Finnveran välitilinpäätös 1.1.-30.6.2003 - FINNVERAN VASTUUKANTA KASVOI 5,7 MILJARDIIN EUROON

Finnveran välitilinpäätös 1.1.-30.6.2003 FINNVERAN VASTUUKANTA KASVOI 5,7 MILJARDIIN EUROON Finnvera Oyj:n vastuukanta oli katsauskauden päättyessä 5,7 miljardia euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana oli 4,6 miljardia euroa. Vastuukannasta luottojen ja takausten osuus oli 1,9 miljardia euroa ja vienti- ja erityistakuiden osuus 3,8 miljardia euroa. Katsauskauden päättyessä Finnveralla oli 25 700 asiakasta. Katsauskauden aikana rahoitetuissa kotimaisissa hankkeissa arvioidaan syntyvän noin 5 400 uutta työpaikkaa. Finnvera Oyj myönsi yritystoimintaan kotimaassa riskirahoitusta yhteensä 447,3 miljoonaa euroa (470,1). Lainoja myönnettiin edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän, mutta rahoituskannasta takausten ja takuiden osuus kasvoi edelleen. Muun muassa omistaja- ja sukupolvenvaihdosten rahoittamiseen käytettävän yrittäjälainan kysyntä oli vilkasta. Myönnetyllä rahoituksella myötävaikutettiin yhteensä 1,02 miljardin euron hankkeiden toteutumiseen. Uusia asiakkaita yhtiö sai edellisvuotta enemmän yhteensä 2 161 (2 052). Uusista asiakkaista 63 prosenttia oli toimintaansa aloittavia yrityksiä. Kaikkiaan Finnveran asiakkaiden määrä väheni lievästi vuoden alkupuoliskolla. Katsauskauden päättyessä asiakkaita oli 25 700, kun niitä edellisvuoden vastaavana ajankohtana oli 26 400. Asiakasmäärän laskuun vaikutti lainansa takaisin maksaneiden pienasiakkaiden suuri määrä. Aluepoliittisille tukialueille rahoitusta myönnettiin yhteensä 215,5 miljoonaa euroa (230,8), joka on 48,1 prosenttia koko myönnetystä rahoituksesta (49,1). Tukialueille myönnetystä rahoituksesta oli alueellisia korkotukilainoja 73,5 miljoonaa euroa. Katsauskaudella Euroopan investointirahaston tukemia kasvutakauksia myönnettiin 39,6 miljoonaa euroa (43,8). Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukemia lainoja välitettiin tavoitealueille 1 ja 2 yhteensä 60,7 miljoonaa euroa (43,7). Finnveran rahoitus kasvoi suhteellisesti nopeimmin alkuvuoden aikana Etelä-Pohjanmaalla ja Kymenlaaksossa. Suhteutettuna alueiden yrityskantaan Finnveran asiakasosuus on suurimmillaan Lapin, Kainuun, Satakunnan ja Pohjois-Savon maakunnissa. Finnvera sai ulkomaiseen riskinottoon liittyviä takuuhakemuksia alkuvuoden aikana kaikkiaan 156 kappaletta (134), yhteisarvoltaan 1 443,0 miljoonaa euroa (2 026,2). Takuita myönnettiin 135 kappaletta (109), yhteensä 1 732,9 miljoonaa euroa eli kolme kertaa niin paljon kuin edellisenä vuonna (538,8). Takuita tuli voimaan alkuvuonna 518,1 miljoonaa euroa, mikä on lähes saman verran kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana (531,5). Alkuvuoden aikana myönnettiin yhteen telakkateollisuuden vientihankkeeseen liittyviä rahoitustakuita 90,0 miljoonan euron suuruiselle luotolle. Telakkateollisuuden rahoitustakuita tuli voimaan yhteensä 270 miljoonan euron suuruisille luotoille. Toukokuussa Finnvera teki valtioneuvoston talouspoliittisen ministerivaliokunnan suostumuksella Kvaerner Masa-Yardsin ja sen emoyhtiön Aker Kvaerner ASA:n kanssa sopimuksen, jonka tarkoituksena on mahdollistaa Kvaerner Masa-Yardsille norjalaisesta emoyhtiöstä riippumaton rahoitusasema vuoden 2010 loppuun asti. Sopimuksella Finnvera sitoutuu myöntämään Masa-Yardsille takuita, joiden turvin yhtiö pystyy neuvottelemaan uusista tilauksista kilpailluilla kansainvälisillä alusmarkkinoilla. Takuiden enimmäismäärä riippuu tulevien tilausten suuruudesta ja takuut myönnetään hankekohtaisesti. Aluksiin tarvittavan valmistusaikaisen rahoituksen piiriin kuuluvien Finnveran vastuiden määrä saattaa enimmillään nousta lähes miljardiin euroon. Finnveran ostajaluottotakuista syntyvien vastuiden määrän arvioidaan voivan kohota lähes 1,5 miljardiin euroon. Lisäksi vientihankkeisiin liittyviä, kotimaista riskiä kattavia vastatakuutarjouksia annettiin 67,5 miljoonaa euroa (35,7). Katsauskaudella myönnettiin myös yksi ympäristötakaus 133,3 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden näkymät Talouskasvu Suomen tärkeimmissä vientimaissa jatkuu hitaana ja investointien määrä alhaisena, mikä vaikeuttaa vientiyritysten tilannetta. Euron vahvistuminen heikentää viejien hintakilpailukykyä. Johtavien teollisuusmaiden talousvaikeudet lisäävät epävarmuutta myös nousevilla markkinoilla. Vientiteollisuuden tilauskantojen heikkeneminen alkaa vaikuttaa merkittävästi myös pk-teollisuuden kehitykseen kotimaassa yritysten kannattavuuden heikentyessä ja lomautusten ja irtisanomisten kasvaessa. Pk-yritysten rahoituksen kysyntä suuntautuu investointien supistuessa käyttöpääomarahoitukseen. Poikkeuksellisen alhainen korkotaso saattaa kuitenkin elvyttää pk-yritysten investointeja ja lisätä sinällään luottojen kysyntää. Finnveran rahoituksen kysyntää edistävät myös vilkkaina jatkuvat yritysjärjestelyt, joissa haasteena on pk-yritysten sukupolvenvaihdosten turvaaminen kaikissa maakunnissa. Finnveran vientitakuiden kysyntä jatkuu kasvaneiden riskien johdosta melko vilkkaana. Myönnettyjen ja voimaan tulleiden vientitakuiden määrä tulee ylittämään selvästi vuoden 2002 tason. Hankekohtaiset vastuumäärät ovat erittäin suuria etenkin tietoliikenne- ja alusrahoitustoimialoilla, mikä väistämättä kasvattaa Finnveran riskikeskittymiä rajallisten jälleenvakuutusmahdollisuuksien ja kaupallisten vienninrahoittajien varovaisen riskinoton vuoksi. Yhtiön taloudellinen kehitys Finnvera-konsernin katsauskauden tulos oli 11,1 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden vastaava voitto oli 7,3 miljoonaa euroa, joten kasvua edellisen vuoden vastaavaan tulokseen oli 3,8 miljoonaa euroa. Emoyhtiön tulos oli 16,9 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 5,1 miljoonaa euroa. Tuloksen paraneminen edellisvuoteen verrattuna johtui pääasiassa emoyhtiön takuiden ja takausten palkkiotuottojen kasvusta. Palkkiotuottoihin sisältyy emoyhtiön vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan palkkioita 24,1 miljoonaa euroa, muita takausprovisioita 6,1 miljoonaa euroa sekä lainojen ja takausten toimitusmaksuja 2,6 miljoonaa euroa. Takuu- ja takauskannan kasvusta johtuen palkkiotuotot kasvoivat edellisvuodesta 7,4 miljoonaa euroa ja olivat katsauskauden päättyessä 33,9 miljoonaa euroa. Finnvera Oyj:lle tuleva valtion ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) korkotuki oli yhteensä 10,5 miljoonaa euroa. Kokonaiskorkotuki väheni edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 0,3 miljoonaa euroa. Ennen vuotta 1999 myönnettyihin luottoihin kohdistuva niin sanottu peruskorkotuki oli 2,0 miljoonaa euroa. Suoraan asiakkaille ohjattu, lainakorkojen alentamiseen tarkoitettu korkotuki oli 8,5 miljoonaa euroa (7,8), josta 1,4 miljoonaa euroa oli EAKR-korkotukea ja 1,8 miljoonaa euroa siihen liittyvää kansallista korkotukea. Emoyhtiön luotto- ja takaustappiot 1.1. - 30.6.2003 olivat 10,2 miljoonaa euroa, josta valtion korvaama osuus oli 5,0 miljoonaa euroa. Tappioihin sisältyy 0,4 miljoonan euron kohdistettujen luottotappiovarausten lisäys. Luotto- ja takaustappiot 1.1. - 30.6.2002 olivat 11,8 miljoonaa euroa, josta valtion korvaama osuus oli 5,6 miljoonaa euroa. Kohdistettujen luottotappiovarausten lisäys oli tuolloin 0,6 miljoonaa euroa. Katsauskaudella vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta maksettiin korvauksia 1,8 miljoonaa euroa. Tappiota vähensi vientitakuuvarauksen purkaminen 0,3 miljoonalla eurolla, joten tappiot tuloslaskelmassa olivat 1,5 miljoonaa euroa (0,7). Edellisen vuoden vastaavana aikana korvauksia maksettiin 4,5 miljoonaa euroa. Vientitakuuvarauksen purkaminen vähensi tuolloin tappioita 3,8 miljoonalla eurolla. Katsauskauden päättyessä Finnvera Oyj:n luottokanta oli 1 250,1 miljoonaa euroa ja takauskanta 660,7 miljoonaa euroa. Lisäksi erityistakauksiin kuuluvia ympäristötakauksia oli katsauskauden päättyessä 2,2 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin luottokanta oli 1 213,6 miljoonaa euroa ja takauskanta 566,4 miljoonaa euroa. Katsauskaudella takausten määrä on kasvanut selvästi enemmän. Vientitakuulain tarkoittama Finnvera Oyj:n kirjanpidollinen vastuu 30.6.2003 oli 2 662,9 miljoonaa euroa (2 217,5). Vientitakuiden, erityistakuiden ja -takausten kokonaisvastuu (voimassa oleva ja tarjousvastuu yhteensä) oli katsauskauden päättyessä 3 825,4 miljoonaa euroa (2 814,4). Vakavaraisuus ja varainhankinta Konsernin omat varat olivat 307,5 miljoonaa euroa ja vakavaraisuus kauden tulos mukaan lukien 14,8 (14,4) prosenttia. Finnvera Oyj nosti alkuvuonna Euroopan investointipankista 23,8 miljoonan euron lainan. Lisätiedot Toimitusjohtaja Markku Mäkinen, puh. 020 460 7226 Talousjohtaja Aarno Järvinen, puh. 020 460 7224 Finnvera Oyj:n osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on luettavissa osoitteesta www.finnvera.fi samoin kuin tiedotustilaisuuden kalvoaineisto. Finnvera Oyj on erityisrahoitusyhtiö, joka kehittää suomalaisten yritysten kotimaan toimintoja sekä edistää vientiä ja yritysten kansainvälistymistä tarjoamalla rahoituspalveluja. Finnvera on kokonaan Suomen valtion omistama. Finnvera on Suomen virallinen vientitakuulaitos, Export Credit Agency (ECA). ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/21/20030821BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/21/20030821BIT00270/wkr0002.pdf