Yritysten SEPA-valmiudet ovat kasvaneet, mutta osa on jättänyt valmistautumisen viime tippaan

Företagen är nu bättre förberedda inför SEPA, men en del har skjutit upp åtgärderna till sista minuten

Finanssialan Keskusliiton ja Elinkeinoelämän Keskusliiton yrityksille suuntaaman kyselyn mukaan 57 prosenttia yrityksistä lähettää tällä hetkellä SEPA-maksuja.

Syyskuun puolessavälissä tehdyn tutkimuksen mukaan toimialoista teollisuudessa ja etenkin rakentamisessa SEPA-valmius on lisääntynyt merkittävästi kesäkuussa tehtyyn vastaavaan kyselytutkimukseen verrattuna. Pienemmät yritykset ovat kuroneet kiinni eroa suuryrityksiin nähden.

Vastaajista 43 prosenttia on esimerkiksi ulkoistanut maksujensa hoitamisen tilitoimistolle, jolloin SEPA muutoksista huolehtii tilitoimisto, tai yritys ei vielä lähetä SEPA-maksuja.

Maksamisessa siirtymäaika SEPAan päättyy lokakuun lopussa. 1.11.2011 alkaen yritysten tulee lähettää maksuaineistot pankkiin SEPA-muodossa ja IBAN tilinumeroilla tai yrityksellä tulee olla käytössään palvelu, joka muuntaa kotimaisessa muodossa olevat maksuaineistot SEPA- muotoon.

Asiakkaiden olisi hyvä olla yhteydessä omiin pankkeihinsa ja sopia muutokseen liittyvistä järjestelyistä sekä niiden aikatauluista, jos eivät ole sitä vielä tehneet.

Pankkien välillä välittyy vain SEPA tilisiirtoja 31.12.2011 jälkeen.

Verkkolaskun käyttö lisääntyy

Tuoreessa kyselyssä selvitettiin SEPA-maksujen käytön lisäksi myös yritysten verkkolaskutuksen suosiota. Verkkolaskutusta käyttävien yritysten määrä on lisääntynyt aiemmasta kyselystä. Vastaajista jo 42 prosentilla oli verkkolaskutus käytössä.

Kesäkuuhun verrattuna verkkolaskutus on yleistynyt myös pienemmissä yrityksissä. Mitä suurempi yritys on, sitä varmemmin sillä on verkkolaskutus käytössä.

Teollisuus on verkkolaskutuksen, kuten SEPA-maksujenkin lähettämisessä, edelläkävijä.

Kysely tehtiin syyskuun aikana verkkokyselynä 1 811 Elinkeinoelämän Keskusliiton jäsenyritykselle. Vastaajien määrä oli 546. Edellinen kysely tehtiin kesäkuussa.

Kyselyn kuvat liitteenä

Lisätiedot:
SEPA- asiat: Johtava asiantuntija Inkeri Tolvanen, puh. 020 793 4254
Verkkolaskuasiat: Kehityspäällikkö Pirjo Ilola puh. 020 793 4255
Markkinatutkimus: Rahoitusasiantuntija Ulla Halonen puh. 020 793 4262
Viestintä: Viestintäpäällikkö Kristiina Siikala, puh. 020 793 4273
www.fkl.fi/teemasivut/sepa/tutkimustietoa/

Företagen är nu bättre förberedda inför SEPA, men en del har skjutit upp åtgärderna till sista minuten

Enligt en enkät som Finansbranschens Centralförbund och Finlands Näringsliv EK riktat till företag har 57 procent av företagen övergått till SEPA-betalningar.

Undersökningen, som gjordes i mitten av september, visade att SEPA-beredskapen branschmässigt sett har förbättrats betydligt inom industrin och i synnerhet inom byggnadsbranschen sedan motsvarande enkät i juni. Mindre företag har också knappat in på storföretagens försprång.

43 procent av dem som besvarade enkäten uppger att de har lagt ut betalningarna till en bokföringsbyrå, som också sköter SEPA-ändringarna, eller att de inte ännu har infört SEPA-betalningar.

Inom betalningsrörelsen går tiden för övergång till SEPA ut i slutet av oktober. Från och med 1.11.2011 ska företagen sända sitt betalningsmaterial till banken i SEPA-format, med kontonumren i IBAN-form, eller anlita en tjänst som omvandlar det nationella betalningsmaterialet till SEPA-format.

För kunder som inte ännu med sin bank har avtalat om de arrangemang som behövs med anledning av ändringarna, och tidtabellen för dem, vore det bra att göra det nu.

Efter 31.12.2011 förmedlas endast SEPA-gireringar mellan bankerna.

Användningen av nätfakturor ökar

Den färska enkäten klarlade förutom SEPA-betalningarna också i vilken utsträckning företagen använder nätfakturor. Sedan den förra enkäten har en ökning skett och nu uppger 42 procent att de redan har infört nätfakturering.

Nätfaktureringen visade sig ha blivit vanligare också i mindre företag. Ju större ett företag är, desto mera säkert är det att företaget använder nätfakturering.

Industrin ligger i topp då det gäller sändning av såväl nätfakturor som SEPA-betalningar.

Enkäten genomfördes i september som en nätenkät bland 1 811 medlemsföretag i EK. Svar erhölls från 546 företag. Föregående enkät gjordes i juni.
 
Enkätens diagram bifogas (på finska)

Ytterligare uppgifter:
SEPA: Ledande specialist Inkeri Tolvanen, tel. 020 793 4254
Nätfakturering: Utvecklingschef Pirjo Ilola, tel. 020 793 4255
Marknadsundersökningar: Finansieringsspecialist Ulla Halonen, tel. 020 793 4262
Kommunikation: Kommunikationschef Kristiina Siikala, tel. 020 793 4273
www.fkl.fi/teemasivut/sepa/tutkimustietoa/

 

Finanssialan Keskusliitto (FK) on toimialajärjestö, joka edustaa Suomessa toimivia pankkeja, vakuutusyhtiöitä, rahoitusyhtiöitä, arvopaperinvälittäjiä, sijoitusrahastoyhtiöitä sekä finanssialan työnantajia. Osa jäsenistä hoitaa myös lakisääteiseen sosiaaliturvaan kuuluvia liikenne-, työeläke- ja työtapaturmavakuutuksia. Finanssialan Keskusliitolla on noin 450 jäsenyhteisöä ja niiden palveluksessa toimii noin 43 000 työntekijää.

Finansbranschens Centralförbund (FC) företräder de banker, försäkringsbolag, finansbolag, värdepappersförmedlare, fondbolag och finansarbetsgivare som bedriver verksamhet i Finland. En del av medlemmarna sköter också den obligatoriska trafikförsäkringen samt de arbetspensions- och olycksfallsförsäkringar som hör till vår lagstadgade sociala trygghet. FC har ca 450 medlemssammanslutningar och de har totalt ca 43 000 anställda.

Avainsanat:

Liitteet & linkit