FINNFOREST-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2003

Finnforest Oyj TIEDOTE 1 (6) Julkaistavissa 28.4.2003, klo 12.00 FINNFOREST-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2003 (tilintarkastamaton) · Liikevaihto 446,1 miljoonaa euroa (426,4) · Liikevoitto 8,4 miljoonaa euroa (9,8) · Tulos ennen satunnaisia eriä 0,2 miljoonaa euroa (1,1) · Sijoitetun pääoman tuotto 3,8 % (4,3) · Omavaraisuusaste 38,8 % (38,7) ja velkaisuusaste 108 % (106) Pääomalainat rinnastettuna korolliseen velkaan · Omavaraisuusaste 29,2 % (29,5) ja velkaisuusaste 177 % (170) · Finnforestin tammi-maaliskuun tulos lievästi positiivinen Finnforestin tammi-maaliskuun tulos ennen satunnaisia eriä oli 0,2 miljoonaa euroa, mikä on 0,9 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa heikompi. Edelliseen neljännekseen verrattuna tulos parani. Tammi-maaliskuun vain hieman positiivinen tulos johtuu kausivaihteluiden vuoksi vaisuista tammi-helmikuusta, mutta hyvästä maaliskuusta. Finnforestille tärkeä rakennusteollisuus oli syvissä vaikeuksissa etenkin Saksassa. Tee-se-itse -asiakassegmentissä tapahtui lievää kasvua vain Isossa-Britanniassa ja Ranskassa. Myös dollarin heikentyminen euroon nähden kiristi kilpailutilannetta. Tammi-maaliskuun tulokseen vaikutti myös 0,9 miljoonan euron varaaminen Moelven Building Groupin rakennemuutoksiin. Liiketoimintaryhmistä saharyhmä Solid Wood teki selvän tulosparannuksen viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tämä johtui sahatavaran lievästä hinnannoususta sekä suuremmista toimitusmääristä. Myös norjalainen, Finnforestin Skandinavian toiminnoista vastaava Moelven paransi tulosta. Tuotteista menestyjä oli Kerto-LVL. Liikevaihto, tulos ja rahoitusasema Finnforest-konsernin liikevaihto kasvoi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 446,1 miljoonaa euroa (426,4). Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-maaliskuussa 2,4 miljoonaa euroa (5,4). Konsernin liikevoitto laski hieman ollen 8,4 miljoonaa euroa (9,8). Myös tulos ennen satunnaisia eriä laski ja oli 0,2 miljoonaa euroa (1,1). Solid Wood -liiketoimintaryhmän liikevoitto oli tammi-maaliskuussa 3,0 miljoonaa euroa (-0,1). Engineered Wood -liiketoimintaryhmän liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa (2,2). Markkina-alueet-liiketoimintaryhmän liikevoitto oli 2,3 miljoonaa euroa (5,6). Moelvenin liikevoitto oli 3,1 miljoonaa euroa (2,2). Sijoitetun pääoman tuotto laski edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 3,8 prosenttia (4,3). Konsernin likvidien varojen ja sijoitusten määrä oli kauden lopussa 15,8 miljoonaa euroa (28,7). Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 38,8 prosenttia (38,7) ja velkaisuusaste 108 prosenttia (106) pääomalainat luettuna omaan pääomaan. Pääomalainat rinnastettuna velkoihin omavaraisuusaste oli 29,2 prosenttia (29,5) ja velkaisuusaste 177 prosenttia (170). Avainlukutaulukko Henkilöstö Finnforestin palveluksessa oli maaliskuun lopussa 7 733 henkilöä (7 542). Heistä Suomessa työskenteli 2 558 henkilöä (2 509), Norjassa 1 805 (1 838), Ruotsissa 1 201 (1 185) ja Isossa-Britanniassa 951 (774). Muissa maissa oli yhteensä 1 218 (1 236) työntekijää. Liiketoimintaryhmien kehitys ja markkinatilanne Engineered Wood -liiketoimintaryhmä - Kerto-LVL menestyi hyvin Liikevaihto 75,4 miljoonaa euroa (63,6) Liikevoitto 1,6 miljoonaa euroa (2,2) Sijoitetun pääoman tuotto 2,5 % (4,0) Koivuvanerimarkkinoilla vallitsi ylitarjontatilanne ja heikko kysyntä etenkin Saksassa. Tämä heijastui hintapaineena koivuvanerien tukkukaupassa. Teollisen loppukäytön segmenteillä tilanne säilyi odotetulla tasolla. Tuotanto- ja myyntimäärät nousivat hieman, hintataso laski viime vuodesta viisi prosenttia. Havuvanereissa dollarin heikkenemisestä huolimatta pohjoisamerikkalaisen vanerin määrä ei ole oleellisesti lisääntynyt Euroopan markkinoilla. Tuotanto- ja myyntimäärät nousivat, hinnat laskivat viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kaksi prosenttia. Kerto-LVL:n myynti kehittyi hyvin viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Sekä Lohjan tehdas että Punkaharjun uusi tehdas olivat täyskäytössä. Suomessa ja Skandinaviassa markkinatilanne oli hyvä. Myös Isossa-Britanniassa myynti kasvoi, Saksassa ja Ranskassa markkinatilanne oli sen sijaan vaisu. Myynnin kehitys oli Yhdysvalloissa ja muualla Euroopan ulkopuolella hyvä, mutta heikko dollari rasitti tulosta. Euroopassa hintakehitys oli odotetun mukainen. Muissa tuoteryhmissä liimapuun myyntimäärät nousivat lähinnä Japanin viennin ja eräiden suurempien projektien ansiosta. Tuotanto kasvoi viime vuodesta selvästi, hintatilanne jatkui kireänä. Lämpöpuun kysyntä kasvoi odotetulla tavalla, ja hinnoissa tapahtui positiivista kehitystä. Myös puupohjaisten seinäjärjestelmien markkinat toimistorakentamiseen kehittyivät suotuisasti. Kyllästetyn sahatavaran kysyntä oli hyvä, tuotannon ja toimitusten määrä kasvoi viime vuodesta selvästi. Sähkö- ja telepylväiden markkinatilanne säilyi vakaana; toimitukset Suomesta laskivat, mutta tuotanto ja toimitukset Ison-Britannian yksiköstä kasvoivat selvästi. Molemmissa tuoteryhmissä hintataso oli edelleen alhainen. Lastulevyjen myynti- ja tuotantomäärät laskivat ja hintakehitys heikkeni. Solid Wood -liiketoimintaryhmä teki selvän tulosparannuksen Liikevaihto 124,4 miljoonaa euroa (108,7) Liikevoitto 3,0 miljoonaa euroa (-0,1) Sijoitetun pääoman tuotto 4,0 % (0,3) Finnforestin Solid Wood -liiketoimintaryhmän liikevoiton paraneminen edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna johtui sahatavaran lievästä hinnannoususta sekä selvästi suuremmasta toimitusmäärästä. Pohjoisen havusahatavaran kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa ja varastot alhaisella tasolla. Alkuvuoden vaikeat talviolosuhteet pienensivät erityisesti venäläisen havusahatavaran tarjontaa Eurooppaan. Kysyntä päämarkkinoilla on normaali Saksaa lukuun ottamatta. Euron vahvistuminen dollariin nähden on vähentänyt vientiä Pohjois-Amerikkaan ja täten lisännyt rakennussahatavaran tarjontaa Euroopassa. Sahojen kokonaistuotantomäärä oli 620 000 kuutiometriä (581 000), josta kuusisahatavan osuus oli 357 000 kuutiometriä ja mäntysahatavaran 245 000 kuutiometriä. Kokonaistoimitukset olivat 548 000 kuutiometriä (505 000). Sahatavaran laskutushinnat olivat noin neljä prosenttia korkeammat kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla. Moelven-liiketoimintaryhmä paransi tulosta Liikevaihto 151,7 miljoonaa euroa (143,0) Liikevoitto 3,1 miljoonaa euroa (2,2) Sijoitetun pääoman tuotto 5,3 % (4,0) Moelven Industrier ASA on julkaissut osavuosikatsauksen 28.4.2002. Osavuosikatsaus on luettavissa Internetissä osoitteessa www.moelven.com. Moelven Timber Group Koko Moelven-liiketoimintaryhmän menestyksellisin yksikkö oli Moelven Timber Groupin sahateollisuus, joka teki kunnon tuloksen. Höyläys- ja jakelutoiminnan kannattavuus heikkeni. Rakennustoiminta oli vaimeaa Skandinaviassa, mikä vaikutti höyläämötuotteiden kysyntään negatiivisesti. Liimapuutuotteiden vientikysyntä oli edelleen heikkoa, ja Moelvenissa aloitettiin toimenpiteet kapasiteetin sopeuttamiseksi kysyntään. Timber Groupin sahatavaran ja liimapuun tuotannon kokonaismäärä oli katsauskaudella 410 000 kuutiometriä. Kuusisahavaran hinnat pysyivät entisellään, mäntysahatavaran hinnat nousivat hieman. Moelven Building Group Liike- ja toimistorakennusten rakentaminen jatkui vaimeana Skandinaviassa, mikä vaikutti tilaelementtirakennusten ja sisustusjärjestelmätuotteiden kysyntään. Moduulitoimitukset Statoilin Snøhvit-kaasukenttähankkeeseen vaikuttivat sen sijaan positiivisesti myyntiin ja tulokseen. Markkina-alueet -liiketoimintaryhmä - Finnforest France odotettua parempaan tulokseen Liikevaihto 139,8 miljoonaa euroa (146,6) Liikevoitto 2,3 miljoonaa euroa (5,6) Sijoitetun pääoman tuotto 5,2 % (10,1) Markkina-alue Länsi Alkuvuonna rakennusteollisuus oli alamaissa sekä Euroopassa että toiminta-alueellamme Yhdysvaltojen itärannikolla. Yhdysvaltojen dollarin heikkeneminen euroon nähden vaikeutti vientiä Pohjois-Amerikkaan ja lisäsi hintapaineita sekä kilpailua Euroopassa. Myös Irakin sota ja siitä johtuva pörssikurssien alavireisyys vaikuttivat negatiivisesti kulutuskysyntään. Vaikeahkosta toimintaympäristöstä huolimatta Finnforest UK ja Finnforest France saavuttivat tulostavoitteensa kuitenkin aiempaa pienemmillä myyntimäärillä. Panostukset Rakentamisen järjestelmät -tuoteryhmän laajentamiseen edesauttoivat hyvään tulokseen Isossa-Britanniassa. Ranskassa jatkettiin toimintojen tehostamisohjelmaa, ja se ylsi jopa odotettua parempaan tulokseen. Saksan rakennusteollisuuden lama jatkui, ja Finnforest Deutschlandin toiminta oli tappiollinen. Saksan yhtiön tuloksenteon kohentamiseksi aloitettu kehitysohjelmaa etenee suunnitelmien mukaan, mutta erittäin vaikeasta toimintaympäristöstä johtuen sen tulosvaikutukset eivät ole vielä nähtävissä. Markkina-alue Itä Levytukkukaupassa Unkarin, Tshekin ja Slovakian yhtiöiden liikevaihto pysyi viimevuotisella tasolla ja kannattavuus hyvänä. Yksiköiden tavoitteena on tuotevalikoiman laajentaminen ja monipuolistaminen. Kaukoidässä Aasian ja Tyynenmeren myyntiyksikön ensimmäinen neljännes oli erinomainen, mutta Irakin sota aiheuttaa myös siellä ostajien keskuudessa epävarmuutta. Päätuotteet ovat kuusisahatavara ja Solid-Wood -ryhmän jalosteet. Sahatavaran ja liimapuun myynnit olivat Japanissa lähes odotusten mukaiset, vaikka heikentynyt dollari lisäsi kilpailua pohjoisamerikkalaisten tuotteiden taholta. Puuraaka-aineen käyttö Finnforestin tuotannossa käyttämien tukkien kokonaismäärä oli katsauskaudella 2 550 000 kuutiometriä, josta Moelvenin osuus oli 850 000 kuutiometriä. Kuusitukkien osuus oli 1 468 000 kuutiometriä, mäntytukkien 982 000 kuutiometriä, ja koivutukkien osuus 100 000 kuutiometriä. Käyttöomaisuusinvestoinnit Konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 11 miljoonaa euroa (12). Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.3.2003. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen ylimääräiseen yhtiökokoukseen asti entiset hallituksen jäsenet: maanviljelijä Heikki Asunmaa, metsäjohtaja Markku Melkko, pitäjänneuvos, agrologi Tapani Kantola, Senior Advisor Curt Lindbom, finanssijohtaja Kari Haavisto, pääjohtaja, vuorineuvos Antti Oksanen, joka toimii myös Finnforestin hallituksen puheenjohtajana, sekä agronomi, maanviljelysneuvos, Arimo Uusitalo, joka valittiin Finnforestin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Varsinaisena tilintarkastajana jatkoi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, vastuullisena tilintarkastajana Göran Lindell. Lisäksi päätettiin pitää ylimääräinen yhtiökokous 17.4.2003. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Finnforest Oyj allekirjoitti 2.4.2003 240 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen. Luotolla jälleenrahoitetaan vuonna 1998 allekirjoitettu 130 miljoonan dollarin syndikoitu luotto. Luoton laina- aika on viisi vuotta, sen pääjärjestäjät ovat Commerzbank Aktiengesellschaft, Danske Bank A/S ja Landesbank Schleswig-Holstein, Copenhagen Branch. Järjestelyyn osallistui kaikkiaan 18 pankkia. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 17.4.2003 valittiin Finnforest Oyj:n hallituksen jäseniksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti maanviljelijä Heikki Asunmaa, varatoimitusjohtaja Martin Lillandt, pitäjänneuvos, agrologi Tapani Kantola, Senior Advisor Curt Lindbom, finanssijohtaja Hannu Anttila, pääjohtaja, vuorineuvos Antti Oksanen, joka jatkaa Finnforestin hallituksen puheenjohtajana, sekä agronomi, maanviljelysneuvos, Arimo Uusitalo, joka jatkaa Finnforestin hallituksen varapuheenjohtajana. Lähitulevaisuuden näkymät Yleinen talouden toiminta on Isoa-Britanniaa lukuun ottamatta hidastunut kasvavassa epävarmuudessa. Rakentamisessa vallitsee taantuma, vain korjausrakentamisessa on heikkoja kasvuodotuksia. Tee-se-itse - segmentissä voidaan odottaa positiivista kehitystä Isossa-Britanniassa ja Ranskassa. Tosin näissäkin maissa kuluttajien kysyntä on hiipumassa. Irakin sota lisää kulutuskysynnän epävarmuutta päämarkkina-alueilla. Kausivaihtelun vaikutuksesta toinen neljännes lienee kuitenkin parempi kuin ensimmäinen. Lukuisten epävarmuustekijöiden johdosta on toisen vuosipuoliskon kehitystä kuitenkin vaikea arvioida. Hallitus Espoossa 28.4.2003 Lisätietoja: Toimitusjohtaja Ari Martonen, Finnforest Oyj, puh. 01046 94870, GSM 050 2406 Talousjohtaja Ilkka Silvanto, Finnforest Oyj, puh. 01046 94576, GSM 050 5989 553 Viestintäjohtaja Jukka-Pekka Vuori, Finnforest Oyj, puh. 01046 94865, GSM 050 5987 064 LIITTEET Tuloslaskelma ja tase Avainlukutaulukot Osavuosikatsaukset ja yritystietoa osoitteesta www.finnforest.fi, www.finnforest.com ja www.moelven.com ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00350/wkr0001.doc The full release http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00350/wkr0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00350/wkr0003.pdf The full release