Finnair Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Finnair Oyj                                 Pörssitiedote                            20.3.2018 klo 18.45

Finnair Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2017 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkona 0,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 22.3.2018 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 4.4.2018.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen hallituksen palkkioiksi. Yhtiökokouksen päätöksellä hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat:

  • puheenjohtaja 61 200 euroa;
  • varapuheenjohtaja 32 400 euroa;
  • tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajat 32 400 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana; ja
  • jäsenen vuosipalkkio 30 000 euroa.

Hallituksen tai valiokunnan kokouksilta maksettava kokouspalkkio on 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista kokouspalkkiota maksetaan 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600 euroa kokoukselta.

Hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti. Lisäksi hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous hyväksyi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esityksen ja vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan (8). Colm Barrington, Mengmeng Du, Maija-Liisa Friman, Jouko Karvinen, Jonas Mårtensson ja Jaana Tuominen valittiin hallitukseen uudelleen ja Montie Brewer ja Henrik Kjellberg valittiin hallitukseen uusina jäseninä. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Jouko Karvisen.

Tilintarkastajan valinta ja palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti, että KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy jatkaa tilintarkastajana. KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Nieminen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

 Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2017 antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 5 000 000 osaketta, mikä vastaa noin 3,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista luovutuksia koskevista ehdoista, mukaan lukien kenelle, mihin hintaan ja millä tavoin yhtiön omia osakkeita luovutetaan. Omien osakkeiden luovuttaminen voi painavasta taloudellisesta syystä tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2017 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden luovuttamisesta.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiöjärjestyksen 2§, 3§, 8§ ja 12 § muutettiin kuulumaan seuraavasti:

(i)          yhtiöjärjestyksen 2 §:

"Yhtiön toimialana on lentoliikenteen harjoittaminen matkustajia, tavaroita ja postia kuljettamalla sekä lentokoneiden, niiden osien ja tarvikkeiden myynti, vuokraus ja korjaus, hotelli-, huolinta-, matkatoimisto- ja muu matkustukseen ja lentoliikenteeseen liittyvä liiketoiminta sekä rahoituksen- ja vakuutusten välityspalvelut ja edellä mainittuun liittyvä liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä."

(ii)         yhtiöjärjestyksen 3 §:

"Yhtiön hallintoelimet ovat hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiölle voidaan nimittää myös toimitusjohtajan sijainen. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä."

(iii)       yhtiöjärjestyksen 8 §:

"Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja. Tilintarkastajan on oltava tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."

(iv)       yhtiöjärjestyksen 12 §:

"Yhtiön yhtiökokoukset voidaan pitää Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä:

-          tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus, ja

-          tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

-          tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,

-          taseen osoittaman voiton käyttämisestä,

-          vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

-          hallituksen jäsenten palkkioista,

-          hallituksen jäsenten lukumäärästä, ja

-          tilintarkastajan palkkiosta;

valittava:

-          hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet, ja

-          tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä:

-          muut kokouskutsussa mainitut asiat."

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 250 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Lahjoitukset voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla https://company.finnair.com/fi viimeistään 3.4.2018 alkaen. 

FINNAIR OYJ

Lisätiedot:
Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms(a)finnair.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnairin visiona on tarjota matkustajille ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus ja missiona on tarjota Helsingin kautta pohjoisen pallonpuoliskon sujuvimmat ja nopeimmat lentoyhteydet sekä kotimarkkinoidensa paras lentoverkosto maailmalle. Finnair on ainoa pohjoismainen 4 tähden verkostolentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld-allianssin jäsen. Vuonna 2017 Finnairin liikevaihto oli 2 568 milj. euroa ja matkustajamäärä lähes 12 miljoonaa. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.

Tilaa