FENNIA LIV VÄXTE LÖNSAMT

(Bokslutsuppgifterna i meddelandet är oreviderade.)

Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv redovisade ett gott resultat för 2013. Bolaget flyttade 18 miljoner euro (13 mn euro) från sitt resultat till ansvarsskulden för räntekomplettering. Efter det var bolagets rörelsevinst 1,1 miljoner euro (11,7 mn euro). Bolagets solvens förblev på en bra nivå.

Liksom premieinkomsten inom hela livförsäkringsbranschen ökade även Försäkringsaktiebolaget Fennia Livs premieinkomst. 

– Branschens ökade premieinkomst grundade sig främst på konsumenternas spar- och placeringsavtal. Fennia Livs ökade premieinkomst grundade sig däremot utöver på kapitalförvaltningsförsäkringar också på risklivförsäkringar och företagens pensionsförsäkringar. Bolagets tillväxt skedde därmed på ett hälsosamt sätt och lönsamt, säger Fennia Livs verkställande direktör Seppo Rinta.

Försäkringsverksamhet

Fennia Livs premieinkomst ökade till 94,5 miljoner euro (90,5 mn euro). Mätt med total premieinkomst försvagades Fennia Livs relativa marknadsställning, men i fråga om risklivförsäkringar och företagens pensionsförsäkringar förbättrades Fennia Livs marknadsställning.

Av bolagets premieinkomst var 65,6 miljoner euro (61,6 mn euro) livförsäkringar och 28,8 miljoner euro (28,9 mn euro) pensionsförsäkringar.

 Premieinkomsten från fondförsäkringar uppgick till 53,4 miljoner euro (45,1 mn euro) och utgjorde 57 procent (50 %) av bolagets premieinkomst. Premieinkomsten från försäkringar med fortlöpande premie var 47,4 miljoner euro (47,9 mn euro) och dess andel av den totala premieinkomsten var 50 procent (53 %).

De utbetalda ersättningarna ökade till 84,2 miljoner euro (63,6 mn euro) och den huvudsakliga ökningen kom från återköp, vars andel var 31,4 miljoner euro (15,4 mn euro). Återbetalningar av sparbelopp utgjorde 9,8 miljoner euro (8,3 mn euro). Sammanlagt 31,8 miljoner euro (31,0 mn euro) betalades ut i pensioner och 6,5 miljoner euro (4,3 mn euro) vid dödsfall och arbetsoförmåga. 

Driftskostnaderna minskade och var 10,6 miljoner euro (10,8 mn euro).

Trenden med ökade driftskostnader har nu planenligt brutits.
Omkostnadsprocenten var 117,3 procent (119,9 %). Bolagets driftskostnadsprocent med hänsyn till intäkterna avseende arvoden och provision av fonder som placerats i fondförsäkringar skulle var 105,6 procent (108,7 %).

Placeringsverksamhet

Bolagets placeringsintäkter enligt verkligt värde var 32,6 miljoner euro (57,8 mn euro), dvs. avkastningen var 5,2 procent (9,3 %) på placerat kapital. Vid årets slut var placeringarnas värde 693 miljoner euro (688 mn euro).

Solvens

Bolagets verksamhetskapital var 129,9 miljoner euro (130,0 mn euro) och solvenskapitalet 136,8 miljoner euro (137,2 mn euro). Solvensen i förhållande till ansvarsskulden ligger på en bra nivå. Solvensnivån var 21,0 procent (21,8 %).

Personal

År 2013 hade bolaget i genomsnitt 50 anställda (48).

Kapitalförvaltning

Året 2013 var för Fennia Kapitalförvaltning fortfarande en period av utveckling av affärsverksamheten. Under det gångna året ökade antalet kunder och koncernens utomstående kundkapital. Affärsverksamheten är trots allt i inledande skede och bolagets resultat för räkenskapsperioden var förlustbringande.

I slutet av räkenskapsperioden startades som ny affärsverksamhet fastighetsfonden Fennica Toimitilat I, där Fennia Kapitalförvaltning Ab ansvarar för fondens placeringsverksamhet.

Framtidsutsikter 

 – Att upprätthålla tillväxt medan ekonomin i Finland står stilla är en arbetsseger till ett bolag som Fennia Liv. Vi litar på våra möjligheter i och med de nya innovativa lösningsmodellerna för kapitalförvaltningen och kundernas höga behov av att frivilligt gardera sig mot personrisker, påpekar Rinta. Placeringsmarknadens utsikter är svåra å ena sidan på grund av den långvariga goda avkastningsutvecklingen och å andra sidan den långsamt återhämtande realekonomin. Återhämtningen är speciellt långsam i Finland.

Bilagor:
resultatanalys och placeringsbestånd 2013 (pdf)

Ytterligare information:
Fennia Livs verkställande direktör Seppo Rinta, tfn 010 503 7908
_______________________________________________________________________________

Fennia Liv
Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv är Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias dotterbolag med 100 procents ägarandel. Fennia Liv äger Fennia Kapitalförvaltning Ab till 100 procent.

Avainsanat:

Yrityksestä

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy, Fennia Kiinteistökehitys sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy.