Korjaus: Exel Compositesin tilinpäätöstiedote Q1-Q4 2021

Report this content

EXEL COMPOSITES OYJ      TILINPÄÄTÖSTIEDOTE      15.2.2022 16:50

Tämä on korjaus tänään klo 9.00 julkaistuun suomenkieliseen tilinpäätöstiedotteeseen, jossa ensimmäisen osinkoerän täsmäytyspäivä oli virheellinen. Oikea täsmäytyspäivä on 8.9.2022. Englanninkielisessä tilinpäätöstiedotteessa täsmäytyspäivä oli oikein. 

Alla korjattu tiedote kokonaisuudessaan:

 

Exel Compositesin tilinpäätöstiedote Q1-Q4 2021: Liikevaihto kasvoi merkittävästi, kannattavuus heikkeni

Q4 2021 lyhyesti 

 • Saadut tilaukset laskivat 8,8 prosenttia 30,5 miljoonaan euroon (Q4 2020: 33,4). 
 • Liikevaihto kasvoi 32,7 prosenttia 36,5 miljoonaan euroon (27,5). 
 • Liikevoitto laski 0,6 miljoonaan euroon (2,7) ja oli 1,8 prosenttia liikevaihdosta (9,9).
 • Oikaistu liikevoitto laski 1,0 miljoonaan euroon (2,7) ja oli 2,8 prosenttia liikevaihdosta (9,9).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,04 euroa (0,09).

Q1-Q4 2021 lyhyesti

 • Saadut tilaukset kasvoivat 21,8 prosenttia 140,6 miljoonaan euroon (Q1-Q4 2020: 115,4). 
 • Liikevaihto kasvoi 23,7 prosenttia 134,4 miljoonaan euroon (108,6). 
 • Liikevoitto laski 3,7 miljoonaan euroon (9,4) ja oli 2,8 prosenttia liikevaihdosta (8,7).
 • Oikaistu liikevoitto laski 6,0 miljoonaan euroon (9,7) ja oli 4,5 prosenttia liikevaihdosta (8,9).
 • Osakekohtainen tulos oli 0,14 euroa (0,45).

Osingonjakoesitys

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,20 euroa osaketta kohti vuoden 2021 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Hallitus ehdottaa osingon maksamista kahdessa erässä.

Ohjeistus koko vuodelle 2022

Exel Composites arvioi, että vuonna 2022 liikevaihto on edellisvuoden tasolla ja oikaistu liikevoitto kasvaa vuodesta 2021. 

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki

Exelin vuosi 2021 oli kahtalainen. Siinä missä liikevaihto ja tilauskanta kasvoivat merkittävästi, oikaistu liikevoitto laski edellisvuodesta. 

Vahvasta kasvusta huolimatta konsernin kannattavuus heikkeni Exel USA:n toisen vuosipuoliskon huonon tuloksen seurauksena. Heikentynyt kannattavuus johtui yksittäisen, USA:ssa valmistettavan suurivolyymisen tuulivoima-alan hiilikuitutuotteen tuotannon ylösajosta. Haasteita aiheuttivat erityisesti työvoiman rekrytointi, kouluttaminen ja vaihtuvuus, joita Covid-19-pandemia on entisestään vaikeuttanut. Heikosta suoriutumisesta johtuen teimme kolmannella neljänneksellä 1,8 miljoonan euron arvonalennuksen yksikön aineettomiin hyödykkeisiin. Neljännellä vuosineljänneksellä konsernin kannattavuus kuitenkin jo odotetusti parani verrattuna edelliseen vuosineljännekseen, vaikka olikin edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa heikompi. 

Liikevaihto kasvoi vuonna 2021 merkittävästi kaikilla asiakastoimialoilla, viime vuoden tasolla pysynyttä kuljetustoimialaa lukuun ottamatta. Erityisesti sähköjohdinydinten vahvan kasvun vauhdittamana rakennukset ja infrastruktuuri ohitti tuulivoiman suurimpana asiakastoimialanamme vuonna 2021. Naamioverkkojen tukivarret nostivat puolustustoimialan kasvuvauhdin nopeimmin kasvavaksi asiakastoimialaksemme. Myös telekommunikaatiosovellukset, kuten antennisuojat, kasvattivat konsernin liikevaihtoa viime vuosien alhaisten volyymien jälkeen. Maantieteellisesti tarkasteltuna liikevaihdon kasvu jakautui kaikille avainalueillemme ollen erityisen vahvaa Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. 

Covid-19-pandemian aiheuttama epävarmuus jatkui, mutta tuotteidemme kysyntä elpyi kaikilla asiakastoimialoillamme. Tehtaamme toimivat vuoden aikana lähes häiriöittä pandemialiitännäisistä raaka-ainesaatavuushaasteista huolimatta. Materiaali- ja logistiikkakustannukset nousivat vuoden 2021 aikana ja jatkamme myyntihintojamme sopeuttamista kasvaneita kuluja vastaaviksi. 

Vuoden aikana edistyimme hyvin strategiamme toteutuksessa. Lokakuussa perustettu yhteisyritys Kineco Groupin kanssa on meille tärkeä ponnahduslauta nopeasti kasvavalle Intian komposiittimarkkinalle. Alkuvaiheessa oleva yhteistyö on käynnistynyt hyvin ja näemme lupaavia kasvumahdollisuuksia Intian markkinalla. Tuotanto Itävallan uudella tehtaalla starttasi alkuvuonna sujuvasti ja suunnitelmien mukaan. Kasvanut tuotantokapasiteetti vastaa pitkän aikavälin kysyntään Keski-Euroopassa. Uudessa huippuluokan tehtaassamme tuotanto on automatisoidumpaa muun muassa hartsien korkeamman sekoitustarkkuuden varmistamiseksi. Uusi tehdas on huomionarvoinen myös vastuullisuuden näkökulmasta: energiatehokkuus, päästöt, jätteiden käsittely sekä terveys- ja turvallisuusasiat on otettu laajalti huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Tehtaan energiatehokkuusluokka on A+. 

Vastuullisuudella on entistä strategisempi rooli Exelin liiketoiminnassa ja visiomme on olla vastuullisten komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti. Avainroolimme vastuullisuudessa on auttaa asiakkaitamme säästämään resursseja. Komposiittien ympäristöystävällisyys pohjautuu niiden keveyteen, energiatehokkuuteen, kestävyyteen ja huoltovapauteen. Lisääntyvä vastuullisuusajattelu lisää myös komposiittien kysyntää. Vuonna 2021 keskityimme konsernin vastuullisuusasioiden perusteiden kehittämiseen, ja tämä työ jatkuu vuonna 2022. 

Lämmin kiitos kaikille Exelin työntekijöille hyvin tehdystä työstä ja asiakkaille sekä muille sidosryhmillemme hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta kuluneena vuonna!

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Q4 Q4 Muutos Q1-Q4 Q1-Q4 Muutos
Tuhatta euroa 2021 2020 % 2021 2020 %
Liikevaihto 36 493 27 508 32,7 134 365 108 595 23,7
Liikevoitto 649 2 732 -76,2 3 744 9 417 -60,2
% liikevaihdosta 1,8 9,9 2,8 8,7
Oikaistu liikevoitto 1) 1 004 2 732 -63,2 6 029 9 708 -37,9
% liikevaihdosta 2,8 9,9 4,5 8,9
Tulos ennen veroja 713 1 507 -52,7 4 165 7 124 -41,5
% liikevaihdosta 2,0 5,5 3,1 6,6
Tilikauden tulos 455 1 098 -58,6 1 693 5 368 -68,5
% liikevaihdosta 1,2 4,0 1,3 4,9
Oma pääoma 31 182 28 880 8,0 31 182 28 880 8,0
Korolliset velat 52 988 43 140 22,8 52 988 43 140 22,8
Rahavarat 15 593 11 974 30,2 15 593 11 974 30,2
Korolliset nettovelat 37 395 31 167 20,0 37 395 31 167 20,0
Sijoitettu pääoma 84 170 72 021 16,9 84 170 72 021 16,9
Oman pääoman tuotto, % 5,6 15,5 -64,1 5,5 19,5 -71,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,2 15,4 -79,1 4,8 14,1 -65,8
Omavaraisuusaste, % 26,8 30,2 -11,2 26,8 30,2 -11,2
Velkaantumisaste, % 119,9 107,9 11,1 119,9 107,9 11,1
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat 4 916 4 674 5,2 6 275 14 006 -55,2
Investointien nettorahavirta -3 032 -3 277 -7,5 -11 877 -12 849 -7,6
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 3 378 3 321 1,7 9 931 13 220 -24,9
% liikevaihdosta 9,3 12,1 7,4 12,2
Tutkimus- ja kehitysmenot 793 866 -8,5 3 310 2 884 14,8
% liikevaihdosta 2,2 3,1 2,5 2,7
Saadut tilaukset 2) 30 492 33 445 -8,8 140 557 115 373 21,8
Konsernin tilauskanta 41 578 36 544 13,8 41 578 36 544 13,8
Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa 0,04 0,09 -58,6 0,14 0,45 -68,5
Oma pääoma/osake, euroa 2,58 2,44 5,83 2,58 2,44 5,82
Osakekurssi keskimäärin, euroa 7,33 6,51 12,6 8,58 5,55 54,6
Keskimääräinen osakemäärä, laimennettu ja laimentamaton, 1 000 kpl 11 834 11 830 0,0 11 833 11 827 0,0
Henkilöstö keskimäärin 750 674 11,4 715 665 7,5
Henkilöstö kauden lopussa 753 674 11,7 753 674 11,7

1) Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut. 
2) Sisältää vuosineljänneksen aikana tehdyt tilausten peruutukset. 

Liikevaihto asiakastoimialoittain

Q4 Q4 Muutos Q1-Q4 Q1-Q4 Muutos
Tuhatta euroa 2021 2020 % 2021 2020 %
Rakennukset ja infrastruktuuri 8 409 7 047 19,3 32 946 23 451 40,5
Välineet ja muu teollisuus 7 126 5 079 40,3 23 350 19 493 19,8
Tuulivoima 8 309 6 582 26,2 32 066 28 079 14,2
Koneet ja sähkö 4 944 3 700 33,6 17 612 15 522 13,5
Kuljetus 2 888 1 857 55,5 10 224 10 224 0,0
Puolustus 2 469 1 406 75,7 8 688 5 338 62,7
Telekommunikaatio 2 348 1 837 27,9 9 480 6 488 46,1
Yhteensä 36 493 27 508 32,7 134 365 108 595 23,7

Liikevaihto alueittain1)

Q4 Q4 Muutos Q1-Q4 Q1-Q4 Muutos
Tuhatta euroa 2021 2020 % 2021 2020 %
Eurooppa 19 182 17 031 12,6 73 413 62 757 17,0
Pohjois-Amerikka 10 242 3 328 207,7 32 440 18 022 80,0
Aasia-Tyynimeri 6 238 6 438 -3,1 25 413 24 022 5,8
Muu maailma 831 711 16,9 3 099 3 795 -18,3
Yhteensä 36 493 27 508 32,7 134 365 108 595 23,7

1) Liikevaihto asiakkaan sijainnin mukaan, ei valmistavan Exel Compositesin liiketoimintayksikön sijainnin mukaan.

Covid-19-pandemian vaikutukset vuonna 2021

Toiminta

Vuonna 2021 kaikki tehtaamme toimivat lähes normaalisti noudattaen suurelta osin jo aiemmin käyttöönotettuja Covid-19-pandemian leviämistä estäviä turvallisuustoimenpiteitä.   

Tuotanto toimi lähes normaalisti huolimatta maailmanlaajuisista haasteista logistiikkaketjussa ja saatavuudessa useissa raaka-ainekategorioissa. 

Työntekijöidemme, asiakkaidemme ja liiketoimintakumppaniemme terveys ja turvallisuus ovat Exel Compositesille ensiarvoisen tärkeitä asioita. Konsernin kaikissa yksiköissä noudatettiin tiukennettuja turvallisuus- ja hygieniatoimenpiteitä paikallisten terveysviranomaisten ohjeistuksien mukaisesti. Etätyöskentelyä ja verkkokokouksia suosittiin ja ulkopuolisten vierailut toimitiloissa rajoitettiin minimiin. Sisäistä viestintää Covid-19-tilanteeseen liittyvistä asioista jatkettiin eri kanavissa.

Seuraamme edelleen tilannetta hyvin tiivisti ja pidämme säännöllisesti yhteyttä asiakkaiden, raaka-ainevalmistajien ja muiden liiketoimintakumppaneiden kanssa oikea-aikaisen reagoinnin mahdollistamiseksi.  

Taloudellinen tilanne

Covid-19-pandemian aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta, yleinen markkinakysyntä oli hyvällä tasolla ja parani tilikauden aikana edellisvuoteen verrattuna.

Konsernin maksuvalmius ja kassatilanne vuoden aikana olivat hyvät ja Covid-19-pandemian vaikutus konsernin likviditeettiin on ollut vähäinen. 
Exel teki arvonalentumistestauksen vuoden 2021 toisella vuosipuoliskolla. Liikearvon arvonalentumistestauksen tuloksena tehtiin 1,8 miljoonan euron aineettomien hyödykkeiden arvonalennus, joka liittyi Yhdysvaltain liiketoimintayksikköön. 

Vuonna 2021 Exel Composites ei saanut taloudellista avustusta paikallisten Covid-19:ään liittyvien avustusohjelmien myötä, kun edellisvuonna vastaavalla kaudella paikallisia avustuksia saatiin noin 0,8 miljoonan euron edestä. 

Tulosjulkistusajankohdat ja varsinainen yhtiökokous vuonna 2022

Exel Composites julkaisee seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2022:

 • Tilinpäätöstiedote vuodelta 2021: 15.2.2022
 • Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu: 29.4.2022
 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu: 20.7.2022
 • Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu: 3.11.2022

Vuositilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2021 julkaistaan 4.3.2022 yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.exelcomposites.com.

Varsinainen yhtiökokous pidetään 25.3.2022 kello 9:30 Exel Compositesin tiloissa osoitteessa Mäkituvantie 5, 01510 Vantaa. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Asiamiesten tulee huolehtia ennakkoon äänestämisestä osakkeenomistajien puolesta.

Yhtiökokouksen jälkeen 25.3.2022 klo 10:00 Exel Composites järjestää osakkeenomistajille virtuaalisen tilaisuuden, jossa esitellään yhtiökokouksen päätökset ja toimitusjohtajan katsaus. Ilmoittautumisohjeet tähän tilaisuuteen löytyvät Exel Compositesin yhtiökokouskutsun C-osiosta kohdasta 5 ja yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.exelcomposites.com.

Tiedotustilaisuus

Exel Composites järjestää Q1-Q4 2021 Tilinpäätöstiedotetta käsittelevän tiedotustilaisuuden 15.2.2022 klo 12:30. Tilaisuuteen on tullut etukäteen ilmoittautua.

Vantaalla, 15.2.2022

Exel Composites Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja:
Riku Kytömäki, toimitusjohtaja 
puh. 050 511 8288 
riku.kytomaki@exelcomposites.com

Mikko Kettunen, talousjohtaja 
puh. 050 347 7462 
mikko.kettunen@exelcomposites.com  

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.exelcomposites.com 

Exel Composites lyhyesti

Exel Compositesissa ratkaisemme haasteita ja autamme asiakkaitamme säästämään resursseja yli 60 vuoden kokemuksella. Edistykselliset, jatkuvilla tuotantoteknologioilla valmistetut komposiittiratkaisumme palvelevat eri teollisuudenalojen asiakkaita kaikkialla maailmassa. Tuotteitamme käytetään tuulivoima- ja kuljetusalojen sovelluksista rakennuksiin ja infrastruktuuriin. 

Yhteistyöhön perustuva toimintamallimme sekä maailmanlaajuinen asemamme erottavat meidät kilpailijoistamme. Hyödynnämme asiantuntemustamme tehdäksemme asiakkaiden sovelluksista kevyempiä, suorituskykyisempiä ja energiatehokkaampia alhaisemmilla elinkaarikustannuksilla. Haluamme olla vastuullisten komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti.  

Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 700 ammattilaista. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää meistä osoitteessa www.exelcomposites.com