EXELIN ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2004

EXEL OYJ       PÖRSSITIEDOTE    3.5.2005 klo 10.00

EXELIN ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODELTA 2004


Exel on vuoden 2005 alusta siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan
kansainvälisten IFRS-standardien mukaiseen tilinpäätöskäytäntöön siirtymispäivän
ollessa 1.1.2004.

Tässä tiedotteessa esitetään vuosineljänneksittäin IFRS-standardeihin
siirtymisestä aiheutuneet oleelliset vaikutukset vuoden 2004 taloudelliseen
informaatioon, joka on perustunut suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön (FAS). Sen
mukaiset laadintaperiaatteet sisältyvät Exelin vuoden 2004 vuosikertomuksen
sisältämään tilinpäätökseen. IFRS:n mukainen avaava tase 1.1.2004, alustava oman
pääoman täsmäytyslaskelma on esitetty vuoden 2004 tilinpäätöstiedotteen
yhteydessä 24.2.2005.

Nyt esitettävä informaatio on laadittu raportointihetkellä voimassa olevien
IAS/IFRS-standardien mukaisesti. Tiedotteen suomalaisen tilinpäätöskäytännön
mukaiset vertailuluvut ovat yhtenäiset aiemmin osavuosikatsauksissa ja
tilinpäätöksessä julkaistujen tietojen kanssa. Rahavirtalaskelmien
vertailutietoja ei esitetä, sillä IFRS:n ja FAS-muotoisten laskelmien välillä ei
ole olennaisia eroja.

Merkittävimmät vaikutukset tuloslaskelmaan, taseeseen ja omaan pääomaan
aiheutuvat goodwillin käsittelystä, vaihto-omaisuuden arvostusperiaatteista,
rahoitusleasing-sopimusten käsittelystä sekä työkyvyttömyyseläkevastuista.

Liikearvo on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. IFRS 3 mukaisesti.
Liikearvosta ei tehdä suunnitelman mukaisia poistoja. Sen sijaan tehdään
vuosittain arvonalentumistestaus. Jos jonkin liiketoiminnan tulevaisuudessa
odotettavien kassavirtojen nykyarvo on alempi kuin vastaavan liikearvon tasearvo,
arvonalentuminen kirjataan kuluna tuloslaskelmaan. Exel soveltaa IFRS 1 -
standardissa annettua poikkeusmahdollisuutta yhdistellä ennen siirtymäpäivää
hankitut liiketoiminnat. Exel on tehnyt arvonalentumistestauksen sekä 1.1.2004
että 31.12.2004 niistä rahavirtaa tuottavista yksiköistä, joihin kohdistuu
liikearvoa. Näiden testausten perusteella kassavirtojen nykyarvo ylittää
tasearvon, joten arvonalentamistarvetta ei ole. Poistojen loppuminen vaikuttaa
positiivisesti Exelin tulokseen.

Aikaisemmin Exelin vaihto-omaisuuteen on arvostettu vain muuttuvat kulut, mutta
ei osuutta tuotannon kiinteistä kustannuksista. IAS 2 mukaisesti vaihto-
omaisuuden hankintamenoon on luettu materiaalien ostomenon, välittömän työn ja
muiden välittömien menojen lisäksi myös osuus yleiskustannuksista. Vaihto-
omaisuuden arvo on määritetty painotetun keskihinnan menetelmää käyttäen. Tämä
lisää taseessa varaston arvoa.


IAS 17 mukaan rahoitusleasingsopimuksella hankitut omaisuuserät merkitään
taseeseen ja vastaavasti leasingvastuut korolliseksi velaksi. Muutoksella ei ole
ollut olennaista tulosvaikutusta, mutta se nostaa taseen loppusummaa.

Exel kirjaa IAS 19 mukaisesti Suomen TEL-järjestelmään liittyviä tulevia
työkyvyttömyyseläkevastuita. TEL-järjestelmän tuleviin työkyvyttömyyseläkkeisiin
liittyvä vastuu käsitellään vuoden 2004 aloittavassa taseessa etuuspohjaisena ja
se vähentää omia pääomia. Lisäksi Exelillä on muissa maissa etuuspohjaisia
järjestelyjä, joista syntyvä vastuu kirjataan täysimääräisenä ja joka alentaa
omaa pääomaa siirtymähetkellä. Vuonna 2004 Suomen työeläkejärjestelmässä
siirryttiin työkyvyttömyyseläkkeissä maksupohjaiseen järjestelmään, jonka vuoksi
tuloslaskelman kautta purettiin suurin osa aloittavassa taseessa olleesta
eläkevarauksesta, mikä paransi vuoden 2004 tulosta FAS-tulokseen verrattuna.

IAS 12 mukaisten laskennallisten verosaamisten ja -velkojen käsittely lisää
konsernin laskennallisten verovelkojen määrää ja pienentää laskennallisten
verosaamisten määrää.

Tämän tiedotteen luvut ovat tilintarkastamattomia.

IFRS VUODEN 2004 ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN VERTAILUTIEDOT


 KONSERNITULOSLASKELMA     FAS    IFRS-   IFRS    
 Tuhatta euroa         1-3/2004  oikaisut  1-3/2004  
                                 
 Liikevaihto          20 514   0     20 514   
 Liiketoiminnan muut tuotot   21     0     21     
 Liiketoiminnan kulut      -17 653  -242    -17 895  
 Poistot            -815    95     -720    
                                 
 Liikevoitto          2 067   -147    1 920   
                                 
 Rahoitustuotot ja kulut    -97    -10    -107    
 Tulos ennen satunnaisia eriä                  
 ja veroja           1 970   -157    1 813   
 Tilikauden verot        -658    60     -598    
                                 
 Tilikauden tulos        1 312   -  97   1 215   
 KONSERNITASE           FAS     IFRS-   IFRS    
 Tuhatta euroa          31.3.2004  oikaisut  31.3.2004  
 VASTAAVAA                              
                                   
 PITKÄAIKAISET VARAT                         
 Aineettomat hyödykkeet      436    0     436     
 Liikearvo            2 845    343    3 188    
 Aineelliset hyödykkeet      12 973   1 252   14 225   
 Laskennalliset verosaamiset   159     83     242     
 Muut pitkäaikaiset varat     95     6     101     
 Pitkäaikaiset varat       16 508   1 684   18 192   
                                   
 LYHYTAIKAISET VARAT                         
 Vaihto-omaisuus         10 409   395    10 804   
 Lyhytaikaiset saamiset      12 736   799    13 536   
 Rahavarat            3 423    7     3 430    
 Lyhytaikaiset varat       26 568   1 201   27 770   
                                   
 VASTAAVAA YHTEENSÄ        43 076   2 886   45 962   
                                   
 VASTATTAVAA                             
                                   
 OMA PÄÄOMA                             
 Osakepääoma           1 884         1 884    
 Osakeanti                              
 Ylikurssirahasto         3 149         3 149    
 Kertyneet voittovarat      12 503   -  74  12 428   
 Tilikauden voitto        1 312    -  97  1 215    
 Oma pääoma            18 847   -  171  18 676   
                                   
 VIERAS PÄÄOMA                            
 Pitkäaikainen vieras pääoma   8 508    2 245   10 753   
 Lyhtyaikainen vieras pääoma   15 720   813    16 533   
 Vieras pääoma          24 228   3 058   27 286   
                                   
 VASTATTAVAA           43 076   2 886   45 962   IFRS VUODEN 2004 TOISEN NELJÄNNEKSEN VERTAILUTIEDOT

 KONSERNITULOSLASKELMA     FAS    IFRS-   IFRS    
 Tuhatta euroa         1-6/2004  oikaisut  1-6/2004  
                                 
 Liikevaihto          43 695   0     43 695   
 Liiketoiminnan muut tuotot   120    0     120    
 Liiketoiminnan kulut      -35 316  73     -35 243  
 Poistot            -1 689   202    -1 487   
                                 
 Liikevoitto          6 810   275    7 085   
                                 
 Rahoitustuotot ja kulut    -202    4     -198    
 Tulos ennen satunnaisia eriä                  
 ja veroja           6 608   279    6 887   
 Tilikauden verot        -2 138   -74    -2 212   
                                 
 Tilikauden tulos        4 469   206    4 675   


 KONSERNITULOSLASKELMA     FAS    IFRS-   IFRS    
 Tuhatta euroa         4-6/2004  oikaisut  4-6/2004  
                                 
 Liikevaihto          23 181   0     23 181   
 Liiketoiminnan muut tuotot   99     0     99     
 Liiketoiminnan kulut      -17 663  315    -17 348  
 Poistot            -874    107    -767    
                                 
 Liikevoitto          4 743   422    5 165   
                                 
 Rahoitustuotot ja kulut    -105    14     -91    
 Tulos ennen satunnaisia eriä                  
 ja veroja           4 638   436    5 074   
 Tilikauden verot        -1 480   -134    -1614   
                                 
 Tilikauden tulos        3 157   303    3 460   

 KONSERNITASE           FAS     IFRS-   IFRS    
 Tuhatta euroa          30.6.2004  oikaisut  30.6.2004  
 VASTAAVAA                              
                                   
 PITKÄAIKAISET VARAT                         
 Aineettomat hyödykkeet      865     -343    522     
 Liikearvo            2 840    348    3 188    
 Aineelliset hyödykkeet      12 689   1 597   14 286   
 Laskennalliset verosaamiset   330     20     350     
 Muut pitkäaikaiset varat     95     3     98     
 Pitkäaikaiset varat       16 819   1 625   18 444   
                                   
 LYHYTAIKAISET VARAT                         
 Vaihto-omaisuus         12 218   789    13 007   
 Lyhytaikaiset saamiset      12 986   11     12 997   
 Rahavarat            5 504    9     5 513    
 Lyhytaikaiset varat       30 708   809    31 517   
                                   
 VASTAAVAA YHTEENSÄ        47 527   2 434   49 961   
                                   
 VASTATTAVAA                             
                                   
 OMA PÄÄOMA                             
 Osakepääoma           1 884    0     1 884    
 Osakeanti                              
 Ylikurssirahasto         3 149    0     3 149    
 Kertyneet voittovarat      8 196    -74    8 122    
 Tilikauden voitto        4 469    206    4 675    
 Oma pääoma            17 698   132    17 830   
                                   
 VIERAS PÄÄOMA                            
 Pitkäaikainen vieras pääoma   7 783    2 377   10 160   
 Lyhtyaikainen vieras pääoma   22 046   -75    21 971   
 Vieras pääoma          29 829   2 302   32 131   
                                   
 VASTATTAVAA           47 527   2 434   49 961   

IFRS VUODEN 2004 KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN VERTAILUTIEDOT


 KONSERNITULOSLASKELMA     FAS    IFRS-   IFRS    
 Tuhatta euroa         1-9/2004  oikaisut  1-9/2004  
                                 
 Liikevaihto          64 081   0     64 081   
 Liiketoiminnan muut tuotot   78     0     78     
 Liiketoiminnan kulut      -51 635  88     -51 547  
 Poistot            -2 548   325    -2 223   
                                 
 Liikevoitto          9 976   413    10 389   
                                 
 Rahoitustuotot ja kulut    -297    -38    -335    
 Tulos ennen satunnaisia eriä                  
 ja veroja           9 680   373    10 053   
 Tilikauden verot        -3 097   -91    -3 188   
                                 
 Tilikauden tulos        6 582   283    6 865   


 KONSERNITULOSLASKELMA     FAS    IFRS-   IFRS    
 Tuhatta euroa         7-9/2004  oikaisut  7-9/2004  
                                 
 Liikevaihto          20 386   0     20 386   
 Liiketoiminnan muut tuotot   -42    0     -42    
 Liiketoiminnan kulut      -16 319  15     -16 304  
 Poistot            -859    123    -736    
                                 
 Liikevoitto          3 166   138    3 304   
                                 
 Rahoitustuotot ja kulut    -95    -42    -137    
 Tulos ennen satunnaisia eriä                  
 ja veroja           3 072   94     3 166   
 Tilikauden verot        -959    -17    -976    
                                 
 Tilikauden tulos        2 113   77     2 190    KONSERNITASE           FAS     IFRS-   IFRS    
 Tuhatta euroa          30.9.2004  oikaisut  30.9.2004  
 VASTAAVAA                              
                                   
 PITKÄAIKAISET VARAT                         
 Aineettomat hyödykkeet      796     -325    471     
 Liikearvo            2 695    493    3 188    
 Aineelliset hyödykkeet      12 708   1 558   14 266   
 Laskennalliset verosaamiset   176     33     209     
 Muut pitkäaikaiset varat     95     4     99     
 Pitkäaikaiset varat       16 471   1 762   18 233   
                                   
 LYHYTAIKAISET VARAT                         
 Vaihto-omaisuus         11 983   751    12 734   
 Lyhytaikaiset saamiset      11 815   -7     11 808   
 Rahavarat            3 361    8     3 369    
 Lyhytaikaiset varat       27 159   752    27 911   
                                   
 VASTAAVAA YHTEENSÄ        43 630   2 514   46 144   
                                   
 VASTATTAVAA                             
                                   
 OMA PÄÄOMA                             
 Osakepääoma           1 884    0     1 884    
 Osakeanti            4      0     4      
 Ylikurssirahasto         3 149    0     3 149    
 Kertyneet voittovarat      5 506    -75    5 431    
 Tilikauden voitto        6 582    283    6 865    
 Oma pääoma            17 125   208    17 333   
                                   
 VIERAS PÄÄOMA                            
 Pitkäaikainen vieras pääoma   7 167    2409    9 576    
 Lyhtyaikainen vieras pääoma   19 338   -103    19 235   
 Vieras pääoma          26 505   2 306   28 811   
                                   
 VASTATTAVAA           43 630   2 514   46 144   
IFRS VUODEN 2004 NELJÄNNEN NELJÄNNEKSEN VERTAILUTIEDOT


 KONSERNITULOSLASKELMA     FAS      IFRS-   IFRS     
 Tuhatta euroa         1-12/2004   oikaisut  1-12/2004   
                                    
 Liikevaihto          83 857    0     83 857    
 Liiketoiminnan muut tuotot   111      0     111      
 Liiketoiminnan kulut      -67 783    698    -67 085    
 Poistot            -3 654    473    -3 181    
                                    
 Liikevoitto          12 531    1 171   13 702    
                                    
 Rahoitustuotot ja kulut    -402     64     -466     
 Tulos ennen satunnaisia eriä                     
 ja veroja           12 129    1 107   13 236    
 Tilikauden verot        -3 807    303    -4 110    
                                    
 Tilikauden tulos        8 322     804    9 126     


 KONSERNITULOSLASKELMA     FAS      IFRS-   IFRS     
 Tuhatta euroa         10-12/2004  oikaisut  10-12/2004  
                                    
 Liikevaihto          19 776    0     19 776    
 Liiketoiminnan muut tuotot   33      0     33      
 Liiketoiminnan kulut      -16 148    610    -15 538    
 Poistot            -1 106    148    -958     
                                    
 Liikevoitto          2 555     758    3 313     
                                    
 Rahoitustuotot ja kulut    -105     -26    -131     
 Tulos ennen satunnaisia eriä                     
 ja veroja           2 449     734    3 183     
 Tilikauden verot        -710     -212    -922     
                                    
 Tilikauden tulos        1 740     521    2 261     


 KONSERNITASE           FAS      IFRS-   IFRS     
 Tuhatta euroa          31.12.2004  oikaisut  31.12.2004  
 VASTAAVAA                                
                                     
 PITKÄAIKAISET VARAT                           
 Aineettomat hyödykkeet      1 214     -288    926      
 Liikearvo            2 545     643    3 188     
 Aineelliset hyödykkeet      12 225    1 517   13 742    
 Laskennalliset verosaamiset   319      -9     310      
 Muut pitkäaikaiset varat     95      5     100      
 Pitkäaikaiset varat       16 398    1 868   18 266    
                                     
 LYHYTAIKAISET VARAT                           
 Vaihto-omaisuus         12 397    872    13 269    
 Lyhytaikaiset saamiset      9 522     46     9 568     
 Rahavarat            5 140     10     5 150     
 Lyhytaikaiset varat       27 059    928    27 987    
                                     
 VASTAAVAA YHTEENSÄ        43 457    2796    46 253    
                                     
 VASTATTAVAA                               
                                     
 OMA PÄÄOMA                               
 Osakepääoma           1 932     0     1 932     
 Osakeanti            817      0     817      
 Ylikurssirahasto         3 390     0     3 390     
 Kertyneet voittovarat      5 502     -75    5 427     
 Tilikauden voitto        8 322     804    9 126     
 Oma pääoma            19 963    729    20 692    
                                     
 VIERAS PÄÄOMA                              
 Pitkäaikainen vieras pääoma   6 787     1 966   8 753     
 Lyhtyaikainen vieras pääoma   16 707    100    16 807    
 Vieras pääoma          23 494    2 066   25 560    
                                     
 VASTATTAVAA           43 457    2 796   46 253    

Tuloksen täsmäytyslaskelma

                                   
 Tuhatta euroa       1-3  4-6   7-9   10-12  1-12   
              2004  2004  2004   2004   2004   
                                   
 Tulos FAS:n mukaan     1 312 3 157  2 113  1 740  8 322  
                                   
 IFRS 3 Liikearvon poistot 135  147   163   187   632   
 IAS 2 Vaihto-omaisuus   -291  263   -38   121   55    
 IAS 17 Rahoitusleasing   -1   -1   -1        -3    
 IAS 19 Työsuhde-etuudet              466   466   
 IAS 27                                
 Konserni-tilinpäätös    3   28   -30   -40   -43   
 IAS 39           60   -133  -17   -213   -303   
 Rahoitusinstrumentit                         
 IAS 12 Laskennalliset   1 215 3 460  2 190  2 261  9 125  
 verot                                
                                   
 Tulos IFRS:n mukaan                         


Oman pääoman täsmäytyslaskelma


                                    
 Tuhatta euroa       1.1.   31.3. 30.6.   30.9.  31.12.  
              2004   2004  2004    2004   2004   
                                    
 Oma pääoma FAS:n                            
 mukaan          17 536  18 847 17 698  17 125  19 963  
                                    
 IFRS 3 Liikearvon poistot     135   282    445   632   
              540   249   512    474   595   
 IAS 2 Vaihto-omaisuus   -90   -91   -92    -93        
 IAS 17 Rahoitusleasing  -556   -556  -556   -556   -93   
 IAS 19 Työsuhde-etuudet  3    3    3     3    -90   
 IAS 27                            3    
 Konsernitilinpäätös    -8    -8   19    -11        
 IAS 39                            -51   
 Rahoitusinstrumentit   36    96   -37    -54        
 IAS 12 Laskennalliset                     -267   
 verot           17 462  18 676 17 830  17 333      
                                20 692  
 Oma pääoma IFRS:n mukaan                        


Konsernin tunnusluvut IFRS

                                   
             1-3I/200 4-6/200 7-9/2004 10-12/20 1-12/200 
             4    4        04    4    
                                   
 Tulos per osake, euroa 0,23   0,64  0,41   0,42   1,69   
 Tulos per osake, euroa                       
                                   
 (laimennusvaikutus   0,22   0,62  0,38   0,37   1,59   
 huomioiden)                             
 Oma pääoma per osake,  3,47   3,31  3,22   3,69   3,69   
 euroa                                
 Oman pääoman tuotto                    47,8   
 (ROE), %                              
 Sijoitetun pääoman                     45,2   
 tuotto, %        40,8   35,8  37,7   44,9   44,9   
 Omavaraisuusaste, %   65,5   76,6  73,6   36,0   36,0   
 Nettovelkaantumisaste,                       
 %                                  TÄSMÄYTYKSEN LIITETIEDOT

Konsolidointiperiaatteet

Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö Exel Oyj ja sen tytäryhtiöt Exel
GmbH, Exel Composites N.V., International Gateway AB, Exel USA Inc. ja Pro Stick
Oy. Ulkomaisten tytäryhtiöiden tilinpäätökset on muutettu vastaamaan konsernin
laskentaperiaatteita. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä.
Muutos FAS:n mukaiseen tilinpäätökseen on Pro Stick Oy:n ottaminen mukaan
konsernitilinpäätökseen, millä ei kuitenkaan ole olennaista merkitystä.

Valuuttamääräiset erät

Ulkomaanrahan määräiset tapahtumat kirjataan tapahtumapäivän kurssiin. Kauden
lopussa avoimena olevat ulkomaanrahamääräiset saatavat ja velat arvostetaan
käyttäen kauden lopun kursseja. Liiketapahtumien kurssierot kirjataan vastaaville
tuloslaskelman tileille ennen liikevoittoa ja rahoituserien kurssierot kirjataan
nettomääräisinä rahoitustuottoihin ja -kuluihin.

IFRS 1.22 mukaan kaikkien ennen IFRS -siirtymispäivää 1.1.2004 kertyneet
kumulatiiviset muuntoerot on oletettu nollan suuruisiksi.

Eläkkeet

Suomessa henkilöstön lakisääteinen eläketurva on järjestetty vakuuttamalla
eläkevakuutusyhtiössä. Ulkomaisissa yksiköissä eläketurva on järjestetty
paikallisen lainsäädännön ja sosiaaliturvasäännösten mukaan. Maksuperusteisiin
järjestelyihin liittyvät maksut kirjataan tuloslaskelmaan niille kausille, joita
ne koskevat. Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt kirjataan aktuaarilaskelmien
perusteella ja kustannukset kirjataan tuloslaskelmaan.

Exelin ulkomaisissa tytäryhtiöissä olevien etuuspohjaisten järjestelmien
tulosvaikutus vuonna 2004 oli -5 tuhatta eroa.

Tulevia työkyvyttömyyseläkkeitä varten aiemmin julkaistussa 1.1.2004 avaavassa
taseessa ollut varaus on pääosin purettu vuoden 2004 tulokseen, koska
työkyvyttömyyseläkkeiden maksujärjestelmä on muuttunut. Sen vaikutus vuoden 2004
tulokseen on +471 tuhatta euroa.

Osakeoptiot

IFRS 2 -standardia sovelletaan optio-oikeuksiin, jotka on myönnetty 7.12.2002
jälkeen ja joiden merkintäaika ei ole alkanut ennen 1.1.2005. Tällaiset optiot
arvostetaan käypään arvoon niiden myöntämispäivänä ja kirjataan tuloslaskelmaan
kuluksi ansainta-aikana. Exelin voimassa olevat optio-oikeudet on myönnetty ennen
7.12.2002 ja niiden merkintäaika on alkanut ennen 1.1.2005, joten IFRS 2
-standardia ei sovelleta niihin.

Liikearvo

Liikearvosta ei IFRS 3 mukaisesti tehdä suunnitelman mukaisia poistoja.
Vuosittain tehdään liikearvon arvonalentumistestaus. Liikearvo on kohdistettu
rahaa tuottaville yksiköille. Jos jonkin rahavirtaa tuottavan yksikön
tulevaisuudessa odotettavien kassavirtojen nykyarvo on alempi kuin vastaavan
rahavirtaa tuottavan yksikön tasearvo, arvonalentuminen kirjataan kuluna
tuloslaskelmaan.

Exelissä on tehty arvonalentumistestaukset sekä avaavan taseen 1.1.2004 että
taseen 31.12.2004 osalta eikä niiden perusteella taseessa olevien liikearvojen
tasearvoja tarvitse alentaa.

Liikearvoista tehtyjen poistojen pois jäämisen vaikutus vuoden 2004 tulokseen oli
+632 tuhatta euroa.

Rahoitusleasing

IAS 17 mukaisesti rahoitusleasingsopimukset kirjataan taseeseen varoiksi ja
velaksi määrään, joka vastaa vuokratun hyödykkeen käypää arvoa sopimuksen
alkamisajankohtana. Rahoitusleasingillä hankituista hyödykkeistä tehdään poistot
ja niistä aiheutuu rahoituskulu.

Exelillä on Mäntyharjun tuotantokiinteistön laajentamiseen liittyvä
rahoitusleasingsopimus, joka käsitellään IAS 17 -standardin mukaisesti. Vuoden
2004 tulokseen vaikutus oli -3 tuhatta euroa. Vuoden 2004 lopussa aineellisiin
hyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingillä rahoitettua käyttöomaisuutta 1 518
tuhatta euroa. Rahoitusleasingsopimusten vuokravelvoitteet on kirjattu taseessa
korollisiin velkoihin. Vuoden 2004 lopussa näiden velkojen määrä oli 1 450
tuhatta euroa.

Vaihto-omaisuus

Aikaisemmin Exelin vaihto-omaisuuteen on arvostettu vain muuttuvat kulut, mutta
ei osuutta tuotannon kiinteistä kustannuksista. IAS 2 mukaisesti vaihto-
omaisuuden hankintamenoon on luettu materiaalien ostomenon, välittömän työn ja
muiden välittömien menojen lisäksi myös osuus yleiskustannuksista.

Kiinteiden kustannusten aktivoinnin taseen loppusummaa vuoden 2004 lopussa
lisäävä ja omaa pääomaa parantava vaikutus on 872 tuhatta euroa. Vuoden 2004
tulokseen sen vaikutus oli 332 tuhatta euroa. Loppuosa vaihto-omaisuuden
muutoksesta johtuu IFRS 3 mukaan tehdystä Belgian akvisition hankintamenon
allokoinnista.

Rahoitusinstrumentit

Valuutta- ja korkosuojaukset käsitellään IAS 39 mukaan siten, että tehdyt
valuutta- ja korkosuojaussopimukset arvostetaan käypään arvoon. Arvostusmuutosten
vaikutus yhteensä vuoden 2004 tuloksessa oli -43 tuhatta euroa ja vaikutus vuoden
lopun omassa pääomassa oli -51 tuhatta euroa.

Verot

Taseeseen sisältyvät IFRS:n mukaiset laskennalliset verovelat kokonaisuudessaan.
Suomen tilinpäätössäännösten ja IFRS-standardien välisten erojen aiheuttamat
muutokset verovelkoihin olivat omaan pääomaan vaikuttaen -267 tuhatta euroa
vuoden 2004 lopussa ja vuoden 2004 tulokseen vaikuttaen -303 tuhatta euroa.


EXEL OYJ

Ari Jokelainen
toimitusjohtaja


Lisätietoja
Toimitusjohtaja Ari Jokelainen, puh. 050 590 6750
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, puh. 050 598 9553Exel Oyj on vuonna 1960 perustettu komposiittiteknologiayritys. Konsernin
toiminta-alueet ovat urheilu ja vapaa-aika sekä teolliset sovellukset. Exelin
tunnetuimpia tuotteita ovat maastohiihto-, alppi- ja kävelysauvat, purjelaudan
mastot, salibandymailat ja teolliset profiilit. Yrityksen kuusi tehdasta
sijaitsevat Suomessa, Saksassa, Belgiassa, Itävallassa ja Espanjassa.
Kansainväliset toiminnot muodostavat noin 80 % konsernin liikevaihdosta, joka oli
83,9 miljoonaa euroa vuonna 2004. Konsernin palveluksessa on noin 420 henkilöä.
Yhtiön osakkeet noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla.

                                   
                                   
                                   
                                   
Yrityksestä

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. www.exelcomposites.com

Tilaa