Vakuutusalalla suuret odotukset uudelta pelastuslailta

Uusi pelastuslaki (379/2011) astui tänään voimaan. Vakuutusalan mielestä lakiin on kirjattu useita myönteisiä muutoksia. Pelastuslain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia sekä rajoittaa onnettomuuksien seurauksia.

- Vakuutusala on ollut pitkään huolestunut erityisesti suurpalojen jatkuvasta lisääntymisestä. Palontutkinta on tärkeä vahingontorjuntaa ohjaava työkalu. Uuden lain mukaan suurpaloissa on tehtävä palonsyyntutkinta. Pidämme velvoitetta hyvänä uudistuksena, kertoo vahingontorjuntapäällikkö Seppo Pekurinen Finanssialan Keskusliitosta.

Palotarkastustoiminta on kohdistettava riskialtteimpiin kohteisiin pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman avulla. Samalla yhtenäistetään maamme palotarkastustoiminta.

- Uusi laki edellyttää myös rakennuksen omistajalta ja haltijalta entistä parempaa omatoimista varautumista tulipalojen varalta. Myös pelastussuunnitelman laatimisvelvoitetta on tarkennettu, Pekurinen toteaa.

Ihmishenkien suojelu etusijalla

- Suomessa kuolee tulipaloissa edelleen noin sata ihmistä vuodessa. On tärkeää, että uusi pelastuslaki kiinnittää erityistä huomiota sellaisten kohteiden paloturvallisuuteen, joissa henkilöturvallisuus on uhattuna, toteaa Pekurinen. Pelastusviranomainen voi määrätä asennettavaksi automaattisen sammutuslaitteiston esimerkiksi hoitolaitokseen.

Uuden pelastuslain mukaan vastuu pelastustoimen kustannuksista on sillä, jonka velvollisuus on huolehtia turvallisuudesta. Eräät pelastustoimen suoritteet tulevat jatkossa maksullisiksi. Pelastuslaitos voi siis periä maksun viallisen automaattisen paloilmoittimen toistuvasta erheellisestä hälytyksestä.

Vakuutusalan kannalta merkittävä uudistus pelastuslaissa on tulitöiden vaarallisuuden korostaminen. Tulityön oikeaoppinen toteutus on kuvattu vakuutusalan suojeluohjeissa.

Försäkringsbranschen har stora förväntningar på den nya räddningslagen

En ny räddningslag (379/2011) trädde i dag i kraft. Enligt försäkringsbranschen innehåller lagen ett flertal positiva förändringar. Syftet med lagen är att förbättra medborgarnas trygghet, minska antalet olyckor samt begränsa följderna av olyckorna.

- Försäkringsbranschen har länge varit bekymrad över att i synnerhet antalet storbränder kontinuerligt ökat. Brandundersökningar är viktiga redskap för det skadeförebyggande arbetet. Enligt den nya lagen ska det vid storbränder alltid göras en brandorsaksundersökning. Vi anser det här vara en bra reform, säger skadeskyddschef Seppo Pekurinen vid Finansbranschens Centralförbund.

Brandinspektionsverksamheten bör inriktas på de mest riskutsatta objekten med hjälp av räddningsverkens övervakningsplaner. Samtidigt förenhetligas brandinspektionen i landet.

- Den nya lagen förutsätter också att byggnadernas ägare och innehavare bättre en tidigare ska upparbeta en egen beredskap med tanke på eldsvådor. Skyldigheten att utarbeta en räddningsplan har också preciserats, konstaterar Pekurinen.

Skyddandet av människoliv det primära

- I Finland omkommer alltjämt ca etthundra personer årligen vid eldsvådor. Det är viktigt att den nya räddningslagen fäster speciell vikt vid brandsäkerheten hos sådana objekt där personsäkerheten kan vara hotad, säger Pekurinen. Räddningsmyndigheterna kan kräva att automatiska släckanordningar ska installeras i t.ex. vårdanstalter.

Enligt den nya räddningslagen bärs ansvaret för räddningsväsendets kostnader av den som är skyldig att sörja för tryggheten. Vissa av räddningsväsendets prestationer blir i fortsättningen avgiftsbelagda. Räddningsverket kan således ta ut en avgift för ett uppdrag som har orsakats av återkommande felaktig funktion hos en brandlarmanläggning.

Från försäkringsbranschens synpunkt är betonandet av heta arbetens farlighet en viktig nyhet i räddningslagen. I försäkringsbranschens säkerhetsföreskrifter beskrivs hur heta arbeten utförs på ett korrekt sätt.

Lisätietoja:

vahingontorjuntapäällikkö Seppo Pekurinen, puh 020 793 4235

viestintäpäällikkö Joona Vuorenpää, puh 020 793 4275

Ytterligare uppgifter:

skadeskyddschef Seppo Pekurinen, tel. 020 793 4235

kommunikationschef Joona Vuorenpää, tel. 020 793 4275

Finanssialan Keskusliitto (FK) on toimialajärjestö, joka edustaa Suomessa toimivia pankkeja, vakuutusyhtiöitä, rahoitusyhtiöitä, arvopaperinvälittäjiä, sijoitusrahastoyhtiöitä sekä finanssialan työnantajia. Osa jäsenistä hoitaa myös lakisääteiseen sosiaaliturvaan kuuluvia liikenne-, työeläke- ja työtapaturmavakuutuksia. Finanssialan Keskusliitolla on noin 460 jäsenyhteisöä ja niiden palveluksessa toimii noin 43 000 työntekijää.

Finansbranschens Centralförbund (FC) företräder de banker, försäkringsbolag, finansbolag, värdepappersförmedlare, fondbolag och finansarbetsgivare som bedriver verksamhet i Finland. En del av medlemmarna sköter också den obligatoriska trafikförsäkringen samt de arbetspensions- och olycksfallsförsäkringar som hör till vår lagstadgade sociala trygghet. FC har ca 460 medlemssammanslutningar och de har totalt ca 43 000 anställda.