• news.cision.com/
  • Finavia Oyj/
  • Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu: Koronakriisillä merkittävät vaikutukset Finavian tulokseen

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu: Koronakriisillä merkittävät vaikutukset Finavian tulokseen

Report this content

Tammi–joulukuu 2020

• Kokonaismatkustajamäärä oli 6,4 miljoonaa matkustajaa (26,0), missä oli laskua 75,4 % vuoden 2019 tammi-joulukuuhun verrattuna.

• Liikevaihto oli 150,6 miljoonaa euroa (389,2) ja laski 61,3 %.

• Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli -27,4 miljoonaa euroa (141,1) ja heikkeni 119,4 %.

• Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä1) oli -129,3 miljoonaa euroa (50,7) ja laski 355,2 %.

• Kassavirtapohjaiset investoinnit olivat 255,7 miljoonaa euroa (306,1).

• Korollisia velkoja oli katsauskauden päättyessä yhteensä 802,0 miljoonaa euroa (517,4).

• Katsauskauden aikana nostettiin 235 miljoonaa euroa uutta pitkäaikaista lainaa ja 70 miljoonaa euroa lyhytaikaista lainaa.

1) Kertaluonteisiin eriin sisältyvät Helsinki-Vantaan kehitysohjelmaan liittyvät alaskirjaukset, uusien ja purettujen ylimääräisten ympäristövarausten vaikutus sekä voitto- ja tulospalkkiot.

Sulkeissa olevat luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei toisin mainita.

Finavia-konsernin avainluvut

2020 2019 Muutos-%
Kokonaismatkustajamäärä, milj. matkustajaa 6,4  26,0 -75,4
Liikevaihto, milj. euroa 150,6 389,2 -61,3
Käyttökate, milj. euroa -27,0 134,6 -120,0
Käyttökate, % -17,9 34,6
Liikevoitto, milj. euroa -128,9 44,0 -393,0
Liikevoitto, % -85,6 11,3
Tilikauden tulos, milj. euroa -147,0 34,3 -529,2
Oman pääoman tuotto, % -24,2 5,1
Sijoitetun pääoman tuotto1, % -10,4 4,4
Omavaraisuusaste, % 36,3 50,3
Kassavirtapohjaiset investoinnit, milj. euroa 255,7 306,1 -16,4
Nettovelka 727,9 489,8 48,6
Taseen loppusumma, milj. euroa 1476,5 1354,4 9,0
Henkilöstö keskimäärin, htv 1366 2241 -39,0
Palkat ja palkkiot, milj. euroa 62,3 99,4 -37,4

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________

[1] Sijoitetun pääoman tuottoprosentin laskentakaavassa on huomioitu korko- ja muut rahoituskulut, kun aikaisemmin huomioitiin rahoitustuotot ja -kulut.

Toimitusjohtaja Kimmo Mäki:

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen ja vaikutti koko lentoliikennealaan ennennäkemättömällä tavalla. Myös Finavian lentoasemat hiljenivät. Liiketoimintaympäristömme muuttui merkittävästi. Kun vuonna 2019 lentoasemiemme kautta kulki kaikkiaan 26 miljoonaa matkustajaa, jäi kokonaismatkustajamäärä siitä noin neljäsosaan eli 6 miljoonaan matkustajaan vuonna 2020. Kannattavuus ja tulos romahtivat koronapandemian vuoksi. Liikevaihto laski 61,3 prosenttia ja oli 150,6 miljoonaa euroa. Konsernin tulos oli -147 miljoonaa euroa.

Vaikeassa tilanteessa Finavia-konserni käynnisti mittavan 200 miljoonan euron säästöohjelman. Siihen sisältyi investointien priorisointia ja karsimista sekä operatiivisten kulujen vähentämistä. Säästöohjelman läpivienti on vaatinut vaikeiden päätösten tekemistä ja koko henkilöstön sitouttamista. Vuoden aikana keskityttiin taloudellisten toimintaedellytysten ja terveysturvallisuuden varmistamiseen sekä vahvuuksien ja kilpailukyvyn turvaamiseen. Finaviassa käynnistettiin valmistelut oman pääoman vahvistamiseksi ja valtiolta haettiin 350 miljoonan euron pääomitusta maksuvalmiuden varmistamiseksi ja Helsinki-Vantaan kehitysohjelman loppuunsaattamiseksi.

Finavian liikevaihto ja tulos

Finavia-konsernin vuoden 2020 liikevaihto laski 61,3 prosenttia ja oli 150,6 miljoonaa euroa (389,2). Liikevaihdon lasku heijasteli matkustajamäärien laskua. Lentoliikennetuotot laskivat 63,2 prosenttia ja olivat 77,8 miljoonaa euroa (211,3).

Muiden kuin lentoliikennetuottojen osuus liikevaihdosta oli 48,3 prosenttia (45,7). Konsernin muut tuotot laskivat 59,1 prosenttia. Niitä ovat muun muassa pysäköintituotot, kaupalliset tuotot ja kiinteistöjen vuokratuotot sekä Airpro-alakonsernin maahuolinta-, turvatarkastus-, matkustamo- ja asiakaspalvelutuotot.

Konsernin liiketulos oli –128,9 miljoonaa euroa (44,0), eli –85,6 prosenttia (11,3) liikevaihdosta. Poistot kasvoivat investointiohjelman myötä ja olivat 102,0 miljoonaa euroa (90,6).

Tilikauden tulos oli –147,0 miljoonaa euroa (34,3). Rahoituskulut olivat 14,2 miljoonaa euroa (3,6). Korkokulujen nousu johtui pääosin osakkuusyhtiö LAK Real Estate Oy:n negatiivisen tuloksen vaikutuksesta ja lisävelan myötä kasvaneista korko- ja rahoituskuluista.

Vuoden 2021 näkymät

Näkymät vuodelle 2021 ovat hyvin epävarmat. Ennusteiden mukaan lentoliikenteen arvioidaan hieman lisääntyvän vuoteen 2020 verrattuna.

Yhtiö arvioi vuoden 2021 liikevaihdon olevan samalla tasolla vuoden 2020 liikevaihdon kanssa, mikä perustuu nykyiseen näkemykseen lentoliikenteen kehityksestä. Liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan vuoden 2020 tasolla, mutta olevan edelleen erittäin selkeästi negatiivinen.

Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä

Emoyhtiön jakokelpoiset varat tilinpäätöksessä 31.12.2020 olivat 257 260 379 euroa, mistä tilikauden tappio oli 151 043 937 euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

Finavia Oyj
Viestintä

 

Finavia Oyj:n hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä hallinto- ja palkitsemisselvitys ovat saatavilla Finavian verkkopalvelusta osoitteesta https://www.finavia.fi/fi/tietoa-finaviasta/taloustiedot

Lisäksi Finavia on julkaissut vuosikertomuksen ja GRI Standards -ohjeistuksen mukaiset vastuullisuustiedot osoitteessa https://www.finavia.fi/fi/tietoa-finaviasta/taloustiedot/vuosikertomukset/2020

Kuvia median käyttöön: https://finavia.materialbank.net/NiboWEB/p/scpc/16700232/213801/fi

Finavia Media Desk
comms@finavia.fi
020708 2002

Lentoasemayhtiö Finavia johtaa ja kehittää 21 lentoasemaa eri puolilla Suomea. Mahdollistamme suomalaisille Pohjois-Euroopan parhaat lentoyhteydet ja varmistamme, että matkustaminen lentoasemiemme kautta on mutkatonta ja sujuvaa. Kaikki lentoasemamme ovat hiilineutraaleja. Teemme työtä, jota ilman maailma olisi kaukana.

www.finavia.fi
http://vuosikertomus.finavia.fi
www.facebook.com/finavia
www.facebook.com/helsinkiairport
www.twitter.com/finavia
www.twitter.com/helsinkiairport