Lounaisella alueella kasvua haastavassa taloudellisessa ympäristössä

Lounaisen alueen vahinkovakuutuksen maksutulo oli vuonna 2015 yhteensä 37,3 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuoteen verrattuna noin 3,6 prosenttia. Maksutulon kasvu painottui henkilöasiakassegmenttiin, ja yritysasiakkaiden kohdalla maksutulon kasvu jäi hyvin pieneksi. 

"Menestyimme edellisen vuoden tapaan erittäin hyvin kotitalousasiakassegmentissä. Yrityssegmentissä kasvumme oli selvästi pienempää, mihin vaikutti heikko yleinen talouden tilanne eli talouden nollakasvu sekä siihen liittyvä heikko työllisyystilanne ja alhainen investointien määrä. Alueemme vahinkovakuutuksen kannattavuus säilyi melko hyvänä ja oli oli tavoitteidemme mukainen", Fennian Lounaisen alueen aluejohtaja Risto Lindström kertoo.

Vakuutustoiminta

Fennialla tuloksekas vuosi 2015

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian vuosi 2015 oli hyvä. Yhtiön liikevoitto ylsi 88 miljoonaan euroon.

Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta oli 429 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen vakuutusmaksutulo viime vuodelta ilman potilasvakuutuksen kertaluontoista 16 miljoonan euron erää oli 414 milj. eur.

Ensivakuutuksen maksutulo nousi 429,0 miljoonaan euroon (413,6 milj. euroa), vertailukelpoisen kasvun ollessa neljä prosenttia. Tulevan jälleenvakuutuksen maksutulo oli 0,4 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa).

Yhtiö päätti alentaa vastuuvelan diskonttauksessa käytettävää laskuperustekorkoa 2,4 prosenttiin (2,5 %). Tämän johdosta vastuuvelka kasvoi 7 miljoonaa euroa ja korotti yhtiötasoista vahinkosuhdetta ja yhdistettyä kulusuhdetta 1,7 prosenttiyksikköä.

Yhtiön yhdistetty kulusuhde aleni ja oli 98,5 prosenttia. Vertailukelpoinen yhdistetty kulusuhde oli 96,7 prosenttia (99,3 %), josta vahinkojen osuus oli 65,9 prosenttia (68,0 %) ja liikekulujen sekä korvausten käsittelykulujen osuus 30,9 prosenttia (31,2 %).

Lounaisella alueella kotitalousasiakkaat keskittivät vakuutuksiaan Fenniaan

"Saimme alueellamme yli 1 800 uutta henkilöasiakasta ja Fenniaan vahinkovakuutusturvansa keskittäneiden henkilöasiakkaiden tai perheiden määrä nousi vuoden lopussa lähes 12 300:een. Olemme kasvattaneet markkinaosuuttamme henkilöasiakassegmentissä jo useiden vuosien ajan. Yhteistyömme Danske Bankin kanssa toimi hyvin, ja asiakkaat ovat arvostaneet etuja, joita Fennia tarjoaa pankin asiakkaille", Lindström sanoo.

Yrityssegmentissä heikko talouden yleinen tilanne vaikutti myös Fennian Lounaisen alueen liiketoimintaan, ja yritysten vahinkovakuutuksen maksutulo jäi käytännössä edeltävän vuoden tasolle.

"Yritysasiakkaidemme tyytyväisyys Fennian palveluihin säilyi erittäin hyvänä", Lindström toteaa.

Alueen vahinkovakuutuksen korvausmeno säilyi viime vuonna suunnilleen edellisvuoden tasolla.

"Maksoimme alueemme asiakkaillemme korvauksia yli 20 miljoonalla eurolla, mutta vältyimme miljoonaluokan suurvahingoilta, mikä vaikutti positiivisesti korvausmenoomme", Lindström sanoo.

"Yksittäisistä vakuutuslajeista vain autovakuutuksen korvausmeno kasvoi alueellamme selvästi eli noin 6 % edeltävään vuoteen 2014 verrattuna. Korvausmenon kasvun taittuminen johtuu osittain taantumasta. Tuotannon, rakentamisen, kuljetusten sekä liikenne- ja muiden suoritteiden määrät eivät kasva, mikä puolestaan vaikuttaa vahinkojen määrään", Lindström toteaa.

Asiakaspalvelussa Fennian Lounaisella alueella painotettiin edelleen hyvää tavoitettavuutta, asiakkaiden riskien ja tarpeiden kattavaa kartoittamista sekä henkilöriskien hallintaa.

"Yrittäjäasiakkaiden henkilöriskit voivat olla suuria, mutta heillä ei ole välttämättä samanlaista ansiotasoon kytkeytyvää sosiaaliturvaa kuin palkansaajilla. Tavoitteenamme onkin varmistaa, että jokainen yrittäjäasiakkaamme tuntee omat henkilöriskinsä ja henkilövakuutustarpeensa ja että hänellä ja hänen perheellään on oikein mitoitetut henkilövakuutusratkaisut", sanoo Lindström.

Vapaaehtoinen eläkevakuuttaminen ja varainhoito

"Lounaisen alueen varainhoito- ja yritysten vapaaehtoinen eläkevakuutusliiketoiminta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti asiakkaamme ovat olleet kiinnostuneita kiinteistörahastostamme, joka sijoittaa kasvukeskusten toimitilakiinteistöihin. Luottamus ryhmäeläkevakuutukseen on myös pysynyt korkeana taloudellisesta suhdanteesta huolimatta", Lindström kertoo.

Asiakkaiden suosittelema

Fennia sai jo neljäntenä vuonna peräkkäin parhaimmat arviot yritysasiakkaiden EPSI Rating -asiakastyytyväisyystutkimuksesta. Yksityisasiakkaiden tyytyväisyyttä mitattaessa Fennia sijoittui kolmanneksi.

Paloturvallisuus on asennekysymys

Viime vuonna Suomessa sattui yli 11 000 tulipaloa, joista asuntopaloja oli neljännes. Sisäministeriön Pelastusosaston mukaan tulipalon yleisin syttymissyy on varomaton tai huolimaton tulen käsittely. Myös sähkölaitteista aiheutuu merkittävä määrä tulipaloja niin yrityksissä kuin asunnoissakin.

"Tulipalon vaaratekijät ja vaaratilanteet voidaan usein poistaa oma-aloitteisesti tottumusten muutoksilla ja pienilläkin toimenpiteillä", sanoo Fennian aluejohtaja Lindström.

"Sähkölaitteiden ympäristön siisteyteen liittyy merkittävä paloriski. Esimerkiksi keittiön jääkaapin tai pakastimen takaosasta tulisi puhdistaa pölyt säännöllisesti", Lindström opastaa.

"Paloriskin ennaltaehkäisemisen lisäksi on syytä huolehtia, että kulkureitit ovat kulkukelpoisia ja esteettömiä. Rakennuksen uloskäytävillä sekä säilytystilojen kulkureiteillä ei saa säilyttää tavaraa, koska se vaikeuttaa poistumista ja pelastustöitä. Liiallisen tavaran määrää huoneistoissa ja varastotiloissa tulisi myös välttää, jotta palokuormat eivät kasvaisi kohtuuttoman suuriksi", Lindström sanoo.

Lisätietoja: aluejohtaja Risto Lindström, puh. 010 503 2265 ja 040 865 8706 Fennian Lounainen alue

Liitteet:

Fennian tulosanalyyysi ja tunnusluvut 2015

Paloturvallisuusvinkkeja

Fennia

Fennia on keskinäinen, asiakkaiden omistama vahinkovakuutusyhtiö. Vakuuttamisen erikoisliike Fennia tarjoaa yrityksille, yrittäjille ja kotitalouksille niiden tarvitsemat vakuutuspalvelut. Fennia on osa Fennia-konsernia, johon sen lisäksi kuuluvat henkivakuutusyhtiö Henki-Fennia ja Fennia Varainhoito Oy.

Avainsanat:

Yrityksestä

Fennia-konserni on yritysten, yrittäjien ja kotitalouksien taloudellisen turvallisuuden kumppani. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia, vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoava Henki-Fennia, varainhoitopalveluja tarjoava Fennia Varainhoito Oy, Fennia Kiinteistökehitys sekä palveluyhtiö Fennia-palvelu Oy.