 0,14 53,3 0,27 0,10 169,4 0,20
Oma pääoma/osake, euroa 2,26 2,12 7,00 2,26 2,12 6,96 2,23
Osakekurssi keskimäärin, euroa 5,17 4,16 24,3 5,17 4,16 24,3 4,54
Keskimääräinen osakemäärä, laimennettu ja laimentamaton, 1 000 kpl 11 830 11 820 0,1 11 826 11 820 0,0 11 820
Henkilöstö keskimäärin 662 652 1,5 662 671 -1,3 660
Henkilöstö kauden lopussa 661 654 1,1 661 654 1,1 648

1) Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut.  
 

Liikevaihto asiakastoimialoittain

Q2

Q2 Muutos Q1-Q2 Q1-Q2 Muutos Q1-Q4
Tuhatta euroa 2020 2019 % 2020 2019 % 2019
Rakennukset ja infrastruktuuri 5 282 5 887 -10,3 11 497 11 880 -3,2 23 502
Välineet ja muu teollisuus 4 031 5 230 -22,9 10 142 10 683 -5,1 18 644
Tuulivoima 7 867 5 184 51,8 13 693 10 951 25,0 23 620
Koneet ja sähkö 4 790 4 070 17,7 8 569 7 676 11,6 14 384
Kuljetus 2 796 3 170 -11,8 6 172 6 858 -10,0 13 127
Puolustus 768 394 94,8 2 019 769 162,6 2 292
Telekommunikaatio 1 706 2 546 -33,0 2 951 4 755 -37,9 8 215
Yhteensä 27 239 26 482 2,9 55 044 53 572 2,7 103 784

Liikevaihto alueittain

Q2

Q2 Muutos Q1-Q2 Q1-Q2 Muutos Q1-Q4
Tuhatta euroa 2020 2019 % 2020 2019 % 2019
Eurooppa 15 534 16 413 -5,4 32 404 32 858 -1,4 62 076
Pohjois-Amerikka 4 391 5 253 -16,4 10 210 12 016 -15,0 22 407
Aasia-Tyynimeri 6 636 4 478 48,2 10 818 8 171 32,4 17 600
Muu maailma 678 338 100,9 1 612 526 206,4 1 701
Yhteensä 27 239 26 482 2,9 55 044 53 572 2,7 103 784
 

Covid-19-pandemian vaikutukset

Toiminta

Vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä Covid-19-pandemia vaikutti Exel Compositesin toimintaan Euroopassa ja Yhdysvalloissa siinä missä Kiinassa tehtaamme toimivat normaalisti. Huhti-toukokuussa Ison-Britannian yksikkö toimi alemmalla kapasiteetilla. Tällä ei kuitenkaan ollut merkittävää taloudellista vaikutusta. Yhdysvaltain yksikössä valmistettiin huhti-toukokuussa ainoastaan viranomaisten kriittisiksi luokittelemien toimialojen tuotteita, esimerkiksi tuulivoimateollisuuden komponentteja. Yhdysvaltojen tehtaan tilauskannasta kuitenkin valtaosa kategorisoitiin kriittisten toimialojen tuotteiksi, joita valmistettiin normaalisti.

Raaka-ainehankinta ja logistiikka toimivat lähes normaalisti toisen neljänneksen aikana pandemiasta huolimatta. Pienet haasteet tietyissä raaka-ainekategorioissa tai henkilökohtaisten suojatarvikkeiden saatavuudessa on ratkaistu konserninlaajuisten yhteisten hankintojen sekä vaihtoehtoisten toimittajien tai teknisten ratkaisujen avulla.

Taloudellinen tilanne

Toisen neljänneksen aikana pandemian vaikutus asiakaskysyntään on vaihdellut suuresti alueesta ja toimialasta riippuen. Toisella neljänneksellä saatujen tilausten määrään vaikutti pandemian aiheuttama epävarmuus ja asiakkaiden varovaisuus. Saadut tilaukset laskivat kuitenkin vain hieman edellisvuoteen verrattuna. Vastaanotimme asiakkailtamme muutamia toimitusten siirtopyyntöjä, tyypillisesti kahdesta neljään viikkoon alun perin suunnitellusta toimitusajasta eteenpäin, mikä vaikuttaa liikevaihdon ja tuloksen ajoitukseen. Emme kuitenkaan saaneet merkittäviä tilausten peruutuksia toisellakaan vuosineljänneksellä. Useat asiakkaidemme aiemmin sulkemat tehtaat ovat uudelleen avautuneet ja vuosineljänneksen loppua kohden toimeliaisuus kasvoi eri maiden purkaessa rajoituksia.

Konsernin maksuvalmius ja kassatilanne ovat tällä hetkellä hyvät ja Covid-19-pandemian vaikutus konsernin likviditeettiin on ollut vähäinen tai olematon. Huhtikuussa 2020 konserni solmi sopimuksen, jolla kesäkuussa 2020 erääntyvää 10 miljoonan euron sidottua tililimiittiä jatketaan kahdella vuodella. Uusi tililimiitti erääntyy kesäkuussa 2022. Huhtikuussa yhtiö sopi myös 7 miljoonan euron pitkäaikaisesta lainasta Itävallan tehdashankkeen rahoituksen varmistamiseksi. Yhdessä aiempien voimassa olevien sidottujen luottolimiittien kanssa nämä sopimukset turvaavat suunnitteilla olevien investointien rahoituksen vuonna 2020 ja tarjoavat hyvän maksuvalmiuspuskurin odottamattomien tapahtumien varalle.

Yhtiön tekemän arvioinnin mukaan Covid-19-pandemia ei muuta vuoden 2019 tilinpäätöksen yhteydessä tehdyn arvonalentamistestauksen ja herkkyysanalyysin tuloksia. Pääasiallinen riski liittyi Yhdysvaltain liiketoimintayksikön kannattavuuskäänteeseen. Vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla USA:n yksikön tilauskanta ja kannattavuus on kehittynyt olettamuksia paremmin Covid-19-pandemiasta huolimatta.

Vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen aikana Exel Composites sai taloudellista avustusta paikallisten Covid-19 liittyvien avustusohjelmien myötä Isossa-Britanniassa, Kiinassa ja Australiassa. Näiden avustusten määrä ei kuitenkaan ollut merkittävä konsernin näkökulmasta.

Toimenpiteet Covid-19-pandemian suhteen

Työntekijöidemme, asiakkaidemme ja liiketoimintakumppaniemme terveys ja turvallisuus on Exel Compositesille ensiarvoisen tärkeä asia. Turvallisuuden ja liiketoiminnan jatkuvuuden suojaamiseksi yhtiön johtoryhmä ja paikallinen johto pitävät edelleen säännöllisiä tilannekatsauksia etänä käyden läpi toimenpiteitä ja parhaita käytäntöjä kaikissa toiminnoissa ja yksiköissä. Kaikissa yksiköissä on otettu turvallisuus- ja hygieniatoimenpiteet käyttöön paikallisten terveysviranomaisten ohjeistuksien mukaisesti. Tehtaissamme ei ole raportoitu yhtäkään varmennettua Covid-19-tapausta. Eurooppalaisista tuotantolaitoksistamme valtaosa sijaitsee syrjäisemmillä alueilla, joissa koronaviruksen esiintyneisyys on toistaiseksi ollut isoja kaupunkeja alhaisempi. Kansainvälinen matkustaminen on edelleen rajoitettua ja verkkokokouksia suositaan. Ulkopuolisten vierailut toimitiloissa on rajoitettu minimiin. Jatkuvaa sisäistä viestintää Covid-19-tilanteeseen liittyvistä asioista on lisätty eri kanavin niin konsernin laajuisesti kuin paikallisestikin.

Asiakkaiden, raaka-ainevalmistajien ja muiden liiketoimintakumppaneiden kanssa pidetään yhteyttä säännöllisesti oikea-aikaisen reagoinnin mahdollistamiseksi. Covid-19-pandemiaan liittyvän epävarmuuden johdosta tilanteen tiivis seuranta on meille prioriteetti.  
 

Vantaalla, 21.7.2020

Exel Composites Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Riku Kytömäki, toimitusjohtaja
puh. 050 511 8288
riku.kytomaki@exelcomposites.com

Mikko Kettunen, talousjohtaja
puh. 050 347 7462
mikko.kettunen@exelcomposites.com    

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

Exel Composites lyhyesti

Exel Composites on suomalainen, globaali teknologiayhtiö ja maailman suurin pultruusio- ja pullwinding-teknologioita hyödyntävä komposiittituotteiden valmistaja. Maailmanlaajuinen tuotanto-, tuotekehitys- ja myyntiverkostomme palvelee useiden eri teollisuudenalojen asiakkaita ja sovelluskohteita. 60 vuoden kokemuksella, tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa suunnittelemme ja valmistamme korkealaatuisia komposiittituotteita, joissa hyödynnämme hiili- ja lasikuituja ja muita edistyksellisiä materiaaleja. Kevyet komposiittiratkaisumme kasvattavat energiatehokkuutta ja suorituskykyä alhaisemmilla kokonaiselinkaarikustannuksilla ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Exel Compositesin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 innovatiivista ja asiakaslähtöistä työntekijää ympäri maailman. Konserni on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lue lisää meistä osoitteessa www.exelcomposites.com.