Exel Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2005

EXEL OYJ       PÖRSSITIEDOTE    3.5.2005 KLO 11.00       1 (9)

EXEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2005


Ensimmäinen neljännes lyhyesti

 - Exel noudattaa tässä osavuosikatsauksessa kansainvälisten IFRS-
  tilinpäätösstandardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita
 - Liikevaihto nousi 21,7 miljoonaan euroon eli 6 % edellisestä vuodesta (20,5
  milj. euroa vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä)
 - Liikevoitto kasvoi 15 % ollen katsauskaudella 2,2 (1,9) milj. euroa
 - Tilikauden tulos kasvoi 27 % ja oli 1,5 (1,2) milj. euroa
 - Osakekohtainen tulos oli 0,27 (0,22) euroa laskettuna katsauskauden lopun
  laimennetulle osakemäärälle
 - Katsauskaudella tehtiin päätös tehtaan perustamisesta Kiinaan
 - Päätettiin ostaa itävaltalaisen Faserprofil GmbH:n pultruusioliiketoiminta
 - Teollisuus-liiketoiminnassa erinomainen tuloskasvu, 1,8 (0,96) miljoonaa euroa,
  +88%
 - Sport-liiketoiminnassa vahvaa panostusta uusien Nordic Walking -markkinoiden
  avaamiseksi
- Hiilikuitupula rajoittaa lyhyellä aikajänteellä Teollisuuden
kasvumahdollisuuksia

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT
(luvut ovat tilintarkastamattomia)
                                      
 Tuhatta euroa       1.1.-31.3. 1.1-31.3.20 Muutos-%  1.1.-31.12.20 
              2005    04           04      
                                      
 Liikevaihto        21 738   20 514   + 6,0    83 857    
 Liikevoitto        2 204   1 920    +14,8    13 702    
 % liikevaihdosta     + 10,1   + 9,4    +8,4    16,3     
 Tilikauden voitto     1 544   1 215    +27,2    9 126     
                                      
 Oma pääoma        22 238   18 676   + 19,0   20 692    
 Korollinen nettovelka   9 744   12 236   -20,4    7 447     
 Sijoitettu pääoma     36 006   34 342   +4,8    33 290    
 Oman pääoman tuotto, %  28,8    26,9    +7,1    47,8     
 Sijoitetun pääoman                             
 tuotto, %         25,6    25,2    +1,6    45,2     
 Omavaraisuus, %      46,0    40,8    +12,7    44,9     
 Velkaantumisaste, %    43,8    65,5    -33,1    36,0     
                                      
 Tulos/osake, euroa    0,28    0,23    +21,9    1,69     
 Tulos/osake, laimennettu,                         
 euroa           0,27    0,22    +22,9    1,59     
 Oma pääoma/osake, euroa  3,96    3,47    +14,2    3,69     
IFRS-RAPORTOINTI

Exel siirtyi vuoden 2005 alusta kansainvälisten IFRS-standardien mukaiseen
tilinpäätöskäytäntöön. Vuoden 2004 avaavan taseen täsmäytyslaskelma esitettiin
25.2.2005 julkaistussa tilinpäätös-tiedotteessa. Siirtymisen vaikutuksista vuoden
2004 osalta vuosineljänneksittäin on kerrottu tarkemmin tänään julkaistussa
erillisessä pörssitiedotteessa. Suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön verrattuna
suurimmat erot tuloslaskelmaan ja taseeseen ovat goodwill-poistoista luopuminen,
tuotannon kiinteiden kustannusten aktivointi valmisteisiin ja puolivalmisteisiin,
rahoitusleasing- sopimusten esittäminen taseessa käyttöomaisuudessa ja
korollisissa veloissa sekä tuloslaskelmassa poistoissa ja koroissa,
eläkekäsittely sekä muutoksista aiheutuvat vaikutukset laskennallisiin veroihin
taseessa ja tuloslaskelmassa.


                                    2(9)
LIIKEVAIHTO

Exel-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuun aikana edelliseen vuoteen
verrattuna 6,0 prosenttia ja oli 21,7 (20,5) miljoonaa euroa. Liikevaihdon
kasvusta 0,7 milj. euroa syntyi orgaanisesta kasvusta ja loput Belgian
akvisitiosta, joka tuli mukaan konserniraportointiin 21.1.2004 alkaen.

TULOSKEHITYS

Exelin liikevoitto nousi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 14,8 prosenttia
edellisestä vuodesta ja oli 2,2 (1,9) milj. euroa. Liikevoiton osuus
liikevaihdosta nousi 10,1 (9,4) prosenttiin. Liikevoiton suhteellisen osuuden
nousu johtuu parantuneesta työn tuottavuudesta sekä raaka-ainekäytön
tehokkuudesta. Liikevoittoa toisaalta rasittavat markkinoiden laajentamisen
kustannukset.

Konsernin nettorahoituskulut alenivat selvästi ja olivat vain 58 tuhatta euroa.
Konsernin tulos ennen veroja oli 2,1 milj. euroa(1,8) ja katsauskauden voitto 1,5
milj. euroa (1,2).

TASE JA RAHOITUS

Konsernin tase oli katsauskauden lopussa 48,5 (46,0) miljoonaa euroa. Kasvu
aiheutuu vaihto-omaisuuden kasvusta. Päämarkkina-alueilla valmistevarastot ovat
viimevuotista suuremmat, koska on varauduttu alkaneeseen kävelysauvakauteen.
Lisäksi varastoa on kasvattanut USA:n jakelun siirtyminen omalle yhtiölle viime
vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 22,2 (18,7) milj. euroa ja
omavaraisuusaste 46,0 (40,8) prosenttia. Korollista vierasta pääomaa oli 13,8
(15,7) milj. euroa, josta lyhytaikaisen vieraan pääoman osuus oli 5,9 (4,9)
miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 9,7 (12,3) miljoonaa euroa ja
nettovelkaantumisaste oli 43,8 (65,5) prosenttia.

Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli alkuvuoden aikana negatiivinen ja se oli
-1,7 (+2,9) miljoonaa euroa. Se johtui vuodenvaihteen poikkeuksellisen alhaisesta
käyttöpääomasta, lähinnä myyntisaamisten määrästä. Lisäksi vuoden 2004 hyvän
tuloksen johdosta maksettiin alkuvuoden aikana edellisen vuoden veroja noin 1,5
miljoonaa euroa. Liiketoiminnasta aiheutunut rahoitustarve katettiin
lyhytaikaisilla luottolimiiteillä ja rahavaroja pienentämällä. Katsauskauden
lopussa konsernin rahavarat olivat 4,0 miljoonaa euroa, kun ne vuodenvaihteessa
olivat 5,1 miljoonaa euroa.

INVESTOINNIT

Investoinnit käyttöomaisuuteen olivat 0,5 miljoonaa euroa. Katsauskaudella ei
aloitettu merkittäviä uusinvestointeja, vaan keskityttiin saattamaan loppuun
aiemmin aloitettuja ylläpito- ja tuottavuusinvestointeja.

HENKILÖSTÖ

Exel-konsernin palveluksessa oli 31.3.2005 yhteensä 432 (428) henkilöä joista 302
(320) kotimaassa ja 130 (108) ulkomailla. Keskimääräinen henkilömäärä
katsauskauden aikana oli 424 (406) henkilöä. Lisäys viime vuoteen tulee
pääasiassa Belgian yksikön liittymisestä konserniin. Kotimaan yksiköissä
tilapäisen työvoiman käyttö on vähentynyt.

LIIKETOIMINTASEGMENTIT

Konsernin toiminta jakaantuu ensisijaisen segmenttijaon mukaan kahteen osaan,
Teollisuus-liiketoimintaan ja Sport-liiketoimintaan.

Teollisuus

Teollisuus-liiketoiminnan segmenttikohtaiset tunnusluvut ensimmäiseltä
neljännekseltä ovat:
                                    3(9)

                1.1.-31.3. 1.1.-31.3.      1.1.-31.12 
 Tuhatta euroa         2005         Muutos-%  .     
                      2004         2004    
                                      
 Liikevaihto          12 509   11 730   +6,6    48 348   
 Liikevoitto          1 819   965    +88,4   7 845   
 Liikevoitto -%         14,5    8,2    +76,8   16,2    
 Henkilöstö keskimäärin     204    197    +3,6    224    


Teollisuus-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 6,6 % edellisvuoteen verrattuna.
Kasvu tuli uusista profiilisovelluksista sekä Suomen yksiköissä että ulkomailla,
lähinnä Belgiassa. Antennisuojaprofiili-markkina oli edellisvuotta alhaisemmalla
tasolla, saavuttaen kuitenkin hyvän volyymitason.


Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla, huolimatta voimakkaasti kohonneista raaka-
ainekustannuksista edellisen vuoden aikana. Hintapaineet on pystytty siirtämään
ketjussa osittain eteenpäin. Liikevoitto kasvoi 88 % 1,819 miljoonaan euroon
edellisvuoden 0,965 miljoonasta eurosta. Kannattavuuden parannus johtuu
kasvaneesta myyntivolyymistä sekä hyvästä tuottavuuskehityksestä päätehtailla.
Varsinkin Belgian tehdas on noussut uudelle tehokkuustasolle edellisvuoteen
verrattuna.


Kauden aikana, ja läpi koko kuluvan vuoden, hiilikuituraaka-aineesta tulee
olemaan markkinoilla pulaa. Tämä johtuu uusien mittavien hankkeiden
avautumisesta, voimakkaimmin kasvavat markkinat ovat Airbus A-380 -ohjelma, USA:n
puolustusvoimien projektit sekä Kiinan infrastruktuurirakentaminen. Kuitupula
tulee rajoittamaan eräiden merkittävien projektien kaupallistamista kuluvan
vuoden aikana. Useimmat kuituvalmistajat ovat ilmoittaneet lisäinvestoinneista
kapasiteetin nostamiseksi. Lisäkapasiteetti tulee markkinoille asteittain vuoden
2006 kuluessa.

Teollisuudessa päätettiin katsauskaudella perustaa tuotantolaitos Kiinaan.
Alustavat neuvottelut ovat edenneet aikataulussa, ja tavoitteena on käynnistää
uusi tuotantolaitos vuoden 2006 kesän jälkeen Shenzhenissä, Etelä-Kiinassa.
Alkuvaiheessa uusi tehdas keskittyy jo olemassa olevien asiakkaiden palvelemiseen
Kaukoidässä, ja uusien asiakkaiden etsintään Kiinan markkinoilla. Kiinan tehtaan
perustamisesta tulee aiheutumaan kuluja myös vuodelle 2005.

Keskittyminen eurooppalaisessa pultruusioteollisuudessa jatkuu edelleen. Kauden
aikana olemme saattaneet päätökseen neuvottelut itävaltalaisen Faserprofil GmbH:n
liiketoiminnan liittämisestä Teollisuus-liiketoimintaamme. Akvisitio lisää
liikevaihtoa vuositasolla noin 4 miljoonaa euroa. Hankittu liiketoiminta on alan
yleistä keskiarvoa kannattavampaa. Faserprofil avaa Exelille tietä
elektroniikkateollisuuden komponenttitoimittajaksi. Lisäksi ns.
epoksipultruusioon liittyvä erikoisosaaminen, ja osaava henkilöstö olivat
keskeiset syyt akvisitiolle.

Sport

Sport-liiketoiminnan segmenttikohtaiset tunnusluvut ensimmäiseltä neljännekseltä
ovat:

 Tuhatta euroa         1.1.-31.3. 1.1.-31.3. Muutos-%  1.1.31.12. 
                2005               2004    
                      2004               
                                      
 Liikevaihto          9 229   8 784   +5,1    35 508   
 Liikevoitto          386    955    -59,6   5 858   
 Liikevoitto -%         4,2    10,9    -61,5   16,5    
 Henkilöstö keskimäärin     220    209    +5,3    217    
                                      Sportin liikevaihto kasvoi 5,1% katsauskauden aikana. Päätuotteissa,
sauvaliiketoiminta sekä salibandy, kasvu oli selvästi voimakkaampaa, mutta

                                    4 (9)

vesiurheiluliiketoiminnan myynnin supistuminen edelleen pienensi koko
liiketoimintaryhmän liikevaihdon kasvua.

Sportin liikevoitto supistui 0,385 miljoonaan euroon edellisvuoden 0,955
miljoonasta eurosta. Voimakas panostus uusien Nordic Walking -markkinoiden
avaamiseen ja kehittämämme konseptin lanseeraamiseen jatkui. Panostus laski
ryhmän liikevoittoa selvästi.

Sauvakävelymarkkina säilyi kasvavana myös päämarkkinoilla Keski-Euroopassa.
Konseptin lanseeraus uusissa maissa keskittyi lähinnä Pohjois-Amerikkaan sekä
Kiinaan. Pohjois-Amerikassa uuden tytäryhtiömme Exel USA Inc:in toiminta
käynnistettiin, mikä näkyy kustannusten kasvuna tällä hetkellä, mutta samalla
Nordic Walking on saamassa selvää jalansijaa kuluttajien keskuudessa.
Merkittävämpää kaupallista toimintaa odotamme aivan loppuvuonna 2005, mutta
varsinkin vuoden 2006 aikana. Kiinassa yhteistyö partnerimme CISS:n kanssa on
myös lähtenyt käyntiin; sauvakävelyohjaajien koulutus on käynnistetty. Lajin
julkisuuskampanjointi Kiinassa on edennyt suunnitellusti. Toimilupien
hakemusprosessi on käynnissä ja kaupalliseen vaiheeseen pyritään myös Kiinassa
loppuvuoden 2005 aikana.

Ennakkomyyntikausi hiihtosauvoissa ja salibandyssä on edennyt hyvin, ennakot ovat
aiempaa vuotta suuremmat. Kasvu johtuu maastohiihtoharrastuksen kasvusta Keski-
Euroopassa sekä onnistuneesta mallistokehityksestä salibandyssä.

OSAKE

Katsauskaudella, 1.3.2005, merkittiin kaupparekisteriin osakeoptioiden
perusteella merkittyjen osakkeiden johdosta osakepääoman korotus 32 970 euroa.
Uusia osakkeita merkittiin 94 200 kappaletta. Merkintöjen jälkeen Exel Oyj:n
osakepääoma on 1 965 250 euroa jakaantuen 5 615 000 osakkeeseen jokainen
kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,35 euroa.

Katsauskauden aikana yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 26,98 (14,79) euroa, alin
kurssi 22,70 (13,95) euroa ja päätöskurssi 25,60 (14,10) euroa. Katsauskauden
keskikurssi oli 24,89 (14,29) euroa.

Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 611 207 (644 483) kappaletta mikä
vastaa 10,9 (11,9 %) prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan
markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 143,7 (75,9) milj. euroa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Exel Oyj:n 100 %:sesti omistama tytäryhtiö Exel Sports Oy aloitti toimintansa
1.4.2005. Yhtiöön siirrettiin kuluttajatuotteiden myynti-, markkinointi-,
logistiikka- ja tuotekehitystoiminnot ja sen palvelukseen siirtyi emoyhtiöstä 25
henkilöä. Mika Sulin, joka on nimitetty yhtiön toimitusjohtajaksi, eroaa Exel
Oyj:n hallituksesta ja aloittaa operatiivisessa roolissaan 1.6.2005.

Exel osti Itävaltaan perustettavan tytäryhtiön Exel Composites GmbH:n lukuun
1.4.2005 itävaltalaisen Faserprofil GmbH:n (FAS) liiketoiminnan sekä
käyttöomaisuuden ja vaihto-omaisuuden. Yhtiö valmistaa ja markkinoi Keski- ja Itä-
Euroopassa lasikuituisia erikoisprofiileja mm. sähköalalle, mekaaniselle
teollisuudelle sekä rautatie- ja paperikoneteollisuudelle. Yhtiön
tuotantolaitokset sijaitsevat Kapfenbergissa Itävallassa. Yhtiön palveluksessa on
noin 25 työntekijää. FAS:in liikevaihto vuositasolla on noin neljä miljoonaa
euroa. Järjestelyjen jälkeen Exelin liikevaihdon arvioidaan kasvavan kaupan myötä
vuositasolla vastaavalla summalla.

Exel Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.4.2005. Yhtiökokouksessa tehtiin
päätös yhtiön osakemäärän kaksinkertaistamisesta osakepääomaa korottamatta,
rahastoannista ja yhtiöjärjestyksen muutoksesta. Yhtiön hallitukselle annettiin
valtuudet omien osakkeiden ostamiseksi ja luovuttamiseksi sekä osakepääoman
korottamiseksi enintään 100 000 eurolla.

Yhtiökokous valitsi uuden hallituksen, johon entisinä jäseninä valittiin Ove
Mattsson puheenjohtajana, Kari Haavisto, Peter Hofvenstam ja Vesa Kainu sekä
uusina jäseninä

                                    5(9)

Torgny Eriksson, Esa Karppinen ja Matti Virtaala. Entisistä jäsenistä Mika Sulin
siirtyy 1.6.2005 alkaen Exel Sports Oy:n toimitusjohtajaksi.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Kannattavuus on säilynyt hyvänä vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Kilpailun
nykyisillä Nordic Walking -markkinoilla odotetaan kiristyvän ja uusien Nordic
Walking -markkinoiden avaaminen vaatii voimakasta panostusta markkinointiin ja
myyntiin. Raaka-ainemarkkinat ovat tasaantuneet hiilikuitua lukuun ottamatta.
Hiilikuitupula jarruttaa kasvua Teollisuudessa lyhyellä aikajänteellä.
Faserprofilin hankinta vahvistaa asemaamme Keski-Euroopan profiilimarkkinoilla.
Näillä perusteilla liikevaihdon ennustetaan kasvavan ja tuloksen rahoituserien
jälkeen säilyvän lähes edellisvuoden tasolla.Mäntyharjulla 3.5.2005EXEL OYJ

HallitusLisätietoja:

Ari Jokelainen, toimitusjohtaja, puh. 050 590 5750

Ilkka Silvanto, talousjohtaja, puh. 050 598 9553KONSERNITILINPÄÄTÖS (Tilintarkastamaton)

 Lyhennetty         1.1.-31.3.   1.1-31.3.  Muutos-% 1.1.-31.12.  
 konsernituloslaskelma    2005      2004         2004     
 Tuhatta euroa                                 
                                        
 Liikevaihto         21 738     20 514   + 6,0  83 857    
 Liiketoiminnan muut tuotot 50       21     + 140,1 111      
 Liiketoiminnan kulut    -18 793    -17 895   + 5,0  -67 085    
 Poistot ja arvonalentumiset -791      -720    + 9,9  -3 181    
               2 204     1 920    + 14,8  13 702    
 Liikevoitto         -58      -107    - 45,7  -467     
 Rahoitustuotot ja -kulut  2 146     1 813    + 18,4  13 236    
 Tulos ennen veroja     -602      -598    +  0,6 -4 110    
 Tuloverot          1 544     1 215    + 27,2  9 126     
 Tilikauden tulos                               
               0,28      0,23    +21,9  1,69     
 Tulos/osake, euroa                              
 Tulos/osake, laimennettu,  0,27      0,22    +22,9  1,59     
 euroa                                     
                                        
 Lyhennetty konsernitase                           
 Tuhatta euroa        31.3.   31.3.2004   Muutos   31.12.2004 
               2005                       
                                       
 VARAT                                    
 Pitkäaikaiset varat                             
 Aineettomat                                 
 käyttöomaisuushyödykkeet  862    436      426     926     
 Liikearvo          3 188   3 188     0      3 188    
 Aineelliset                                 
 käyttöomaisuushyödykkeet  13 534  14 225     -691    13 742   
 Laskennalliset verosaamiset 734    242      492     310     
                                       
                                       
                                 6(9)    
               101    101      0      100     
 Muut pitkäaikaiset varat                           
                                       
 Lyhytaikaiset varat     13 056  10 804     2 252    13 269   
 Vaihto-omaisuus                               
 Myyntisaamiset ja muut   13 002  13 536     -534    9 568    
 saamiset          4 024   3 430     594     5 150    
 Rahavarat                                  
               48 501  45 962     2 539    46 253   
 Varat yhteensä                                
                                       
 OMA PÄÄOMA JA VELAT                             
 Oma pääoma         1 965   1 884     81     1 932    
 Osakepääoma                           817     
 Osakeanti          4 174   3 149     1 025    3 390    
 Ylikurssirahasto      14 555  12 428     2 127    5 427    
 Kertyneet voittovarat    1 544   1 215     329     9 126    
 Tilikauden tulos      22 238  18 676     3 562    20 692   
 Oma pääoma                                  
                                       
                                       
 Pitkäaikaiset velat                             
 Pitkäaikaiset korolliset  7 888   10 739     -2 851   8 456    
 velat            312    14       298     297     
 Laskennalliset verovelat                           
                                       
 Lyhytaikaiset velat                             
 Lyhytaikaiset korolliset  5 880   4 926     954     4 141    
 velat                                    
 Ostovelat ja muut      12 183  11 607     576     12 666   
 korottomat velat                               
               26 263  27 286     -1 023   25 560   
 Velat yhteensä       48 501  45 962     2 539    46 253   
 Oma pääoma ja velat                             
 yhteensä                                   


Laskelma oman pääoman muutoksista

                                       
           Osake- Osakeanti Ylikurssi-  Kertyneet        
 Tuhatta euroa    pääoma       rahasto   voittovarat  Yhteensä  
                                       
 Oma pääoma 1.1.2004 1870  135    3028     12 429    17 462   
           14   -135    121                  
 Osakeanti                      -1      -1     
 Muuntoerot                                  
 Maksettu osinko                   1 215     1 215   
 Tilikauden tulos                               
           1884  0     3 149    13 643    18 676   
 Oma pääoma                                  
 31.3.2004      1 932  817    3 390    14 553    20 692   
           33   -817    784                  
 Oma pääoma 1.1.2005                 2       2     
                                       
 Osakeanti                      1 544     1 544   
 Muuntoerot                                  
 Maksettu osinko   1 965       4 174    16 099    22 238   
 Tilikauden tulos                               
                                       
 Oma pääoma                                  
 31.3.2005                                  
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                 7 (9)   
                                       
                 1.1. - 1.1.- 31.3.  Muutos   1.1.-31.12 
 Lyhennetty konsernin      31.3.  2004           .     
 rahavirtalaskelma        2005               2004    
 Tuhatta euroa                                
                                       
 Liiketoiminnan rahavirrat                          
 Kauden tulos          1 544  1 215     +329    9 126   
 Oikaisut yhteensä        1 485  1 497     -12    7 623   
 Käyttöpääoman muutos      -2 700 1 181     -3 881   1 657   
 Liiketoiminnasta kertyneet                         
 rahavirrat           329   3 893     -3 564   18 406   
 Nettorahoituskulut       -94   75      -21    -359    
 Maksetut verot         -1 925 834      -1 091   -2 136   
 Liiketoiminnasta kertyneet                         
 nettorahavirrat         -1 690 2 984     -4 674   15 911   
                                       
 Investointien rahavirrat                          
 Tytäryritysten ja osakkeiden  0    -7 181    +7 181   -7 181   
 ostot                                    
 Aineettoman ja aineellisen                         
 käyttöomaisuuden ostot     -518  -450     -68    -3 187   
 Omaisuuden myynnit                        44     
 Muut investointien rahavirrat                        
 Investointien nettorahavirrat  -518  -7 631    +7 113   -10 324  
                                       
 Rahoituksen rahavirrat                           
 Maksullinen osakeanti                      1 102   
 Pitkäaikaisten lainojen ja                         
 muiden rahavarojen muutos    1 082  5 318     -4 236   2 700   
 Maksetut osingot                         -6 998   
 Rahoituksen nettorahavirrat   1082  5 318     -4 236   -3 196   
                                       
 Rahavarojen muutos       -1 126 671      -1 797   2 391   
                                       
 Rahavarat tilikauden alussa   5 150  2 759     +2 391   2 759   
 Rahavarojen muutos       -1 126 671      -1 797   2 391   
 Rahavarat tilikauden lopussa  4 024  3 430     + 594   5 150   


Tiedot vuosineljänneksittäin

 Tuhatta euroa     1-3/200 10-12/20 7-9/200 4-6/200 1-3/200 1-12/200 
            5    04    4    4    4    4    
                                     
 Liikevaihto                               
 segmenteittäin                              
 Teollisuus       12 509 11 689  11 523 13 408 11 730 48 348  
 Sport         9 229  8 087  8 864  9 773  8 784  35 509  
 Liikevaihto yhteensä                           
            21 738 19 776  20 387 23 181 20 514 83 857  
 Liikevoitto                               
 segmenteittäin                              
 Teollisuus       1 819  2 327  2 041  2 512  965   7 845  
 Sport         386   987   1 263  2 653  955   5 858  
 Liikevoitto yhteensä  2 204  3 314  3 304  5 165  1 920  13 702  
                                     
                                     
 Rahoitustuotot ja                            
 -kulut         -58   -131   -138  -91   -107  -467   
 Tulos ennen veroja   2 146  3 182  3 167  5 074  1 813  13 236  
 Tuloverot       -602  -922   976   -1 613 598   4 110  
 Tilikauden tulos    1 544  2 260  2 190  3 461  1 215  9 126  
                                     
 Tulos/osake, euroa   0,28  0,41   0,41  0,64  0,23  1,69   
 Tulos/osake,                               
 laimennettu, euroa   0,27  0,37   0,38  0,62  0,22  1,59   
 Keskimääräinen                              
 osakemäärä,                               
 laimentamaton (1000)  5615  5 499  5 384  5 383  5 383  5 413  
 Keskimääräinen                              
 osakemäärä,                               
 laimennettu (1000)   5762  5 732  5 634  5 581  5 568  5 732  
                                     
 Henkilöstö keskimäärin 424   424   456   453   406   441   
                                     KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

                                   
 Tuhatta euroa            31.3.2005 31.3.2004 31.12.2004 
                                   
 Omasta velasta                           
 Kiinteistökiinnitykset        2 954   2 954   2 954   
 Yrityskiinnitykset          12 500  12 500  12 500   
                                   
 Leasingvastuut                           
 alle yhden vuoden sisällä erääntyvät                
                   456    190    223    
 1-5 vuoden sisällä erääntyvät    1 741   237    1563    
                                   
 Muut vastuut             64    59    67     
                                   
 Johdannaissopimusten nimellisarvot                 
 Tuhatta euroa            31.3.2005 31.3.2004 31.12.2004 
                                   
 Valuuttajohdannaiset                        
 Termiinisopimukset          503    923         
 Ostetut valuuttaoptiot        750         877    
 Myydyt valuuttaoptiot        371         750    
                             371    
 Korkojohdannaiset                          
 Koronvaihtosopimukset        2 553   3 441        
                             2636    


KONSERNIN TUNNUSLUVUT
                                       
 Tuhatta euroa       1.1.-31.3.2 1.1-31.3.20 Muutos-%  1.1.-31.12.20 
              005     04           04      
                                       
 Liikevaihto        21 738   20 514   + 6,0    83 857    
 Liikevoitto        2 204    1 920    +14,8    13 702    
 % liikevaihdosta     + 10,1   + 9,4    +8,4    16,3     
 Tulos ennen veroja    2 146    1 813    +18,4    13 256    
 % liikevaihdosta     9,9     8,8     +11,7    15,8     
 Tilikauden tulos     1 544    1 215    +27,2    9 126     
 % liikevaihdosta     7,1     5,9     +19,9    10,9     
                                       
                                       
 Oma pääoma        22 238   18 676   + 19,0   20 692    
 Korolliset velat     13 768   15 666   -12,1    12 597    
 Rahavarat         4 024    3 430    +17,3    5 150     
 Korolliset nettovelat   9 744    12 236   -20,4    7 447     
 Sijoitettu pääoma     36 006   34 342   +4,8    33 290    
 Oman pääoman tuotto, %  28,8    26,9    +7,1    47,8     
 Sijoitetun pääoman                             
 tuotto, %         25,6    25,2    +0,4    45,2     
 Omavaraisuus, %      46,0    40,8    +12,7    44,9     
                                9(9)     
                                       
 Nettovelkaantumisaste, % 43,8    65,5    -33,1    36,0     
                                       
 Bruttoinvestoinnit                             
 käyttöomaisuuteen     518     2 968    -82,5    5 803     
 % liikevaihdosta     2,4     14,5    -16,6    6,9      
 Tutkimus- ja kehitysmenot 681     612     +11,3    1 956     
              3,1     3,0     +5,0    2,3      
 % liikevaihdosta                              
              0,28    0,23    +21,9    1,69     
 Tulos/osake, euroa                             
 Tulos/osake, laimennettu, 0,27    0,22    +22,9    1,59     
 euroa           3,96    3,47    +14,2    3,69     
 Oma pääoma/osake, euroa                           
                                       
 Osakkeiden määrä 1000 kpl                          
              5 615    5 383    +4,3    5 413     
 laimentamaton,                               
 keskimäärin        5 762    5 568    +3,5    5 732     
 laimennettu, keskimäärin                          


Yrityksestä

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. www.exelcomposites.com

Tilaa