Exel-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2004

EXEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.2.2005 KLO 13.00 1 (9) EXEL-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2004 MYÖS VIIMEISELLÄ VUOSINELJÄNNEKSELLÄ VAHVA MYYNNIN JA KANNATTAVUUDEN KASVU YHTEENVETO - Koko vuoden liikevaihto kasvoi 83,9 (57,3) milj. euroon eli 46 % - Liikevoitto oli 12,5 (5,3) milj. euroa, kasvua 134 % - Tulos rahoituserien jälkeen kasvoi 12,1 (4,9) milj. euroon, kasvua 147 % - Osakekohtainen tulos 1,54 euroa (0,64), kasvua 141 %, laimennettuna 1,45 euroa (0,62) - Osinkoehdotus 0,70 (1,30 mukaan lukien lisäosinko) euroa per osake - Hyvät alkuvuoden näkymät Nordic Walkingissa sekä profiilituotteissa TULOSKEHITYS Loka-joulukuun 2004 tulos Vuoden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,8 milj. euroa (16.5), joka oli lähes 20 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Liikevoitto oli 2,6 milj. euroa (1,5), kasvua 73 %, ja tulos rahoituserien jälkeen 2,4 milj. euroa (1,4), kasvua 75 %. Koko vuoden tulos Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 83,9 (57,3) milj. euroa. Konsernin liikevoitto yli kaksinkertaistui 12,5 (5,3) miljoonaan euroon. Rahoituskulut säilyivät lähes edellisvuoden tasolla päätyen 0,4 (0,4) miljoonaan euroon Belgian akvisition ja lisäosinkojen rahoittamisesta huolimatta. Vahvan operatiivisen kassavirran ansiosta nettovelkojen määrä kasvoi vain lievästi. Tulos rahoituserien jälkeen oli 12,1 (4,9) miljoonaa euroa. LIIKETOIMINTA-ALUEET Teollisuus Teollisuus-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 67 % 48,3 (28,9) milj. euroon. Kasvu tuli uuden Belgian tehtaan liittämisestä konserniin (noin 8,9 miljoonaa euroa) sekä vahvasta kasvusta erikoisprofiilimarkkinoilla, lähinnä uusista asiakassovelluksista. Teollisuus-liiketoiminnan liikevoitto oli 7,5 (3,5) milj. euroa. Kannattavuutta paransi kasvanut myyntivolyymi, parantunut tehokkuus tuotannossa sekä hyvä kapasiteetin käyttöaste. Ristikkomastojen myynti vuonna 2004 oli ennätyksellisen hyvä. Kansainvälisen ilmailuliiton alaisilla kentillä astui murtuvuussäännöstö voimaan vuoden 2005 alussa. Murtuvuussäännöstöjen mukaan lentokenttien valaistusmastojen tulee murtua mahdollisessa törmäystilanteessa. Sport 2 (9) Sport-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 25 % 35,5 (28,4) miljoonaan euroon. Nordic Fitness SportsTM –konsepti (NFS) ja varsinkin sauvakävelymarkkina saksankielisessä Keski-Euroopassa jatkoi edelleen kasvuaan. Sport-liiketoiminnan liikevoitto nousi samoin edellisvuodesta päätyen 5,0 (1,8) miljoonaan euroon. Kannattavuuden paraneminen johtui pääasiassa kasvaneen Nordic Walking –myynnin aiheuttamasta lisävolyymistä sekä edelleen parantuneesta tuottavuudesta valmistusprosessissa. Sisäisen toiminnan tehostamiseksi päätettiin eriyttää Sportin Suomen toimintoihin liittyen myyntiin, markkinointiin, logistiikkaan, mallistokehitykseen ja tavaran hankintaan liittyvät toiminnot omaksi erilliseksi yhtiökseen. Uuden Exel Sport Oy:n ennakoidaan aloittavan toimintansa ensimmäisellä kolmanneksella 2005. Tuotantotoiminnot jäävät edelleen emoyhtiöön, Exel Oyj:hin. RAHOITUSASEMA Rahoitusasema oli vahva koko vuoden ajan, ja vahvistui edelleen loppukuukausina suurten Sport-liiketoiminnan toimitusten realisoituessa kassavirraksi. Konsernin kassavirta investointien jälkeen oli 5,4 (3,9) milj. euroa. Vuoden 2004 aikana jaettiin kahdessa erässä poikkeuksellisen suuri osinkomäärä, yhteensä 7,0 miljoonaa euroa. Konsernin korolliset nettovelat nousivat vain lievästi edellisvuodesta ollen vuodenvaihteessa enää 5,6 (5,2) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste on säilynyt erinomaisella tasolla ollen 46,1 % (51,7 %). Nettovelkaantumisaste aleni hieman 28 %:iin (29 %). INVESTOINNIT JA TUOTEKEHITYS Investoinnit olivat kertomusvuonna edellisvuotta suuremmat päätyen 5,8 miljoonaan euroon. Merkittävimmät investoinnit olivat Belgian yhtiön käyttöomaisuuserien hankinta, 2,6 miljoonaa euroa, sekä Teollisuuden kapasiteetti-investoinnit, 0,5 miljoonaa euroa. Kilpailukyvyn turvaamiseksi tulevaisuudessa tehtiin lisäksi mittavat automaatio-investoinnit sauvanvalmistukseen ja sauvojen kokoonpanoon. Nämä investoinnit valmistuvat kevään 2005 aikana ja ovat kokonaissummaltaan 2 miljoonaa euroa. Ne eivät sisälly edellä mainittuun investointisummaan, koska ne on rahoitettu rahoitusleasingillä. Tuotekehitysmenot olivat 2,0 (1,7) miljoonaa euroa, eli 2,3 % (3,0 %) liikevaihdosta. Keskeiset tuotekehitysprojektit liittyivät uusien asiakassovellusten kehittämiseen sekä uusien hartsi- ja lujitemateriaalien testaukseen prosessien tehokkuuden parantamiseksi. HENKILÖSTÖ Henkilöstön määrä oli vuoden 2004 lopussa 419 (355). Keskimäärin se oli kaudella 441 (355). Henkilöstön määrä kasvoi johtuen Belgian tehtaan liittämisestä konserniin (44 henkilöä) sekä tuotantovolyymin kasvusta. 3 (9) OMISTUSRAKENNE JA OSAKKEEN KURSSIKEHITYS Exel Oyj:n osakepääoma on 1.932.280 euroa jakaantuen 5.520.800 osakkeeseen jokainen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,35 euroa. Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet omistavat osakekannasta 1,7 prosenttia. Kertomusvuonna osakkeen ylin kurssi oli 24,00 euroa ja alin 11,75 euroa. Vuodenvaihteessa osakekurssi oli 23,00 (11,90) euroa. Kertomusvuoden aikana vaihdettiin 3,96 milj. osaketta, mikä on 73 % koko osakekannasta. Tilikauden keskikurssi oli 18,04 euroa, kun se edellisellä tilikaudella oli 8,40 euroa. Osakkeiden markkina-arvo oli 31.12.2004 127,0 (63,6) miljoonaa euroa. Exelillä oli kertomusvuoden aikana voimassa kaksi optiojärjestelmää. Exelin avainhenkilöiden vuoden 1998 optiojärjestelmän ensimmäisen (A) osan merkintäoikeus alkoi 1.10.2000 ja toisen (B) osan 1.10.2002. Henkilöstöllä oli oikeus merkitä 137.800 kappaletta yhtiön osakkeita jäljellä olleilla käyttämättömillä optio-oikeuksilla. Näitä merkintöjä tehtiin 137.500 kappaletta vuonna 2004. Oikeus merkitä osakkeita tämän optiojärjestelmän perusteella päättyi 31.10.2004. Exelin avainhenkilöiden voimassaolevan vuoden 2001 optiojärjestelmän ensimmäisen (A) osan merkintäoikeus alkoi 1.6.2002. Sen perusteella merkintöjä tehtiin 48.000 vuonna 2004. Henkilöstöllä on oikeus merkitä 123.500 kappaletta osakkeita yhtiön vuoden 2004 lopussa jäljellä olevilla käyttämättömillä optio-oikeuksilla. Toisen (B) osan merkintäoikeus alkoi 1.10.2003. Näitä merkintöjä tehtiin 46.300 kpl vuonna 2004. Henkilöstöllä on oikeus merkitä 102.700 kappaletta osakkeita yhtiön vuoden 2004 lopussa jäljellä olevilla käyttämättömillä optio-oikeuksilla. Osakkeiden merkintäaika kaikilla optio-oikeuksilla päättyy 30.4.2006. Vuoden 2004 aikana Exelin hallitus päätti uudesta osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä vuosille 2004-2007. Järjestelmän mukaan hallitus päättää vuosittain summan, joka avainhenkilölle maksetaan saavutettujen tavoitteiden perusteella. Jaettavalla summalla, lisättynä itse rahoittamallaan 20 %:n osuudella, henkilön on ostettava Exel Oyj:n osakkeita ja pidettävä niitä omistuksessaan vähintään kahden vuoden ajan. Alla on esitetty yhtiön suurimmat omistajat 31.12.2004: Osakkeenomistaja Osakkeiden Osuus osakkeista lukumäärä ja äänivallasta % Nordstjernan AB 1 748 253 31,7 Keskinäinen Eläkevakuutus- yhtiö Ilmarinen 419 700 7,6 Keskinäinen Työeläkevakuutus- yhtiö Varma 256 800 4,7 4 (9) Berling Capital Oy 189 500 3,4 Veikko Laine Oy 183 300 3,3 Suutarinen Matti 147 200 2,7 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 145 000 2,6 Placeringsfonden Aktia Secura 117 600 2,1 Renkkeli Oy 100 000 1,8 Ulkomarkkinat 90 300 1,6 Hallintarekisteröidyt 79 238 1,4 Muut 2 043 909 37,1 YHTEENSÄ 5 520 800 100,0 OSINGONJAKO Exel Oyj:n voitonjakokelpoiset varat ovat 13.521 tuhatta euroa. Konsernin voitonjakokelpoiset varat ovat 13.821 tuhatta euroa. Exel Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2004 osinkoa maksettaisiin 0,70 euroa osakkeelta (1,30 euroa osakkeelta sisältäen ylimääräisen osingonjaon), eli 3.931 tuhatta euroa, mikä on 47,2 %:ia konsernin vuosituloksesta. Loppuosa, 4.391 tuhatta euroa jätetään voittovaroihin. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.4.2005 ja osingon maksupäivä on 26.4.2005. SIIRTYMINEN IFRS-STANDARDEIHIN Exel Oyj julkaisee ensimmäisen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS-standardien) mukaisen tilinpäätöksen tilikaudelta 2005. Myös osavuosikatsaukset laaditaan vuonna 2005 IFRS-standardien mukaisesti. Tämän tiedotteen liitteenä julkaistaan alustava IFRS:n mukainen avaava tase sekä alustava oman pääoman täsmäytyslaskelma. Konsernin tuloslaskelman ja konsernitaseen IFRS-vertailutiedot kultakin vuosineljännekseltä sekä koko vuodelta esitetään kyseisen neljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä. Tämän IFRS-yhteenvedon tarkoitus on kertoa yleisesti siirtymän vaikutuksista ja kuvata niitä IFRS-laskentaperiaatteita ja sääntöjä, joilla on merkittävä vaikutus konsernin tulokseen ja tärkeimpiin tunnuslukuihin. Yhteenvedossa esitettyä IFRS-perusteista taloudellista informaatiota voidaan joutua oikaisemaan ennen sen sisällyttämistä vertailukauden tietoina konsernin ensimmäiseen, 31.12.2005 päättyvältä tilikaudelta laadittavaan IFRS-tilinpäätökseen. Tämä johtuu IFRS-normistossa meneillään olevista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa tilinpäätökseen niissä yhtiöissä, jotka soveltavat IFRS-standardeja vuodesta 2005 lähtien. Merkittävimmät vaikutukset avaavaan taseeseen ja omaan pääomaan aiheutuvat vaihto-omaisuuden arvostusperiaatteista, rahoitusleasingsopimusten käsittelystä sekä työkyvyttömyyseläkevastuista. Aikaisemmin Exelin vaihto-omaisuuteen on arvostettu vain muuttuvat kulut, mutta ei osuutta tuotannon kiinteistä kustannuksista. Vaihto-omaisuuden hankintamenoon on avaavassa IFRS-taseessa luettu materiaalien ostomenon, välittömän työn ja muiden välittömien menojen 5 (9) lisäksi myös osuus tuotannon yleiskustannuksista. Vaihto-omaisuuden arvo on määritetty painotetun keskihinnan menetelmää käyttäen. Kiinteiden kustannusten aktivoinnin taseen loppusummaa lisäävä ja omaa pääomaa parantava vaikutus on 540 tuhatta euroa. IAS 17 mukaan rahoitusleasingsopimuksella hankitut omaisuuserät merkitään taseeseen ja vastaavasti leasingvastuut korolliseksi velaksi. Exel on hankkinut yhden kiinteistön tällaisella sopimuksella ja sen taseen loppusummaa nostava vaikutus on avaavassa taseessa 1677 tuhatta euroa ja omaa pääomaa alentava vaikutus 90 tuhatta euroa. Exel kirjaa IAS 19 mukaisesti Suomen TEL-järjestelmään liittyviä tulevia työkyvyttömyyseläkevastuita. TEL-järjestelmän tuleviin työkyvyttömyys-eläkkeisiin liittyvä vastuu käsitellään vuoden 2004 aloittavassa taseessa etuuspohjaisena ja se vähentää omia pääomia 513 tuhatta euroa. Lisäksi Exelillä on muissa maissa etuuspohjaisia järjestelyjä, joista syntyvä vastuu kirjataan täysimääräisenä ja joka alentaa omaa pääomaa siirtymähetkellä. Eläkevastuiden kokonaisvaikutus omaan pääomaan on -556 tuhatta euroa. Aikaisemmin Exel Oyj:n konsernitilinpäätökseen ei ole yhdistelty Pro Stick Oy:n lukuja, koska yhtiö ei ole harjoittanut liiketoimintaa. Pro Stick Oy:n luvut yhdistellään 1.1.2004 lähtien IFRS- konsernitilinpäätökseen, minkä vaikutus avaavan taseen omaan pääomaan on 3 tuhatta euroa. Exel Oyj kirjaa rahoitusinstrumentit IFRS-konsernitilinpäätökseen käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Tämän arvostusperiaatteen muutoksen vaikutus avaavan taseen omaan pääomaan on -8 tuhatta euroa. IAS 12 mukaisten laskennallisten verosaamisten ja –velkojen käsittely lisää laskennallisten verosaamisten määrää. Exel on suorittanut avaavan taseen FAS-liikearvojen arvonalentumis-testauksen IAS 36 –standardia soveltaen. Laskelmien perusteella tulevat rahavirrat olivat korkeammat kuin rahavirtaa tuottavien yksiköiden tasearvot, eikä liikearvojen alaskirjaustarvetta siten ole. CORPORATE GOVERNANCE Hallitus on läpikäynyt edelleen konsernin hallinnointipolitiikkaa ja täsmentänyt ohjeita. Hallitus on huomioinut uudet suositukset listayhtiöiden hallinto- ja ohjausjärjestelmistä joulukuulta 2003, ja ottanut ne käyttöön 1.7.2004 lähtien. Hallitus on myös aloittanut itsearviointimenettelyn. Ensimmäinen itsearviointi suoritettiin joulukuussa 2004. Arvioinnin perusteella tullaan kehittämään tiettyjä riskinhallintaan liittyviä elementtejä tulevan vuoden aikana. OSAVUOSIKATSAUKSET VUONNA 2005 Konserni julkistaa osavuosikatsaukset neljännesvuosittain 3.5.2005, 26.7.2005 ja 3.11.2005. VUODEN 2005 NÄKYMÄT 6 (9) Markkinanäkymät ovat vakaat lyhyellä aikatähtäimellä konsernin päätuoteryhmissä. Uusia profiilisovelluksia lanseerataan markkinoille. Nordic Walkingin oletetaan jatkavan kasvuaan, lähinnä uusilla markkinoilla. Uudet markkinat vaativat markkinointi- ja myyntipanostuksia avautuakseen. Raaka-aineiden hinnat ovat nousseet edellisvuodesta, kaikkea hinnannousua ei kyetä siirtämään tuotteiden hintoihin. Hiilikuidun saatavuus tulee olemaan kriittinen muutamien markkinasegmenttien kehityksen suhteen. Raaka-aineiden hinnannousun takia ostoja suunnataan entistä enemmän Kaukoitään. Uusille markkinoille, erityisesti Kiinaan ja USA:aan investoidaan voimakkaasti. Näillä perusteilla liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja tuloksen rahoituserien jälkeen säilyvän vähintään vuoden 2004 tasolla. Mäntyharjulla 24.2.2005 EXEL OYJ Hallitus Ari Jokelainen toimitusjohtaja Lisätietoja: Toimitusjohtaja Ari Jokelainen, Exel Oyj, puh. 050 590 6750 Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Oyj, puh. 050 598 9553 www.exel.net KONSERNITULOSLASKELMA JA –TASE (tilintarkastettu) KONSERNITULOSLASKELMA (1000 euroa) 2004 2003 muutos-% Liikevaihto 83 857 57 281 46 % Liikevoitto 12 531 5 345 134 % Rahoitustuotot ja –kulut-402 -436 -8 % Voitto rahoituserien jälkeen 12 129 4 910 147 % Voitto ennen veroja 12 129 4 910 147 % Verot -3 807 -1 537 -148 % Tilikauden voitto 8 322 3 373 147 % KONSERNITASE (1000 euroa) 2004 2003 muutos-% Aineettomat hyödykkeet3 501 3 126 12 % Konserniliikearvo 258 330 -22 % Aineelliset hyödykkeet 12 224 10 470 17 % Sijoitukset 95 95 0 % Vaihto-omaisuus 12 397 8 747 42 % Saamiset 9 841 8 626 14 % Rahoitusarvopaperit 2 197 762 188 % Rahat ja pankki- saamiset 2 943 1 991 48 % Osakepääoma 1 932 1 870 3 % Muu oma pääoma 18 030 15 666 15 % 7 (9) Pitkäaikainen vieras pääoma 6 787 4 091 66 % Lyhytaikainen vieras pääoma 16 707 12 521 33 % Taseen loppusumma 43 457 34 147 27 % RAHOITUSLASKELMA 2004 2003 Liiketoiminnan rahavirta 15 752 6 409 Hankitut liiketoiminnat -7 181 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3 187 -2 599 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 44 79 Maksullinen osakeanti 1 102 282 Pitkäaikaisten lainojen nostot 5 100 53 Pitkäaikaisten lainojen takaisin- maksut -2 588 -2 192 Lyhytaikaisten lainojen nostot/ takaisinmaksut 345 -747 Maksetut osingot -6 998 -1 060 Muut -2 4 Rahavarojen muutos 2 387 229 TUNNUSLUVUT 2004 2003 Tulos per osake, euroa 1,54 0,64 Tulos per osake, euroa (laimennus- vaikutus huomioiden) 1,45 0,62 Oma pääoma per osake, euroa 3,56 3,26 Osinko per osake, euroa 0,70 x) 1,30 Oman pääoman tuotto (ROE), % 44,4 20,8 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 44,9 20,8 Omavaraisuusaste, % 46,1 51,7 Nettovelkaantumisaste, % 28,2 29,4 Bruttoinvestoinnit (1000 euroa) 5 803 2 519 % liikevaihdosta 6,9 % 4,4 % 6 (6) Henkilöstö kauden lopussa 419 355 18 % Henkilöstö keskimäärin 441 355 24 % Tilauskanta per 31.12. (1000 euroa) 13 798 11 449 21 % x) Hallituksen ehdotus vuoden 2004 osalta Johdannaissopimukset Johdannaissopimuksia käytetään suojaustarkoituksessa. Korkoriski Yhtiön pitkäaikaiset lainat ovat alttiita korkoriskille, minkä vuoksi yhtiö on sitonut osan lainoistaan kiinteään korkoon koronvaihtosopimuksilla, jotka päättyvät vuosina 2007-2009. Valuuttariski 8 (9) Yhtiön USD-valuutan määräiset raaka-aineostot on suojattu osittain valuuttakurssiriskiltä tekemällä termiini- ja optiosopimuksia kahdeksitoista kuukaudeksi eteenpäin. Korkojohdannaiset nimellisarvo käypä arvo (nettonykyarvo) Koronvaihtosopimukset 2 636 -27 Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset 877 -27 Ostetut valuuttaoptiot 750 10 Myydyt valuuttaoptiot 371 -18 VASTUUSITOUMUKSET 2004 2003 Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnitys ja kiinteistö- kiinnitykset Rahalaitoslainat 10 602 7 611 Annetut kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin 2 954 2 954 Annettu yrityskiinnitys 12 500 12 500 Muut vastuut 3 396 2 390 LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN MARKKINA-ALUEITTAIN 2004 2003 muutos-% Suomi 13 884 12 446 12 % Muut pohjoismaat 7 240 5 820 24 % Muu Eurooppa 49 935 36 010 39 % Pohjois-Amerikka 1 694 2 332 -27 % Muut maat 11 104 674 1 548 % Yhteensä 83 857 57 281 46 % KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA 1.1.2004 (tilintarkastamaton) Tuhatta euroa Oma pääoma 31.12.2003 FAS 17 536 IAS 2 Vaihto-omaisuus 540 IAS 17 Rahoitusleasing -90 IAS 19 Työsuhde-etuudet - 556 IAS 27 Konsernitilinpäätös 3 IAS 39 Rahoitusinstrumentit - 8 IAS 12 Laskennalliset vero- saamiset ____36 Oma pääoma 1.1.2004 IFRS 17 462 9 (9) KONSERNIN AVAAVA IFRS-TASE 1.1.2004 (tilintarkastamaton) Tuhatta euroa IFRS IFRS- FAS 1.1.04 oikaisut 31.12.03 VASTAAVAA PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 475 475 Liikearvo 2 980 2 980 Aineelliset hyödykkeet 12 147 1 677 10 470 Myytävissä olevat sijoitukset 99 4 95 Laskennalliset verosaamiset 121 121 - Pitkäaikaiset varat yhteensä 15 822 1 802 14 021 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 9 287 540 8 747 Lyhytaikaiset saamiset 8 541 -85 8 626 Rahavarat 2 759 6 2 753 Lyhytaikaiset varat yhteensä 20 587 461 20 126 VASTAAVAA 36 409 2 262 34 147 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma 1 870 1 870 Osakeanti 135 135 Ylikurssirahasto 3 028 3 028 Kertyneet voittovarat 12 429 -74 12 503 Oma pääoma yhteensä 17 462 -74 17 536 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat 5 687 1 610 4 077 Laskennalliset verovelat 14 14 Muut pitkäaikaiset velat 556 556 Pitkäaikaiset velat yhteensä 6 257 2 166 4 091 Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat 3 987 157 3 830 Ostovelat ja muut velat 8 704 14 8 690 Lyhytaikaiset velat yhteensä 12 691 170 12 520 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 18 948 2 336 16 611 VASTATTAVAA 36 409 2 262 34 147

Yrityksestä

Exel Composites is a leading technology company which designs, manufactures and markets composite profiles and tubes for various industrial applications. We utilize continuous manufacturing techniques in our production: pultrusion, pullwinding and continuous lamination.