Finnairin merkintäoikeusannin alustava tulos

Report this content

Finnair Oyj         Pörssitiedote           3.7.2020 klo 16.00

 

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA, TAI NÄIHIN MAIHIN, TAI MUUSSA VALTIOSSA TAI VALTIOON, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Finnair Oyj:n (”Finnair” tai ”Yhtiö”) merkintäoikeusannin (”Osakeanti”) merkintäaika päättyi 1.7.2020. Osakeannin alustavan tuloksen mukaan Osakeannissa merkittiin yhteensä 1 416 635 293 uutta osaketta (”Tarjottavat osakkeet”), joka vastaa noin 110,7 prosenttia Tarjottavista Osakkeista, ja siten Osakeanti on ylimerkitty. Yhteensä 1 253 946 070 Tarjottavaa Osaketta merkittiin käyttäen merkintäoikeuksia. Lisäksi ilman merkintäoikeuksia on merkitty 162 689 223 Tarjottavaa Osaketta. Merkintähinta oli 0,40 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Finnair tulee saamaan Osakeannista noin 512 miljoonan euron bruttotuotot.

”Tahdon osoittaa lämpimät kiitokseni kaikille Finnairin vanhoille ja uusille osakkeenomistajille, jotka osallistuivat merkintäoikeusantiin”, sanoo Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner. ”Tällä onnistuneella osakeannilla vahvistamme omaa pääomaamme tavalla, joka edesauttaa kestävää ja kannattavaa kasvua koskevien tavoitteidemme saavuttamista.”

Osakeannin lopullinen tulos julkaistaan arviolta 7.7.2020 Yhtiön hallituksen hyväksyttyä Osakeannissa tehdyt merkinnät. Tarjottavien Osakkeiden allokointi tehdään Osakeannin ehtojen mukaisesti. Osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 1 279 265 150 osakkeella 128 136 115 osakkeesta 1 407 401 265 osakkeeseen edellyttäen, että Yhtiön hallitus hyväksyy Osakeannissa tehdyt merkinnät. Osakeannin seurauksena Yhtiö tulee saamaan noin 501 miljoonan euron nettotuotot Osakeantiin liittyvien transaktiokustannusten jälkeen.

Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 8.7.2020. Viimeinen kaupankäyntipäivä Tarjottavia Osakkeita edustavilla väliaikaisilla osakkeilla (”Väliaikaiset Osakkeet”) on arviolta 8.7.2020. Väliaikaiset Osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyisiin osakkeisiin arviolta 9.7.2020. Kaupankäynnin Tarjottavilla Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:ssä arviolta 9.7.2020.

Tarjottavat Osakkeet oikeuttavat mahdolliseen osinkoon ja muuhun mahdolliseen varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun Tarjottavat Osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, arviolta 9.7.2020.

Citigroup Global Markets Limited ja Nordea Bank Oyj toimivat Osakeannin pääjärjestäjinä (yhdessä ”Pääjärjestäjät”) (engl. Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners and Joint Lead Managers) sekä OP Yrityspankki Oyj, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori ja Swedbank AB (publ) (yhteistyössä Kepler Cheuvreux S.A.:n kanssa) toimivat Osakeannin järjestäjinä (engl. Co-Lead Managers) (yhdessä Pääjärjestäjien kanssa ”Järjestäjät”). Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana ja White & Case LLP Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana Osakeannissa.

FINNAIR OYJ

Lisätiedot:

Finnair Media Desk, 09 818 4020, comms@finnair.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Päämediat

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Yhtiön aikomuksena ei ole rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa osakeannista eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja, on hankittava tiedot näistä asianmukaisista oikeudellisista rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa tai Japanissa, tai näihin maihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden edellä mainittujen maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla lainkäyttöalueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Lukuun ottamatta Suomea, tämä tiedote on tarkoitettu Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ainoastaan asetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) artiklassa 2(e) määritellyille kokeneille sijoittajille.

Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”relevantit henkilöt”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan, relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa siihen tai mihinkään sen sisältöön.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen mihinkään arvopaperiin liittyen.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä Yhtiöstä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja transaktioista, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Järjestäjät toimivat osakeannissa ainoastaan Yhtiön eivätkä kenenkään muun puolesta. Järjestäjät eivät pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan osakeannin yhteydessä. Järjestäjät eivät ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa palvelun tarjoamisesta, osakeantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”, ”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut Yhtiöön ja transaktioon liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Yhtiö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista, edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.

Finnair lyhyesti

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnair on ainoa pohjoismainen 4 tähden verkostolentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld-allianssin jäsen. Vuonna 2019 Finnairin liikevaihto oli 3 098 milj. euroa ja matkustajamäärä 14,7 miljoonaa. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.

Tilaa