Exel Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2004

Exel Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2004 EXEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 02.11.2004 klo 11.00 EXEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 LIIKETOIMINNAN VAHVA KEHITYS JATKUI Exelin hiilikuitupohjaisten erikoistuotteiden kysyntä jatkui kolmannella neljänneksellä vahvana. Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2004 kasvoi 57 % ja oli 64,1 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi voimakkaasti 10,0 miljoonaan euroon, missä oli kasvua 159 %. Yhteenveto: - Tammi-syyskuun myynti edelleen voimakkaassa kasvussa päätyen 64,1 (40,8) miljoonaan euroon, kasvua 57 % - Kasvu jatkui voimakkaana myös kolmannella neljänneksellä, myynti oli 20,4 miljoonaa euroa (14,8), kasvua 38 % - Teollisuus-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 81 % ja oli 36,7 (20,2) miljoonaa euroa Liikevoitto tammi-syyskuulta kasvoi edelleen voimakkaasti 10,0 (3,9) miljoonaan euroon, kasvua 159 % - Kolmannen neljänneksen kasvu myös kannattavaa, liikevoitto 3,2 (1,9) miljoonaa euroa, kasvua 70 % - Loppuvuoden myynti- ja tuloskehitys näyttää edelleen hyvältä Toimintaympäristö Exelin päämarkkinoilla Keski-Euroopassa, on erikoistuotteiden, varsinkin hiilikuitupohjaisten profiilien ja Nordic Fitness SportsTM (NFS) -konseptiin kuuluvien tuotteiden kysyntä jatkunut voimakkaana. Trendin arvioidaan jatkuvan lähitulevaisuudessa. Kilpailijakentässä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, ja voimakkaan kasvun ansiosta Exelin markkinaosuudet pultruusiomarkkinassa ovat vahvistuneet edelleen. Kaukoidän merkitys sekä uutena markkinana että Exelin nykyisten asiakkaiden tuotantopaikkana vahvistuu, minkä seurauksena on aloitettu selvitykset tuotantolaitoksen perustamiseksi Kiinaan. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on vahvistaa Exelin markkinaosuutta kyseisellä uudella markkina-alueella. Investointi uuteen kapasiteettiin aiheuttaa lyhyellä tähtäimellä väistämättä kustannusvaikutuksia. Raaka-ainemarkkinat ovat muutoksen tilassa. Toimittajat ovat esittäneet merkittäviä hinnankorotuksia useisiin keskeisiin raaka-aineisiin, perusteluina mm. öljyn hinnan voimakas kasvu sekä muut kustannustekijät. Kustannusvaikutukset pyritään rajaamaan mahdollisimman pieniksi uusilla raaka-ainelähteillä ja tehostuvalla hankintapolitiikalla. Teollisuus-liiketoiminta Teollisuus-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 81 % ja oli 36,7 (20,2) miljoonaa euroa tammi-syyskuussa 2004. Teollisuuden myynnin kasvu tuli uuden Belgian tehtaan liittämisestä konserniin (noin 6,6 miljoonaa euroa) sekä vahvasta kasvusta erikoisprofiilimarkkinoilla, lähinnä uusista asiakassovelluksista. Myös kannattavuus parani edelleen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna liikevoiton kasvaessa 5,6 (2,2) miljoonaan euroon eli 157 % johtuen kasvaneesta myyntivolyymista, parantuneesta tehokkuudesta tuotannossa sekä hyvästä kapasiteetin käyttöasteesta. Markkinoilla vallitsee kuitenkin edelleen tiukka hintakilpailu. Profiilituoteryhmän tuotekehitysprojektit jatkuvat edelleen lähinnä autoteollisuudessa, infrastruktuurirakentamisessa ja tuulienergiassa. Antennisuojaprofiilimarkkina on vuositasolla ollut kasvussa. Kolmannen neljänneksen alkupuolella Exelin toimitusten taso oli alkuvuotta hieman alhaisemmalla tasolla. Marginaalit ovat edelleen kireät. Verkonrakentajien ennusteiden mukaan markkina jatkaa lievää kasvuaan loppuvuoden ajan. Paperikoneprofiilien myynti on jatkanut kasvuaan kolmannella neljänneksellä. Eräiden uusien profiilisovellusten kaupallinen vaihe on alkanut. Ristikkomastojen myynti on edelleen vahvaa, ja vuodesta 2004 tulee kyseisen liiketoiminnan osalta ennätyksellisen hyvä. Kysynnän oletetaan edelleen säilyvän korkealla tasolla myös vuodenvaihteen jälkeen Kansainvälisen Ilmailuliiton ICAOn alaisilla kentillä, joilla murtuvuussäännöstö astuu voimaan vuoden 2005 alussa. Murtuvuussäännösten mukaan lentokenttien valaistusmastojen tulee murtua mahdollisessa törmäystilanteessa. Tammikuussa 2004 hankitun Bekaertin pultruusioliiketoiminnan integrointi etenee sekä Belgiassa että Espanjassa. Eräät merkittävät kuljetusvälineteollisuuden sovellukset on kehitetty valmiiksi, ja niiden kaupallinen vaihe alkaa vuoden 2005 alkupuolella. Sport-liiketoiminta Sport-liiketoiminnan liikevaihto tammi-syyskuussa 2004 oli 27,4 (20,5) miljoonaa euroa eli 34 % korkeampi kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Kannattavuuden kehitys jatkui hyvänä, liikevoitto oli 4,4 (1,7) miljoonaa euroa, kasvua 162 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kolmannen neljänneksen myynnistä merkittävä osuus koostui perinteisistä tuotteista, maastohiihtosauvoista sekä salibandystä, joissa on onnistuttu pitämään hyvä markkinaosuus sekä kannattavuus, vaikka kilpailu kyseisissä segmenteissä onkin voimistunut. NFSTM ja varsinkin sauvakävelymarkkina saksankielisessä Keski-Euroopassa jatkoi edelleen kasvuaan kolmannella neljänneksellä, vaikkakin markkinan voimakas kasvu alkoi jo vuoden 2003 kolmannella neljänneksellä. Exelin markkinaosuus lajissa on pysynyt erittäin vahvana. Voimakkaita markkinointipanostuksia jatketaan konseptin levittämiseksi uusiin maihin. Panostuksella on merkitystä Sport-liiketoiminnan tämänhetkiseen kannattavuustasoon. Salibandyssa päämarkkina-alueilla eli Suomessa, Ruotsissa ja Sveitsissä myynti on samoin edellisvuoden tasolla. Kokonaismarkkina ei ole kasvanut, mutta olemme säilyttäneet omat, vahvat markkinaosuutemme. Laminaattimyynti on säilynyt edellisvuoden tasolla, uutta kasvua haetaan edelleen urheiluvälineteollisuuden ulkopuolisista sovelluksista. Vesiurheilussa surfmastojen kokonaismarkkina maailmassa pienenee edelleen Exelin markkinaosuuden pysyessä ennallaan. Liikevaihto ja kannattavuus Konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 57 % edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihdon kehitys liiketoiminta-alueittain on oheisen taulukon mukainen: Liikevaihto (milj. euroa) 1-9/2004 1-9/2003 Muutos Teollisuus 36,7 20,2 81,1 % Sport 27,4 20,5 33,6 % Yhteensä 64,1 40,8 57,2 % Konsernin liikevoitto oli 10,0 (3,9) miljoonaa euroa. Liikevoiton kehitys edellisvuotiseen on seuraava: Liikevoitto (milj. euroa) 1-9/2004 1-9/2003 Muutos Teollisuus 5,6 2,2 156,8 % Sport 4,4 1,7 162,1 % Yhteensä 10,0 3,9 159,1 % Tulosparannus johtui pääasiassa kasvaneista myyntivolyymeistä, hyvästä kapasiteetin käyttöasteesta sekä parantuneesta tuotannon tehokkuudesta molemmissa liiketoiminnoissa. Nettorahoituskulut Nettorahoituskulut olivat 297 (339) tuhatta euroa. Huolimatta myynnin kasvusta johtuneesta käyttöpääoman kasvusta, merkittävistä osingonmaksuista ja Bekaertin liiketoiminnan hankinnasta huolimatta nettorahoituskuluja pystyttiin pienentämään vahvan operatiivisen kassavirran ja vuoden 2003 voimakkaan lainanlyhennysohjelman ansiosta. Tase, rahoitus ja vastuut Taseen loppusumma oli 43,6 (34,4) miljoonaa euroa 30.9.2004. Bekaertin pultruusioliiketoiminnan hankinta kasvatti tasetta noin 7,2 miljoonalla eurolla, loppukasvu johtui voimakkaan liikevaihdon kasvun aiheuttamasta käyttöpääomatarpeesta. Korolliset nettovelat kasvoivat akvisitiosta johtuen 10,4 (7,8) miljoonaan euroon. Vastuiden määrä pysyi lähes ennallaan. Investoinnit Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat yhteensä 4,9 (1,4) milj. euroa. Bekaertin pultruusioliiketoiminnan hankinnan osuus käyttöomaisuusinvestoinneista oli 2,6 miljoonaa euroa (kokonaishankintahinta noin 7,2 milj. euroa). Investoinnit kapasiteetin laajentamiseksi Sportissa (Nordic Walking -tuotteet) sekä tuotannon automatisoimiseksi on aloitettu. Kiihtelysvaaran tehtaalle valmistui alkuvuonna yksi uusi tuotantolinja ja toisen tuotantolinjan investointipäätös on tehty. Yhteensä kyseisiin kapasiteetinnostoinvestointeihin arvioidaan kuluvan vuoden 2004 aikana noin 3,0 miljoonaa euroa. Henkilöstö Henkilöstömäärä per 30.9.2004 oli 420 (342). Kasvu tuli Bekaertin pultruusioliiketoiminnan integroinnista konserniin (noin 50 henkilöä) sekä kasvaneen tuotantovolyymin aiheuttamasta lisätyövoiman tarpeesta Suomen tehtailla (noin 20 henkilöä) ja Saksan tehtailla (noin 10 henkilöä). Osakkeet ja omistus Exel Oyj:n osakepääoma on 1.884.120 euroa jakaantuen 5.383.200 osakkeeseen, jokainen nimellisarvoltaan 0,35 euroa. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistuksessa oli 98.100 osaketta eli 1,8 %. Osakkeiden vaihto Helsingin Pörssissä oli katsauskauden aikana 48,6 % kaikista osakkeista. Osakkeiden korkein kurssi ajanjaksolla oli 23,95 euroa ja alin kurssi 11,75 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 23,80 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli 30.9.2004 128,1 miljoonaa euroa. Ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset 15.9.2004 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti, että 31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan ylimääräistä osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. IFRS-raportointi Exel siirtyy IFRS-raportointiin vuoden 2005 alusta alkaen. Valmistelut ovat edenneet suunnitellusti. Loppuvuoden näkymät Tammi-syyskuun positiivisen myyntikehityksen odotetaan jatkuvan loppuvuonna. Profiilien ja Nordic Walking -markkinan kysynnän oletetaan säilyvän hyvällä tasolla myös loppuvuonna. Belgian liiketoimintojen integrointi konserniin etenee suunnitellusti ja vaatii edelleen resursseja. Raaka-aineiden hinnoissa on nousupaineita. Tuloskehityksen odotetaan pysyvän hyvänä myös loppuvuonna. Mäntyharju, 2.11.2004 Exel Oyj hallitus Ari Jokelainen toimitusjohtaja ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/02/20041102BIT20050/wkr0010.pdf

Yrityksestä

Exel Composites is a leading technology company which designs, manufactures and markets composite profiles and tubes for various industrial applications. We utilize continuous manufacturing techniques in our production: pultrusion, pullwinding and continuous lamination.

Liitteet & linkit