Exel Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006

EXEL OYJ    PÖRSSITIEDOTE    26.10.2006 klo 11.00 1 (12

EXEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2006
Yhteenveto
Konserni
- katsauskauden liikevaihto nousi 82,0 (69,3) miljoonaan euroon eli
18,3 % edellisestä vuodesta
- kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 28,5 (22,4) miljoonaa euroa
- katsauskauden liiketappio oli -0,3 (10,2) miljoonaa euroa sisältäen
-6,3 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä
- kolmannen neljänneksen liiketappio oli -1,0 (3,3) miljoonaa euroa
eli -3,6 (13,4) prosenttia liikevaihdosta sisältäen kertaluonteisia
kustannuksia -2,8 miljoonaa euroa
- katsauskauden osakekohtainen tulos oli -0,06 (0,62) euroa
laskettuna katsauskauden lopun osakemäärälle
- toimitusjohtaja Ari Jokelainen eroaa yhtiön palveluksesta
20.11.2006. Uudeksi väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi on nimitetty
Göran Jönsson.

Teollisuus
- Teollisuus-liiketoiminnan myynnin kasvu jatkui, katsauskauden
liikevaihto nousi 60,8 (41,7) miljoonaan euroon, kasvua 45,6 %, kasvu
tuli pääosin Pacific-akvisitiosta
- kolmannen neljänneksen myynti 22,1 (13,8) miljoonaa euroa, kasvua
60,4 %
- teollisuusprofiilien toimituksiin vaikutti hiilikuitupula
- katsauskauden liikevoitto oli 6,9 (7,6) miljoonaa euroa sisältäen -
1,6 miljoonaa euroa kertaluonteisia kustannuksia
- kolmannen neljänneksen liikevoitto oli 2,8 (2,5) miljoonaa euroa
- Pacificin integraatio etenee suunnitellusti

Sport
- Sport-liiketoiminnan myynti katsauskautena 21,3 (27,6) miljoonaa
euroa
- myynti laski kolmannella vuosineljänneksellä 25,2 % päätyen 6,5
(8,6) miljoonaan euroon
- Keski-Euroopan saksankielinen sauvakävelymarkkina laskenut selvästi
vuoden 2005 ennätystasosta
- katsauskauden liiketappio oli -7,1 (2,6) miljoonaa euroa sisältäen
4,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia kustannuksia
- tuotannon uudelleenjärjestelyihin liittyvät henkilöstövähennykset
toteutuivat syyskuun lopussa
- lisätoimenpiteitä myynnissä, markkinoinnissa ja logistiikassa
kustannustason saattamiseksi vastaamaan markkinatilannetta
loppuvuoden ajan

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
(luvut ovat tilintarkastamattomia)


         1.7.- 1.7.- Muutos- 1.1.- 1.1.- Muutos-
1.1.-
         30.9. 30.9. %    30.9. 30.9. %
31.12.

         2006 2005      2006 2005
2005
Liikevaihto    28,5 22,4 27,3 % 82,0 69,3 18,3 %
91,3
Liikevoitto/-   -1,0  3,0 -133,9 -0,3 10,2 -102,5
12,4
tappio               %          %
% liikevaihdosta -3,6 % 13,4 %     -0,3 % 14,7 %
13,6 %
Tilikauden tulos -1,0  2,1 -149,3 -0,7  7,2 -110,0
8,9
                  %          %

Oma pääoma    24,2 24,4 -0,6 % 24,2 24,4  0,6 %
27,0
Korollinen    30,9 10,9 184,0 % 30,9 10,9 184,0 %
8,2 nettovelka
Sijoitettu    59,9 40,9 46,5 % 59,9 40,9 46,5 %
41,0 pääoma
Oman pääoman   -16,5 35,9 %     -3,7 % 42,5 %
37,3 % tuotto, %      %
Sijoitetun    -6,0 % 29,4 %     -0,3 % 37,2 %
34,0 % pääoman tuotto,
%
Omavaraisuusaste 29,4 % 43,1 %     29,4 % 43,1 %
50,0 % , %
Velkaantumisaste 127,7 44,7 %     127,7 44,7 %
30,2 %
, %         %          %

Tulos/osake,   -0,09 0,18 -147,2 -0,06 0,64 -109,5
0,78 euroa               %          %
Tulos/osake,   -0,09 0,17 -150,3 -0,06 0,62 -109,5
0,76 laimennettu,            %          %
euroa
Oma pääoma/    2,04 2,15 -5,1 % 2,04 2,15 -5,1 %
2,34 osake euroa


IFRS-RAPORTOINTI

Exel siirtyi vuoden 2005 alusta kansainvälisten IFRS-
standardien mukaiseen tilinpäätösraportointiin. Tässä
osavuosikatsauksessa noudatetaan sen mukaisia kirjaamis- ja
arvostusperiaatteita, jotka ovat samat kuin vuoden 2005
tilinpäätöksessä.

Exel Oyj osti 28.2.2006 Pacific Composites Pty. Ltd:n, jonka
tilinpäätös on yhdistelty konsernitilinpäätökseen 1.3.2006
alkaen.

LIIKEVAIHTO

Exel-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuun aikana
edellisvuoteen verrattuna 18,3 prosenttia ja oli 82,0 (69,3)
miljoonaa euroa. Tähän liikevaihtoon sisältyy 1.3.2006 alkaen
Pacific Composites Pty. Ltd, joka vaikutti katsauskauden
liikevaihtoon 15,8 miljoonaa euroa. Kolmannen neljänneksen
liikevaihto kasvoi 27,3 prosenttia ja oli 28,5 (22,4)
miljoonaa euroa. Kasvua hidasti edelleen Sport-liiketoiminnan
Keski-Euroopan myynnin voimakas lasku sekä hiilikuitupula.

TULOSKEHITYS

Exel-konsernin liiketappio oli tammi-syyskuussa -0,3 (10,2)
miljoonaa euroa. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli -0,3
(14,7) prosenttia. Liikevoittoa alensivat
uudelleenjärjestelyihin liittyvät kulut, joita on kirjattu
Sport-liiketoiminnassa -4,7 miljoonaa euroa ja Teollisuus-
liiketoiminnassa -0,4 miljoonaa euroa. Lisäksi Sport
liiketoiminnan liikevaihdon lasku heikensi tulosta. Pacific
Composites Pty. Ltd:n hankintamenosta on allokoitu vaihto-
omaisuuden ja tilauskannan arvoon -1,3 miljoonaa euroa, mikä
kokonaisuudessaan on kirjattu pienentämään Teollisuus-
liiketoiminnan myyntikatetta maalis-toukokuun aikana.
Yhteensä kertaluonteiset erät katsauskaudella ovat siis -6,3
miljoonaa euroa.

Kolmannen neljänneksen liiketappio oli -1,0 (3,0) miljoonaa
euroa. Teollisuuden liikevoittoon vaikuttivat tuotantoon
liittyvät ongelmat Belgian tehtaalla, jotka on saatu
ratkaistua kolmannen vuosineljänneksen aikana. Sport-
liiketoiminnan liikevoiton laskuun vaikuttivat
uudelleenjärjestelyihin liittyvät kustannusvaraukset sekä
myyntivolyymin lasku.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,7 (0,3) miljoonaa
euroa. Kasvu
johtuu lähinnä Pacific Compositesin ostoon liittyvistä
rahoitusjärjestelyistä. Konsernin tulos ennen veroja oli -1,0
(10,0) miljoonaa euroa ja katsauskauden tulos -0,7 (7,2)
miljoonaa euroa.

TASE JA RAHOITUS

Konsernin tase oli katsauskauden lopussa 82,6 (56,6)
miljoonaa euroa. Taseen kasvusta noin 28 miljoonaa euroa
aiheutuu Australian akvisitiosta.

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 24,2 (24,4)
milj. euroa ja omavaraisuusaste 29,4 (43,1) prosenttia.
Korollista vierasta pääomaa oli 35,7 (16,5) milj. euroa,
josta lyhytaikaisen vieraan pääoman osuus oli 9,7 (6,3)
miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 30,9 (10,9)
miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste oli 127,7 (44,7)
prosenttia.

Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta säilyi katsauskauden
aikana positiivisena ja oli +1,7 (+5,4) miljoonaa euroa.
Käyttöomaisuusinvestoinnit rahoitettiin liiketoiminnan
kassavirralla. Akvisitio rahoitettiin pitkäaikaisella
lainalla, jota nostettiin 18 miljoonaa euroa, sekä
osakeannilla. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat
olivat 4,8 miljoonaa euroa, kun ne vuodenvaihteessa olivat
5,6 miljoonaa euroa.

INVESTOINNIT

Konsernin operatiiviset bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen
olivat 2,4 (3,2) miljoonaa euroa. Pacific Composites Pty.
Ltd:n alustava hankintahinta kuluineen oli noin 21 miljoonaa
euroa. Lopullinen hankintameno määräytyy hankintahetken
lopullisen tilinpäätöksen perusteella.

HENKILÖSTÖ

Exel-konsernin palveluksessa oli 30.9.2006 yhteensä 612 (471)
henkilöä joista 311 (321) kotimaassa ja 301 (150) ulkomailla.
Keskimääräinen henkilömäärä katsauskauden aikana oli 611
(467) henkilöä. Lisäys viime vuoteen tulee pääasiassa Pacific
Composites –yhtiöiden liittämisestä konserniin. Keväällä
Sport-liiketoiminnan Suomen henkilöstön kanssa käytyjen yt-
neuvottelujen tuloksena päätettyjen irtisanomisten 54
vakinaista työsuhdetta ja noin 20 määräaikaista työsuhdetta
päättyi syyskuun 2006 lopulla. Lisäksi katsauskauden aikana
käytyjen Suomen yt-neuvottelujen tuloksena 3 henkilöä
irtisanottiin Exel Sports Oy:ssä. Saksan yhtiössä vähennys
oli 11 henkilöä. Lisäksi on sovittu tuotantohenkilöstöä
koskevasta toistaiseksi voimassa olevasta lomautuksesta.
Mahdollinen lomautus riippuu tehtaan kuormitustilanteesta.
Neuvottelut eräissä Sportliiketoiminnoissa ulkomailla
jatkuvat edelleen.

Konsernin Ison-Britannian liiketoiminnassa Clactonin
toimipisteen toiminnan siirtoon liittyvät neuvottelut
henkilöstön kanssa saatiin päätökseen katsauskauden aikana.
Niiden lopputuloksena 25 vakinaista työsuhdetta päättyy
vuoden 2006 loppuun mennessä.

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

Konsernin toiminta jakaantuu ensisijaisen segmenttijaon
mukaan kahteen osaan, Teollisuus-liiketoimintaan ja Sport-
liiketoimintaan.

Teollisuus

Teollisuus-liiketoiminnan segmenttikohtaiset tunnusluvut
katsauskaudelta ovat:

          1.7.- 1.7.- Muutos- 1.1.- 1.1.- Muutos-
1.1.-
                   %          %
          30.9. 30.9.     30.9. 30.9.
31.12.
Tuhatta euroa    2006 2005     2006 2005
2005

Liikevaihto     22,1 13,8 60,4 %  60,8 41,7 45,6 %
56,8 Liikevoitto/-     2,8  2,5 13,5 %  6,9  7,6 -9,5
%  10,8 tappio
% liikevaihdosta  12,8 % 18,1 %    11,3 % 18,2 %
19,0 %
Henkilöstö      425  257 65,4 %  377  234 61,1 %
236 keskimäärin
Kertaluonteiset              1,6
erät


Konsernin strateginen fokusalue, Teollisuus-liiketoiminta
jatkoi laajentumistaan. Liiketoiminta kasvoi katsauskaudella
45,6 % päätyen 60,8 (41,7) miljoonaan euroon. Pääosa kasvusta
eli 16,8 miljoonaa euroa tuli Pacific Compositesin sekä
Itävallan akvisitioista. Katsauskauden aikana orgaaninen
kasvu oli 5,5 %. Teollisuusliiketoiminnan liikevaihto kasvoi
kolmannella vuosineljänneksellä 60,4 prosenttia
edellisvuoteen verrattuna 13,8 miljoonasta eurosta 22,1
miljoonaan euroon, josta 6,5 % oli orgaanista kasvua.

Viimeaikainen metallien, erityisesti alumiinin ja
ruostumattoman teräksen, hinnan nousu on herättänyt yhä
enemmän suunnittelijoiden ja insinöörien mielenkiintoa
komposiittiprofiilien ja –ratkaisujen suhteen. Kysyntätilanne
on ollut hyvä kolmannen vuosineljänneksen aikana, ja
kapasiteetin käyttöaste on olut korkea lomakaudesta
huolimatta. Hiilikuitupula vaivaa edelleen ja hidastaa kasvua
merkittävästi.

Kesäaika on ollut perinteisesti lentokenttämastoille korkean
kysynnän aikaa. Kuluvana vuonna on kuitenkin nähtävissä
selkeästi, että Euroopassa suurimmat mastoasennukset on jo
tehty, eivätkä Aasia, Afrikka ja Etelä-Amerikka ole ICAO:n
(Kansainvälinen siviiliilmailujärjestö) määräyksistä
huolimatta päässeet uusimisessa vielä vauhtiin. Kolmannella
vuosineljänneksellä toimitettiin lentokenttämastoja mm.
Moskovan Vnukovo-kentälle. Kesän aikana toimitettiin myös
useita FAA:n (Yhdysvaltain ilmailulaitos) alaisia kenttiä
kuten Nashville, Tennessee Yhdysvalloissa.

Belgian tehtaalla on lanseerattu uusi toimintamalli, ja
tulokset näkyivät jo kolmannen vuosineljänneksen
loppupuolella.

Kolmannella vuosineljänneksellä aloitettiin myös Mäntyharjun
tehtaan Teollisuus-liiketoimintaorganisaation muodostaminen.
Ensimmäinen uusi tuotantolinja käynnistetään Mäntyharjulla
viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Varsiliiketoiminnassa uuden X-tel –teleskoopin lanseeraus ja
markkinointi aloitettiin kolmannen vuosineljänneksen aikana.
Kyseessä on ensimmäinen markkinoilla oleva 10-osainen
komposiittiteleskooppivarsi, jossa on uusi huippumuotoiltu ja
helppokäyttöinen lukitussysteemi. Teleskoopin tuotanto
aloitettiin kolmannen vuosineljänneksen loppupuolella, ja
ensimmäiset toimitukset asiakkaille alkavat viimeisellä
vuosineljänneksellä.

Helmikuun lopulla hankitun australialaisen Pacific
Compositesin tuotantotoiminta Australiassa, Isossa-
Britanniassa sekä Kiinassa integroidaan vuoden 2006 aikana
Exel-konserniin. Hankinnan avulla Exel pystyy toteuttamaan
erään strategisen tavoitteensa, palvella kansainvälistä
asiakaskuntaansa maailmanlaajuisesti. Pacificin Kiinan
Nanjingin tehtaan ylösajo on voimakkaassa käynnissä. Tulevina
kuukausina kapasiteettiastetta nostetaan ja tuotantovolyymiä
kasvatetaan voimakkaasti.

Kannattavuus säilyi hyvänä huolimatta voimakkaasti kohonneista
raakaainekustannuksista. Osa hintapaineista on suunnitellusti
pystytty siirtämään ketjussa eteenpäin. Liikevoitto laski 6,9
miljoonaan euroon edellisvuoden 7,6 miljoonasta eurosta
Pacific-integraatioon
ja Ison-Britannian tehtaiden konsolidaatioon liittyvistä
yhteensä 1,6 miljoonan euron kertaluonteisista eristä
johtuen.

Australian akvisition hankintameno allokoidaan IFRS 3
–standardin mukaisesti taseen omaisuus- ja velkaerille.
Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana on tehty allokointi vaihto-
omaisuuteen ja tilauskantaan, jonka hankintameno on
arvostettu myyntihintaan. Tästä johtuen hankintahetken
valmistevaraston ja tilauskannan toimituksista ei ole
kirjautunut tulokseen myyntikatetta. Tulosvaikutus tästä on
noin -1,3 miljoonaa euroa. Lisäksi hankintamenon lopullisesta
allokoinnista käyttöomaisuudelle aiheutuu poistoja
loppuvuonna yllämainitun tulosvaikutuksen lisäksi.

Hiilikuituraaka-aineesta on edelleen pulaa. Exel on pääosin
varmistanut kuitutoimitukset vuoden 2006 projekteihin, mutta
pula rajoittaa uusien sovellusten kehittämistä ja vaikuttaa
eräiden tuoteryhmien myyntiin. Hiilikuidun päävalmistajat
ovat ilmoittaneet kapasiteetin nostoinvestoinneista. Uusi
kapasiteetti tulee markkinoille asteittain vuoden 2006
toisesta vuosipuoliskosta alkaen. Niukkuuden ennustetaan
jatkuvan myös vuoden 2007 alkupuolella.

Sport

Sport-liiketoiminnan segmenttikohtaiset tunnusluvut toiselta
neljännekseltä ovat:

         1.7.-  1.7.- Muutos-  1.1.- 1.1.- Muutos-
1.1.-
                  %          %
         30.9.  30.9.     30.9. 30.9.
31.12.
Tuhatta euroa   2006  2005      2006 2005
2005

Liikevaihto    6,5   8,6 -25,2 %  21,3 27,6 -23,0 %
34,5 Liikevoitto/-   -3,8   0,5 -831,4  -7,1  2,6 -
368,6  1,6 tappio         %          %
%        -59,4 %  6,1 %    -33,4 % 9,6 %
4,6 %
liikevaihdosta
Henkilöstö     198   241 -17,8 %   214  233 -8,2 %
231 keskimäärin
Kertaluonteiset  2,8          4,7
kustannukset

Sportin liikevaihto katsauskaudella laski 23 prosenttia viime
vuoden 27,6 miljoonasta eurosta 21,3 miljoonaan euroon. Sport
liiketoiminnan liikevaihto on alhainen kuluvana vuonna
johtuen sauvakävelytuotteiden alhaisesta myynnistä Keski-
Euroopan saksankielisissä maissa. Tämä johtuu ennakoitua
pidempään kestäneestä kauppaketjujen varastojen
purkautumisesta. Tämän seurauksena Exelin Sport-divisioonan
myynti jäi kolmannellakin kvartaalilla selvästi
edellisvuodesta.

Salibandy- ja laminaattituoteryhmät ovat kasvattaneet
myyntiään edellisvuodesta.

Kannattavuuden parantamiseen tähtäävistä lisätoimenpiteistä
päätettiin elokuussa. Nämä toimenpiteet koskevat Sport
liiketoiminnan markkinointia, myyntiä ja logistiikkaa
Suomessa, Saksassa ja USA:ssa tavoitteena kustannustason
saattaminen nykyisen markkinatilanteen tasalle. Tämä vähentää
henkilökunnan määrää noin 20-30 henkilöllä vuoden
loppupuolella. Uusista toimenpiteistä syntyy kertaluonteisia
kustannuksia loppuvuodelle, joita on kirjattu
kolmannelle neljännekselle-2,8 miljoonaa euroa. Sauva- ja
salibandytuotteiden pinnoitus-, kokoonpano- ja
pakkaustoimintojen siirtäminen alihankintaan Kiinaan etenee
suunnitelmien mukaisesti. Siirto tapahtuu asteittain vuoden
aikana, tavoitteena kyseisten toimintojen tapahtuminen täysin
Kiinassa vuoden 2007 alkuun mennessä. Exel Sports Oy:n
varasto- ja lähetystoimintojen siirtäminen ulkopuolisen
palveluntoimittajan hoidettavaksi toteutettiin elo-syyskuun
vaihteessa. Siirrolla on väliaikaisesti vaikutusta
toimituskykyyn.

Sportin liiketappio oli -7,1 (2,6) miljoonaa euroa. Tähän
sisältyy uudelleenjärjestelyistä johtuvia kertaluonteisia
kustannuksia, joita on kirjattu 4,7 miljoonaa euroa, joista
2,8 miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä. Heikko tulos
johtui lisäksi KeskiEuroopan Nordic Walking –markkinan
heikkenemisestä sekä uusien sauvakävelymarkkinoiden
avaamiseksi tehdyistä panostuksista.

OSAKE

Katsauskauden aikana yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 15,13
(14,14) euroa, alin kurssi 10,50 (11,35) euroa ja
päätöskurssi 13,00 (14,10) euroa. Katsauskauden keskikurssi
oli 12,82 (12,61) euroa.

Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 4.327.316
(3.381.524) kappaletta mikä vastaa 36,6 (30,0) prosenttia
keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo
katsauskauden päätöskurssilla oli 155,8 (159,8) milj. euroa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Exel Oyj:n hallitus on nimittänyt Göran Jönssonin, 59, Exelin
väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi. Göran Jönsson seuraa
tehtävässään Ari Jokelaista, joka on toiminut Exelin
toimitusjohtajana vuodesta 1990. Exelin hallitus ja Ari
Jokelainen ovat sopineet, että Jokelainen eroaa tehtävästään,
mutta jatkaa yhtiön toimitusjohtajana kunnes Göran Jönsson
ottaa tehtävän vastaan 20.11.2006. Vesa Korpimies jatkaa
yhtiön varatoimitusjohtajana.

Göran Jönsson on toiminut ylimmän johdon tehtävissä
kemianteollisuudessa, viimeksi Nobel Industriesin ja
AkzoNobelin palveluksesa Industrial Coatings –liiketoiminnan
toimitusjohtajana. Ko. liiketoiminnan vuosittainen
liikevaihto on noin 500 miljoonaa euroa. Jönsson tuo yhtiöön
laajan kansainvälisen kokemuksensa orgaanisesta kasvusta,
akvisitioista ja integraatiosta teollisuuden palveluksessa.
Osana työtehtäviään Göran Jönsson tulee työskentelemään
yhdessä Exelin hallituksen kanssa pitkäaikaisen
toimitusjohtajan nimittämiseksi.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Exel-konsernin näkymät vuodelle 2006 ovat 24.8.2006
julkaistun ohjeistuksen mukaiset.

Sauvakävelytuotteiden myynti Keski-Euroopan saksankielisissä
maissa jatkuu alhaisena. Kokonaiskysynnän arvioidaan olevan
koko vuoden selvästi heikompi kuin vuonna 2005. Tästä
huolimatta kauppaketjujen arvioidaan keskittyvän
pääsauvamerkkeihin vuonna 2007, mukaan lukien Exel.
Kannattavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet kestävät
läpi vuoden, mistä aiheutuu kertaluonteisia kustannuksia
vuonna 2006.

Pacific Compositesin integrointi konserniin saadaan pääosin
päätökseen vuoden 2006 aikana. Akvisitio lisää merkittävästi
Teollisuus-liiketoiminnan liikevaihtoa. Hiilikuidusta
arvioidaan olevan pulaa myös loppuvuoden 2006 aikana, mikä
hillitsee kasvumahdollisuuksia. IFRS-arvostuserät, tuotannon
keskittämiseen ja
Clacton-on-Sea’ssa Isossa-Britanniassa sijaitsevan tehtaan
sulkemiseen liittyvät kustannukset sekä Exelin Belgian
tehtaan uudelleenjärjestelyt heikentävät Teollisuus-
liiketoiminnan kannattavuutta vuonna 2006.
Konsernin myynnin vuositasolla ennakoidaan kasvavan selvästi
edellisvuodesta lähinnä Pacific Compositesin akvisition
myötä. Nordic Walking –markkinan alentuneen kysyntätilanteen
sekä kertaluonteisten, uudelleenjärjestelyihin liittyvien
järjestelyerien vuoksi, konsernin tuloksen ennen veroja,
kertaluonteisten erien jälkeen arvioidaan olevan negatiivinen
kuluvana vuonna.


Mäntyharjulla 26.10.2006


Exel Oyj         Ari Jokelainen
Hallitus         toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Ari Jokelainen, toimitusjohtaja, puh. 050 590 6750
Ilkka Silvanto, talous- ja hallintojohtaja, puh. 050
598 9553

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2006

KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)

LYHENNETTY KONSERNITULOSLASKELMA, tuhatta euroa

       1.7.- 1.7.- Muutos-% 1.1.-  1.1.- Muutos-%
1.1.-
       30.9. 30.9.     30.9.  30.9.
31.12.
       2006  2005      2006  2005
2005
Liikevaihto 28 527 22 402 27,3 % 82 034 69 343  18,3 %
91 288
Liiketoiminn  30   17 76,5 %   81   220 -63,2 %
186
an muut
tuotot
Liiketoiminn  -27  -18 -47,5 %  -77 -56 775 -35,7 % -
75 502
an kulut    261  477      054
Poistot ja  -2 316  -933 -148,2 % -5 314 -2 569 -106,9 %
-3 584 arvonalentum
i-set

Liikevoitto -1 020 3 009 -133,9 %  -253 10 219 -102,5 %
12 388

Rahoitustuot -258  -60 -330,0 %  -736  -229 -221,4 %
-342
ot ja -kulut

Tulos ennen -1 278 2 949 -143,3 %  -988  9 989 -109,9 %
12 046
veroja

Tuloverot   258  -878 129,4 %  273 -2 812 109,7 % -
3 144

Tilikauden  -1 020 2 071 -149,3 %  -715  7 177 -110,0 %
8 902
tulos

Tilikauden
tuloksen
jakautuminen
:
Emoyhtiön  -1 021 2 071 -149,3 %  -709  7 177 -109,9 %
8 902
osakkeenomis-
tajille
Vähemmistö-   1   0       -6    0
0
osakkaille

Tulos/osake, -0,09  0,18 -147,2 % -0,06  0,64 -109,5 %
0,78 euroa
Tulos/osake, -0,09  0,17  -150,3 -0,06  0,62 -109,8 %
0,76 laimennettu,        %
euroa


LYHENNETTY KONSERNITASE, tuhatta euroa

               30.9.20  30.9.20 Muuto
31.12.20
                 06    05   s
05
VARAT
Pitkäaikaiset
varat
Liikearvo           13 183   3 717 9 466
3 877
Muut aineettomat         638    855  -217
880
hyödykkeet
Aineelliset          19 561  15 725 3 836
15 395
hyödykkeet
Laskennalliset         2 122    994 1 128
1 070
verosaamiset
Sijoitukset            73    102  -29
103
Pitkäaikaiset varat      35 576  21 393   14
21 325
yhteensä                     184

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus        20 347  15 458 4 889
15 361
Myyntisaamiset ja       21 914  14 135 7 779
12 157
muut saamiset
Muut rahavarat           0     0   0
1 324
Rahat ja            4 765   5 637  -872
4 454
pankkisaamiset
Lyhytaikaiset varat      47 026  35 230   11
33 295
yhteensä                     796

Varat yhteensä        82 602  56 623   25
54 621
                         980

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma          2 141   2 041  100   2 070
Osakeanti             0     0   0    287
Ylikurssirahasto        8 492   4 542 3 950   5 142
Kertyneet voittovarat     14 293  10 614 3 679  10 628
Tilikauden tulos        -709   7 177   -7   8 902
                         886
Emoyhtiön omistajien     24 217  24 374  -157  27 029
oman pääoman osuus
Vähemmistöosuus          4        4    11
Oma pääoma yhteensä      24 221  24 374  -153  27 040

Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset korolliset   25 958  10 236   15   9 611
velat                       722
Laskennallinen          192    375  -183    407
verovelka

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset    9 730   6 288 3 442   4 346
velat
Ostovelat ja muut       22 501  15 350 7 151  13 217
korottomat velat

Velat yhteensä        58 381  32 249   26  27
581
                         132
Oma pääoma ja velat      82 602  56 623   25  54
621
yhteensä                     980


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, tuhatta euroa

        Osake- Osake-  Yli- Kertyne Vähemmist
Yhteensä
             anti kurssi-    et     ö-
        pääoma     rahast voitto-   osuus
                  o  varat

Oma pääoma    1 932  817  3 390  14 553     0  20 692
1.1.2005
Osakeanti     109  -817  1 152          0    444
Muuntoerot                 -8          -8
Muut erät              0    0          0
Maksettu osinko             -3 931        -3 931
Tilikauden tulos             7 177     0   7 177

Oma pääoma    2 041   0  4 542  17 791     0  24 374
30.9.2005

Oma pääoma    2 070  287  5 142  19 530     10  27 039
1.1.2006
Osakeanti      71  -287  3 350    0        3 134
Muuntoerot                -517         -517
Muut erät                  0          0
Maksettu osinko             -4 720        -4 720
Tilikauden tulos             -709     -6   -715

Oma pääoma    2 141   0  8 492  13 584     4  24 221
30.9.2006


LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, tuhatta euroa

                1.1.-   1.1- Muutos
1.1.-
                30.9.  30.9.
31.12.
                 2006   2005
2005

Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden voitto        -715  7 177 -7 892  8 902
Oikaisut tilikauden voittoon  6 666  5 653  1 013  6 935
Käyttöpääoman muutos       -710  -3 880  3 170  -2 760
Liiketoiminnasta kertyneet
rahavirrat           5 241  8 950 -3 709  13 077
Maksetut korot          -807   -341  -466   -407
Saadut korot           102    40   62    59
Muut rahoituserät         25    39   -14    12
Maksetut verot         -2 855  -3 272   417  -4 823
Liiketoiminnasta kertyneet
nettorahavirrat         1 706  5 416 -3 710  7 906

Investointien rahavirrat
Hankitut liiketoiminnot    -18 687  -2 056 -16 631  -2 056
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin   -2 373  -1 452  -921  -2 377
Hyödykkeiden luovutustulot     32    0   32    62

Investointien         -21 028  -3 508 -17 520  -4 371
nettorahavirrat

Rahoituksen rahavirrat
Maksullinen osakeanti      3 134   443  2 691  1
360
Pitkäaikaisten lainojen    18 000   401 17 599  2
000
nostot
Pitkäaikaisten lainojen    -1 583    0 -1 583  -2
011
takaisinmaksut
Lyhytaikaisten lainojen     3 759  1 666  2 093
-30
nettomuutos
Rahoitusleasingvelkojen     -281    0  -281   -
307
nettomuutos
Maksetut osingot        -4 720  -3 931  -789  -3
931
Rahoituksen nettorahavirrat  18 309  -1 421 19 730  -2
919

Rahavarojen muutos       -1 013   487 -1 500
616

Rahavarat tilikauden alussa   5 778  5 150   628  5
150
Rahavarojen muutos       -1 013   487 -1 500
628
Rahavarat tilikauden lopussa  4 765  5 637  -872  5
778


TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, tuhatta euroa

         III/06 II/06 I/06  IV/05 III/05  II/05
I/05
Liikevaihto segmenteittäin
Teollisuus    22062  21388 17315 15072  13755
15459 12509
Sport       6466  6519  8285  6875  8647
9744 9229
Liikevaihto    28527  27907 25600 21947  22402
25203 21738
yhteensä

Liikevoitto segmenteittäin
Teollisuus     2819  1323  2713  3235  2484
3271 1818
Sport       -3840  -1157 -2111 -1066   525
1735  386
Liikevoitto    -1020   164  603  2169  3009
5006 2204
yhteensä


Rahoitustuotot   -258  -327  -151  -112   -60  -
112  -58
ja –kulut
Tulos ennen    -1278  -162  452  2057  2949
4894 2146
veroja
Tuloverot      258   144  -129  -332  -878  -
1332 -602
Tilikauden    -1020   -18  323  1725  2071
3562 1544
tulos

Tulos/osake,   -0,09  0,00  0,03  0,15  0,18
0,32 0,14
euroa
Tulos/osake,   -0,09  0,00  0,03  0,14  0,17
0,31 0,13
laimennettu,
euroa
Keskimääräinen osakemäärä,
laimentamaton,  11897  11873 11652 11359  11302
11230 11230
1000 kpl
Keskimääräinen osakemäärä,
laimennettu,   11897  11873 11896 11550  11574
11393 11524
1000 kpl
Henkilöstö     644   652  518  469   498
485  417
keskimäärin


KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, tuhatta euroa

               30.9.2006 30.9.2005
31.12.2005


Omasta velasta
Kiinteistökiinnitykset      2 953   2 954    2 953
Yrityskiinnitykset        12 500   12 500    12 500

Leasingvastuut
 - alle yhden vuoden sisällä
  erääntyvät            463    440     216
- 1-5 vuoden sisällä       2 128   1 743     263
erääntyvät

Muut vastuut             43    262      66
JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, tuhatta euroa
              30.9.2006  30.9.2005
31.12.2005
Valuuttajohdannaiset
Termiinisopimukset       8 470    -233       0
Ostetut valuuttaoptiot     2 383     750       0
Myydyt valuuttaoptiot      1 179     371       0

Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset      1 221    2 109     1 748
Ostetut korko-optiot      4 667


KONSERNIN TUNNUSLUVUT, tuhatta euroa


                1.1.-  1.1- Muutos-%  1.1.-
                30.9.  30.9.       31.12.
                2006  2005        2005
Liikevaihto          82 034 69 343  18,3 %  91 288
Liikevoitto/-tappio       -253 10 219 -102,5 %  12 388
% liikevaihdosta       -0,3 % 14,7 %       13,6 %
Tulos ennen veroja       -988  9 989 -109,9 %  12 046
% liikevaihdosta       -1,2 % 14,4 %       13,2 %
Tilikauden tulos        -715  7 177 -110,0 %  8 902
% liikevaihdosta       -0,9 % 10,3 %       9,8 %

Oma pääoma          24 221 24 374  -0,6 %  27 029
Korolliset velat       35 687 16 524  116,0 %  13 957
Rahavarat           4 765  5 637  -15,5 %  5 778
Korolliset nettovelat     30 922 10 887  184,0 %  8 179
Sijoitettu pääoma       59 908 40 898  46,5 %  40 997
Oman pääoman tuotto, %    -3,7 % 42,5 %       37,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % -0,3 % 37,2 %       34,0 %
Omavaraisuus, %        29,4 % 43,1 %       50,0 %
Velkaantumisaste, %      127,7 44,7 %       30,2 %
                  %

Bruttoinvestoinnit      18 926  3 249  482,5 %  4 119
käyttöomaisuuteen
% liikevaihdosta       23,1 %  4,7 %       4,5 %
Tutkimus- ja kehitysmenot   1 731  1 766  -2,0 %  2 323
% liikevaihdosta        2,1 %  2,5 %       2,5 %

Konsernin tilauskanta     16 965 12 672  33,9 %  12 381

Tulos/osake, euroa       -0,06  0,64 -109,5 %   0,78
Tulos/osake, laimennettu,   -0,06  0,62 -109,8 %   0,76
euroa
Oma pääoma/osake, euroa     2,04  2,15  -5,1 %   2,34

Osakkeiden määrä 1000 kpl
- laimentamaton, keskimäärin  11 808 11 254   4,9 %  11 359
- laimennettu, keskimäärin   11 814 11 574   2,1 %  11 550

Henkilöstö keskimäärin      611   467  30,8 %   467


Yrityksestä

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. www.exelcomposites.com

Tilaa