Exel Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005

EXEL OYJ      PÖRSSITIEDOTE    3.11.2005 KLO 11.00 1 (10)

EXEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2005

Yhteenveto alkuvuodesta

Konserni
- Liikevaihto nousi 69,3 (64,1) miljoonaan euroon eli 8,2 prosenttia
edellisestä vuodesta
- Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 22,4 (20,4) miljoonaa euroa
- Liikevoitto pysyi hyvällä tasolla ollen 10,2 (10,4) miljoonaa euroa
- Kolmannen neljänneksen liikevoitto oli 3,0 (3,3) miljoonaa euroa eli 13,4
(16,2) prosenttia liikevaihdosta
- Osakekohtainen tulos oli 0,17 (0,19) euroa laskettuna katsauskauden lopun
laimennetulle osakemäärälle

Liiketoiminta-alueet
- Teollisuusprofiilien kysyntä jatkui hyvänä kolmannellakin neljänneksellä
- Teollisuus-liiketoiminnan liikevoiton voimakas kasvu kolmen ensimmäisen
neljänneksen aikana, liikevoitto 7,6 (5,5) miljoonaa euroa, kasvua 37,2
prosenttia
- Sport-liiketoiminnan myynti säilynyt edellisen vuoden tasolla
- Sport-liiketoiminnan liikevoittoa rasittavat edelleen Nordic Walking -
markkinoiden laajentamispanostukset. Katsauskaudella Sportin liikevoitto oli
0,5 (1,3) milj. euroa.


KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
(luvut ovat tilintarkastamattomia)


           1.7.- 1.7.- Muutos-%  1.1.- 1.1.- Muutos-%   1.1.-
           30.9. 30.9.       30.9. 30.9.       31.12.
            2005  2004       2005  2004        2004
Milj. euroa                                
                                     
Liikevaihto      22,4  20,4  9,9 %  69,3  64,1  8,2 %   83,9
Liikevoitto       3,0  3,3  -8,9 %  10,2  10,4  -1,6 %   13,7
% liikevaihdosta   13,4 % 16,2 % -17,1 % 14,7 % 16,2 %  -9,1 %  16,3 %
Tilikauden tulos    2,1  2,2  -5,4 %   7,2  6,9  4,5 %    9,1
                                       
Oma pääoma       24,4  17,3  40,6 %  24,4  17,3  40,6 %   20,7
Korollinen       10,9  12,8 -14,7 %  10,9  12,8 -14,7 %    7,4
nettovelka
Sijoitettu pääoma   40,9  33,5  22,2 %  40,9  33,5  22,2 %   33,3
Oman pääoman     35,9 % 49,8 % -27,9 % 42,5 % 52,6 % -19,2 %  47,8 %
tuotto, %
Sijoitetun pääoman  29,4 % 37,6 % -21,8 % 37,2 % 45,5 % -18,2 %  45,2 %
tuotto, %
Omavaraisuusaste, % 43,1 % 37,7 %  14,3 % 43,1 % 37,7 %  14,3 %  44,9 %
Velkaantumisaste, % 44,7 % 73,6 % -39,3 % 44,7 % 73,6 % -39,3 %  36,0 %
                                       
Tulos/osake, euroa   0,18  0,20 -10,0 %  0,64  0,64  0,0 %   0,84
Tulos/osake,      0,17  0,19  -9,7 %  0,62  0,61  1,8 %   0,80
laimennettu, euroa
Oma pääoma/ osake   2,15  1,61  33,5 %  2,15  1,61  33,5 %   1,84
euroa


IFRS-RAPORTOINTI

Exel siirtyi vuoden 2005 alusta kansainvälisten IFRS-standardien mukaiseen
tilinpäätösraportointiin ja tässä osavuosikatsauksessa noudatetaan sen mukaisia
kirjaamis- ja arvostusperiaatteita. Vuoden 2004 avaavan taseen
täsmäytyslaskelma esitettiin 24.2.2005 julkaistussa tilinpäätöstiedotteessa.
Siirtymisen vaikutuksista vuoden 2004 osalta vuosineljänneksittäin kerrottiin
tarkemmin 3.5.2005 julkaistussa erillisessä pörssitiedotteessa. Tässä
osavuosikatsauksessa vertailutietoina on käytetty siinä julkaistuja lukuja.

LIIKEVAIHTO

Exel-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuun aikana edelliseen vuoteen
verrattuna 8,2 prosenttia ja oli 69,3 (64,1) miljoonaa euroa. Kolmannen
vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 9,9 prosenttia ja oli 22,4 (20,4)
miljoonaa euroa. Huhti-syyskuun liikevaihtoon sisältyy 1.4.2005 Itävallasta
yritysostolla hankittu Faserprofil GmbH:n liiketoiminta, joka toimii
tytäryhtiönä Exel Composites GmbH:n nimellä. Liikevaihdon kasvusta valtaosa,
3,2 miljoonaa euroa, oli orgaanista kasvua. Faserprofil-akvisition vaikutus
alkuvuoden liikevaihtoon oli 2,0 miljoonaa euroa.

TULOSKEHITYS

Exelin liikevoitto oli lähes edellisvuoden tasolla ja oli 10,2 (10,4) miljoonaa
euroa. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 14,7 (16,2) prosenttia. Liikevoitto
kasvoi Teollisuus-liiketoiminnassa sekä liikevaihdon kasvun että parantuneen
kustannustehokkuuden ansiosta. Sport-liiketoiminnan liikevoittoa rasittavat
edelleen Nordic Walking -markkinoiden laajentamispanostukset.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 229 (335) tuhatta euroa. Konsernin tulos
ennen veroja oli 10,0 (10,1) miljoonaa euroa ja katsauskauden voitto 7,2 (6,9)
miljoonaa euroa.

TASE JA RAHOITUS

Konsernin tase oli katsauskauden lopussa 56,6 (46,1) miljoonaa euroa. Taseen
kasvusta kolmasosa aiheutuu Itävallan akvisitiosta ja loput kasvaneen
myyntivolyyymin aiheuttamasta käyttöpääoman kasvusta erityisesti
päämarkkinoillamme sekä likvidien varojen kasvusta.

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 24,4 (17,3) milj. euroa ja
omavaraisuusaste 43,1 (37,7) prosenttia. Korollista vierasta pääomaa oli 16,5
(16,1) milj. euroa, josta lyhytaikaisen vieraan pääoman osuus oli 6,3 (6,7)
miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 10,9 (12,8) miljoonaa euroa ja
nettovelkaantumisaste oli 44,7 (73,6) prosenttia.

Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta säilyi kolmannen neljänneksen aikana
selvästi positiivisena ja oli koko katsauskauden aikana +5,4 (+11,0) miljoonaa
euroa. Lasku viime vuoteen verrattuna johtui vuodenvaihteen poikkeuksellisen
alhaisesta käyttöpääomasta, lähinnä myyntisaamisten määrästä. Lisäksi vuoden
2004 hyvän tuloksen johdosta maksettiin alkuvuoden aikana edellisen vuoden
veroja noin 1,5 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuusinvestoinnit rahoitettiin
liiketoiminnan kassavirralla. Akvisitiosta huolimatta korollisten velkojen
määrä on edellisen vuoden tasolla. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat
olivat 5,6 miljoonaa euroa, kun ne vuodenvaihteessa olivat 5,1 miljoonaa euroa.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 3,2 miljoonaa euroa,
josta operatiivisia käyttöomaisuusinvestointeja noin 1,5 miljoonaa euroa ja
Faserprofilin käyttöomaisuuden hintaa 1,8 miljoonaa euroa. Katsauskauden aikana
tehdyt investoinnit, 0,6 miljoonaa euroa, kohdistuivat lähinnä uuteen
tuotantolinjaan sekä ylläpito- ja tuottavuusinvestointeihin.

HENKILÖSTÖ

Exel-konsernin palveluksessa oli 30.9.2005 yhteensä 471 (438) henkilöä joista
321 (300) kotimaassa ja 150 (138) ulkomailla. Keskimääräinen henkilömäärä
katsauskauden aikana oli 467 (443) henkilöä. Lisäys viime vuoteen tulee
pääasiassa Itävallan yksikön liittämisestä konserniin sekä USA:n yhtiön
toiminnan aloittamisesta.

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

Konsernin toiminta jakaantuu ensisijaisen segmenttijaon mukaan kahteen osaan,
Teollisuus-liiketoimintaan ja Sport-liiketoimintaan.

Teollisuus

Teollisuus-liiketoiminnan segmenttikohtaiset tunnusluvut katsauskaudelta ovat:

             1.7.-  1.7.- Muutos-%  1.1.-  1.1.- Muutos-%  1.1.-
                   
             30.9.  30.9.       30.9.  30.9.      31.12.
Tuhatta euroa       2005  2004       2005  2004       2004
                                       
Liikevaihto        13,8  11,5  19,4 %  41,7  36,7 13,8 %  48,3
Liikevoitto        2,5   2,0  21,7 %   7,6   5,5 37,2 %   7,8
% liikevaihdosta    18,1 % 17,7 %   1,9 % 18,2 % 15,1 % 20,6 % 16,2 %
Henkilöstö keskimäärin   257   237  8,4 %   234   226  3,5 %   224


Teollisuus-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 13,8 prosenttia edellisvuoteen
verrattuna. 2,0 miljoonaa euroa kasvusta tuli Faserprofil–akvisitiosta, loppu
kaksi kolmasosaa oli orgaanista kasvua. Profiilimarkkinan kysyntätilanne on
jatkunut vahvana myös kolmannella vuosineljänneksellä ja uusien sovellusten
kehitystyö on tällä hetkellä erittäin voimakasta. Alkuvuoden aikana uusia
asiakasmuottiprojekteja oli noin 40 kappaletta, heijastaen kysynnän kasvua.
Kapasiteetin käyttöaste on useimmilla tuotantolaitoksilla korkea. Yksi uusi
tuotantolinja käynnistyi kolmannella vuosineljänneksellä Saksassa Voerden
tehtaalla.

Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla huolimatta voimakkaasti kohonneista raaka-
ainekustannuksista. Osa hintapaineista on systemaattisesti pystytty siirtämään
ketjussa eteenpäin. Liikevoitto kasvoi 37,2 prosenttia 7,6 miljoonaan euroon
edellisvuoden 5,5 miljoonasta eurosta. Kannattavuuden parannus johtuu
kasvaneesta myyntivolyymistä sekä hyvästä tuottavuuskehityksestä päätehtailla.
Myös tiukka kustannushallinta parantaa kannattavuutta.

Kauden aikana, ja läpi koko loppuvuoden, hiilikuituraaka-aineesta tulee olemaan
markkinoilla pulaa. Tämä johtuu uusien mittavien hankkeiden avautumisesta.
Voimakkaimmin kasvavat markkinat ovat Airbus A-380 -ohjelma, USA:n
puolustusvoimien projektit sekä Kiinan infrastruktuurirakentaminen. Kolmannella
vuosineljänneksellä ei tilanteessa ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Exel on
pääosin varmistanut kuitutoimitukset vuoden 2005 projekteihin. Hiilikuidun
päävalmistajat ovat ilmoittaneet kapasiteetin nostoinvestoinneista. Uusi
kapasiteetti tulee markkinoille asteittain vuoden 2006 toisen vuosipuoliskon
aikana.

Kiinan tehdasrakennuksen toimiluvat on saatu ja neuvottelut tehtaan
rakentamiseksi ovat loppusuoralla. Suunnitelman mukaan tehdas on
tuotantovalmiudessa vuoden 2006 toisella vuosipuoliskolla. Kiinan tehtaan
perustamisesta tulee aiheutumaan kuluja myös vuodelle 2005, mutta
merkittävimmät kustannuslisäykset alkavat vaikuttaa vuonna 2006.

Sport

Sport-liiketoiminnan segmenttikohtaiset tunnusluvut kolmannelta neljännekseltä
ovat:


             1.7.-  1.7.- Muutos-%  1.1.-  1.1.- Muutos-%  1.1.-
             30.9.  30.9.      30.9.  30.9.      31.12.
Tuhatta euroa       2005  2004       2005  2004       2004
                                       
Liikevaihto        8,6   8,9 -2,4 %  27,6  27,4  0,7 %  35,5
Liikevoitto        0,5   1,3 -58,4 %   2,6   4,9 -45,7 %   5,9
% liikevaihdosta     6,1 % 14,2 % -57,4 %  9,6 % 17,8 % -46,1 % 16,5 %
Henkilöstö keskimäärin   241   219 10,0 %   233   217  7,4 %   217


Sportin liikevaihto säilyi viime vuoden tasolla. Nordic Walking –markkinoiden
kasvu jatkuu saksankielisillä markkinoilla tasaisesti kilpailun kuitenkin
kiristyessä. Exel investoi voimakkaasti uusien markkinoiden avaamiseksi
pääpainopistealueina lähinnä Pohjois-Amerikka, Kiina ja Japani.
Salibandyliiketoiminta on kehittynyt voimakkaasti mallisto- ja
brandiuudistusten myötä. Exel on myös solminut pääyhteistyösopimuksen
salibandyn vuoden 2006 MM-kisojen järjestäjän kanssa.

Sportin liikevoitto supistui 2,6 miljoonaan euroon edellisvuoden 4,9
miljoonasta eurosta. Voimakas panostus uusien Nordic Walking –markkinoiden
avaamiseen, Exel Sports Oy:n organisaation vahvistamiseen sekä kehittämämme
konseptin lanseeraamiseen jatkui. Markkinointipanostusten arvioidaan laskevan
ryhmän liikevoittoa myös neljännellä neljänneksellä.

Uusia markkinoita pyritään avaamaan voimallisesti Pohjois-Amerikassa, missä
uusi tytäryhtiö Exel USA, Inc. panostaa lajin levittämiseen, sekä Kiinassa,
jossa yhteismarkkinointi partnerimme CISS:n kanssa etenee. Vaikka
kävelysauvojen myynnin kasvu on toistaiseksi pysähtynyt, odotetaan Nordic
Walking –kategorian kasvavan tulevaisuudessa voimakkaasti, sillä se on yksi
harvoista kasvavista kategorioista koko urheiluvälinemarkkinassa.

OEM–tuotteistossa (surfmastot ja laminaattikomponentit) markkina on vakaa.
Surfmastotoimitusten alamäki on pysähtynyt, ja volyymin odotetaan jatkossa
olevan nykytasolla. Laminaateissa myynti on kasvanut edellisvuodesta, ja useita
uusia teollisuussovelluksia on kehitystyön piirissä.

OSAKE

Katsauskaudella, 9.9.2005, merkittiin kaupparekisteriin osakeoptioiden
perusteella merkittyjen osakkeiden johdosta osakepääoman korotus 19 944 euroa.
Uusia osakkeita merkittiin 110 800 kappaletta. Merkintöjen jälkeen Exel Oyj:n
osakepääoma on 2 041 344 euroa jakaantuen 11 340 800 osakkeeseen jokainen
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,18 euroa.

Katsauskauden aikana yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 14,14 (11,97) euroa, alin
kurssi 11,35 (5,87) euroa ja päätöskurssi 14,10 (11,90) euroa. Katsauskauden
keskikurssi oli 12,61 (10,93) euroa.

Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 3 381 524 (5 235 416) kappaletta
mikä vastaa 30,0 (48,6) prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan
markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 159,8 (128,1) milj. euroa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Kilpailu nykyisillä Nordic Walking –markkinoilla on kiristynyt.
Kuluttajalähtöiseen tuotekehitykseen sekä myyntiin ja jakeluun panostetaan
voimakkaasti markkina-aseman vahvistamiseksi. Uusia sauvakävelymarkkinoita
pyritään avaamaan voimallisesti. Nämä toimenpiteet tulevat rasittamaan
kannattavuutta edelleen.

Exelin keskeinen osaamisalue on teollinen toiminta ja kannattavaan kasvuun on
hyvät edellytykset akvisitioiden ja orgaanisen kasvun kautta. Faserprofil
GmbH:n hankinta vahvisti Exelin asemaa Keski-Euroopan pultruusiomarkkinoilla.
Teollisuusprofiilimarkkinoilla kysyntä on edelleen hyvä. Raaka-ainemarkkinat
ovat tasaantuneet. Hiilikuidun hinnoissa on edelleen nousupainetta, ja
hiilikuitupula jarruttaa kasvua Teollisuudessa lyhyellä aikajänteellä.

Konsernin koko vuoden liikevaihdon ennustetaan ylittävän selvästi viime vuoden
tason. Tuloksen rahoituserien jälkeen arvioidaan olevan hieman viime vuotta
pienemmän.

Raaka-ainemarkkinat ovat tasaantuneet, myös hiilikuidun allokaatiotilanne on
hallinnassa. Hiilikuidun hinnoissa on edelleen nousupainetta ja hiilikuitupula
jarruttaa kasvua Teollisuudessa lyhyellä aikajänteellä. Faserprofilin hankinta
vahvistaa asemaamme Keski-Euroopan profiilimarkkinoilla. Teollisuusprofiili-
markkinoilla kysyntä on edelleen hyvä.

Näillä perusteilla koko vuoden liikevaihdon ennustetaan ylittävän viime vuoden
tason. Viime vuoden viimeisen neljänneksen tulokseen sisältyi kertaluonteinen
työkyvyttömyyseläkevastuun purkaminen, 0,5 miljoonaa euroa. Muilta osin koko
vuoden vertailukelpoisen tuloksen rahoituserien jälkeen arvioidaan säilyvän
viime vuoden tasolla.


Mäntyharjulla 3.11.2005


EXEL OYJ      Ari Jokelainen
Hallitus      Toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Ari Jokelainen, toimitusjohtaja, puh. 050 590 6750
Ilkka Silvanto, talous- ja hallintojohtaja, puh. 050 598 9553LYHENNETTY KONSERNITULOSLASKELMA, tuhatta euroa


           1.7.- 1.7.- Muutos-%  1.1.-   1.1.- Muutos- 1.1.-
           30.9. 30.9.       30.9.   30.9.    % 31.12.
            2005  2004       2005   2004      2004
                                      
Liikevaihto     22 402 20 386  9,9 %  69 343  64 081  8,2 % 83 857
                                       
Liiketoiminnan muut   17  -42 140,5 %   220    78 182,1 %  111
tuotot
Liiketoiminnan   -18 477 -16 304 -13,3 % -56 775  -51 547 -10,1 % -67 085
kulut
Poistot ja       -933  -736 -26,8 %  -2 569  -2 223 -15,6 % -3 181
arvonalentumiset
                                       
Liikevoitto      3 009 3 304  -8,9 %  10 219  10 389 -1,6 % 13 702
                                       
Rahoitustuotot ja -   -60  -137  56,2 %   -229   -335 31,6 %  -467
kulut
                                       
Tulos ennen veroja  2 949 3 166  -6,9 %  9 989  10 053 -0,6 % 13 236
                                       
Tuloverot       -878  -976  10,0 %  -2 812  -3 188 11,8 % -4 110
                                       
Tilikauden tulos   2 071 2 190  -5,4 %  7 177   6 865  4,5 % 9 126
                                       
Tulos/osake, euroa   0,18  0,20 -10,0 %   0,64   0,64  0,0 %  0,84
Tulos/osake,      0,17  0,19  -9,7 %   0,62   0,61  1,8 %  0,80
laimennettu, euroa


LYHENNETTY KONSERNITASE, tuhatta euroa


                    30.9.  30.9. Muutos 31.12.
                    2005  2005      2004
                                
                                
VARAT                              
Pitkäaikaiset varat                      
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet   855   471   384   926
Liikearvo               3 717  3 188   529  3 188
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 15 725 14 266  1 459 13 742
Laskennalliset verosaamiset       994   209   785   310
Muut pitkäaikaiset varat         102   99    3   100
Pitkäaikaiset varat yhteensä     21 393 18 233  3 160 18 266
                                
Lyhytaikaiset varat                      
Vaihto-omaisuus            15 458 12 734  2 724 13 269
Myyntisaamiset ja muut saamiset    14 135 11 808  2 327  9 568
Rahavarat               5 637  3 369  2 268  5 150
Lyhytaikaiset varat yhteensä     35 230 27 911  7 319 27 987
                                  
Varat yhteensä            56 623 46 144 10 479 46 253
                                
OMA PÄÄOMA JA VELAT                      
Oma pääoma                           
Osakepääoma              2 041  1 884   157  1 932
Osakeanti                     4   -4   817
Ylikurssirahasto            4 542  3 149  1 393  3 390
Kertyneet voittovarat         10 614  5 431  5 183  5 427
Tilikauden tulos            7 177  6 865   312  9 126
Oma pääoma              24 374 17 333  7 041 20 692
                                  
                                
Pitkäaikaiset velat                      
Pitkäaikaiset korolliset velat    10 236  9 437   799  8 456
Laskennalliset verovelat         375   139   236   297
                                  
Lyhytaikaiset velat                      
Lyhytaikaiset korolliset velat     6 288  6 696  -408  4 141
Ostovelat ja muut korottomat velat  15 350 12 539  2 811 12 666
                                  
Velat yhteensä            32 249 28 811  3 438 25 560
                                  
Oma pääoma ja velat yhteensä     56 623 46 144 10 479 46 253


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, tuhatta euroa

           Osake-  Osakeanti Ylikurssi- Kertyneet  Yhteensä
           pääoma       rahasto  voittovarat 
                                
Oma pääoma 1.1.2004  1 870   135   3 028   12 429  17 462
Osakeanti         14   -131    121          4
Muuntoerot                         0    0
Maksettu osinko                    -6 998  -6 998
Tilikauden tulos                    6 865  6 865
                                   
Oma pääoma 30.9.2004  1 884    4   3 149   12 296  17 333
                                  
Oma pääoma 1.1.2005  1 932   817   3 390   14 553  20 692
Osakeanti        109   -817   1 152         444
Muuntoerot                        -8    -8
Maksettu osinko                    -3 931  -3 931
Tilikauden tulos                    7 177  7 177
                                   
Oma pääoma 30.9.2005  2 041    0   4 542   17 791  24 374


LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, tuhatta euroa

                  1.1.–30. 1.1.–30. Muutos  1.1.-
                     9.   9.     31.12.
                    2005  2004       2004
                               
Liiketoiminnan rahavirrat                  
Kauden tulos             7 177  6 865   312  9 126
Oikaisut yhteensä           5 653  5 861  -200  7 623
Käyttöpääoman muutos         -3 880   -93 -3 787  1 657
Liiketoiminnasta kertyneet                  
rahavirrat              8 950 12 633 -3 683 18 406
Nettorahoituskulut           -262  -324   62  -359
Maksetut verot            -3 272 -1 333 -1 939 -2 136
Liiketoiminnasta kertyneet                  
nettorahavirrat            5 416 10 976 -5 560 15 911
                                  
Investointien rahavirrat                   
Tytäryritysten ja osakkeiden ostot  -2 056 -7 181  5 125 -7 181
Aineettoman ja aineellisen                  
käyttöomaisuuden ostot        -1 452 -2 000   548 -3 187
Omaisuuden myynnit                         44
Muut investointien rahavirrat                
Investointien nettorahavirrat    -3 508 -9 181  5 673 -10 324
                                  
Rahoituksen rahavirrat                    
Maksullinen osakeanti          443    4   439  1 102
Pitkäaikaisten lainojen nettomuutos   401  2 798 -2 397    
Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos  1 666  3 011 -1 345  2 700
Maksetut osingot           -3 931 -6 998  3 067 -6 998
Rahoituksen nettorahavirrat     -1 421 -1 177  -236 -3 196
                                  
Rahavarojen muutos           487   610  -123  2 391
                                  
Rahavarat tilikauden alussa      5 150  2 759  2 391  2 759
Rahavarojen muutos           487   610  -123  2 391
Rahavarat tilikauden lopussa     5 637  3 369  2 268  5 150


TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, tuhatta euroa

                                        
            III/  II/   I/  IV/  III/  II/   I/ I-IV/
            2005  2005  2005  2004  2004  2004  2004  2004
                                        
Liikevaihto                                  
segmenteittäin
Teollisuus      13 755 15 459 12 509 11 689 11 523 13 408 11 730 48 349
Sport         8 647 9 744  9 229 8 087  8 864 9 773  8 784 35 308
Liikevaihto     22 402 25 203 21 738 19 776 20 387 23 181 20 514 83 857
yhteensä
                                         
Liikevoitto                                  
segmenteittäin
Teollisuus       2 484 3 271  1 818 2 327  2 041 2 512   965 7 845
Sport          525 1 735   386  987  1 263 2 653   955 5 858
Liikevoitto      3 009 5 006  2 204 3 314  3 304 5 165  1 920 13 702
yhteensä
                                         
                                         
Rahoitustuotot     -60  -112   -58  -131  -138  -91  -107  -466
ja –kulut
Tulos ennen      2 949 4 894  2 146 3 182  3 167 5 074  1 813 13 236
veroja
Tuloverot       -878 -1 332  -602  -922  -976 -1 613  -598 -4 110
Tilikauden      2 071 3 562  1 544 2 260  2 190 3 461  1 215 9 126
tulos
                                        
Tulos per       0,18  0,32  0,14  0,21  0,20  0,32  0,11  0,84
osake, euroa
Tulos per       0,17  0,31  0,13  0,19  0,19  0,31  0,11  0,80
osake, laimennettu,
euroa
Keskimääräinen                                 
osakemäärä,
laimentamaton,
1000 kpl       11 302 11 230 11 230 10 998 10 768 10 766 10 766 10 826
keskimääräinen                                 
osakemäärä,
laimennettu, 1000  11 574 11 393 11 524 11 464 11 268 11 162 11 136 11 464
kpl
Henkilöstö       498  485   417  424   456  453   406  441
keskimäärin


KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, tuhatta euroa


                    30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004 
                                  
                                    
Omasta velasta                            
Kiinteistökiinnitykset           2 954  2 954   2 954 
Yrityskiinnitykset            12 500  12 500  12 500 
                                  
Leasingvastuut                            
 -     alle yhden vuoden sisällä                
  erääntyvät                440   216    223 
-     1-5 vuoden sisällä erääntyvät  1 743   972   1 563 
                                  
Muut vastuut                 262   222    67 


JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, tuhatta euroa


            30.9. 30.9. 31.12.
            2005 2005 2004
                  
Valuuttajohdannaiset        
Termiinisopimukset   -233  420  877
Ostetut valuuttaoptiot  750     750
Myydyt valuuttaoptiot  371     371
                   
Korkojohdannaiset          
Koronvaihtosopimukset  2 109 2 997 2 636


KONSERNIN TUNNUSLUVUT, tuhatta euroa

                                 
                   1.1.-30.9. 1.1.-30.9. Muutos-% 1.1.-31.12.
                     2005   2004         2004
                                  
Liikevaihto               69 343  64 081  8,2 %   83 857
Liikevoitto               10 219  10 389 -1,6 %   13 702
% liikevaihdosta            14,7 %  16,2 % -9,1 %   16,3 %
Tulos ennen veroja            9 989  10 053 -0,6 %   13 236
% liikevaihdosta            14,4 %  15,7 % -8,2 %   15,8 %
Tilikauden tulos             7 177   6 865  4,5 %    9 126
% liikevaihdosta            10,3 %  10,7 % -3,4 %   10,9 %
                                      
Oma pääoma               24 374  17 333 40,6 %   20 692
Korolliset velat            16 524  16 133  2,4 %   12 597
Rahavarat                5 637   3 369 67,3 %    5 150
Korolliset nettovelat          10 887  12 764 -14,7 %    7 447
Sijoitettu pääoma            40 898  33 466 22,2 %   33 290
Oman pääoman tuotto, %         42,5 %  52,6 % -19,2 %   47,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto, %      37,2 %  45,5 % -18,2 %   45,2 %
Omavaraisuus, %             43,1 %  37,7 % 14,3 %   44,9 %
Velkaantumisaste, %           44,7 %  73,6 % -39,3 %   36,0 %
                                      
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen   3 249   4 923 -34,0 %    5 803
% liikevaihdosta             4,7 %   7,7 % -39,0 %    6,9 %
Tutkimus- ja kehitysmenot        1 766   1 471 20,1 %    1 956
% liikevaihdosta             2,5 %   2,3 % 10,9 %    2,3 %
                                      
Tulos/osake, euroa            0,64   0,64  0,0 %    0,84
Tulos/osake, laimennettu, euroa      0,62   0,61  1,8 %    0,80
Oma pääoma/osake, euroa          2,15   1,61 33,5 %    1,84
                                  
Osakkeiden määrä 1000 kpl                     
-     laimentamaton, keskimäärin  11 254  10 766  4,5 %   10 826
-     laimennettu, keskimäärin   11 574  11 162  3,7 %   11 464
                                      
Henkilöstö keskimäärin           467    443  5,4 %     441

Yrityksestä

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. www.exelcomposites.com

Tilaa