FIM GROUP OYJ:N LISTAUTUMISANTI ALKAA 3.4.2006

FIM GROUP OYJ:N LISTAUTUMISANTI ALKAA 3.4.2006 FIM Group Oyj - PÖRSSITIEDOTE 31.3.2006 klo [18.30] TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN TAI AUSTRALIAAN FIM Group Oyj:n ("Yhtiö") hallitus ja FIMin osakkeenomistajat ("Myyjät") ovat tänään 31.3.2006 päättäneet, että 9 700 000 FIM Group Oyj:n osaketta ("Osake") tarjotaan merkittäväksi ja ostettavaksi osakeannissa ja -myynnissä 3.4.2006 alkaen institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti Yhdysvallat pois lukien ("Instituutioanti ja -myynti") ja yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti ja -myynti", yhdessä Instituutioannin ja -myynnin kanssa "Listautumisanti"). Yhtiö jättää arviolta 3.4.2006 listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Yhtiön Osakkeiden listaamisesta Helsingin Pörssin prelistalle arviolta 13.4.2006 ja päälistalle arviolta 21.4.2006. Listautumisannin merkintä- ja myyntiaika alkaa 3.4.2006 klo 9.00 ja päättyy Yleisöannin ja -myynnin osalta viimeistään 11.4.2006 klo 14.00 ja Instituutioannin ja -myynnin osalta viimeistään 11.4.2006 klo 16.00. Alustava merkintä- ja myyntihinta on 5,20 - 5,75 euroa Osakkeelta. Yhtiön hallitus ja Myyjät päättävät Listautumisannin toteuttamisesta, merkittäväksi ja ostettavaksi tarjottavien Osakkeiden määristä, Osakkeiden merkintä- ja myyntihinnasta ja muista ehdoista Instituutioannin ja -myynnin päätyttyä, arviolta 12.4.2006. Ennen listautumisantia FIM Group Oyj:n osakepääoma jakautuu 30 342 000 Osakkeeseen ja tytäryhtiövähemmistöjen Uudelleenjärjestely (katso Liite 4) huomioiden 39 083 690 Osakkeeseen. Listautumisannissa tarjotaan enintään 9 700 000 Osaketta, joista Myyjät tarjoavat yhteensä enintään 6 100 000 omistamaansa Osaketta myytäväksi ja Yhtiö tarjoaa yhteensä enintään 3 600 000 uutta Osaketta merkittäväksi. Instituutioanti ja -myynti käsittää alustavasti 7 100 000 ja Yleisöanti ja -myynti 2 600 000 Osaketta. Tätä allokaatiota voidaan muuttaa riippuen muun muassa Osakkeiden kysynnän jakautumisesta Yleisö- ja Instituutioannin välillä. Yleisöannissa tarjottavien osakkeiden määrä on kuitenkin vähintään 1 450 000 Osaketta. Listautumisannin pääasiallisena tarkoituksena on vahvistaa Yhtiön pääomapohjaa ja edistää sen toimintojen laajentamista, erityisesti Venäjällä. Useat kansainväliset vastapuolet ja yhteistyökumppanit, mukaan lukien globaalit investointipankit, varainhoitajat ja hedge-rahastot sekä ulkomaiset kauppa- ja selvitysosapuolet, asettavat pääomavaatimuksia ja edellyttävät tiettyä vakavaraisuutta vastapuolilta. Kilpailuasemaansa vahvistaakseen FIM haluaa vastata näihin vaatimuksiin. FIM Group Oyj aikoo käyttää noin kaksi kolmasosaa uusien Osakkeiden liikkeeseenlaskusta saatavista nettovaroista Yhtiön pääomapohjan vahvistamiseen. Muihin tarkoituksiin sekä Yhtiön yleisten rahoitustarpeiden kattamiseen aiotaan käyttää noin yksi kolmasosa uusien Osakkeiden liikkeeseenlaskusta saatavista nettovaroista. Carnegie Investment Bank AB on Instituutioannin ja -myynnin pääjärjestäjä. FIM Corporate Finance Oy toimii Instituutioannin ja myynnin järjestäjänä ja Yleisöannin ja -myynnin pääjärjestäjänä. Yleisöannin ja -myynnin merkintä- ja myyntipaikkoina toimivat FIMin konttorit Suomessa sekä Internet-palvelu osoitteessa www.fim.com/anti. Listalleottoesite on saatavissa 3.4.2006 alkaen Listautumisannin merkintä- ja myyntipaikoista, Yhtiön pääkonttorista, Helsingin Pörssin palvelupiste OMX way:sta sekä Internet osoitteesta www.fim.com/anti. FIM on vakaan aseman Suomessa saavuttanut integroitu sijoituspalvelukonserni, jolla on tunnettu brändi ja vahva kilpailuasema aktiivisena varainhoitajana, välittäjänä sekä investment banking palveluntarjoajana. Lisäksi FIMillä on välitys- ja corporate finance -toiminnot Venäjällä sekä varainhoidon sivuliike Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2005 oli 63,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 19,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2005 lopussa FIMin palveluksessa oli 215 työntekijää. Liite 1 sisältää Listautumisannin ehdot, Instituutioannin ja -myynnin ehdot ja Yleisöannin ja -myynnin ehdot, Liite 2 lyhyen kuvauksen FIM Group Oyj:stä, Liite 3 yhteenvedon Yhtiön konsernitilinpäätöstiedoista ja Liite 4 eräitä yhtiön tilintarkastamattomia pro forma- tilinpäätöstietoja. FIM Group Oyj Jan Forsbom Toimitusjohtaja Kutsu tiedotustilaisuuteen FIM Group Oyj järjestää aiheesta lehdistötilaisuuden maanantaina 3. huhtikuuta kello 10.30 alkaen osoitteessa FIM Group Oyj, Pohjoisesplanadi 33 A. Lisätietoja: FIM Group Oyj, Jan Forsbom, toimitusjohtaja, tel. +358 9 6134 6205 Lisäksi lisätietoja listautumisesta: Carnegie, Ari Bergman, Suomen investointipankin johtaja, tel. +358 9 6187 1517 Carnegie, Minna Karttunen, Manager, tel. +358 9 6187 1505 Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Japaniin tai Australiaan. Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933) ja sen perusteella annettujen säännösten mukaisesti. Listautumisantia tai mitään sen osaa ei ole tarkoitus rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä tarkoituksena ole tarjota Osakkeita yleisölle Yhdysvalloissa. Suomessa tapahtuvaa arvopaperien julkista tarjoamista koskevan lainsäädännön perusteella laadittu listalleottoesite julkaistaan Suomessa ja on julkaisunsa jälkeen saatavilla Listautumisannin Järjestäjiltä sekä Yhtiöltä. Mikäli katsottaisiin, että tämän tiedotteen perusteella tarjottaisiin arvopapereita yleisölle missään Euroopan Talousalueen jäsenvaltiossa, joka on implementoinut direktiivin (2003/71/EY) (direktiivi yhdessä sitä missä tahansa jäsenvaltiossa koskevien täytäntöönpanotoimien kanssa "Esitedirektiivi"), tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa jäsenvaltiossa oleville Esitedirektiivissä määritellyille kokeneille sijoittajille. Tämä tiedote ei ole tarjous myydä tai kehotus ostaa, eikä tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tarjota myytäväksi minkään sellaisen oikeusjärjestyksen alaisuudessa, jossa tällainen tarjous, kehotus tai myynti olisi lainvastaista ennen tällaisen oikeusjärjestyksen arvopaperimarkkinalakien mukaista rekisteröintiä, rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa tai hyväksyntää. Tämä ei ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-Britanniassa. Arvopapereita koskevaa listalleottoesitettä ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Iso-Britanniassa, eikä arvopapereita näin ollen tule myydä tai tarjota myytäväksi Iso-Britanniassa, poikkeuksena henkilöt, jotka ovat Iso- Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) 86 §:n mukaisia "hyväksyttyjä sijoittajia".

Yrityksestä

FIM on suomalainen sijoituspalvelutalo. Meitä on lähes 200 ammattilaista, jotka olemme kaikki allekirjoittaneet FIMin arvot ja sitoutuneet niihin. Tämä näkyy kaikessa toiminnassamme ja ulkoisessa viestinnässämme.

Liitteet & linkit