Finnveran osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2006: FINNVERALLA HYVÄ ALKUVUOSI

Alkuvuoden aikana Finnveran rahoittamissa hankkeissa syntyi lähes 6 000 uutta työpaikkaa. Lisäksi telakoille annettujen takuiden vaikutuksen arvioidaan olevan 6 600 henkilötyövuotta. Rahoitusta saaneiden aloittavien ja kasvuyritysten määrä kasvoi edellisvuoden vastaavaan ajan-kohtaan verrattuna kuten myös erilaisten yritysjärjestelyjen osuus annetusta rahoituksesta. Ve-näjän merkitys vientitakuutoiminnassa oli edelleen huomattava.

Vuoden 2006 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana pk-yritysten suotuisa suhdan¬netilanne näkyi Finnveran rahoituksen kysynnässä. Finnvera rahoitti alkuvuodesta yritys¬ten kotimaan toimintaa yhteensä 522,4 miljoonalla eurolla (508,0). Rahoituksen kysyntään vaikuttivat erityisesti pk-yritysten yritysjärjestelyjen jatkuminen vilk-kaana sekä pk-yritysten investointihalukkuus ja käyttöpääomarahoituksen tarve. Omistusvaihdoksia rahoittamalla Finnvera vaikutti osaltaan yhteensä lähes 1 880 uuden työpaikan syntymiseen ja turvaa-miseen (1 766). Tarjotusta rahoituksesta 49 prosenttia suuntautui aluepoliittisille tukialueille. Viennin rahoitukseen liittyviä vientitakuita tarjottiin katsauskaudella 2 086,5 miljoonaa euroa (3 083,1). Suurimmat takuut Finnvera tarjosi telakka- ja varustamotoimialalle, tietoliikenteeseen ja puunjalostussektorille. Katsauskauden lopussa Finnveralla oli 27 900 asiakasta (27 100). Rahoitusta yritystoiminnan aloittamiseen ja kasvuun Kuluvan vuoden alussa Finnveran toiminnot organisoitiin uudelleen. – Kehitämme palveluitamme siten, että ne sopivat eri tilanteissa oleville yrityksille mahdollisimman hyvin. Finnveraa tarvitaan eri-tyisesti haastavissa yrityksen perustamis-, kasvu- ja kansainvälistymisvaiheissa sekä pääomatavaran vientikauppojen riskien jakajana, toimitusjohtaja Pauli Heikkilä toteaa. Yhtiön koko vuoden tavoitteena on rahoittaa 3 100 toimintaansa aloittavaa yritystä. Katsauskaudella rahoitusta sai yli 2 000 aloittavaa yritystä. Myös Finnveran tytäryhtiö Aloitusrahasto Vera Oy:öön saa-puneiden hakemusten määrä ylitti ennakkoarvion. Aloitusrahasto on tehnyt sijoituspäätöksiä yhteensä 7,3 miljoonan euron arvosta 32 yritykseen. Finnveran tavoitteena on rahoittaa vuonna 2006 noin 1 000 kasvuyritystä. Kasvuyrityksellä tarkoite-taan pientä tai keskisuurta yritystä, jonka liikevaihdon vuotuisen kasvun arvioidaan yritystutkimuksen perusteella olevan kolmena seuraavana vuonna keskimäärin vähintään 10 prosenttia. Rahoitusta sai katsauskaudella lähes 780 kasvuyritystä (519), joista yli puolet eli 57 prosenttia oli teollisuusyrityksiä (58). Finnveralta takuutarjous maailman suurimpaan risteilyalukseen Helmikuussa tehtiin päätös ostajaluottotakuutarjouksen myöntämisestä amerikkalaiselle Royal Carib-bean Cruises Ltd:lle yhtiön tilatessa Genesis-risteilyaluksen Aker Yards Oy:n Turun telakalta. Aluksen kauppahinta on noin 900 miljoonaa euroa. Finnveran takaama ostajaluotto hankkeeseen voi olla enin-tään 80 prosenttia kauppahinnasta ja takuukate luoton määrästä enintään 80 prosenttia. Finnveran ulkomaisen riskinoton kokonaisvastuut eli voimassa oleva ja tarjousvastuu olivat katsaus-kauden päättyessä yhteensä 5 054,0 miljoonaa euroa (4 402,7). Suurimmat yksittäiset vastuumaat oli-vat teollisuusmaista Yhdysvallat, Aasiasta Thaimaa ja Latinalaisesta Amerikasta Uruguay. Yksittäisis-tä vastuumaista Venäjä oli Yhdysvaltojen jälkeen toiseksi suurin. Finnveran takuiden merkitys korostuu erityisesti silloin, kun vientihankkeet suuntautuvat korkean po-liittisen riskin maihin, uusissa asiakassuhteissa sekä arvoltaan suurissa, pitkäkestoisissa hankkeissa. Yhtiön taloudellinen kehitys Finnvera-konsernin katsauskauden tulos oli 21,6 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaavan kauden voitto oli 17,3 miljoonaa euroa. Merkittävin muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli emoyhtiön valti-on luottotappiokorvauksella vähennettyjen luotto-, takaus- ja takuutappioiden väheneminen 5,9 mil-joonalla eurolla. Tulevaisuuden näkymät Viennin vahvan vedon odotetaan jatkuvan. Alusrahoituksen ohella tärkeimmät toimialat vientitakuu-toiminnan vastuilla mitaten ovat jatkossakin televerkkovienti ja metsäteollisuuden kone- ja laitevienti. Takuukysynnän odotetaan kohdistuvan alusrahoituksessa teollisuusmaihin ja muilla toimialoilla ennen muuta Venäjälle, Latinalaiseen Amerikkaan sekä Lähi-itään ja eteläiseen Aasiaan. Pk-yritysten suhdanneodotukset ovat kuluneen alkuvuoden aikana olleet erittäin positiiviset ja kehityk-sen odotetaan pysyvän vahvana myös seuraavan 12 kuukauden aikana. Investointien määrän odotetaan edelleen kasvavan, mutta selvästi vähemmän kuin vielä syksyllä 2005. Finnveran rahoituksen kysyn-tään vaikuttavat investointien lisäksi yritysjärjestelyt ja erityisesti sukupolvenvaihdokset. Finnveran oman, vuoden 2006 tuloksen ennakoidaan muodostuvan hieman edellisvuotta paremmaksi, koska luottotappioiden määrä oli alkuvuonna alempi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Myös korkojen nousu vaikuttaa viiveellä Finnveran tulosta parantavasti. Loppuvuoteen sattuva yksit-täinenkin isompi luottotappio tai takuukorvaus voi kuitenkin muuttaa nyt myönteiseltä näyttävän kehi-tyksen. Lisätiedot: toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, puh. 020 460 7321 tai 0400 429 210 varatoimitusjohtaja Veijo Ojala, puh. 020 460 7405 tai 0400 672 401 (kotimaa) varatoimitusjohtaja Topi Vesteri, puh. 020 460 7238 tai 0400 702 002 (vienti) varatoimitusjohtaja Aarno Järvinen, puh. 020 460 7224 tai 040 706 7800 (talous) Finnvera Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2006 on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.finnvera.fi/talous.

Liitteet & linkit