Finnvera vastaa Vientiluottokampanjalle julkisuuspolitiikastaan

Finnvera vastaa Suomen Vientiluottokampanjan arvosteluun ympäristö- ja julkisuuspolitiikastaan Kansalaisjärjestöjen Vientiluottokampanjan seminaarissa "Vientiluottolaitosten salattu maailma" 18.9.2002 klo 13-17 julkistetaan tutkija Leila Mustanojan tutkimus Transparency or High Risks. Seuraavassa yhteenveto Finnveran voimassa olevasta ympäristö- ja julkisuuspolitiikasta. FINNVERAN YMPÄRISTÖ- JA JULKISUUSPOLITIIKKA Finnveran toiminnan lähtökohtana on Finnveran asema markkinoita täydentävänä, valtion omistamana erityisrahoitusyhtiönä, jolla on kolme elinkeinopoliittista tehtävää: pk-yritysten riskirahoitus ja kehittäminen, yritysten kansainvälistäminen ja viennin edistäminen sekä valtion aluepoliittisten toimenpiteiden edistäminen. Kestävän kehityksen periaate on perustana Finnveran liiketoimintastrategialle sen kaikilla tehtäväalueilla. Kotimaan rahoitustoiminnassa ympäristövaikutusten arviointi sisältyy hankkeiden kokonaisriskiarviointiin. Lisäksi Finnvera pyrkii ympäristölainoja ja -takauksia tarjoamalla omalta osaltaan rohkaisemaan suomalaisia pk-yrityksiä ympäristöinvestointien tekemiseen. Vientitakuutoimintaa ohjaavat kansainväliset sopimukset ja lainsäädäntö Lähtökohtana Finnveran vientitakuutoiminnan ympäristöpolitiikassa on yhtiön toiminta Suomen virallisena vientitakuulaitoksena, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää Suomen taloutta hyödyttävää vientiä ja kansainvälistymistä. Finnveran on pystyttävä tarjoamaan suomalaisille viejille ja viennin rahoittajille kansainvälisesti kilpailukykyiset vientitakuuehdot. Tästä syystä yhtiö noudattaa ympäristöpolitiikassaan samoja käytäntöjä kuin vientitakuulaitokset Suomen viennin tärkeimmissä kilpailijamaissa. Finnvera osallistuu aktiivisesti alan kansainväliseen yhteistyöhön. Yhteistyötahoista merkittävin on OECD:n kauppakomitean alainen vientiluottotyöryhmä, jonka tavoitteena on estää kilpailua julkisesti tuetuilla vientiluottoehdoilla sekä edistää takuutoiminnan terveitä periaatteita. Näihin periaatteisiin sisältyy myös yhteisten ympäristöperiaatteiden luominen, jatkuva kehittäminen ja noudattaminen. Yhteisistä suuntaviivoista sopiminen on tärkeää, jotta minkään vientitakuutoimintaa harjoittavan laitoksen tai heidän asiakkaansa toiminta ei vaarantuisi. Finnveran edustaja toimii tällä hetkellä sekä vientiluotto- että vientitakuuryhmän puheenjohtajistossa. Kesällä 2001 voimaan tulleessa uudessa vientitakuulaissa edellytetään, että Finnvera ottaa huomioon takaamiensa hankkeiden ympäristövaikutukset osana hankkeen kokonaisriskin arviointia. Lain perusteluissa Finnvera velvoitetaan kiinnittämään asiakasyritystensä huomiota OECD:n monikansallisille yhtiölle antamiin, vastuullista toimintaa koskeviin suosituksiin. Lisäksi Finnvera edellyttää riskiharkinnassaan OECD:n kesällä 2001 hyväksymän julkilausuman mukaisesti, että köyhimpiin, ylivelkaantuneihin maihin (HIPC) suuntautuvien vientihankkeiden tulee edistää maan taloudellista tai sosiaalista kehitystä. Suomi on hyväksynyt OECD:n lahjonnanvastaisen konvention ja julkilausuman lahjonnan kitkemiseksi vientihankkeista, joihin myönnetään julkisesti tuettuja vientitakuita tai vientiluottoja. Finnvera otti vuoden 2002 alussa käyttöön lahjonnan vastaiset vakuutukset, jotka viejän ja rahoittajan tulee allekirjoittaa takuuhakemuksen yhteydessä. Ympäristövaikutuksien arviointi - osa vientitakuuhankkeen kokonaisriskin arviointia Finnveran vientitakuutoiminnan ympäristöperiaatteet ja hankkeiden ympäristöluokittelumenetelmä hyväksyttiin syksyllä 2000. Vientitakuuhankkeiden ympäristöluokittelu, joka tehdään hankkeen kokonaisriskiarvioinnin yhteydessä, on ollut käytössä vuoden 2001 alusta. Vuoden 2002 alussa Finnvera otti käyttöön erityisen ympäristölomakkeen luokituksessa tarvittavien tietojen saamiseksi. Mahdolliset ympäristövaikutukset selvitetään kaikista sellaisista vientitakuuhankkeista, joihin liittyvän luoton takaisinmaksuaika on kaksi vuotta tai enemmän. Finnveran ympäristöarvioinnissa otetaan huomioon paikallisen ympäristölainsäädännön kansainvälisten säädösten, muun muassa Maailmanpankin asettamat vaatimukset. Ympäristöluokitus määrittää ympäristöarvioinnin laajuuden Vientihankkeet luokitellaan kolmeen ympäristöluokkaan. Luokassa A hankkeella voidaan katsoa olevan merkittäviä potentiaalisia ympäristövaikutuksia, kohtalaisia luokassa B ja vähäisiä luokassa C. Ympäristöluokkiin A ja B kuuluvista hankkeista edellytetään päätösesityksen yhteydessä kuvausta hankkeen potentiaalisista ympäristövaikutuksista. Vientihankkeesta vastaava taho - projektiyhtiön omistaja, hankkeen päätoimittaja tai viejä - vastaa ympäristöselvitysten teettämisestä. Vientitakuun hakija vastaa tietojen toimittamisesta Finnveraan. Ympäristöluokkaan A kuuluvassa hankkeessa on kyse huomattavasta teollisen tuotannon laajentamisesta tai infrastruktuurihankkeesta, jolla on merkittäviä potentiaalisia vaikutuksia päästömääriin, luonnonvarojen käyttöön tai sosiaalisiin olosuhteisiin. Perusteeksi riittää myös hankkeen sijainti suojelullisesti tärkeällä alueella. Tällaiset hankkeet ovat tyypillisiä energia-, kaivos- ja metsäteollisuudessa ja hankkeilta edellytetään kansainvälisten standardien mukaista ympäristövaikutusten arviointia, johon sisältyy myös paikallisten sidosryhmien kuuleminen. Ympäristöluokkaan B kuuluvassa hankkeessa on kyse ympäristön kannalta herkällä/riskialttiilla toimialalla toteutettavasta, mittakaavaltaan pienehköstä hankkeesta, esimerkiksi tuotannon laajentamisesta. Hankkeesta tarvitaan vientitakuun hakijan toimittamat ympäristöselvitykset. Tarvittaessa pyydetään lisäselvityksiä ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Ympäristöluokkaan C kuuluvalla hankkeella katsotaan olevan hyvin vähän, jos lainkaan ympäristövaikutuksia. Tällaisia hankkeita ovat yksittäiset kone-, laite-, varaosa- ja kuljetusvälinetoimitukset. Erillistä ympäristövaikutusten arviointia ei edellytetä, mutta vientitakuun myöntämisen ehtona voi tapauskohtaisesti olla lisäselvitysten toimittaminen. Julkisuuspolitiikan perustana Finnveraa koskeva lainsäädäntö ja kansainväliset säännökset Finnveraa koskevia julkisuussäännöksiä sisältyy sekä vuonna 2001 voimaan tulleeseen vientitakuulakiin (422/2001) että valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettuun lakiin (443/1998). Valtion erityisrahoitusyhtiönä Finnvera noudattaa luottolaitoksiin verrattavaa salassapitovelvollisuutta. Ns. pankkisalaisuuden periaatteen mukaisesti mitään tietoja, joiden perusteella asiakas voidaan yksilöidä, ei anneta julkisuuteen ilman asiakkaan lupaa. Vientitakuutoimintaa ohjaavat periaatteet, kuten Finnveran ympäristöpolitiikka, ympäristöluokitteluperiaatteet samoin kuin maapolitiikka kuuluvat julkisuuslain mukaisen julkisuuden piiriin. Kauppa- ja teollisuusministeriön asettama työryhmä "Vientitakuutoiminnan ympäristöarvioinnin julkisuudesta" jätti mietintönsä helmikuussa 2002. Työryhmä ehdotti, että A-hankkeiden osalta yva-raportista laaditaan yhteenveto, joka julkistetaan takuunsaajan suostumuksella kauppasopimuksen solmimisen jälkeen. Mietintöön jätettiin kolme eriävää mielipidettä. Finnvera haluaa toimia OECD:n linjausten mukaisesti. Vientitakuuhankkeiden ympäristöarvioiden julkisuuden käsittely on kesken ja odottaa korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä Suomen luonnonsuojeluliiton valitukseen. Valitus koskee Finnveran kieltäytymistä antaa Suomen Vientiluottokampanjalle tietoja, jotka Finnveran käsityksen mukaan ovat pankkisalaisuuden alaisia. OECD:n 24 jäsenmaata hyväksyi marraskuussa 2001 periaatteen, jonka mukaan jäsenmaat julkistavat jälkikäteen, vähintään kerran vuodessa, tietoja ympäristöluokkiin A ja B kuuluvista hankkeista. Finnvera kannattaa mahdollisimman suurta avoimuutta vientitakuiden ympäristöasioissa. OECD:n linjausten mukaisesti Finnvera pyrkii saamaan viejiltä ja takuunottajilta suostumuksen ympäristövaikutuksia koskevien tietojen julkistamiseen uusia takuuhakemuksia käsiteltäessä. Lisätiedot: Liiketoimintajohtaja Topi Vesteri, puh. 020 460 7238 Apulaisjohtaja Pekka Karkovirta, puh. 020 460 7270 Ympäristöasiantuntija Satu Tuomi, puh. 020 460 7367 www.finnvera.fi ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/18/20020918BIT00340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/18/20020918BIT00340/wkr0002.pdf