Korjaus Exel Oyj:n osavuosikatsaukseen

EXEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.11.2005 KLO 11.23 KORJAUS EXEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEEN Exel Oyj:n tänään 3.11.2005 julkaisemassa suomenkielisessä osavuosikatsauksessa kohdassa tulevaisuuden näkymät oli virhe. Ohessa korjattu osavuosikatsaus kokonaisuudessaan. Yhteenveto alkuvuodesta Konserni - Liikevaihto nousi 69,3 (64,1) miljoonaan euroon eli 8,2 prosenttia edellisestä vuodesta - Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 22,4 (20,4) miljoonaa euroa - Liikevoitto pysyi hyvällä tasolla ollen 10,2 (10,4) miljoonaa euroa - Kolmannen neljänneksen liikevoitto oli 3,0 (3,3) miljoonaa euroa eli 13,4 (16,2) prosenttia liikevaihdosta - Osakekohtainen tulos oli 0,17 (0,19) euroa laskettuna katsauskauden lopun laimennetulle osakemäärälle Liiketoiminta-alueet - Teollisuusprofiilien kysyntä jatkui hyvänä kolmannellakin neljänneksellä - Teollisuus-liiketoiminnan liikevoiton voimakas kasvu kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana, liikevoitto 7,6 (5,5) miljoonaa euroa, kasvua 37,2 prosenttia - Sport-liiketoiminnan myynti säilynyt edellisen vuoden tasolla - Sport-liiketoiminnan liikevoittoa rasittavat edelleen Nordic Walking -markkinoiden laajentamispanostukset. Katsauskaudella Sportin liikevoitto oli 0,5 (1,3) milj. euroa. KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT (luvut ovat tilintarkastamattomia) 1.7.- 30.9. 1.7.- 30.9. Muutos-% 1.1.- 30.9. 1.1.- 30.9. Muutos-% 1.1.- 31.12. 2005 2004 2005 2004 2004 Milj. euroa Liikevaihto 22,4 20,4 9,9 % 69,3 64,1 8,2 % 83,9 Liikevoitto 3,0 3,3 -8,9 % 10,2 10,4 -1,6 % 13,7 % liikevaihdosta 13,4 % 16,2 % -17,1 % 14,7 % 16,2 % -9,1 % 16,3 % Tilikauden tulos 2,1 2,2 -5,4 % 7,2 6,9 4,5 % 9,1 Oma pääoma 24,4 17,3 40,6 % 24,4 17,3 40,6 % 20,7 Korollinen nettovelka 10,9 12,8 -14,7 % 10,9 12,8 -14,7 % 7,4 Sijoitettu pääoma 40,9 33,5 22,2 % 40,9 33,5 22,2 % 33,3 Oman pääoman tuotto, % 35,9 % 49,8 % -27,9 % 42,5 % 52,6 % -19,2 % 47,8 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 29,4 % 37,6 % -21,8 % 37,2 % 45,5 % -18,2 % 45,2 % Omavaraisuusaste, % 43,1 % 37,7 % 14,3 % 43,1 % 37,7 % 14,3 % 44,9 % Velkaantumisaste, % 44,7 % 73,6 % -39,3 % 44,7 % 73,6 % -39,3 % 36,0 % Tulos/osake, euroa 0,18 0,20 -10,0 % 0,64 0,64 0,0 % 0,84 Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,17 0,19 -9,7 % 0,62 0,61 1,8 % 0,80 Oma pääoma/ osake euroa 2,15 1,61 33,5 % 2,15 1,61 33,5 % 1,84 IFRS-RAPORTOINTI Exel siirtyi vuoden 2005 alusta kansainvälisten IFRS-standardien mukaiseen tilinpäätösraportointiin ja tässä osavuosikatsauksessa noudatetaan sen mukaisia kirjaamis- ja arvostusperiaatteita. Vuoden 2004 avaavan taseen täsmäytyslaskelma esitettiin 24.2.2005 julkaistussa tilinpäätöstiedotteessa. Siirtymisen vaikutuksista vuoden 2004 osalta vuosineljänneksittäin kerrottiin tarkemmin 3.5.2005 julkaistussa erillisessä pörssitiedotteessa. Tässä osavuosikatsauksessa vertailutietoina on käytetty siinä julkaistuja lukuja. LIIKEVAIHTO Exel-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuun aikana edelliseen vuoteen verrattuna 8,2 prosenttia ja oli 69,3 (64,1) miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 9,9 prosenttia ja oli 22,4 (20,4) miljoonaa euroa. Huhti-syyskuun liikevaihtoon sisältyy 1.4.2005 Itävallasta yritysostolla hankittu Faserprofil GmbH:n liiketoiminta, joka toimii tytäryhtiönä Exel Composites GmbH:n nimellä. Liikevaihdon kasvusta valtaosa, 3,2 miljoonaa euroa, oli orgaanista kasvua. Faserprofil-akvisition vaikutus alkuvuoden liikevaihtoon oli 2,0 miljoonaa euroa. TULOSKEHITYS Exelin liikevoitto oli lähes edellisvuoden tasolla ja oli 10,2 (10,4) miljoonaa euroa. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 14,7 (16,2) prosenttia. Liikevoitto kasvoi Teollisuus-liiketoiminnassa sekä liikevaihdon kasvun että parantuneen kustannustehokkuuden ansiosta. Sport-liiketoiminnan liikevoittoa rasittavat edelleen Nordic Walking -markkinoiden laajentamispanostukset. Konsernin nettorahoituskulut olivat 229 (335) tuhatta euroa. Konsernin tulos ennen veroja oli 10,0 (10,1) miljoonaa euroa ja katsauskauden voitto 7,2 (6,9) miljoonaa euroa. TASE JA RAHOITUS Konsernin tase oli katsauskauden lopussa 56,6 (46,1) miljoonaa euroa. Taseen kasvusta kolmasosa aiheutuu Itävallan akvisitiosta ja loput kasvaneen myyntivolyyymin aiheuttamasta käyttöpääoman kasvusta erityisesti päämarkkinoillamme sekä likvidien varojen kasvusta. Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 24,4 (17,3) milj. euroa ja omavaraisuusaste 43,1 (37,7) prosenttia. Korollista vierasta pääomaa oli 16,5 (16,1) milj. euroa, josta lyhytaikaisen vieraan pääoman osuus oli 6,3 (6,7) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 10,9 (12,8) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste oli 44,7 (73,6) prosenttia. Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta säilyi kolmannen neljänneksen aikana selvästi positiivisena ja oli koko katsauskauden aikana +5,4 (+11,0) miljoonaa euroa. Lasku viime vuoteen verrattuna johtui vuodenvaihteen poikkeuksellisen alhaisesta käyttöpääomasta, lähinnä myyntisaamisten määrästä. Lisäksi vuoden 2004 hyvän tuloksen johdosta maksettiin alkuvuoden aikana edellisen vuoden veroja noin 1,5 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuusinvestoinnit rahoitettiin liiketoiminnan kassavirralla. Akvisitiosta huolimatta korollisten velkojen määrä on edellisen vuoden tasolla. Katsauskauden lopussa konsernin rahavarat olivat 5,6 miljoonaa euroa, kun ne vuodenvaihteessa olivat 5,1 miljoonaa euroa. INVESTOINNIT Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 3,2 miljoonaa euroa, josta operatiivisia käyttöomaisuusinvestointeja noin 1,5 miljoonaa euroa ja Faserprofilin käyttöomaisuuden hintaa 1,8 miljoonaa euroa. Katsauskauden aikana tehdyt investoinnit, 0,6 miljoonaa euroa, kohdistuivat lähinnä uuteen tuotantolinjaan sekä ylläpito- ja tuottavuusinvestointeihin. HENKILÖSTÖ Exel-konsernin palveluksessa oli 30.9.2005 yhteensä 471 (438) henkilöä joista 321 (300) kotimaassa ja 150 (138) ulkomailla. Keskimääräinen henkilömäärä katsauskauden aikana oli 467 (443) henkilöä. Lisäys viime vuoteen tulee pääasiassa Itävallan yksikön liittämisestä konserniin sekä USA:n yhtiön toiminnan aloittamisesta. LIIKETOIMINTASEGMENTIT Konsernin toiminta jakaantuu ensisijaisen segmenttijaon mukaan kahteen osaan, Teollisuus-liiketoimintaan ja Sport-liiketoimintaan. Teollisuus Teollisuus-liiketoiminnan segmenttikohtaiset tunnusluvut katsauskaudelta ovat: 1.7.- 1.7.- Muutos-% 1.1.- 1.1.- Muutos-% 1.1.- 30.9. 30.9. 30.9. 30.9. 31.12. Tuhatta euroa 2005 2004 2005 2004 2004 Liikevaihto 13,8 11,5 19,4 % 41,7 36,7 13,8 % 48,3 Liikevoitto 2,5 2,0 21,7 % 7,6 5,5 37,2 % 7,8 % liikevaihdosta 18,1 % 17,7 % 1,9 % 18,2 % 15,1 % 20,6 % 16,2 % Henkilöstö keskimäärin 257 237 8,4 % 234 226 3,5 % 224 Teollisuus-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 13,8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. 2,0 miljoonaa euroa kasvusta tuli Faserprofil–akvisitiosta, loppu kaksi kolmasosaa oli orgaanista kasvua. Profiilimarkkinan kysyntätilanne on jatkunut vahvana myös kolmannella vuosineljänneksellä ja uusien sovellusten kehitystyö on tällä hetkellä erittäin voimakasta. Alkuvuoden aikana uusia asiakasmuottiprojekteja oli noin 40 kappaletta, heijastaen kysynnän kasvua. Kapasiteetin käyttöaste on useimmilla tuotantolaitoksilla korkea. Yksi uusi tuotantolinja käynnistyi kolmannella vuosineljänneksellä Saksassa Voerden tehtaalla. Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla huolimatta voimakkaasti kohonneista raaka-ainekustannuksista. Osa hintapaineista on systemaattisesti pystytty siirtämään ketjussa eteenpäin. Liikevoitto kasvoi 37,2 prosenttia 7,6 miljoonaan euroon edellisvuoden 5,5 miljoonasta eurosta. Kannattavuuden parannus johtuu kasvaneesta myyntivolyymistä sekä hyvästä tuottavuuskehityksestä päätehtailla. Myös tiukka kustannushallinta parantaa kannattavuutta. Kauden aikana, ja läpi koko loppuvuoden, hiilikuituraaka-aineesta tulee olemaan markkinoilla pulaa. Tämä johtuu uusien mittavien hankkeiden avautumisesta. Voimakkaimmin kasvavat markkinat ovat Airbus A-380 -ohjelma, USA:n puolustusvoimien projektit sekä Kiinan infrastruktuurirakentaminen. Kolmannella vuosineljänneksellä ei tilanteessa ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Exel on pääosin varmistanut kuitutoimitukset vuoden 2005 projekteihin. Hiilikuidun päävalmistajat ovat ilmoittaneet kapasiteetin nostoinvestoinneista. Uusi kapasiteetti tulee markkinoille asteittain vuoden 2006 toisen vuosipuoliskon aikana. Kiinan tehdasrakennuksen toimiluvat on saatu ja neuvottelut tehtaan rakentamiseksi ovat loppusuoralla. Suunnitelman mukaan tehdas on tuotantovalmiudessa vuoden 2006 toisella vuosipuoliskolla. Kiinan tehtaan perustamisesta tulee aiheutumaan kuluja myös vuodelle 2005, mutta merkittävimmät kustannuslisäykset alkavat vaikuttaa vuonna 2006. Sport Sport-liiketoiminnan segmenttikohtaiset tunnusluvut kolmannelta neljännekseltä ovat: 1.7.- 1.7.- Muutos-% 1.1.- 1.1.- Muutos-% 1.1.- 30.9. 30.9. 30.9. 30.9. 31.12. Tuhatta euroa 2005 2004 2005 2004 2004 Liikevaihto 8,6 8,9 -2,4 % 27,6 27,4 0,7 % 35,5 Liikevoitto 0,5 1,3 -58,4 % 2,6 4,9 -45,7 % 5,9 % liikevaihdosta 6,1 % 14,2 % -57,4 % 9,6 % 17,8 % -46,1 % 16,5 % Henkilöstö keskimäärin 241 219 10,0 % 233 217 7,4 % 217 Sportin liikevaihto säilyi viime vuoden tasolla. Nordic Walking –markkinoiden kasvu jatkuu saksankielisillä markkinoilla tasaisesti kilpailun kuitenkin kiristyessä. Exel investoi voimakkaasti uusien markkinoiden avaamiseksi pääpainopistealueina lähinnä Pohjois-Amerikka, Kiina ja Japani. Salibandyliiketoiminta on kehittynyt voimakkaasti mallisto- ja brandiuudistusten myötä. Exel on myös solminut pääyhteistyösopimuksen salibandyn vuoden 2006 MM-kisojen järjestäjän kanssa. Sportin liikevoitto supistui 2,6 miljoonaan euroon edellisvuoden 4,9 miljoonasta eurosta. Voimakas panostus uusien Nordic Walking –markkinoiden avaamiseen, Exel Sports Oy:n organisaation vahvistamiseen sekä kehittämämme konseptin lanseeraamiseen jatkui. Markkinointipanostusten arvioidaan laskevan ryhmän liikevoittoa myös neljännellä neljänneksellä. Uusia markkinoita pyritään avaamaan voimallisesti Pohjois-Amerikassa, missä uusi tytäryhtiö Exel USA, Inc. panostaa lajin levittämiseen, sekä Kiinassa, jossa yhteismarkkinointi partnerimme CISS:n kanssa etenee. Vaikka kävelysauvojen myynnin kasvu on toistaiseksi pysähtynyt, odotetaan Nordic Walking –kategorian kasvavan tulevaisuudessa voimakkaasti, sillä se on yksi harvoista kasvavista kategorioista koko urheiluvälinemarkkinassa. OEM–tuotteistossa (surfmastot ja laminaattikomponentit) markkina on vakaa. Surfmastotoimitusten alamäki on pysähtynyt, ja volyymin odotetaan jatkossa olevan nykytasolla. Laminaateissa myynti on kasvanut edellisvuodesta, ja useita uusia teollisuussovelluksia on kehitystyön piirissä. OSAKE Katsauskaudella, 9.9.2005, merkittiin kaupparekisteriin osakeoptioiden perusteella merkittyjen osakkeiden johdosta osakepääoman korotus 19 944 euroa. Uusia osakkeita merkittiin 110 800 kappaletta. Merkintöjen jälkeen Exel Oyj:n osakepääoma on 2 041 344 euroa jakaantuen 11 340 800 osakkeeseen jokainen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,18 euroa. Katsauskauden aikana yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 14,14 (11,97) euroa, alin kurssi 11,35 (5,87) euroa ja päätöskurssi 14,10 (11,90) euroa. Katsauskauden keskikurssi oli 12,61 (10,93) euroa. Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 3 381 524 (5 235 416) kappaletta mikä vastaa 30,0 (48,6) prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli 159,8 (128,1) milj. euroa. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Kilpailu nykyisillä Nordic Walking –markkinoilla on kiristynyt. Kuluttajalähtöiseen tuotekehitykseen sekä myyntiin ja jakeluun panostetaan voimakkaasti markkina-aseman vahvistamiseksi. Uusia sauvakävelymarkkinoita pyritään avaamaan voimallisesti. Nämä toimenpiteet tulevat rasittamaan kannattavuutta edelleen. Exelin keskeinen osaamisalue on teollinen toiminta ja kannattavaan kasvuun on hyvät edellytykset akvisitioiden ja orgaanisen kasvun kautta. Faserprofil GmbH:n hankinta vahvisti Exelin asemaa Keski-Euroopan pultruusiomarkkinoilla. Teollisuusprofiilimarkkinoilla kysyntä on edelleen hyvä. Raaka-ainemarkkinat ovat tasaantuneet. Hiilikuidun hinnoissa on edelleen nousupainetta, ja hiilikuitupula jarruttaa kasvua Teollisuudessa lyhyellä aikajänteellä. Konsernin koko vuoden liikevaihdon ennustetaan ylittävän selvästi viime vuoden tason. Tuloksen rahoituserien jälkeen arvioidaan olevan hieman viime vuotta pienemmän. Mäntyharjulla 3.11.2005 EXEL OYJ Ari Jokelainen Hallitus Toimitusjohtaja Lisätietoja: Ari Jokelainen, toimitusjohtaja, puh. 050 590 6750 Ilkka Silvanto, talous- ja hallintojohtaja, puh. 050 598 9553 LYHENNETTY KONSERNITULOSLASKELMA, tuhatta euroa 1.7.-30.9. 1.7.-30.9. Muutos-% 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. Muutos-% 1.1.-31.12. 2005 2004 2005 2004 2004 Liikevaihto 22 402 20 386 9,9 % 69 343 64 081 8,2 % 83 857 Liiketoiminnan muut tuotot 17 -42 140,5 % 220 78 182,1 % 111 Liiketoiminnan kulut -18 477 -16 304 -13,3 % -56 775 -51 547 -10,1 % -67 085 Poistot ja arvonalentumiset -933 -736 -26,8 % -2 569 -2 223 -15,6 % -3 181 Liikevoitto 3 009 3 304 -8,9 % 10 219 10 389 -1,6 % 13 702 Rahoitustuotot ja -kulut -60 -137 56,2 % -229 -335 31,6 % -467 Tulos ennen veroja 2 949 3 166 -6,9 % 9 989 10 053 -0,6 % 13 236 Tuloverot -878 -976 10,0 % -2 812 -3 188 11,8 % -4 110 Tilikauden tulos 2 071 2 190 -5,4 % 7 177 6 865 4,5 % 9 126 Tulos/osake, euroa 0,18 0,20 -10,0 % 0,64 0,64 0,0 % 0,84 Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,17 0,19 -9,7 % 0,62 0,61 1,8 % 0,80 LYHENNETTY KONSERNITASE, tuhatta euroa 30.9.2005 30.9.2005 Muutos 31.12.2004 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 855 471 384 926 Liikearvo 3 717 3 188 529 3 188 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 15 725 14 266 1 459 13 742 Laskennalliset verosaamiset 994 209 785 310 Muut pitkäaikaiset varat 102 99 3 100 Pitkäaikaiset varat yhteensä 21 393 18 233 3 160 18 266 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 15 458 12 734 2 724 13 269 Myyntisaamiset ja muut saamiset 14 135 11 808 2 327 9 568 Rahavarat 5 637 3 369 2 268 5 150 Lyhytaikaiset varat yhteensä 35 230 27 911 7 319 27 987 Varat yhteensä 56 623 46 144 10 479 46 253 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma Osakepääoma 2 041 1 884 157 1 932 Osakeanti 4 -4 817 Ylikurssirahasto 4 542 3 149 1 393 3 390 Kertyneet voittovarat 10 614 5 431 5 183 5 427 Tilikauden tulos 7 177 6 865 312 9 126 Oma pääoma 24 374 17 333 7 041 20 692 Pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset korolliset velat 10 236 9 437 799 8 456 Laskennalliset verovelat 375 139 236 297 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset velat 6 288 6 696 -408 4 141 Ostovelat ja muut korottomat velat 15 350 12 539 2 811 12 666 Velat yhteensä 32 249 28 811 3 438 25 560 Oma pääoma ja velat yhteensä 56 623 46 144 10 479 46 253 LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, tuhatta euroa Osake- Osakeanti Ylikurssi- Kertyneet Yhteensä pääoma rahasto voittovarat Oma pääoma 1.1.2004 1 870 135 3 028 12 429 17 462 Osakeanti 14 -131 121 4 Muuntoerot 0 0 Maksettu osinko -6 998 -6 998 Tilikauden tulos 6 865 6 865 Oma pääoma 30.9.2004 1 884 4 3 149 12 296 17 333 Oma pääoma 1.1.2005 1 932 817 3 390 14 553 20 692 Osakeanti 109 -817 1 152 444 Muuntoerot -8 -8 Maksettu osinko -3 931 -3 931 Tilikauden tulos 7 177 7 177 Oma pääoma 30.9.2005 2 041 0 4 542 17 791 24 374 LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, tuhatta euroa 1.1.–30.9. 1.1.–30.9. Muutos 1.1.-31.12. 2005 2004 2004 Liiketoiminnan rahavirrat Kauden tulos 7 177 6 865 312 9 126 Oikaisut yhteensä 5 653 5 861 -200 7 623 Käyttöpääoman muutos -3 880 -93 -3 787 1 657 Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 8 950 12 633 -3 683 18 406 Nettorahoituskulut -262 -324 62 -359 Maksetut verot -3 272 -1 333 -1 939 -2 136 Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat 5 416 10 976 -5 560 15 911 Investointien rahavirrat Tytäryritysten ja osakkeiden ostot -2 056 -7 181 5 125 -7 181 Aineettoman ja aineellisen käyttöomaisuuden ostot -1 452 -2 000 548 -3 187 Omaisuuden myynnit 44 Muut investointien rahavirrat Investointien nettorahavirrat -3 508 -9 181 5 673 -10 324 Rahoituksen rahavirrat Maksullinen osakeanti 443 4 439 1 102 Pitkäaikaisten lainojen nettomuutos 401 2 798 -2 397 Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos 1 666 3 011 -1 345 2 700 Maksetut osingot -3 931 -6 998 3 067 -6 998 Rahoituksen nettorahavirrat -1 421 -1 177 -236 -3 196 Rahavarojen muutos 487 610 -123 2 391 Rahavarat tilikauden alussa 5 150 2 759 2 391 2 759 Rahavarojen muutos 487 610 -123 2 391 Rahavarat tilikauden lopussa 5 637 3 369 2 268 5 150 TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, tuhatta euroa III/2005 II/2005 I/2005 IV/2004 III/2004 II/2004 I/2004 I-IV/2004 Liikevaihtosegmenteittäin Teollisuus 13 755 15 459 12 509 11 689 11 523 13 408 11 730 48 349 Sport 8 647 9 744 9 229 8 087 8 864 9 773 8 784 35 308 Liikevaihtoyhteensä 22 402 25 203 21 738 19 776 20 387 23 181 20 514 83 857 Liikevoittosegmenteittäin Teollisuus 2 484 3 271 1 818 2 327 2 041 2 512 965 7 845 Sport 525 1 735 386 987 1 263 2 653 955 5 858 Liikevoittoyhteensä 3 009 5 006 2 204 3 314 3 304 5 165 1 920 13 702 Rahoitustuotot ja –kulut -60 -112 -58 -131 -138 -91 -107 -466 Tulos ennen veroja 2 949 4 894 2 146 3 182 3 167 5 074 1 813 13 236 Tuloverot -878 -1 332 -602 -922 -976 -1 613 -598 -4 110 Tilikaudentulos 2 071 3 562 1 544 2 260 2 190 3 461 1 215 9 126 Tulos perosake, euroa 0,18 0,32 0,14 0,21 0,20 0,32 0,11 0,84 Tulos perosake, laimennettu,euroa 0,17 0,31 0,13 0,19 0,19 0,31 0,11 0,80 Keskimääräinenosakemäärä,laimentamaton, 1000 kpl 11 302 11 230 11 230 10 998 10 768 10 766 10 766 10 826 keskimääräinenosakemäärä, laimennettu, 1000 kpl 11 574 11 393 11 524 11 464 11 268 11 162 11 136 11 464 Henkilöstö keskimäärin 498 485 417 424 456 453 406 441 KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, tuhatta euroa 30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004 Omasta velasta Kiinteistökiinnitykset 2 954 2 954 2 954 Yrityskiinnitykset 12 500 12 500 12 500 Leasingvastuut - alle yhden vuoden sisällä erääntyvät 440 216 223 - 1-5 vuoden sisällä erääntyvät 1 743 972 1 563 Muut vastuut 262 222 67 JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, tuhatta euroa 30.9.2005 30.9.2005 31.12.2004 Valuuttajohdannaiset Termiinisopimukset -233 420 877 Ostetut valuuttaoptiot 750 750 Myydyt valuuttaoptiot 371 371 Korkojohdannaiset Koronvaihtosopimukset 2 109 2 997 2 636 KONSERNIN TUNNUSLUVUT, tuhatta euroa 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. Muutos-% 1.1.-31.12. 2005 2004 2004 Liikevaihto 69 343 64 081 8,2 % 83 857 Liikevoitto 10 219 10 389 -1,6 % 13 702 % liikevaihdosta 14,7 % 16,2 % -9,1 % 16,3 % Tulos ennen veroja 9 989 10 053 -0,6 % 13 236 % liikevaihdosta 14,4 % 15,7 % -8,2 % 15,8 % Tilikauden tulos 7 177 6 865 4,5 % 9 126 % liikevaihdosta 10,3 % 10,7 % -3,4 % 10,9 % Oma pääoma 24 374 17 333 40,6 % 20 692 Korolliset velat 16 524 16 133 2,4 % 12 597 Rahavarat 5 637 3 369 67,3 % 5 150 Korolliset nettovelat 10 887 12 764 -14,7 % 7 447 Sijoitettu pääoma 40 898 33 466 22,2 % 33 290 Oman pääoman tuotto, % 42,5 % 52,6 % -19,2 % 47,8 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 37,2 % 45,5 % -18,2 % 45,2 % Omavaraisuus, % 43,1 % 37,7 % 14,3 % 44,9 % Velkaantumisaste, % 44,7 % 73,6 % -39,3 % 36,0 % Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 3 249 4 923 -34,0 % 5 803 % liikevaihdosta 4,7 % 7,7 % -39,0 % 6,9 % Tutkimus- ja kehitysmenot 1 766 1 471 20,1 % 1 956 % liikevaihdosta 2,5 % 2,3 % 10,9 % 2,3 % Tulos/osake, euroa 0,64 0,64 0,0 % 0,84 Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,62 0,61 1,8 % 0,80 Oma pääoma/osake, euroa 2,15 1,61 33,5 % 1,84 Osakkeiden määrä 1000 kpl - laimentamaton, keskimäärin11 254 10 766 4,5 % 10 826 - laimennettu, keskimäärin 11 574 11 162 3,7 % 11 464 Henkilöstö keskimäärin 467 443 5,4 % 441 Tiedote luettavissa kokonaisuudessaan oheisessa PDF-liitteessä. Lisätietoja: Ari Jokelainen, toimitusjohtaja, puh. 050 590 6750 Ilkka Silvanto, talous- ja hallintojohtaja, puh. 050 598 9553

Yrityksestä

Exel Composites is a leading technology company which designs, manufactures and markets composite profiles and tubes for various industrial applications. We utilize continuous manufacturing techniques in our production: pultrusion, pullwinding and continuous lamination.

Liitteet & linkit