Finnvera Oyj:n tilinpäätös 1.1.–31.12.2005: RAHOITUSPÄÄTÖSTEN MÄÄRÄ JA VASTUUKANTA KASVOIVAT

Finnvera Oyj:n tekemien rahoituspäätösten määrä kasvoi ennätykselliset 40 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Finnvera oli kotimaan rahoituksessa mukana yhteensä noin 8 900 hankkeessa, joissa syntyi vuoden aikana lähes 3 600 uutta yritystä ja 10 550 uutta työpaikkaa Vientitakuutarjousten määrä lisääntyi ennätysmäisesti. Venäjä kasvoi vuoden aikana suurimmaksi vientitakuiden kohdemaaksi. Suurinta takuiden kysyntä oli telakoiden, varustamoiden ja tietoliikenteen rahoittamiseen.

Finnvera Oyj:n tilikauden 1.1.–31.12.2005 tulos oli 32,7 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2004 oli 39,3 miljoonaa euroa. Finnvera Oyj:n vastuukanta oli tilikauden päättyessä 6 756,6 miljoonaa euroa (5 862,1). Finnvera tarjosi riskirahoitusta kotimaassa yhteensä 895,3 miljoonaa euroa eli hiukan edellisvuotta enemmän (891,5). Kotimaista ja ulkomaista riskiä kattavia vientitakuutarjouksia annettiin ennätykselliset 3 915,9 miljoonaa euroa (2 726,9). Taloudellinen tulos laski hieman edellisvuodesta Finnvera-konsernin tulos vuodelta 2005 laski 33,5 miljoonaan euroon. Vuoden 2004 tulos oli 38,4 miljoonaa euroa. Konserni- ja omistusyhteysyritysten vaikutus konsernin tulokseen oli 0,7 miljoonaa euroa (-1,0). Emoyhtiön tulos oli 32,7 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2004 oli 39,3 miljoonaa euroa. Tuloksen heikkeneminen johtui ensi sijassa luotto- ja takaustappioiden kasvusta sekä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan tuloslaskelmaan jaksotettujen palkkiotuottojen laskusta. Valtiolta ja Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR) saatava korkotuki oli yhteensä 21,1 miljoonaa euroa, josta suoraan asiakkaille ohjattu korkotuki oli 19,3 miljoonaa euroa. Palkkiotuottoihin sisältyy emoyhtiön saamia palkkioita vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta 36,3 miljoonaa euroa, muita takausprovisioita 15,8 miljoonaa euroa, lainojen ja takausten käsittelymaksuja 5,6 miljoonaa euroa sekä muita palkkioita antolainauksesta 1,4 miljoonaa euroa. Konsernin palkkiotuotot olivat yhteensä 60,6 miljoonaa euroa. Laskua edellisvuodesta oli 6,4 miljoonaa euroa. Konsernin hallintokulut olivat 39,7 miljoonaa euroa (37,9), josta henkilöstökulut olivat 66,6 prosenttia. Vuoden lopussa Finnvera Oyj:n luottokanta oli 1 376,3 miljoonaa euroa. Luottokanta kasvoi 55,5 miljoonaa euroa vuonna 2005. Takauskanta kasvoi hieman luottokantaa vähemmän 46,7 miljoonaa euroa. Takauskanta oli vuoden 2005 lopussa 839,8 miljoonaa euroa. Vientitakuulain mukainen kirjanpidollinen vastuu oli 3 378,8 miljoonaa euroa (2 886,2). Vientitakuiden ja erityistakausten kokonaisvastuu (voimassa oleva ja tarjousvastuu yhteensä) oli 4 540,5 miljoonaa euroa (3 748,2). Luotto- ja takaustappiot kasvoivat Emoyhtiön luotto- ja takaustappiot olivat 55,5 miljoonaa euroa (30,0). Peruutuksia aiemmin kirjattuihin tappioihin kertyi yhteensä 3,7 miljoonaa euroa, joten nettotappiot olivat 51,8 miljoonaa euroa (26,0). Luotto- ja takaustappioiden määrän kasvu johtui yksittäisten yritysten pitkittyneistä vaikeuksista ja konkursseista. Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan korvaukset olivat 1,0 miljoonaa euroa. Kertynyt takaisinperintä oli 5,1 miljoonaa euroa, joten määrä oli 4,1 miljoonaa euroa korvauksia korkeampi. Vakavaraisuus ja varainhankinta Konsernin omat varat olivat 453,1 miljoonaa euroa ja riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset yhteensä 2 508,4 miljoonaa euroa. Finnvera Oyj:n vakavaraisuus oli vuoden 2005 lopussa 17,96 prosenttia (16,90). Emoyhtiön omat varat olivat 443,7 miljoonaa euroa ja riskipainotetut saamiset, sijoitukset ja taseen ulkopuoliset sitoumukset 2 470,3 miljoonaa euroa. Toteutunutta pitkäaikaista varainhankintaa oli emoyhtiöllä yhteensä 546,5 miljoona euroa. Lisää painoarvoa kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille Finnvera uudisti vuonna 2005 liiketoimintastrategiaansa. Uudessa strategiassa on keskeisintä hallitun riskinoton lisääminen. – Finnveran tavoitteena on olla suomalaisten yritysten kumppani haastavissa aloitus-, kasvu- ja kansainvälistymisvaiheissa sekä vahvistaa omalta osaltaan vientiyritysten kilpailukykyä, toimitusjohtaja Pauli Heikkilä toteaa. Merkittävimmät muutokset uudessa strategiassa ovat pk-yritysten rahoituspalvelujen uudistaminen, aloittavien yritysten pääomaehtoisen rahoituksen järjestäminen sekä joustavampi ja kansainvälistymiskehityksen huomioonottava suomalaisen intressin määrittely. Konsernirakenteessa tapahtui muutoksia Maaliskuussa merkittiin Matkailunkehitys Nordia Oy:n koko osakepääoman korotus 1,0 miljoonaa euroa, jolloin omistusosuus nousi 63,5 prosenttiin. Valtiolta nostettiin heinäkuussa 11,5 miljoonan euron koroton pääomalaina, joka sijoitettiin tuolloin perustetun tytäryhtiön, valtakunnallisen aikaisen vaiheen siemenrahastoyhtiö Aloitusrahasto Vera Oy:n pääomaksi. Tulevaisuuden näkymät Suomalaisten pk-yritysten suhdanneodotukset ovat säilyneet verrattain positiivisina monilla teollisuuden aloilla ja erityisesti palvelualalla odotetaan kasvua vuoden 2006 aikana. Metsäteollisuuden häiriöt vähensivät vuoden 2005 kokonaistuotantoa, joten vuonna 2006 on hyvät mahdollisuudet kasvattaa tuotanto- ja vientimääriä. Viennin rahoituksessa takuukysyntä säilyy vilkkaana huolimatta siitä, että myös yksityiset pankkirahoittajat ovat merkittävästi aktivoituneet viennin rahoittajina. Finnveran viennin rahoituksen kysyntä kohdistuu entistä suurempiin sekä riskipitoisempiin maihin suuntautuviin vientihankkeisiin. Riskikeskittymä telakka- ja alusrahoituksessa säilyy ja uusia merkittäviä vastuita syntynee telesektorille sekä metsäteollisuuteen. Maakohtaisesti tarkasteltuna etenkin Venäjälle on muodostumassa uusi merkittävä vastuukeskittymä. Venäjän uudet vastuut ovat yksityisellä sektorilla monilla eri toimialoilla, suurin toimiala on telesektori. Lisätiedot: toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 020 460 7321 tai 0400 429 210 varatoimitusjohtaja Aarno Järvinen, puh. 020 460 7224 tai 040 706 7800 Finnvera Oyj:n vuosikertomus on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteesta: www.finnvera.fi>talous, jossa on myös käsitelty omistaja- ja elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteutuminen.

Liitteet & linkit