FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Fiskars Oyj Abp
7.5.2004 klo 8.30
Pörssitiedote
 
FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS,
TAMMI – MAALISKUU 2004
(Tietoja ei ole tilintarkastettu)
 
FISKARSIN TEOLLISEN TOIMINNAN LIIKETULOS PARANI,
WÄRTSILÄSTÄ OSAKKUUSYHTIÖ
 
- Teollisen toiminnan liikevoitto parani 25 %
- Tuotevalikoimaa rationalisoitu; volyymi edellisen vuoden tasolla
- Konsernin liikevaihto laski 10 % dollarin heikennyttyä 16 %
- Wärtsilästä osakkuusyhtiö vuoden alusta
 
Konserni tammi-maaliskuu
Milj. euroa            Q1/2004 Q1/2003  2003
liikevaihto             155,5  173,6 620,3
liiketulos              12,4   9,9 -51,9
liiketulos %             8,0   5,7  -8,4
osuus osakkuusyhtiön tuloksesta    3,2    -   -
muut sijoitustoiminnan tuotot     1,3  26,5  31,3
tulos ennen veroja          14,0  32,6 -30,0
tulos osaketta kohden        0,20  0,40 -0,23
liiketoiminnan kassavirta      -1,6  10,7  83,6
 
FISKARS-KONSERNI

Markkinoiden kehitys USA:ssa oli vuoden alkukuukausina Fiskarsin
tuotealueilla positiivista. Euroopassa kehitys puolestaan oli
edelleen epäyhtenäistä. Konsernin liikevaihto oli 155,5 milj.
euroa (173,6), paikallisvaluutoissa laskettuna se pysyi edellisen
vuoden tasolla.
 Liikevaihdon maantieteellinen jakautuma on pääosin
valuuttakursseista johtuen muuttunut. Vuonna 2002 yhtiön
liikevaihdosta 68 % syntyi Pohjois-Amerikassa. Vuoden 2003
vastaava osuus oli 60 % ja vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen
aikana 57 %. Valuuttakurssien ohella muutokseen on vaikuttanut se,
että konsernissa toteutetut tervehdyttämistoimenpiteet ovat
pääosin kohdistuneet USA:n yksiköihin.
 Fiskarsin liikevoitto parani ja se oli 12,4 milj. euroa (9,9).
 Wärtsilän tulos konsolidoidaan osakkuus-yhtiönä vuoden 2004
alusta. Ensimmäisen neljänneksen aikana tulosvaikutus oli 3,2
milj. euroa. Fiskars lisäsi omistusosuuttaan Wärtsilässä 1.4.2004,
minkä seurauksena osuudeksi tuli 21,2 % osakkeista ja 28,7 %
äänistä.
 
LIIKETOIMINNAT
 
Fiskars Brands, Inc.

Fiskars Brandsin liikevaihto oli 146 milj. euroa (165). USA:ssa
volyymi säilyi edellisen vuoden tasolla ja Euroopassa myynti laski
hieman. Tuotevalikoimaa on vuoden aikana karsittu yli 10 %.
 Fiskars Brandsin liikevoitto dollareissa laskettuna parani 35 %
ja oli 14,9 milj. dollaria (11,0) ja liikevoittoprosentti nousi
8,2 %:iin (6,2).
 Koulu-, toimisto- ja askartelutuotteiden (FISKARS(R)) markkinat
USA:ssa olivat kireät ja myynti laski edellisen vuoden
vastaavasta. Kannattavuus säilyi hyvällä tasolla.
 Puutarhatyökalujen (FISKARS(R)) myynti kasvoi 7 %.
Puutarhatuoteliiketoimintaan USA:ssa liitettiin tarkastelujakson
jälkeen kukkaruukut, joista yhä suurempi osuus teetetään
alihankintana.
 Keittiövälineiden (FISKARS(R)) myynti kehittyi hyvin Pohjoismaissa
ja Isossa-Britanniassa toiminta on käynnistynyt hyvin.
 Retkeily- ja vapaa-ajantuotteet (GERBER(R)) USA:ssa jatkoivat
erittäin vahvaa kasvuaan ja myynti lisääntyi 60 %. Gerber on
saanut merkittävää tunnustusta maailman suurimmalta
kauppaketjulta, Wal-Martilta, joka nimesi Gerberin öVuoden 2003
toimittajaksiö urheiluvälineiden kategoriassa. Tammikuussa ostettu
LED-valaisintoiminta on osaltaan vahvistanut Gerberin asemaa
merkittävänä vapaa-ajan välineiden toimittajana.
 Kuluttajaelektroniikan myynti laski hieman. Tuotteita myydään
Pohjois-Amerikassa lähinnä PowerSentry(R)-brändillä.
 Puutarhakalusteita valmistavan Syrocon(R) myynti USA:ssa kasvoi
markkinoilla vallitsevasta erittäin tiukasta kilpailutilanteesta
huolimatta ja tulos kehittyi positiivisesti.
 Euroopassa markkinat kehittyivät tyydyttävästi Pohjoismaissa ja
Itä-Euroopassa kun taas Saksan markkinoiden elpyminen antaa
edelleen odottaa itseään. Myös Italiassa heikentynyt taloudellinen
kehitys vaikuttaa myös Fiskarsin tuotteiden kysyn-tään. Muissa
Keski-Euroopan maissa kysyntä on ollut edellisen vuoden tasolla.
Puutarhatyökalujen myynti on kärsinyt hieman Keski-Euroopan kevään
myöhäisestä tulosta.
 
Inhan Tehtaat

Inhan Tehtaiden liikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
kasvoi hiukan ja oli 7,6 milj. euroa (7,5). Uusien Buster(R)-
venemallien erittäin hyvä vastaanotto sekä kotimaassa että
vientimarkki-noilla on kasvattanut veneiden tilauskantaa.
Saranatuotteiden myynti ja tulos kehittyivät hyvin kun taas
takomotuotteiden myynti säilyi edellisen vuoden tasolla.
 Inhan Tehtaiden liikevoitto oli sama kuin edellisenä vuotena 1,0
milj. euroa (1,0).

Kiinteistötoiminta

Kiinteistötoiminnan liikevaihto ja kannattavuus säilyivät vakaana.
 
Wärtsilä ja muu sijoitustoiminta

Osuus Wärtsilän tuloksesta oli 3,2 milj. euroa ja tuotot muista
pitkäaikaisista sijoituksista olivat 1,3 milj. euroa (26,5).


HENKILÖSTÖ
 
Kauden lopulla konsernin henkilökunnan määrä oli 4043 (4385),
joista Suomessa 883 (938) ja Pohjois-Amerikassa 2191 (2469).
Fiskars Brandsin henkilökunta on vähentynyt
sekä USA:ssa että Suomessa. Suomessa väheneminen on koskenut
lähinnä määrä-aikaisesti palkattua henkilöstöä.
 
WÄRTSILÄ OSAKKUUSYHTIÖKSI

Wärtsilä on yhdistelty osakkuusyhtiönä pääomaosuusmenetelmän
mukaisesti Fiskarsin konsernitilinpäätökseen 1.1.2004 alkaen.
Ensimmäisen neljänneksen tulokseen sisältyy 19,2 %:n
omistusosuuden mukainen osuus.
 Wärtsilän laskennallisen oman pääoman Fiskarsin omistaman
osuuden ja Fiskarsin Wärtsilä-osakkeiden hankintamenon erotus on
kirjattu suomalaisen kirjanpitokäytönnön mukaisesti (FAS)
konserniliikearvoksi.
 Fiskarsin osuus Wärtsilän tuloksesta tarkastelujaksolta oli 13,6
milj. euroa. Tämä tulos sisälsi Assa Abloy –osakkeiden
realisointivoittoa, josta 10,1 milj. euroa eliminoitiin oman
pääoman osuutta vastaan. Tuloslaskelmaan kirjattiin 3,2 milj.
euron tulos 0,2 milj. euron goodwill-poistojen jälkeen.
 Wärtsilä-osakkeiden hankintameno Fiskarsin taseessa oli 1.1.2004
192 milj. euroa (16, 72 euroa/osake). Oman pääoman osuus oli 176
milj. euroa ja konserniliikearvo 16 milj. euroa.
 Taseessa 31.3.2004 Wärtsilä-osakkeiden hankintameno oli yhteensä
186 milj. euroa (16,25 euroa/osake). Oman pääoman osuus oli 171
milj. euroa ja konserniliikearvo edelleen 16 milj. euroa.
 Fiskars on Wärtsilän suurin omistaja ja pitkän tähtäimen
sijoitusstrategiansa mukaisesti Fiskars lisäsi omistustaan
tarkastelujakson jälkeen 1.4.2004. Osuus osakkeista oli huhtikuun
alussa 21,2 % ja äänistä 28,7 %. Kauppojen kokonais-hinta oli noin
22 milj. euroa.
 

INVESTOINNIT
 
Konsernin teolliset investoinnit olivat kaudella 4 milj. euroa
(7). Investoinneista suurimpia on Inhan laajennusinvestointi, joka
valmistuu kesällä. Lisäksi on investoitu LED-
valaisinliiketoimintaan sekä tuotannon ylläpitoon ja
tehostamiseen.
 
SIJOITUKSET
 
Wärtsilän osakkuusyhtiöosuuden lisäksi Fiskarsilla on
pitkäaikaisia rahastosijoituksia. Näiden kokonaismäärä kauden
lopussa oli 20,8 milj. euroa. Sijoituksista kertynyt tuotto oli
1,3 milj. euroa. Edellisen vuoden ensimmäisen neljänneksen tuotot,
yhteensä 26,5 milj. euroa, sisältävät myös osinkotuotot
Wärtsilästä veronhyvityksineen.
 
TASE JA RAHOITUS
 
Konsernin taseen loppusumma oli 706 milj. euroa (824). Taseen
loppusumman pieneneminen johtuu pääasiassa dollarin
heikentymisestä ja edellisen tilikauden lopussa tehdyistä
arvonalennuksista.
 Liiketoiminnan kassavirta oli 1,6 milj. euroa negatiivinen
(10,7) Wärtsilän osingonjaon eroista ja liiketoiminnan kausi
luonteisuudesta johtuen. Investointien nettokassavirta oli -1,1
milj. euroa
(-14,7). Maksuvalmius on ollut hyvä.
 Oma pääoma on osinkojen maksun jälkeen pienentynyt hieman
tilikauden vaihteesta. Omavaraisuusaste oli 49 % (51 % joulukuun
2003 lopussa). Nettovelkaantumisaste oli edelleen hyvällä tasolla
66 % (57 %).
 
OMIEN OSAKKEIDEN OSTO JA LUOVUTUS
 
Yhtiön hallituksella on ollut valtuutus hankkia yhtiön osakkeita.
Tilikauden vaihteeseen mennessä tätä valtuutusta käyttäen oli
ostettu 62 219 A-osaketta ja 300 K-osaketta ja osakkeitten
hankintahinta oli yhteensä 615 007 euroa. Lisäksi 2.1.–6.1.2004 on
saman valtuutuksen nojalla ostettu omia osakkeita yhteensä 30 281
A-osaketta yhteensä 301 110 eurolla. Yhtiön hallussa oli 31.3.2004
omia osakkeita yhteensä 92 500 A-osaketta ja 300 K-osaketta.
 
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2004
 
Fiskars Oyj Abp:n 16.3.2004 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti
maksaa osinkoa A-osakkeille 0,31 euroa/osake ja K-osakkeille 0,29
euroa/osake eli yhteensä 16,8 milj. euroa.
 Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän ja
varajäsenten lukumääräksi yksi.
 Hallituksen jäseniksi valittiin Göran J. Ehrnrooth, Mikael von
Frenckell, Gustaf Gripenberg, Olli Riikkala, Thomas Tallberg sekä
uusiksi jäseniksi Paul Ehrnrooth ja Ilona Ervasti-Vaintola.
Varajäseneksi valittiin Alexander Ehrnrooth. Hallituksen jäsenten
ja varajäsenen toimikausi päättyy vuoden 2005 varsinaiseen
yhtiökokoukseen.
 Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Wideri Oy Ab.
 Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden aikana 16.3.2004
lukien päättämään enintään 1 869 803 A-osakkeen ja enintään
805 618 K-osakkeen ostamisesta ja luovuttamisesta.
 
OSAKEKURSSIT
 
Fiskarsin A-sarjan osakkeen hinta oli Helsingin Pörssissä
maaliskuun lopussa 10,05 euroa (9,40 vuoden 2003 lopussa) ja K-
osakkeen 10,15 euroa (10,45). Yhtiön osakekannan markkina-arvo
kasvoi 4 % 558 milj. euroon (537).

IFRS
 
Fiskars tulee aiemman ilmoituksensa mukaisesti siirtymään IFRS-
tilinpäätöskäytäntöön vuoden 2005 alusta.

NÄKYMÄT
 
Fiskarsin kannalta tärkein myyntisesonki on aktiivisimmillaan
tämän osavuosikatsauksen ilmestyessä. Ensimmäinen vuosineljännes
sujui odotusten mukaisesti ja vahvisti näkemystä sekä suhdanteiden
että kulutuskysynnän elpymisestä erityisesti USA:ssa. Fiskarsin
tuotteiden osalta vuoden alun trendi on jatkunut myynnillisesti
myös huhtikuussa.
 Valuuttakurssimuutokset tulevat edelleen vaikuttamaan
huomattavasti Fiskarsin koko tilikauden liikevaihtoon ja
tulokseen.
 Kannattavuuden osalta käännöksen parempaan uskotaan alkaneen ja
yhtiön teollisen toiminnan tuloksen paranevan.
 
SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS
 
Fiskars julkaisee seuraavan osavuosikatsauksen (tammi-kesäkuu)
maanantaina 9.8.2004 eikä perjantaina 6.8.2004, kuten aikaisemmin
on tiedotettu.
 
 
 
 
Heikki Allonen
toimitusjohtaja
 


KONSERNIN TULOSLASKELMA     1-3  1-3 muutos  1-12
                2004  2003   %  2003
                MEUR  MEUR     MEUR

LIIKEVAIHTO          155,5 173,6  -10 620,3

Hankinta ja valmistus    -109,4 -124,0  -12 -448,3
BRUTTOKATE           46,1  49,6   -7 172,0

Muut liiketoim. kulut     -33,7 -36,7   -8 -139,6
Kertaluontoiset erät      0,0  -3,0  -100 -84,2
LIIKETULOS           12,4  9,9   25 -51,9

Osuus osakkuusyht.tuloksista  3,2  0,0      0,0
Tuotot sijoituksista      1,3  26,5  -95  31,3
Muut rahoitustuotot       0,0  0,1  -65  2,1
Rahoituskulut         -2,9  -3,9  -26 -11,5
TULOS ENNEN VEROJA       14,0  32,6  -57 -30,0

Tilikauden verot        -2,9 -10,2  -72  17,2
KATSAUSKAUDEN TULOS      11,1  22,4  -51 -12,8

Tulos/osake, euro       0,20  0,40     -0,23

KONSERNIN TASE         3/04  3/03 muutos 12/03
                MEUR  MEUR   %  MEUR
VASTAAVAA

Käyttöomaisuus        190,2 269,5  -29 173,6
Pitkäaikaiset sijoitukset   194,6 219,5  -11 215,9
Vaihto-omaisuus        124,4 151,8  -18 124,4
Rahoitusomaisuus       196,3 183,3   7 164,6
YHTEENSÄ           705,5 824,2  -14 678,4

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma          55,4  55,4   0  55,4
Muu oma pääoma        288,4 355,8  -19 293,0

VARAUKSET            7,4  7,0   6  8,9
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen         130,8 146,7  -11 123,4
Lyhytaikainen         223,5 259,4  -14 197,8
YHTEENSÄ           705,5 824,2  -14 678,4

Oma pääoma/osake, euro     6,21  7,43  -16  6,29
Omavaraisuusaste        49 %  50 %   -2  51 %
Nettovelkaantumisaste     66 %  68 %   -4  57 %

BRUTTOINVESTOINNIT       4,6  17,3  -73  37,8
HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN     4060  4127   -2  3633


                1-3  1-3 muutos  1-12
                2004  2003   %  2003
Valuuttakursseja:
USD keskikurssi        1,25  1,07   17  1,13
USD kurssi kauden lopussa   1,22  1,09   12  1,26

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA  1-3  1-3     1-12
                2004  2003     2003
                MEUR  MEUR     MEUR
Liiketoiminnasta        -1,6  10,7     83,6
Investoinneista        -1,1 -14,7     -22,4
Rahoitustoiminnoista      1,2  1,3     -63,8
LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS    -1,5  -2,7     -2,6
Likvidit varat kauden alussa  16,9  19,5     19,5
Kurssimuutos          0,2  -0,3     -0,1
LIKVIDIT VARAT KAUDEN LOPUSS  15,6  16,5     16,9

LIIKEVAIHTO           1-3  1-3 muutos  1-12
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN    2004  2003   %  2003
                MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands         146  165  -11  589
Inhan Tehtaat           8   8   1   24
TEOLLISUUS YHTEENSÄ       154  172  -11  613
Konsernitoim. ja kiinteistöt   2   2   9   10
Sisäinen liiketoiminta      -1   -1   2   -3

KONSERNI YHTEENSÄ        156  174  -10  620

TULOKSET            1-3  1-3 muutos  1-12
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN    2004  2003   %  2003
                MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands         12,0  10,2   17 -51,4
Inhan Tehtaat          1,0  1,0   1  2,5
TEOLLISUUS YHTEENSÄ      12,9  11,2   16 -48,9
Konsernitoim. ja kiinteistöt  -0,6  -1,3   55  -3,0

KONSERNIN LIIKETULOS      12,4  9,9   25 -51,9
Osuus osakkuusyht.tuloksista  3,2  0,0      0,0
Tuotot sijoituksista      1,3  26,5  -95  31,3
KONSERNIN LIIKETOIM. TULOS   16,9  36,4  -54 -20,6

LIIKEVAIHTO           1-3  1-3 muutos  1-12
MARKKINA-ALUEITTAIN      2004  2003   %  2003
                MEUR  MEUR     MEUR
Suomi              11   11   4   38
Skandinavia           16   16   -3   57
Muu Eurooppa           35   37   -6  119
Pohjois-Amerikka         89  105  -16  389
Muut               5   4   12   18
KONSERNI YHTEENSÄ        156  174  -10  620

Vienti Suomesta         18   18   -2   53

Fiskarsin toimialoilla vaaditaan lyhyitä toimitusaikoja, eivätkä
tilauskanta ja sen muutokset vaikuta oleellisesti toimintaan.KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET  3/04  3/03 12/03
                MEUR  MEUR  MEUR

OMIEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Kiinteistökiinnitykset      0   1   1
Pantit              0   0   0
Vekselivastuut          1   0   1
Leasing- ja vuokravastuut    53   61   54
Muut vastuut           6   1   8
VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ    60   63   64

JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinit        81  193   91
Koronvaihtosopimukset      87   92   87
Korkotermiinit ja -futuurit   36   46   36

JOHDANNAISTEN MARKKINA-ARVOT
VERRATTUINA NIMELLISARVOIHIN

Koronvaihtosopimukset      -4   -9   -5
Korkotermiinit ja -futuurit    0   0   0

Myös suljetut sopimukset sisältyvät nimellisarvoihin.

Tilaa