TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.TAMMIKUUTA - 31.JOULUKUUTA 2000

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.TAMMIKUUTA - 31.JOULUKUUTA 2000 Vahva kasvu jatkuu, langattoman tietoturvan johtoaseman rakentaminen edennyt F-Securen liikevaihto vuoden 2000 neljännellä neljänneksellä oli 12,4 miljoonaa euroa. Tämä edustaa 57 %:n kasvua vuoden 1999 vastaavan ajankohdan 7,9 miljoonasta eurosta ja 14 % kasvua edellisestä vuosineljänneksestä. Vuoden 2000 kokonaisliikevaihto oli 41,1 miljoonaa euroa (23,3), 76 % kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Keskittyminen asiakkaan menestymiseen nosti teknisen tuen asiakastyytyväisyyden 3,40:sta 3,84:ään (asteikolla 1-5). Viimeisen neljänneksen liiketulos oli 3,6 miljoonaa euroa tappiollinen (- 1,9). Koko vuoden 2000 liiketulos oli -13,3 miljoonaa euroa (-4,0), johon sisältyy optioihin liittyvien sosiaalikulujen positiivinen vaikutus 0,2 miljoonaa euroa. Optio-ohjelmiin liittyvät sosiaalikuluvaraukset on arvostettu edelleen 30. syyskuuta vallinneen markkinahinnan mukaan. Koko vuosi, neljäs vuosineljännes mukaan lukien, osoitti liikevaihdon hyvää kasvua kaikilla alueilla. Konserni solmi useita merkittäviä asiakas- ja kumppanuussopimuksia avainmarkkinoillaan kansallisella, alueellisella ja kansainvälisellä tasolla. Joulukuun kaksi viimeistä viikkoa olivat kuitenkin hyvin vaikeat Pohjois-Amerikan markkinoilla monien asiakkaiden siirtäessä ostopäätöksiään Yhdysvaltain talouden nopean heikkenemisen myötä, mikä vaikutti etenkin suuriin salaustuotekauppoihin. Konserni panosti Yhdysvaltoihin odottaen parempaa kasvua viimeisen vuosineljänneksen aikana, mutta markkinoiden heikko kehitys oli pettymys. Euroopassa neljännen neljänneksen myynti sen sijaan pysyi vahvana. Johtuen hienoisesta budjetoitujen kulujen ylityksestä ja myyntitavoitteiden saavuttamatta jäämisestä, konsernin kannattavuus muodostui pettymykseksi. Vuoden 2000 aikana F-Secure perusti Customer Advocacy (CA) - organisaation, jonka tarkoitus on varmistaa asiakkaan onnistuminen F- Securen tietoturvaratkaisujen käyttöönotossa ja käytössä. Sen tavoitteena on antaa tasokasta asiakastukea globaalisti, vaikuttaa positiivisesti asiakassuhteisiin sähköisiä työkaluja ja järjestelmiä hyödyntämällä sekä välittää asiakaspalautetta, jotta liiketoiminnan avainpäätökset voitaisiin tehdä tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. CA on mitannut teknisen tuen asiakastyytyväisyyttä ja työmääriä heinäkuusta 2000 alkaen koskien jokaista sähköposti- ja puhelinyhteyttä. Tänä aikana asiakastyytyväisyys on parantunut jatkuvasti, ja arviot ovat nousseet 3,40:stä 3,84:ään heinä- ja joulukuun välisenä aikana asteikon ollessa 1 - 5. Yhtiö vahvisti edelleen asemaansa langattoman tietoturvan johdossa. Se julkisti maailman ensimmäiset langattoman sisällön tietoturvaan liittyvät tuotteet Symbian EPOC(R)- ja Palm OS(R)- alustoille. Nämä tuotteet ovat edelleen markkinoiden teknisesti edistyneimmät tuotteet, joissa on automaattiset, päätelaitteissa sijaitsevat, reaaliaikaiset virustenhaku- ja virustietokannan päivitysominaisuudet. Tietoturvan hallintapalveluiden alueella vuosina 1999 ja 2000 solmitut ensimmäiset Security as a Service (SaaS) - kumppanuussopimukset alkoivat tuottaa liikevaihtoa. SaaS- liiketoiminta muodosti 2 % F-Securen kokonaisliikevaihdosta viime vuonna. Konserni julkisti elokuussa 2000 F-Secure Online Solutions (F-SOS) - tytäryhtiön, joka toimittaa hallittuja turvapalveluita palveluoperaattoreille ja heidän kauttaan loppuasiakkaille. Tytäryhtiö on onnistunut hyvin toimintansa ja infrastruktuurinsa rakentamisessa. F-SOS pysyi annetussa budjetissa läpi vuoden. F-Securen kumppanikanava kehittyi myös voimakkaasti vuoden 2000 aikana. F-Secure Solutions Provider (FSSP) -ohjelma lanseerattiin markkinoille ja suuri joukko uusia FSSP-kumppanuuksia julkistettiin tärkeimmillä markkinoilla. Euroopan avainmarkkinoilla sertifioitujen FSSP-kumppanien määrä nousi 24:ään. Kiinteät kulut - optio-ohjelmiin liittyvät sosiaalikustannukset pois lukien - nousivat neljännen neljänneksen aikana 17 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Liikevaihdon lisäksi konsernitaseen saaduissa ennakkomaksuissa on 10,4 miljoonaa euroa ylläpitomaksuja. Nämä on saatu olemassa olevista ylläpitosopimuksista, joihin liittyvä ylläpitotyö tehdään tulevaisuudessa. Liikevaihdon maantieteellinen jakauma vuoden 2000 ajalta oli seuraava (verrattuna vuoteen 1999): Pohjois-Amerikka 41 % (33 %), Pohjoismaat 27 % (33 %), muu Eurooppa 23 % (26 %) ja muu maailma 9 % (8 %). Virustentorjuntatuotteiden myynti oli 47 % liikevaihdosta (60 %), salaustuotteiden 44 % (40 %) ja muiden tuotteiden 9 %(0%). Viimeisen neljänneksen tärkeimpiä tapahtumia Viimeisen neljänneksen aikana konserni jatkoi markkina-asemansa vahvistamista tärkeimmillä toiminta-alueillaan ja hankki uusia asiakkaita. Yritys solmi PersonalExpress-ratkaisua koskevan Security as a Service - kumppanuussopimuksen yhteistyösopimuksen sveitsiläisen GSM-operaattorin diAxin kanssa. Konserni käynnisti myös Security as a Service - kumppanuussuhteen Concertin kanssa, joka AT&T:n ja British Telecomin yhteisyritys. Sopimuksen mukaan yritys toimittaa F-Securen ratkaisuja osana Concert IP Secure - konseptia. Pohjoismaiden suurin tietotekniikkapalvelujen toimittaja TietoEnator ryhtyi myös Security as a Service -partneriksi. Sprint Enterprise Network Servicesin kanssa (Sprint SENS) tehdyn järjestelmäintegraatiosopimuksen mukaisesti yritykset toimittavat yhdessä kattavan ratkaisun, jonka avulla Sprint SENSin Yhdysvaltain terveydenhoitoalan asiakkaiden järjestelmät saadaan vastaamaan Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) -asetusta. Konserni solmi myös globaalin F-Secure Solutions Provider (FSSP) - kumppanuussopimuksen Siemensin ICN- divisioonan (Integrated Communications Networks) kanssa. Muita merkittäviä eurooppalaisia yritysasiakkaita olivat Tesco Englannissa, BASF ja Aachner-Münchener Saksassa, Société Générale Ranskassa ja Charles Schwab Yhdysvalloissa. Lokakuussa konserni julkisti ensimmäisen yhteistyökumppaninsa, joka ryhtyi integroimaan omaa ohjelmistoaan F-Securen Policy Manager -alustalle. Finjan Software Incorporated integroi ennakoiva SurfinShield- turvaseurantatuotteensa F-Securen johtavaan tietoturvatoimintojen hallinta- alustaan. Ennakoiva sovellustason suojaus on jatkuvasti tärkeämpää verkkomatojen ja virusten kehittyessä yhä älykkäämmiksi. Henkilöstö ja organisaatio Konsernin henkilömäärä kasvoi tarkastelujakson aikana 427:ään (edellisen vuosineljänneksen lopulla 415), josta F-Secure Online Solutions -yhtiön osuus oli 18 (5) henkeä Rahoitus Konsernin rahoitusasema pysyi vakaana koko vuosineljänneksen ajan. Konsernin omavaraisuusaste oli 31. joulukuuta 2000 78 % (76 % vuoden 1999 lopussa). Rahoitustuotot vuonna 2000 olivat 1,4 miljoonaa euroa (0,9). Konsernin likvidit varat 31. joulukuuta 2000 olivat 38,4 miljoonaa euroa. Investoinnit Konsernin investoinnit vuoden 2000 aikana olivat 3,4 miljoonaa euroa (3,0). Investoinnit koostuivat pääosin tietokoneista ja ohjelmistoista. Osakkeet, osakepääoma, vaihtovelkakirjalaina ja optio-ohjelmat Ylimääräinen yhtiökokous 29.12.2000 hyväksyi hallituksen ehdotuksen varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2000 myöntämän antivaltuutuksen peruuttamisesta käyttämättä olevilta osiltaan ja valtuutti hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä tai laskemalla liikkeeseen yksi tai useampi vaihtovelkakirjalaina, optiolaina tai optio- oikeuksia. Osakeantien, optiolainojen, optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjalainojen vaihtojen seurauksena yhtiön osakepääoma saa nousta enintään 280.000 eurolla. Uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 28.000.000 kappaletta. Uusi valtuutus on täysin käyttämättä. Vuonna 2000 kaupparekisteriin merkittiin 6.600.214 uutta F-Securen osaketta. 3.488.749 merkittiin yhtiön optio-ohjelmien perusteella, 2.404.000 merkittiin pohjautuen yhtiön vuoden 1999 vaihtovelkakirjalainaan, ja 707.465 johtui suunnatusta annista Modera Point Oy:n osakkeenomistajille. Vaihtovelkakirjalaina on muutettu kokonaisuudessaan osakkeiksi. Osakkeiden kokonaismäärä oli tammikuun 2001 lopulla 140.628.589. Optio-ohjelmien laimennusvaikutus huomioiden osakkeiden kokonaismäärä olisi 163.256.465. Tärkeimpiä tapahtumia vuoden 2001 ensimmäisen neljänneksen alussa Vuoden 2001 alussa F-Secure Online Solutions julkisti ensimmäisen merkittävän sopimuksensa Elisa Communicationsin kanssa, jonka mukaan se toimittaa virustentorjuntaohjelmia ja hajautettuja palomuureja Elisan ADSL- pohjaiseen tuotevalikoimaan. NEC Business Network Solutions, Inc. (NEC BNS) ryhtyi F-Securen ratkaisutoimittajaksi tavoitteenaan vahvistaa palveluratkaisujaan Pohjois-Amerikan markkinoilla. Helmikuussa konsernin Security as a Service -liiketoimintayksikön projektiosasto ja F-Secure Online Solutions (F-SOS) -tytäryhtiö sulautuivat yhteen F-SOS:n alle. Tulevaisuuden näkymät Konserni uskoo kasvunsa jatkuvan tietoturvaohjelmistomarkkinoita nopeampana ja suhtautuu luottavaisesti aikaisemmin julkistamiinsa tavoitteisiin. Konsernin painopisteenä on kasvaa langattoman tietoturvan alueella aidoksi markkinajohtajaksi, ja resurssit kohdistetaan jatkossa nimenomaan tälle alueelle. Yhdysvaltain taloudessa vallitseva epävarmuus tulee vaikuttamaan konsernin kasvuun vuoden 2001 ensimmäisellä puoliskolla. Koska Yhdysvallat muodostaa huomattavan osan konsernin kokonaisliikevaihdosta, johto arvioi, että vuositasolla kasvu jää 50 prosenttiin vuoden 2001 ensimmäisen puolen vuoden aikana. Kasvun odotetaan kiihtyvän vuoden loppua kohden, kun Yhdysvaltain tilanne paranee. Konsernin johto uskoo, että projektiorganisaatioiden yhdistäminen F-SOS:n alle nopeuttaa Security as a Service -liikevaihdon kasvua alkaen vuoden 2001 ensimmäisestä neljänneksestä aiempaa budjetoitua alhaisemmilla kustannuksilla. Uusi F-SOS aiheuttaa arviolta 1,0 miljoonan euron tappiot vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana verrattuna 0,4 miljoonaan euroon vuoden 2000 viimeisellä neljänneksellä. F-SOS:n liikevaihto alkaa kohota vuoden 2001 ensimmäisellä neljänneksellä. Kuten F-SOSin julkistamisen yhteydessä todettiin, konserni suhtautuu avoimesti strategisiin ulkopuolisiin sijoituksiin F-SOS -yhtiöön. F-SOS:n uskotaan nousevan voitolliseksi vuoden 2002 aikana. Kustannussäästötoimet käynnistettiin tammikuussa, kun Yhdysvaltojen heikentynyt myyntitilanne alkoi selvitä. Konserni asettaa yhtä suuren painoarvon kannattavuudelle ja kasvulle.Säästötoimenpiteiden seurauksena konserni odottaa kokonaiskulujen laskevan viimeiseltä neljännekseltä 2000 ensimmäiselle neljännekselle 2001 (lukuunottamatta F-SOSia). Koko konsernin kulujen ei odoteta kasvavan vuoden 2001 ensimmäiseltä neljännekseltä toiselle (F-SOS mukaanlukien). Hidastumisesta huolimatta konserni uskoo saavuttavansa EBIT-tason kannattavuuden koko vuoden 2001 osalta, jos mukaan ei lasketa F- SOSiin tehtävää investointia. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle 1. Osingonjako Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2000 ei jaeta osinkoa. 2. Valtuutus osakepääoman lisäämiselle Hallitus ehdottaa, että hallitukselle annetaan valtuutus päättää vuoden sisällä yhtiökokouksen päätöksen rekisteröinnistä yhtiön osakepääoman lisäyksestä yhdellä tai useammalla uusmerkinnllä, optiolainalla, optio- oikeuksilla tai laskemalla liikkeelle yksi tai useampi vaihtovelkakirjalaina. Yhtiön osakepääomaa voidaan nostaa osakeantien, optiolainojen, optio-oikeuksien tai vaihtovelkakirjalainojen vaihtojen seurauksena enintään 280.000 eurolla. Samalla hallitus ehdottaa, että aikaisempi valtuutus perutaan. 3. Muutoksia optio-ohjelman 1999III ehtoihin Hallitus ehdottaa, että kohtaa II.4 (Siirtokielto, Prohibition to Transfer) muutetaan niin, että optio-oikeudet ovat vapaastisiirrettävissä, kun ne ovat vapaasti käytettävissä osakkeiden merkitsemiseen. Täydellinen siirtokielto on ollut ehdoissa US ISO-säännösten vuoksi. Yhtiökokous pidetään 3. huhtikuuta 2001. Raportointi vuonna 2001 Vuoden 2001 osavuosikatsaukset julkaistaan toukokuun 8. (1.neljännes), elokuun 7. (2. neljännes) ja lokakuun 30. päivänä (3.neljännes). Kunakin päivänä pörssitiedote lähetetään kello 9 Suomen aikaa, ja lehdistö- ja analyytikkotilaisuus pidetään kello 11 Suomen aikaa Helsingissä, ja kansainvälinen puhelinkonferenssi järjestetään iltapäivällä. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan F-Securen web-sivustolla. ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00140/bit0001.doc The full report http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00140/bit0002.pdf The full report

Tilaa