Cloetta Fazer AB:n (publ) yhtiökokous 2008

Cloetta Fazer AB:n yhtiökokouksessa maanantaina 16. kesäkuuta 2008 päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 7,00 kruunua osakeelta(6:50) ja tämän lisäksi 3,00 kruunua, eli yhteensä 10,00 kruunua osakkeelta. Osinkona maksetaan 241,2 miljoonaa Ruotsin kruunua. Täsmäytyspäivä on torstai 19. kesäkuuta 2008. Ruotsin Arvopaperikeskuksen (Värdepapperscentralen AB) kautta maksettava osingon maksu arvioidaan tapahtuvan keskiviikkona 25. kesäkuuta 2008.

Yhtiökokous päätti, että hallitusjäsenien määrä tulee olla kuusi ilman hallituksen varajäseniä.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Anders Dreijer, Olof Svenfelt, Berndt Brunow, Karsten Slotte, Meg Tivéus ja Christer Zetterberg.

Hallitus on perustanut tilintarkastustoimikunnan, johon kuuluvat Anders Dreijer, Olof Svenfelt ja Meg Tivéus. Koko hallitus on mukana palkkiotoimikunnan työskentelyssä.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 375 000 Ruotsin kruunun palkkio, hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan 285 000 kruunun palkkio sekä 200 000 kruunun palkkio hallituksen muille jäsenille. Työstä Tilintarkastustoimikunnassa ja Palkkiotoimikunnassa päätettiin jäsenelle maksettavan 40 000 kruunua.

Yhtiökokouksessa konsernijohtaja Jesper Åberg selosti vuoden 2007 liiketoimintaa sekä konsernin kehitystä ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2008.

Yhtiökokous valitsi Anders Dreijerin hallituksen puheenjohtajaksi. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen perustavassa kokouksessa Olof Svenfelt valittiin varapuheenjohtajaksi.

Yhtiökokous on päättänyt seuraavista ehdoista koskien uuden nimitystoimikunnan nimittämistä:

- yhtiöllä tulee olla nimitystoimikunta, joka koostuu kolmesta jäsenestä, joista korkeintaan yksi jäsen saa olla yhtiön hallituksesta. Kaksi äänivallaltaan suurinta osakkeenomistajaa nimittävät kumpikin yhden edustajan. Nämä kaksi edustajaa nimittävät, Ruotsin osakeyhtiölain hyvän hallintotavan mukaisesti, kolmannen jäsenen hallituksen riippumattomista jäsenistä. Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Puheenjohtajaksi ei saa valita hallituksen puheenjohtajaa. Kahden omistajaedustajan ja heidän edustamien osakkeenomistajien nimet tulee julkaista viimeistään kuusi kuukautta ennen yhtiökokousta vuonna 2009.

- mikäli jäsen eroaa nimitystoimikunnasta ennen toimikunnan työn loppuunsaattamista, samat osakkeenomistajat, jotka olivat nimittäneet eroavan jäsenen, nimittävät, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi, myös hänen seuraajansa.

- mikäli nimitystoimikunnan toimikauden aikana yksi tai useampia jäseniä nimitystoimikuntaan nimittänyt osakkeenomistaja ei enää edusta kahta äänimäärältään suurinta osakkeenomistajatahoa, on nimitystoimikunnan kokoonpanoa voitava muuttaa.

- Nimitystoimikunnalla on oikeus saada yhtiöltä kohtuullinen korvaus nimitysvalmisteluista aiheutuneista kuluista. Yhtiö ei maksa palkkioita nimitystoimikunnan jäsenille.

- Nimitystoimikunta valmistelee seuraavat ehdotukset esitettäväksi vuoden 2009 yhtiökokouksen päätettäväksi:
(a) ehdotus yhtiökokouksen puheenjohtajaksi,
(b) ehdotus hallituksen kokoonpanoksi,
(c) ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi,
(d) ehdotus hallituksen palkkiosta ja sen jakamisesta puheenjohtajan ja muiden hallitusjäsenten kesken sekä korvauksesta toimikuntatyöskentelystä,
(e) ehdotus tilintarkastajiksi,
(f) ehdotus yhtiön tilintarkastajien palkkioiksi.


Osavuosikatsaus ajalta tammi-kesäkuu 2008 julkaistaan 20. elokuuta 2008.

Ljungsbrossa, 16. kesäkuuta 2008

Cloetta Fazer AB (publ)
Hallitus


Cloetta Fazer julkistaa tiedotteessa esitetyt tiedot arvopaperimarkkinalainsäädännön mukaisesti. Tieto julkistettiin 16. kesäkuuta 2008.

Liitteet & linkit