Korjaus Exelin tänään klo 11.00 antamaan pörssitiedotteeseen

EXEL OYJ       PÖRSSITIEDOTE    3.5.2005 KLO 17.20  1 (2)

KORJAUS EXELIN TÄNÄÄN KLO 11.00 ANTAMAAN PÖRSSITIEDOTTEESEEN

Rivien siirtymisestä johtuen annamme oheisena oikeille riveille kohdistetut luvut
koskien lyhennettyä konsernituloslaskelmaa ja konsernitasetta.


Mäntyharjulla 3.5.2005

EXEL OYJ
HallitusKONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)

Lyhennetty      1.1.-   1.1.-   Muutos-% 1.1.-
konsernitulos-    31.3.   31.3.        31.12.
laskelma       2005   2004        2004
Tuhatta euroa

Liikevaihto     21 738  20 514  6,0    83 857
Liiketoiminnan muut
tuotot        50    21    140,1   111
Liiketoiminnan kulut -18 793  -17 895  5,0    -67 085
Poistot ja arvonalen-
tumiset       -791   -720   9,9    -3 181
Liikevoitto     2 204   1 920   14,8   13 702
Rahoitustuotot ja
-kulut        -58    -107   -45,7   -467
Tulos ennen veroja  2 146   1 813   18,4   13 236
Tuloverot      -602   -598   0,6    -4 110
Tilikauden tulos   1 544   1 215   27,2   9 126

Tulos/osake, euroa  0,28   0,23   21,9   1,69
Tulos/osake, laimen-
nettu, euroa     0,27   0,22   22,9   1,59Lyhennetty konserni- 31.3.   31.3.   Muutos  31.12.
tase         2005   2004        2004
Tuhatta euroa

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat käyttö-
omaisuushyödykkeet  862    436    426    926
Liikearvo      3 188   3 188   0     3 188
Aineelliset käyttö-
omaisuushyödykkeet  13 534  14 225  -691   13 742
Laskennalliset vero-
saamiset       734    242    492    310
Muut pitkäaikaiset
varat        101    101    0     100

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus   13 056  10 804  2 252   13 269
Myyntisaamiset ja
muut saamiset    13 002  13 536  -534   9 568
                               2 (2)

Rahavarat      4 024   3 430   594    5 150

Varat yhteensä    48 501  45 962  2 539   46 253

OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma
Osakepääoma     1 965   1 884   81    1 932
Osakeanti                     817
Ylikurssirahasto   4 174   3 149   1 025   3 390
Kertyneet voittovarat     14 555  12 428  2 127   5 427
Tilikauden tulos   1 544   1 215   329    9 126
Oma pääoma      22 238  18 676  3 562   20 692

Pitkäaikaiset velat
Pitkäaikaiset korol-
liset velat     7 888   10 739  -2 851  8 456
Laskennalliset vero-
velat        312    14    298    297

Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korol-
liset velat     5 880   4 926   954    4 141
Ostovelat ja muut
korottomat velat   12 183  11 607  576    12 666

Velat yhteensä    26 263  27 286  -1 023  25 560
Oma pääloma ja velat
yhteensä       48 501  45 962  2 539   46 253

Laskelma oman pääoman muutoksista

Tuhatta euroa    Osake-  Osakeanti Ylikurssi-      Kertyneet Yhteensä
           pääoma       rahasto  voitto-
                          varat

Oma pääoma 1.1.2004 1 870   135    3 028   12 429   17 462
Osakeanti      14    -135   121
Muuntoerot                     -1     -1
Maksettu osinko                  1 215   1 215

Oma pääoma 31.3.2004 1 884   0     3 149   13 643   18 676

Oma pääoma 1.1.2005 1 932   817    3 390   14 553   20 692
Osakeanti      33    -817   784
Muuntoerot                     2     2
Maksettu osinko
Tilikauden tulos                  1 544   1 544

Oma pääoma 31.3.2005 1 965        4 174   16 099   22 238

Yrityksestä

Exel Composites on maailman johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin teollisiin sovelluksiin. Liiketoiminnan perustana ovat henkilöstön korkeatasoinen osaaminen ja yhtiön vuosikymmenien aikana kehittämät komposiittiteknologiat perustuen vahvaan innovaatiofokukseen. Yhdeksän Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevan tuotantolaitoksen sekä maailmanlaajuisen myyntiverkoston myötä ylivoimainen asiakaskokemus ja maailmanluokan operaatiot ajavat meitä toiminnassamme eteenpäin. Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan noin 650 henkilöä. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla. www.exelcomposites.com

Tilaa