FISKARS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

Fiskars Oyj Abp      Pörssitiedote 11.11.2003 klo 8.30

FISKARS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS
TAMMI - SYYSKUU 2003
(Tietoja ei ole tilintarkastettu)
 
FISKARSIN MYYNTI EDELLISVUODEN TASOLLA PAIKALLISISSA VALUUTOISSA
USA:SSA JA EUROALUEELLA. KASSAVIRTA EDELLEEN VAKAA
 
Konserni, heinä-syyskuu (3 kk)
- liikevaihto 134,1 milj. euroa(150,5)
- liikevoitto 4,9 milj. euroa (6,2)
- tulos ennen veroja 5,9 milj. euroa (3,5)

Konserni, tammi - syyskuu (9 kk)
- liikevaihto 488,0 milj. euroa (582,5)
- liikevoitto 23,8 milj. euroa (28,2)
- sijoitustoiminnan tuotot 31,0 milj. euroa (59,1)
- tulos ennen veroja 45,3 milj. euroa (74,5)
- tulos osaketta kohden 0,56 euroa (0,87)
- liiketoiminnan kassavirta 85,5 milj. euroa (116,1)
- dollarin keskikurssi heikkeni euroa vastaan 20 %
 
FISKARS-KONSERNI

Heinä-syyskuu
 
Fiskars-konsernin päämarkkina-alueilla USA:ssa liiketoimintojen
kehitys oli kaksijakoista.
 Tärkeimmillä tuotealueilla, joita ovat saksien ympärille
rakentuva liiketoiminta ja puutarhatuotteet, nähtiin markkinoiden
tasaantuminen ja varovainen käänne parempaan. Vapaa-ajan
tuotteiden kehitys oli vuoden kolmannellakin neljänneksellä
lupaavinta; kasvu oli noin 35 %.
 Muovituotteiden, joita ovat puutarhakalusteet ja kukkaruukut,
menekki heikkeni edelleen jyrkästi edellisvuotisesta ja toiminta
oli tappiollista.
 Euroopassa jakson myynti jäi Englannissa tavoitteista kun taas
Saksassa, jossa alkuvuosi on ollut vaikea, vuosineljänneksen
myynti oli odotusten mukainen. Pohjoismaissa myynnin kehitys
jatkui positiivisena.
 Kotimaassa Inhan toimitukset laskivat hieman.
 Kiinteistöliiketoimintojen liikevaihto säilyi edellisvuoden
tasolla.
 
LIIKETOIMINNAN TULOKSET
 
Fiskars Brands, Inc.

Heinä-syyskuu

Fiskars Brands Inc:n liikevaihto US-dollareissa laskettuna kohosi
144 milj. dollariin (141). Euroina liikevaihto kolmannella
neljänneksellä oli 128 milj. euroa (144) eli 11 % edellisvuotista
pienempi. Euroissa laskettuna myynti Pohjois-Amerikassa laski 14 %
ja Euroopassa 1 %.
 Fiskars Brandsin liikevoitto oli kolmannella vuosineljänneksellä
4,8 milj. euroa (6,2), kun kertaluontoisia kustannuksia ei
kirjattu.
 
Tammi-syyskuu

Fiskars Brandsin liikevaihto US-dollareissa laskettuna oli 515
milj. dollaria (513), eli ennallaan. Euromääräinen liikevaihto
koko alkuvuoden aikana oli 464 milj. euroa eli 17 % pienempi kuin
edellisenä vuotena (557).
 Fiskars Brandsin yhdeksän kuukauden liikevoitto oli 23,8 milj.
euroa (26,8), johon sisältyi kertaluontoisia kustannuksia 8,7
milj. euroa (19,3).
 Koulu-, toimisto- ja askartelutuotteiden markkinat ovat
vaikeutuneet USA:ssa ja myyntivolyymit olivat hieman pienemmät
kuin edellisenä vuonna.
 FISKARS-brandilla Pohjois-Amerikassa myytävien
puutarhatyökalujen menekki oli hyvä.
 GERBER-tuotteiden myynti on edelleen jatkanut voimakasta
kasvuaan, johon oman lisänsä on tuonut muun muassa Gerber-
tuotteiden näkyminen mm. Terminator 3 -elokuvassa.
 Muovisten kukkaruukkujen ja kalusteiden heikko markkinatilanne
heijastui sekä liikevaihtoon että kannattavuuteen Pohjois-
Amerikassa. Tuotteiden heikko kysyntä ja korkeat muoviraaka-
ainekustannukset heikensivät edelleen tulosta toteutuneista
sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta. Henkilöstön määrä on näiden
toimenpiteiden johdosta laskenut USA:ssa yli 250 työntekijällä
vuoden takaisesta.
 Euroopassa myynnin kehitys vaihteli maittain. Talouden heikko
tilanne näkyy edelleen myynnin laskuna eräillä tärkeillä markkina-
alueilla, ennen kaikkea Englannissa ja Saksassa. Suomessa myynnin
kehitys oli kauden aikana edelleen positiivinen. Kokonaisuudessaan
Euroopan 9 kuukauden myynti jäi hieman edellisvuoden tasosta.
 
Inhan Tehtaat

Inhan Tehtaiden kolmannen neljänneksen liikevaihto, 4,2 milj.
euroa, laski 11 % edellisvuotisesta (4,7). Yhdeksän kuukauden
liikevaihto puolestaan kasvoi vahvan alkuvuoden ansiosta 19,0
milj. euroon (18,7).
 Buster-veneiden myynti on jatkunut hyvänä sekä kotimaassa että
viennissä. Saranoiden menekki kotimaassa on ollut hyvä.
 Inhan Tehtaiden kolmannen neljänneksen liikevoitto oli 0,3 milj.
euroa (0,4) ja yhdeksän kuukauden liikevoitto 2,4 milj. euroa
(2,0).
 
Kiinteistötoiminnan tulos oli edelleen vakaa.

Sijoitustoiminnan 9 kuukauden 31,0 milj. euron tuotot (59,1)
koostuvat pääosin ensimmäisellä vuosineljänneksellä saaduista
Wärtsilän osingoista ja 3 milj. euron osalta rahastosijoitusten
tuotoista.
 
KONSERNIN TOIMITUSJOHTAJA
 
Fiskarsin toimitusjohtajaksi ja konsernijohtajaksi nimitettiin
huhtikuussa diplomi-insinööri Heikki Allonen ja hän aloitti yhtiön
palveluksessa 16.6.2003.


KONSERNIJOHTO

Konsernin talousjohtajaksi nimitettiin 17.11.2003 alkaen ekonomi
Maija Kutvonen ja lakiasiainjohtajaksi 1.4.2003 varatuomari Johan
Landsdorff. Inhan Tehtaiden toimitusjohtajana aloitti 1.4.2003
diplomi-insinööri Jukka Suonperä.

HENKILÖSTÖ

Syyskuun lopussa konsernin palveluksessa oli kaikkiaan 3789
henkilöä (4139). Henkilöstön vähentyminen johtuu pääasiassa
tuotannon rationalisointitoimenpiteistä USA:ssa. Pohjois-
Amerikassa työskenteli 1986 (2307) ja Suomessa 893 (893) henkilöä.
 
INVESTOINNIT JA SIJOITUKSET
 
Vuoden alkupuoliskolla on teolliseen käyttöomaisuuteen investoitu
21,1 milj. euroa (22,9) ja pitkäaikaisiin sijoituksiin 10,9 milj.
euroa (3,2), pääosin Wärtsilä-omistukseen. Fiskarsin omistusosuus
Wärtsilän osakkeista katsauskauden lopussa oli 19,2 % ja äänistä
24,4 %.
 Fiskarsin hallussa olevan Wärtsilän osakesalkun markkina-arvo
oli 141,9 milj. euroa syyskuun lopussa.
 Fiskarsilla on pitkäaikaisia sijoituksia pääomarahastoihin.
Niiden markkina-arvo oli syyskuun lopussa yhteensä 27,7 milj.
euroa.

TASE JA RAHOITUS
 
Taseen loppusumma oli 758 milj. euroa, eli 11 % pienempi kuin
syyskuussa 2002 (848). Liiketoiminnan kassavirta jatkui vahvana ja
oli 86 milj. euroa (116). Omavaraisuusaste oli 55 % (51) ja
nettovelkaantumisaste 47 % (63). Konsernin maksuvalmius on hyvä.
Nettorahoituskulut yhdeksältä kuukaudelta laskivat 9,5 milj.
euroon (12,9).

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2003
 
Fiskars Oyj Abp:n 13.3.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti
maksaa osinkoa A-osakkeille 0,70 euroa/osake ja K-osakkeille
0,68 euroa/osake, yhteensä 38,4 milj. euroa.
 Yhtiöjärjestystä muutettiin siten, että hallituksen jäsenten
lukumäärä on vähintään 5 ja enintään 9 sekä hallituksen
varajäsenten lukumäärä enintään 3. Heidän toimikautensa kestää
valitsemisesta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka.
 Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet Göran J. Ehrnrooth ja
Thomas Tallberg sekä varajäsenet Paul Ehrnrooth ja Alexander
Ehrnrooth valittiin uudelleen. Kaikkien hallituksen jäsenten ja
varajäsenten toimikausi päättyy vuoden 2004 varsinaiseen
yhtiökokoukseen.
 Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Wideri Oy Ab.
 Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden aikana hankkimaan
ja luovuttamaan yhtiön omia osakkeita enintään 1 962 303 kpl
A-osakkeita ja enintään 805 918 kpl K-osakkeita. Vastaavat
aikaisemmat valtuudet peruttiin. Valtuutusta ei ole käytetty.
 
OSAKEKURSSIT
 
Fiskarsin A-sarjan osakkeen hinta oli Helsingin pörssissä syyskuun
lopussa 9,20 euroa, kun se vuoden alussa oli 7,80 euroa.
Vastaavasti K-sarjan hinta oli 9,89 euroa (8,10). Yhtiön
osakekannan markkina-arvo oli 520 milj. euroa (437).
 
NÄKYMÄT
 
Myynnin loppuvuoden kehityksen ennustaminen on vaikeaa vaikkakin
USA:n osalta merkkejä toipumisen alusta on saatu. Euroopassa
tilanne jatkuu edelleen epävarmana. Konsernin euroissa laskettu
liikevaihto jää selvästi viime vuodesta.
 Fiskars ilmoitti 10.10.2003 valmistautuvansa noin 75 milj. euron
suuruisen liikearvoon ja käyttöomaisuuteen tehtävään kertapoistoon
viimeisen neljänneksen aikana. Poistot kohdistuvat lähes kokonaan
1990-luvun lopulla ostettuihin kukkaruukku- ja puutarha
kalusteliiketoimintoihin.
 Koko vuoden 2003 liikevoiton ennustetaan ilman suunniteltua
kertapoistoa olevan edellisen vuoden tasolla. Koko vuoden
nettotulosta arvioitaessa on lisäksi huomioitava, että
sijoitustoiminnan tuotot ovat edellisvuotta alhaisemmat. Näin
ollen konsernin tilikauden tuloksesta muodostuu tappiollinen.
 Fiskars-konsernin taloudellinen asema säilyy kuitenkin edelleen
vakaana.
 
 
Helsinki, 11.11.2003
 
 
Heikki Allonen
toimitusjohtaja


KONSERNIN TULOSLASKELMA     7-9  7-9  1-9  1-9 muutos  1-12
                2003  2002  2003  2002   %  2002
                MEUR  MEUR  MEUR  MEUR     MEUR

LIIKEVAIHTO          134,1 150,5 488,0 582,5  -16 725,5

Hankinta ja valmistus     -92,1 -104,3 -334,4 -402,4  -17 -501,5
BRUTTOKATE           41,9  46,2 153,7 180,1  -15 224,0

Muut liiketoim. kulut     -37,0 -39,7 -121,2 -132,5   -9 -176,6
TULOS ENNEN
KERTALUONTOISIA ERIÄ      4,9  6,6  32,5  47,5  -32  47,4

Kertaluontoiset erät      0,0  -0,3  -8,7 -19,3  -55 -19,5
LIIKEVOITTO           4,9  6,2  23,8  28,2  -16  27,9

Tuotot sijoituksista      3,3  0,7  31,0  59,1  -48  59,0
Muut rahoitustuotot       0,4  0,2  0,5  0,3   57  1,5
Rahoituskulut         -2,7  -3,7 -10,0 -13,3  -24 -16,3
TULOS ENNEN VEROJA       5,9  3,5  45,3  74,5  -39  72,1

Tilikauden verot        -3,1  -1,6 -14,3 -26,4  -46 -22,5
KATSAUSKAUDEN VOITTO      2,8  1,8  31,1  48,0  -35  49,6

Tulos/osake, euro       0,05  0,03  0,56  0,87     0,90

KONSERNIN TASE         9/03  9/02 muutos 12/02
                MEUR  MEUR   %  MEUR
VASTAAVAA

Käyttöomaisuus        249,1 299,3  -17 280,1
Pitkäaikaiset sijoitukset   218,5 210,4   4 211,4
Vaihto-omaisuus        139,0 161,1  -14 160,2
Rahoitusomaisuus       151,0 176,7  -15 157,6
YHTEENSÄ           757,7 847,5  -11 809,3

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma          55,4  55,4   0  55,4
Muu oma pääoma        362,9 375,4   -3 373,7

VARAUKSET            6,7  10,4  -35  5,5
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen         124,3 224,8  -45 183,5
Lyhytaikainen         208,4 181,6   15 191,3
YHTEENSÄ           757,7 847,5  -11 809,3

Osakeantioikaistu
oma pääoma/osake, euro     7,55  7,78   -3  7,75
Omavaraisuusaste        55 %  51 %   9  53 %
Nettovelkaantumisaste     47 %  63 %  -26  57 %

BRUTTOINVESTOINNIT       32,0  26,1   23  35,2
HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN     3660  4058  -10  4095


                7-9  7-9  1-9  1-9 muutos  1-12
                2003  2002  2003  2002   %  2002
Valuuttakursseja:
USD keskikurssi        1,12  0,98  1,11  0,93   20  0,95
USD kurssi kauden lopussa   1,17  0,99  1,17  0,99   18  1,05

KONSERNIN KASSAVIRTALASKELMA  7-9  7-9  1-9  1-9     1-12
                2003  2002  2003  2002     2002
                MEUR  MEUR  MEUR  MEUR     MEUR
Liiketoiminnasta        39,0  61,4  85,5 116,1     130,0
Investoinneista        -0,7  -5,2 -23,2 -20,5     -29,6
Rahoitustoiminnoista     -31,4 -42,5 -58,4 -91,1     -89,6
LIKVIDIEN VAROJEN MUUTOS    6,9  13,7  3,9  4,5     10,9
Likvidit varat kauden alussa  16,4  0,0  19,5  9,5      9,5
Kurssimuutos          -0,1  -0,3  -0,1  -0,6     -0,8
LIKVIDIT VARAT KAUDEN LOPUSS  23,2  13,4  23,2  13,4     19,5

LIIKEVAIHTO           7-9  7-9  1-9  1-9 muutos  1-12
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN    2003  2002  2003  2002   %  2002
                MEUR  MEUR  MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands         128  144  464  557  -17  693
Inhan Tehtaat           4   5   19   19   1   23
TEOLLISUUS YHTEENSÄ       132  148  483  576  -16  717
Konsernitoim. ja kiinteistöt   2   3   7   9  -19   12
Sisäinen liiketoiminta      -1   -1   -2   -2   5   -3

KONSERNI YHTEENSÄ        134  150  488  583  -16  725

TULOKSET            7-9  7-9  1-9  1-9 muutos  1-12
LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN    2003  2002  2003  2002   %  2002
                MEUR  MEUR  MEUR  MEUR     MEUR
Fiskars Brands         4,8  6,2  23,8  26,8  -11  27,3
Inhan Tehtaat          0,3  0,4  2,4  2,0   21  2,5
TEOLLISUUS YHTEENSÄ       5,1  6,6  26,2  28,8   -9  29,8
Konsernitoim. ja kiinteistöt  -0,2  -0,3  -2,4  -0,5  -354  -1,9

KONSERNIN LIIKEVOITTO      4,9  6,2  23,8  28,2  -16  27,9
Tuotot sijoituksista      3,3  0,7  31,0  59,1  -48  59,0
KONSERNIN LIIKETOIM. TULOS   8,2  6,9  54,8  87,4  -37  86,9

LIIKEVAIHTO           7-9  7-9  1-9  1-9 muutos  1-12
MARKKINA-ALUEITTAIN      2003  2002  2003  2002   %  2002
                MEUR  MEUR  MEUR  MEUR     MEUR
Suomi               7   7   29   29   0   37
Skandinavia           11   12   42   46   -9   63
Muu Eurooppa           24   26   98  108   -9  130
Pohjois-Amerikka         88   99  307  383  -20  473
Muut               4   6   12   16  -29   23
KONSERNI YHTEENSÄ        134  150  488  583  -16  725

Vienti Suomesta          9   10   41   38   8   51

Fiskarsin toimialoilla vaaditaan lyhyitä toimitusaikoja, eivätkä
tilauskanta ja sen muutokset vaikuta oleellisesti toimintaan.KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET  9/03  9/02 12/02
                MEUR  MEUR  MEUR

OMIEN SITOUMUSTEN VAKUUDEKSI
Kiinteistökiinnitykset      1   1   1
Pantit              0   0   0
Vekselivastuut          0   0   1
Leasing- ja vuokravastuut    61   69   70
Muut vastuut           1   0   1
VASTUUSITOUMUKSET YHTEENSÄ    63   70   72

JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT

Valuuttatermiinit        154  188  167
Koronvaihtosopimukset      94  112  105
Korkotermiinit ja -futuurit   39   51   29

JOHDANNAISTEN MARKKINA-ARVOT
VERRATTUINA NIMELLISARVOIHIN

Koronvaihtosopimukset      -6  -11  -10
Korkotermiinit ja -futuurit    0   0   0

Myös suljetut sopimukset sisältyvät nimellisarvoihin.

Tilaa