Finnairin oikaistut taloudelliset tiedot vuodelta 2018

Report this content

Finnair Oyj           Pörssitiedote                     21.3.2019 klo 9.00

Finnairin oikaistut taloudelliset tiedot vuodelta 2018 uuden IFRS 16 -standardin käyttöönoton, lentokonekomponenttien laskentaperiaatteiden muutoksen ja päälaskelmien esittämistavan muutosten jälkeen

Finnair on 1.1.2019 alkaen soveltanut uutta IFRS 16 Vuokrasopimukset standardia käyttäen täysin takautuvaa menettelyä. Finnair on lisäksi muuttanut lentokoneen runkokomponenttien kuten matkustamon osien ja rungon huoltojen laskentaperiaatteita sekä muuttanut tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman esitystapaa. Vuoden 2018 taloudellinen raportointi on oikaistu vastaamaan uusia raportointiperiaatteita.

Muutosten keskeiset vaikutukset

 • Muutosten vuoksi yhtiön varat 31.12.2018 nousivat 996,3 miljoonalla eurolla, josta 992,3 miljoonaa johtui IFRS 16 standardin käyttöönotosta (myöhemmin IFRS 16) ja 4,0 miljoonaa euroa muutoksista lentokoneen runkokomponenttien laskentaperiaatteissa (myöhemmin laskentaperiaatteiden muutos).
 • Yhtiön velat 31.12.2018 nousivat 1 099,5 miljoonaa euroa, josta 1 091,6 miljoonaa euroa johtui IFRS 16:sta ja 7,9 miljoonaa euroa muutoksista laskentaperiaatteissa.
 • Oma pääoma laski 103,2 miljoonaa euroa, josta 99,3 miljoonaa euroa johtui IFRS 16:sta ja 3,9 miljoonaa euroa muutoksista laskentaperiaatteissa.
 • Vertailukelpoinen liiketulos parani 49 miljoonaa euroa, josta 54,7 miljoonaa euroa johtui IFRS 16:sta ja -5,7 miljoonaa euroa muutoksista laskentaperiaatteissa. Liiketulos parani 48,8 miljoonaa euroa.
 • Nettotulos laski 49 miljoonaa euroa, josta -44,3 miljoonaa euroa johtui IFRS 16:sta ja -4,7 miljoonaa euroa muutoksista laskentaperiaatteissa.
 • Omavaraisuusaste 31.12.2018 laski 11,5 prosenttiyksikköä 23,3 %:iin, mistä IFRS 16:n osuus oli ‑11,3 %-yksikköä ja laskentaperiaatteiden muutoksen osuus -0,2 %-yksikköä.
 • Nettovelkaantuneisuusaste korvaa muutosten seurauksena oikaistun nettovelkaantuneisuusasteen tunnuslukuna. Nettovelkaantuneisuusaste 31.12.2018 nousi 115,5 prosenttiyksikköä 76,9 %:iin, mistä IFRS 16:n osuus oli 115,6 prosenttiyksikköä ja laskentaperiaatteiden muutoksen osuus -0,1 prosenttiyksikköä.

IFRS 16 standardin käyttöönotto ja lentokonekomponenttien laskentaperiaatteiden muutos vaikuttuvat myös rahavirtalaskelman esitystapaan. Taloudellisen raportoinnin rakenteelliset muutokset vaikuttivat tuloslaskelman, taseen ja kassavirtalaskelman riveihin, mutta eivät lukuihin.

Finnair arvioi osana strategiatyötään muutosten vaikutuksia taloudellisiin tavoitteisiinsa ja päivittää niitä strategiatyön edetessä.

Tarkemmat tiedot muutoksista on esitetty alla, ja vuoden 2018 oikaistut luvut on esitetty liitteenä olevissa taulukoissa.

IFRS 16 Vuokrasopimukset

Uusi vuokrasopimusstandardi tuli voimaan 1.1.2019 ja korvasi aikaisemman IAS 17 Vuokrasopimukset ‑standardin. Finnair otti standardin käyttöön tilikauden 2019 alusta, soveltaen takautuvaa menetelmää jokaiseen aiempaan raportoituun kauteen. Laadintaperiaatteiden muutoksia on kuvattu tarkemmin Finnairin tilinpäätöksessä vuodelta 2018.

Uudella standardilla on merkittäviä vaikutuksia Finnairin tilinpäätökseen ja tunnuslukuihin. Lentokoneiden, kiinteistöjen ja muiden standardin piiriin kuuluvien vuokrasopimusten tulevien vuokramaksujen nykyarvo kirjataan taseeseen omaisuuseräksi (Finnairin taseessa nimellä ”käyttöoikeuslaivasto” ja ”muu käyttöoikeusomaisuus”) ja korolliseksi vuokravelaksi. Aikaisemmin tulevat vuokramaksut ei-purettavissa olevista operatiivisista vuokrasopimuksista esitettiin liitetiedoissa vuokravastuina nimellisarvoonsa. Nämä vuokravastuut olivat 1 457 miljoonaa euroa 31.12.2018.

IFRS 16:n keskeiset vaikutukset: 

 • Taseen vastaavat kasvoivat 992,3 miljoonalla eurolla uuden omaisuuserän (oikeus käyttää vuokralle otettua omaisuuserää) kirjauksen myötä. Uuden omaisuuserän tasearvosta noin 80 % on lentokoneita.
 • Velat kasvoivat 1 091,6 miljoonalla eurolla, kun standardin piiriin kuuluvien vuokrasopimusten vuokramaksujen nykyarvo kirjattiin taseelle.
 • Vertailukauden tiedot oikaistiin, ja IFRS 16 standardin kumulatiivinen vaikutus kirjattiin takautuvasti oikaisuna oman pääoman avaavaan saldoon 1.1.2018. Muutoksen seurauksena oma pääoma 31.12.2018 laski 99,3 miljoonaa euroa.
 • Poistot kasvoivat, kun uutta käyttöoikeuslaivasto-omaisuuserää poistettiin, mikä heikensi vertailukelpoista liiketulosta. Standardin piiriin kuuluvien vuokrasopimusten vuokrat siirtyivät toiminnallisen liiketuloksen alapuolelle vuokravelan takaisinmaksuihin ja rahoituskuluihin, mikä paransi vertailukelpoista liiketulosta. Yhteensä muutokset paransivat vuoden 2018 vertailukelpoista liiketulosta 54,7 miljoonaa euroa ja liiketulosta 54,8 miljoonaa euroa.
 • Nettotulos laski 44,3 miljoonaa euroa (vuokrasopimusvelkojen) korkokulujen sekä USD-määräisiin lentokoneiden vuokramaksuihin ja -vastuisiin liittyvien kurssitappioiden seurauksena. Suurin osa tulosheikennyksestä johtui USD-määräisen vuokravelan muuntamisesta euroiksi ja siitä aiheutuvista realisoitumattomista kurssitappioista. Tulevaisuudessa kurssivaikutus voi olla positiivinen tai negatiivinen, riippuen tilinpäätöshetken USD-kurssista. Vuoden 2019 alusta alkaen Finnair vähentää taseen valuuttapositiosta aiheutuvaa tuloslaskelman volatiliteettia käyttämällä suojauksia. Tuleva vuotuinen vaikutus tulokseen riippuu standardin piiriin kuuluvan sopimuskannan koosta ja vuokra-ajasta.
 • Kassavirrassa vuokravelan maksut siirrettiin liiketoiminnan rahavirrasta rahoituksen kassavirtaan, mikä paransi liiketoiminnan rahavirtaa 111,9 miljoonaa euroa ja pienensi vastaavasti rahoituksen rahavirtaa.
 • Muutos vaikutti selvästi myös vuoden 2018 avainlukuihin edellä kuvatulla tavalla.

Muutos lentokoneen runkokomponenttien ja huoltojen laadintaperiaatteissa

Finnair on uudelleenarvioinut lentokoneen runkokomponenttien sekä huoltojen kirjanpitokäsittelyä. Aikaisemmin vain runkojen raskashuollot oli erotettu omaksi huoltokomponentikseen, mutta jatkossa erottelua tarkennetaan kattamaan myös muut olennaiset huoltokokonaisuudet ja matkustamokomponentit, kuten laskutelineet ja business-luokan istuimet. Vuoden 2019 alusta lähtien eri komponentit poistetaan niiden taloudellisen käyttöiän tai huoltojakson aikana. Aikaisemmin huoltokustannukset on kirjattu kuluksi niiden syntymishetkellä.

Finnairilla muuttaa lisäksi vuokrattujen lentokoneiden huoltojen varauskäytäntöä ja kirjaa niistä jatkossa varauksen samalla periaatteella kuin omistamiensa koneiden huolloista.

Laskentakäytännön muutos pienentää huoltokustannuksiin liittyvää volatiliteettia, mikä parantaa tuloksen ennustettavuutta ja vertailukelpoisuutta eri kausien välillä.

Laskentaperiaatteiden muutoksen keskeiset vaikutukset: 

 • Muutoksen myötä taseen vastaavat 31.12.2018 kasvoivat 4,0 miljoonalla. Taseeseen aktivoitujen korjausten hankintameno kasvatti varoja, kun taas matkustamon eri osien aikaisempaa käytäntöä lyhyempi poistoaika laski varoja.
 • Velat kasvoivat 7,9 miljoonalla eurolla huoltovarausten kirjausten seurauksena.
 • Vertailukauden tiedot oikaistiin ja uuden laskentaperiaatteen kumulatiivinen vaikutus kirjattiin takautuvasti oikaisuna oman pääoman avaavaan saldoon 1.1.2018. Oikaisun vaikutus omaan pääomaan oli noin 3,9 miljoonaa euroa, ja se heikensi vuoden 2018 vertailukelpoista liiketulosta 5,7 miljoonaa euroa ja liiketulosta 6,0 miljoonaa euroa.
 • Rahavirtalaskelmassa omistettujen lentokoneiden huoltotapahtumat esitetään nyt investointien rahavirrassa liiketoiminnan rahavirran sijaan.
 • Muutos vaikutti selvästi myös vuoden 2018 avainlukuihin edellä kuvatulla tavalla.

Muutokset tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman esittämisessä

Finnair on uudistanut tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman esitystapaa ryhmittelemällä tuloslaskelmassa kustannukset liiketoimintalähtöisemmiksi kokonaisuuksiksi ja lisäämällä kaikkiin laskelmiin IFRS 16:n mukaiset rivit. Uudessa tuloslaskelmarakenteessa volyymisidonnaiset toiminnalliset kulut on siirretty muista kuluista omille olennaisille riveilleen. Kaikissa laskelmissa rivien nimet on muutettu niiden sisältöä paremmin kuvaaviksi.

FINNAIR OYJ

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämediat

Webcast sijoittajille

Englanninkielinen puhelinkonferenssi ja webcast analyytikoille pidetään klo 14.30 (Suomen aikaa) tänään 21.3.2019. Konferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon 09 7479 0361 (Suomi), 0200 880 389 (Ruotsi), 0800 358 6377 (Iso-Britannia) tai +44 (0)330 336 9105 (muut maat). Vahvistuskoodi on 9550396. Webcastiin ilmoittaudutaan osoitteessa https://slideassist.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1237905

Lisätiedot

Lisätietoja löytyy oheisesta liitteestä ja niitä antavat:

Talousjohtaja Pekka Vähähyyppä, puhelin (09) 818 8550, pekka.vahahyyppa@finnair.com
Talousviestintäjohtaja Mari Reponen, puhelin (09) 818 2037, mari.reponen@finnair.com

IR-analyytikko Kasper Joukama, puhelin (09) 818 2004, kasper.joukama@finnair.com

Liite

Oheisessa liitteessä, Finnair Restatements 2018 FIN, on mukana seuraavat taulukot:

 •  Avainluvut, oikaisujen vaikutukset 2018 (sis. tilikarttamuutoksen, IFRS 16:n ja lentokonekomponenttien oikaisujen vaikutukset)
 •  Konsernin tuloslaskelma, oikaisujen vaikutukset 2018 (sis. tilikarttamuutoksen, IFRS 16:n ja lentokonekomponenttien oikaisujen vaikutukset)
 •  Konsernin tase, oikaisujen vaikutukset 2018 alkusaldoon (sis. tilikarttamuutoksen, IFRS 16:n ja lentokonekomponenttien oikaisujen vaikutukset)
 •  Konsernin tase, oikaisujen vaikutukset 2018 (sis. tilikarttamuutoksen, IFRS 16:n ja lentokonekomponenttien oikaisujen vaikutukset)
 •  Konsernin rahavirtalaskelma, oikaisujen vaikutukset 2018 (sis. tilikarttamuutoksen, IFRS 16:n ja lentokonekomponenttien oikaisujen vaikutukset)
 •  Kumulatiiviset avainluvut 2018 vuosineljänneksittäin, raportoidut ja oikaistut (kaikki vaikutukset huomioituna)
 •  Avainluvut 2018 vuosineljänneksittäin, raportoidut ja oikaistut (kaikki vaikutukset huomioituna)
 •  Kumulatiivinen konsernin tuloslaskelma 2018 vuosineljänneksittäin, raportoituja oikaistu (kaikki vaikutukset huomioituna)
 •  Konsernin tuloslaskelma 2018 vuosineljänneksittäin, raportoitu ja oikaistu (kaikki vaikutukset huomioituna)
 •  Konsernin tase 2018 vuosineljänneksittäin, raportoitu ja oikaistu (kaikki vaikutukset huomioituna)
 •  Kumulatiivinen konsernin rahavirtalaskelma 2018 vuosineljänneksittäin, raportoitu ja oikaistu (kaikki vaikutukset huomioituna)
 •  Konsernin rahavirtalaskelma 2018 vuosineljänneksittäin, raportoitu ja oikaistut (kaikki vaikutukset huomioituna)

Taulukot ovat excel-muodossa Finnairin sijoittajasivustolla https://investors.finnair.com/fi .

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnairin visiona on tarjota matkustajille ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus ja missiona on tarjota Helsingin kautta pohjoisen pallonpuoliskon sujuvimmat ja nopeimmat lentoyhteydet sekä kotimarkkinoidensa paras lentoverkosto maailmalle. Finnair on ainoa pohjoismainen 4 tähden verkostolentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld-allianssin jäsen. Vuonna 2018 Finnairin liikevaihto oli 2 835 milj. euroa ja matkustajamäärä 13,3 miljoonaa. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.