FINNFOREST-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

· Liikevaihto 467,6 miljoonaa euroa (469,9) · Liikevoitto -0,9 miljoonaa euroa (6,9) · Tulos ennen veroja -11,4 miljoonaa euroa (-10,4) · Sidotun pääoman tuotto -0,2 % (2,8) · Omavaraisuusaste 29,0 % (24,3) ja velkaisuusaste 167 % (213)

(tilintarkastamaton) TUNNUSLUKUJA, katso pdf-liitteestä Siirtyminen kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS) Finnforest noudattaa raportoinnissaan kansainvälistä IFRS-tilinpäätöskäytäntöä vuoden 2005 alusta lukien. Yksityiskohtaisempia erittelyjä ja lisätietoja siirtymisen vaikutuksista taseeseen ja tuloslaskelmaan on luettavissa osoitteessa www.finnforest.fi, taloudelliset tunnusluvut. Finnforestin 1-3/2005 tulos verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Finnforestin tammi-maaliskuun tulos ennen veroja oli -11,4 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli -0,9, mikä on 7,8 miljoonaa euroa huonompi verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Edellisvuoden kvartaaliin verrattuna tulos ennen veroja on 1,0 miljoonaa euroa heikompi. Tammi-maaliskuun puutuoteteollisuuden heikkoon tulokseen vaikuttivat sahatavaran ylitarjonta ja raaka-aineen, erityisesti mäntytukin ennätyksellisen korkea hinta. Samat ongelmat koettelivat myös Skandinaviassa Moelvenin sahateollisuuden tuloksentekoa. Sahateollisuuden kannattavuus ajautui kriisiin jo päättyneen kvartaalin aikana. Mäntysahatavaran hinta jatkoi laskuaan. Tilanteen korjaaminen vaatii radikaaleja toimia. Levytuotteiden, koivu- ja havuvanerin kysyntä ja hintakehitys olivat myönteisempiä kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Myynti jäi jälkeen tavoitteista. Jakeluliiketoiminnassa tärkeimmällä markkina-alueella Isossa-Britanniassa asiakkaiden voimakas kasvu on hidastunut. Kysyntä ei ole kasvanut entiseen tahtiin. Finnforest on kuitenkin pitänyt kiinni vahvasta markkina-asemastaan tee-se-itse -liiketoiminnassa. Kerto LVL teki edelleen positiivista tulosta ja tilauskanta on hyvä. Kertotuotteiden hinnat ja markkina-asema vahvistuivat. Kertopuun tuotantokapasiteetti kasvaa alkuvuodesta 2006 Punkaharjun laajennusinvestoinnin ansiosta 60 000 kuutiometrillä 130 000 kuutiometriin vuodessa. Rakentamisen liiketoiminnassa moduulituotannon myynti ja toimitukset Suomessa alkoivat teollisessa mittakaavassa. Liikevaihto, tulos ja rahoitusasema Finnforest-konsernin liikevaihto laski 2,3 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 467,6 miljoonaa euroa (469,9). Liiketoiminnan muut tuotot olivat tammi-maaliskuussa 1,6 miljoonaa euroa (4,0). Konsernin liikevoitto -0,9 miljoonaa euroa (6,9). Myös tulos ennen veroja laski ja oli -11,4 miljoonaa euroa (-10,4). Puutuoteteollisuus liiketoimintaryhmän liikevoitto oli tammi-maaliskuussa -3,3 miljoonaa euroa (4,8). Rakentaminen liiketoimintaryhmän liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa (2,1). Jakelu liiketoimintaryhmän liikevoitto oli 2,5 miljoonaa euroa (3,8). Sijoitetun pääoman tuotto laski edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli -0,2 prosenttia (2,8). Konsernin likvidien varojen ja sijoitusten määrä oli kauden lopussa 13,9 miljoonaa euroa (23,0). Omavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 29,0 prosenttia (24,3) ja velkaisuusaste 167 prosenttia (213). Finnforestin siirryttyä vuoden alusta noudattamaan kansainvälistä tilinpäätöskäytäntöä, kirjattiin rahoituseriin ensimmäisellä vuosineljänneksellä -2.3 miljoonaa euroa (-8,3) tappiota valuuttasuojien markkina-arvostuksista. Suurin osa tappiosta johtui punnan vahvistumisesta ja Ruotsin kruunun heikentymisestä. Henkilöstö Finnforestin palveluksessa oli maaliskuun lopussa 7962 henkilöä (7985). Heistä Suomessa työskenteli 2481 henkilöä (2605), Norjassa 1653 (1678), Ruotsissa 1501 (1408) ja Isossa-Britanniassa 958 (968). Muissa maissa oli yhteensä 1369 (1326) työntekijää. Liiketoimintaryhmien kehitys ja markkinatilanne Puutuoteteollisuus, taulukko pdf liitteessä Puutuoteteollisuuden liikevoitto heikkeni merkittävästi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Keskeisin tekijä tuloksen heikkenemiseen oli sekä kuusi- että erityisesti mäntysahatavaran heikentynyt kannattavuus. Pohjoisen havusahatavaran kysyntä pysyi päämarkkinoilla normaalina. Kuusisahatavan kysyntä ja tarjonta olivat tasapainossa. Mäntysahatavaran ylitarjontatilanne jatkui, minkä seurauksena myyntihinnat laskivat yli kymmenen prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tämä johti kannattavuuskriisiin ensimmäisen kvartaalin aikana. Koivu- ja havuvanerin kysyntä säilyi kohtalaisen hyvänä. Myyntihinnat kehittyivät positiivisesti, mikä loi edellytyksiä tuloksentekoon. Lastulevyn ja rimalevyn markkinatilanne säilyi vakaana. Lämpöpuun kysyntä kasvoi. Myös hinnoissa tapahtui positiivista kehitystä. Sahojen kokonaistuotantomäärä oli 1049 000 kuutiometriä (1 119 000), josta kuusisahatavan osuus oli 622 000 kuutiometriä ja mäntysahatavaran 427 000 kuutiometriä. Jakelu Alkuvuonna rakennusteollisuus päämarkkinoilla oli vaikeassa tilanteessa työmaiden toimintaa lamauttavien kylmien ilmojen takia. Saksan betonointi- ja rakennusteollisuuden heikko tilanne heijastui Saksan markkina-alueen tilanteeseen. Moelven Woodin toiminta oli tappiollista. Sen tappiot ovat selvästi pienentyneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tärkeimmällä markkina-alueella Isossa-Britanniassa asiakkaiden voimakas kasvu näyttää hidastuvan, joka näkyy myös Iso-Britannian myynnissä verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Myynnin kehittyminen ja tuloksenteko jatkuu Ranskassa. Saksan toiminta oli tappiollista; toimintojen tehostamista jatketaan. Levytukkukaupassa Unkari, Tshekki ja Slovakia etenevät tavoitteiden mukaisesti. Myönteisintä kehitys on Romaniassa. Kaukoidässä Aasian ja Tyynenmeren myyntiyksikön ensimmäisellä neljänneksellä Finnforestin tuotteiden myynti kehittyi. Tee-se-itse –tuotteiden sekä rakentamisen alueen kysynnän uskotaan vahvistuvan. Rakentaminen Ensimmäinen vuosineljännes oli rakennustuotteiden kysynnän osalta vaisu, johtuen pääosin Keski-Euroopan ankarasta talvesta. Kauden loppua kohden kysyntä vilkastui. Moelvenin rakentamisen liiketoiminta oli tavoitteiden mukainen, myynti ja kannattavuus paranivat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kerto-LVL:n myynti kehittyi hyvin viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Tilauskanta ja tuottavuus olivat hyvät. Suomessa ja Skandinaviassa markkinatilanne oli suotuisa. Vilkkaana jatkuva asuntorakentaminen Isossa-Britanniassa piti myös I-palkin ja Kertopuun kysynnän korkealla. Liimapuun kysyntää on pitänyt yllä vilkas myynti jakelijoille. Suomen markkinoiden lisäksi myynti Italian ja Espanjan markkinoille kehittyi. Japanin markkinoilla hintataso on toiminnan kannalta liian alhaisella, kestämättömällä tasolla. Lattiajärjestelmän myynti Isossa-Britanniassa on edennyt arvioitua vilkkaampana. Leno seinä- ja lattiajärjestelmien myynti kärsi jonkin verran Keski-Euroopan ankarasta talvesta. Kauden loppua kohden rakentaminen vilkastui ja myynti käynnistyi voimakkaammin. Sisäseinäjärjestelmien vahva kehitys on ollut merkittävää, kun vertaa sitä Suomen toimisto- ja korjausrakentamisen vähäisyyteen. Puupohjaisten seinäjärjestelmien markkinat toimistorakentamiseen kehittyivät suotuisasti. Moduulirakentamisen liiketoiminta on perustanut myyntiverkoston Suomeen ja tuottajamuotoinen pientalorakentaminen on lähtenyt käyntiin samanaikaisesti tehtaan ylösajon kanssa. Projektirakentaminen kärsi erityisesti Keski-Euroopassa kylmästä talvesta ja Euroopassa ankarasta hintakilpailusta. Saksassa päästiin tästä huolimatta volyymitavoitteisiin. Projektirakentaminen Suomessa eteni odotusten mukaisesti, mutta projektien myynti Isossa-Britanniassa ja Ranskassa ei vielä edennyt arvioidun mukaisesti. Puuraaka-aineen käyttö Finnforestin tuotannossa käyttämien tukkien kokonaismäärä oli katsauskaudella 2 842 000 kuutiometriä. Kuusitukkien osuus oli 1 754 000 kuutiometriä, mäntytukkien 995 000 kuutiometriä, ja koivutukkien osuus 93 000 kuutiometriä. Investoinnit Finnforest laajentaa Punkaharjun Kertopuun tuotantoyksikköään. Tuotantokapasiteetti kasvaa alkuvuodesta 2006 Punkaharjulla 60 000 kuutiometrillä 130 000 kuutiometriin vuodessa. Laajennusinvestointi on 20 miljoonaa euroa. Kokonaisinvestointi Punkaharjun tehtailla nousee 70 miljoonaan euroon kahden investointivaiheen ja voimalainvestoinnin jälkeen. Uuden laajennusinvestoinnin työllistävä vaikutus on 130 henkilöä, joista 50 tuotannossa sekä 80 puunhankinnassa ja alihankinnassa. Rakennusaikainen työllistävä vaikutus on 150 henkilötyövuotta. Finnforest Oyj ja Kiinteistöosakeyhtiö Punkaharjun Nobelinniemi allekirjoittivat sopimuksen, joka sisältää Finnforestin nykyisen Kertopuun tuotantokiinteistön myynnin perustetulle kiinteistöosakeyhtiölle sekä maa- ja kiinteistövuokrasopimukset. Punkaharjun kunnan ja Itä-Savon alueen kuntayhtymän omistama kiinteistöosakeyhtiö vastaa investoinnille tarvittavasta kiinteistön laajennuksesta. Finnforest vuokraa tuotantotilat pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Konsernin bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 11 miljoonaa euroa (20). Muut tapahtumat Moelven Industrier ASA -yhtiön toimitusjohtajaksi nimitettiin 1.2.2005 alkaen varatuomari Ole Salvén. Moelvenin toimitusjohtaja, teollisuusneuvos Bo Borgström siirtyi eläkkeelle. Sähköasennusyhtiö Mesna Installasion AS liitettiin 1.1.2005 Moelven Industrier ASAn. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Moelven Industrier ASAn liiketoimintojen uudelleenjärjestelystä tiedotettiin 18.4.2005. Aikaisemman viiden liiketoiminta-alueen asemesta Moelven on keskittänyt toimintonsa Wood- (jatkojalostus ja jakelu), Timber- (sahateollisuus) ja Byggsystemer- (rakentaminen) liiketoiminta-alueisiin. Lähitulevaisuuden näkymät Rakentamisen liiketoiminnan osalta ensimmäinen ja toinen kvartaali nähdään myönteisenä. Minkään muun rakentamisen segmentin, kuin asumisen uudis- ja korjausrakentamisen ei uskota oleellisesti vahvistuvan. Tulevalla kaudella projektien myynnin odotetaan etenevän suunnitelmien mukaisella tavalla. Havu- ja koivuvanerin sekä sahatavaran, lastulevyn ja rimalevyn kysynnän ennakoidaan jatkuvan entisellään. Saksassa ei ole odotettavissa markkinatilanteen vahvistuvan. Suurin, jo realisoituva uhka on sahateollisuuden tappiot. Markkinatilannetta häiritsee lisäksi pysyvä sahatavaran ylitarjonta Suomesta ja Ruotsista. Mäntytukin sahausarvoon perustuvaan laatuhinnoitteluun siirtymisen onnistuessa myönteiset vaikutukset saattavat näkyä loppuvuodesta. Perusteollisuudessa on syvennettävä kustannustehokkuutta ja tuottavuutta kannattavuuden parantamiseksi. Rakentamisessa on tehty merkittäviä panostuksia ja paljon kehitystyötä. Rakentamisen liiketoiminnassa keskitytään tuottavuuteen ja tuloksentekoon. Hallitus Espoossa 28.04.2005 Lisätietoja: Toimitusjohtaja Ari Martonen, Finnforest Oyj, puh. 01046 94870, GSM 050 2406 Talousjohtaja Mikko Kilpeläinen, Finnforest Oyj, puh. 01046 94465, GSM 050 542 5884 Viestintäjohtaja Eliisa Anttila, Finnforest Oyj, puh. 01046 94936, GSM 050 598 9769 LIITTEET Tuloslaskelma ja tase Avainlukutaulukot Moelven ASA Finnforestin Skandinavian toiminnoista vastaava norjalainen tytäryhtiö Moelven Industrier ASA on julkaissut osavuosikatsauksen 28.4.2005. Osavuosikatsaus on luettavissa Internetissä osoitteessa www.moelven.com. Lue lisää tuotteista, palveluista ja yrityksestä osoitteesta www.finnforest.fi, www.finnforest.com, www.moelven.com ja www.metsaliitto.fi